Yıl: 2021 Cilt: 74 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 68 - 75 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.4274/atfm.galenos.2020.30922 İndeks Tarihi: 21-01-2022

Tiroid Nodülü Olan Çocuklarda Laboratuvar, Radyolojik ve Sitopatolojik Değerlendirmelerin Histopatolojik Sonuçlarla İlişkisi

Öz:
Amaç: Çocuklarda, tiroid nodüllerinde malignite saptanma sıklığı erişkinlerden daha yüksektir. Çalışmamızda tiroid nodülü olan çocuklarda malign nodülleri saptamada etkili faktörlerin belirlenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışmamız retrospektif, tek merkezli bir çalışmadır. Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) uygulanan <19 yaş 92 hastanın yaş, cinsiyet, laboratuvar, görüntüleme, sitopatoloji ve cerrahi patoloji verileri kaydedildi. Sitopatolojisi benign olan hastalar benign dışı (Bethesda 3-6) olanlarla ve patolojisi malign olan hastalar benign olanlarla yaş, cinsiyet, laboratuvar ve ultrasonografi bulguları açılarından karşılaştırıldı. Bulgular: İİAB sonuçları %14,1 (13/92) tanısal olmayan, %67,4 (62/92) benign, %7,6 (7/92) önemi belirsiz atipi veya folliküler lezyon, %7,6 (7/92) folliküler tümör veya şüphesi, %2,2 (2/92) malignite şüphesi ve %1,1 (1/92) malign şeklindeydi. Benign dışı sitolojisi olanlarda nötrofil/lenfosit oranı (NLO) ve solid nodül sıklığı daha yüksekti (sırasıyla p=0,042, p=0,014). Patolojik incelemesi olan hastaların (n=21) 5’inde karsinom, 2’sinde malignite potansiyeli belirsiz tümör, 14’ünde benign durumlar saptandı. Tüm hastalar içinde malignite sıklığı %5,4 olarak saptandı. Malign patoloji saptananlarda tanı yaşı ortalaması daha düşük, NLO ve solid nodül sıklığı ise daha yüksek bulundu (sırasıyla p=0,042; p=0,016; p=0,026). İİAB’nin malign nodülü saptamadaki duyarlılığı %100, özgüllüğü %53,8, tanısal değeri %66,7 olarak belirlendi. Sonuç: NLO yüksekliği ve nodülün solid oluşu İİAB’de benign dışı sonuçlara ve histopatolojide maligniteye işaret edebilir. Tanı yaşı küçük olgularda malignite riski daha yüksek olabilir. İİAB, çocuklarda malign nodülleri saptamada yüksek hassasiyettedir, ancak özgüllüğü artırmaya yönelik çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelime:

Relationship Between Laboratory, Radiological and Cytopathological Evaluations with Histopathological Results in Children with Thyroid Nodules

Öz:
Objectives: In children, the frequency of malignancy in thyroid nodules is higher than in adults. The aim of our study was to determine the effective factors in assigning malignant nodules in children with thyroid nodule. Materials and Methods: This is a retrospective, single-center study. Age, gender, laboratory, radiological, cytopathological and pathological data of 92 patients who were <19 years old and who underwent fine needle aspiration biopsy (FNAB) were recorded. Patients with benign and nonbenign (Bethesda 3-6) cytopathologies, and also patients with malign and benign pathologies were compared in terms of age, gender, laboratory and radiological findings. Results: FNAB cytopathologies were reported as 14.1% (13/92) non-diagnostic, 67.4% (62/92) benign, 7.6% (7/92) atypia or follicular lesion of undetermined significance, 7.6% (7/92) follicular neoplasia or its suspicion, 2.2% (2/92) suspected malignancy, and 1.1% (1/92) malignant. Neutrophil/lymphocyte ratio (NLR) and the frequency of solid nodules were higher in patients with non-benign cytology (p=0.042, p=0.014, respectively). Pathological examinations (n=21) revealed five carcinomas, two neoplasias with undetermined malignant potential, and 14 benign conditions. The frequency of overall malignancy was 5.4%. The mean age at diagnosis was lower; NLR and the frequency of solid nodules were higher in those with malignant pathology (p=0.042; p=0.016; p=0.026, respectively). The sensitivity of FNAB in detecting malignant nodule was 100%, specificity was 53.8%, and its diagnostic value was 66.7%. Conclusion: High NLR and solid nodule may indicate non-benign results in FNAB and malignant histopathology. The risk of malignancy may be higher in cases of younger age at diagnosis. FNAB has high sensitivity in detecting malignant nodules in children; however, studies are needed to increase specificity.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Francis GL, Waguespack SG, Bauer AJ, et al. Management Guidelines for Children with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. Thyroid. 2015;25:716-759.
 • 2. Stevens C, Lee JK, Sadatsafavi M, et al. Pediatric thyroid fine-needle aspiration cytology: a meta-analysis. J Pediatr Surg. 2009;44:2184-2191.
 • 3. Cherella CE, Angell TE, Richman DM, et al. Differences in Thyroid Nodule Cytology and Malignancy Risk Between Children and Adults. Thyroid. 2019;29:1097-1104.
 • 4. Jang JH, Park SH, Cho KS, et al. Cancer in thyroid nodules with fine-needle aspiration in Korean pediatric populations. Ann Pediatr Endocrinol Metab. 2018;23:94-98.
 • 5. Qian ZJ, Jin MC, Meister KD, et al. Pediatric Thyroid Cancer Incidence and Mortality Trends in the United States, 1973-2013. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2019;145:617-623.
 • 6. Türkiye Kanser İstatistikleri 2016. Ankara: 2019. https://hsgm.saglik.gov.tr/ depo/birimler/kanser-db/istatistik/Trkiye_Kanser_statistikleri_2016.pdf.
 • 7. Bauer AJ. Thyroid nodules in children and adolescents. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2019;26:266-274.
 • 8. McLeod DS, Watters KF, Carpenter AD, et al. Thyrotropin and thyroid cancer diagnosis: a systematic review and dose-response meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab. 2012;97:2682-2692.
 • 9. Seretis C, Gourgiotis S, Gemenetzis G, et al. The significance of neutrophil/lymphocyte ratio as a possible marker of underlying papillary microcarcinomas in thyroidal goiters: a pilot study. Am J Surg. 2013;205:691-696.
 • 10. Kocer D, Karakukcu C, Karaman H, et al. May the neutrophil/lymphocyte ratio be a predictor in the differentiation of different thyroid disorders? Asian Pac J Cancer Prev. 2015;16:3875-3879.
 • 11. Liu JF, Ba L, Lv H, et al. Association between neutrophil-to-lymphocyte ratio and differentiated thyroid cancer: a meta-analysis. Sci Rep. 2016;6:38551.
 • 12. Kardelen Al AD, Yılmaz C, Poyrazoglu S, et al. The Role Of Thyroid Fine-Needle Aspiration Cytology In The Treatment And Follow-Up Of Thyroid Nodules In The Pediatric Population. Acta Endocrinol (Buchar). 2019;15:333-341.
 • 13. Lyshchik A, Drozd V, Demidchik Y, et al. Diagnosis of thyroid cancer in children: value of gray-scale and power doppler US. Radiology. 2005;235:604-613.
 • 14. Leboulleux S, Girard E, Rose M, et al. Ultrasound criteria of malignancy for cervical lymph nodes in patients followed up for differentiated thyroid cancer. J Clin Endocrinol Metab. 2007;92:3590-3594.
 • 15. Creo A, Alahdab F, Al Nofal A, et al. Ultrasonography and the American Thyroid Association Ultrasound-Based Risk Stratification Tool: Utility in Pediatric and Adolescent Thyroid Nodules. Horm Res Paediatr. 2018;90:93- 101.
 • 16. Belfiore A, La Rosa GL. Fine-needle aspiration biopsy of the thyroid. Endocrinol Metab Clin North Am. 2001;30:361-400.
 • 17. Smith M, Pantanowitz L, Khalbuss WE, et al. Indeterminate pediatric thyroid fine needle aspirations: a study of 68 cases. Acta Cytol. 2013;57:341-348.
 • 18. Wang H, Mehrad M, Ely KA, et al. Incidence and malignancy rates of indeterminate pediatric thyroid nodules. Cancer Cytopathol. 2019;127:231- 239.
 • 19. Monaco SE, Pantanowitz L, Khalbuss WE, et al. Cytomorphological and molecular genetic findings in pediatric thyroid fine-needle aspiration. Cancer Cytopathol. 2012;120:342-350.
 • 20. Baş VN, Aycan Z, Cetinkaya S, et al. Thyroid nodules in children and adolescents: a single institution’s experience. J Pediatr Endocrinol Metab. 2012;25:633-638.
 • 21. Rah CS, Kim WW, Lee YM, et al. Recent Trends in the Clinicopathological Features of Thyroid Nodules in Pediatric Patients: A Single Tertiary Center Experience over 25 Years. Int J Endocrinol. 2019;2019:1829043.
 • 22. Altıncık A, Demir K, Abacı A, et al. Fine-needle aspiration biopsy in the diagnosis and follow-up of thyroid nodules in childhood. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2010;2:78-80.
 • 23. Al Dawish M, Alwin Robert A, Al Shehri K, et al. Risk Stratification of Thyroid Nodules with Bethesda III Category: The Experience of a Territorial Healthcare Hospital. Cureus. 2020;12:8202.
 • 24. Sit M, Aktas G, Erkol H, et al. Neutrophil to Lymphocyte Ratio is Useful in Differentiation of Malign and Benign Thyroid Nodules. P R Health Sci J. 2019;38:60-63.
 • 25. Feng J, Wang Y, Shan G, et al. Clinical and prognostic value of neutrophillymphocyte ratio for patients with thyroid cancer: A meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2020;99:19686.
 • 26. Norlén O, Charlton A, Sarkis LM, et al. Risk of malignancy for each Bethesda class in pediatric thyroid nodules. J Pediatr Surg. 2015;50:1147-1149.
 • 27. Gupta A, Ly S, Castroneves LA, et al. A standardized assessment of thyroid nodules in children confirms higher cancer prevalence than in adults. J Clin Endocrinol Metab. 2013;98:3238-3245.
 • 28. Heider A, Arnold S, Lew M, et al. Malignant risk of indeterminate pediatric thyroid nodules-An institutional experience. Diagn Cytopathol. 2019;47:993-998.
 • 29. Lale SA, Morgenstern NN, Chiara S, et al. Fine needle aspiration of thyroid nodules in the pediatric population: a 12-year cyto-histological correlation experience at North Shore-Long Island Jewish Health System. Diagn Cytopathol. 2015;43:598-604.
 • 30. Creo A, Alahdab F, Al Nofal A, et al. Diagnostic accuracy of the McGill thyroid nodule score in paediatric patients. Clin Endocrinol (Oxf). 2019;90:200-207.
APA çamtosun e, Akinci A, Çiftci N, GOKÇE H, KAYAŞ L (2021). Tiroid Nodülü Olan Çocuklarda Laboratuvar, Radyolojik ve Sitopatolojik Değerlendirmelerin Histopatolojik Sonuçlarla İlişkisi. , 68 - 75. 10.4274/atfm.galenos.2020.30922
Chicago çamtosun emine,Akinci Aysehan,Çiftci Nurdan,GOKÇE HASAN,KAYAŞ LEMAN Tiroid Nodülü Olan Çocuklarda Laboratuvar, Radyolojik ve Sitopatolojik Değerlendirmelerin Histopatolojik Sonuçlarla İlişkisi. (2021): 68 - 75. 10.4274/atfm.galenos.2020.30922
MLA çamtosun emine,Akinci Aysehan,Çiftci Nurdan,GOKÇE HASAN,KAYAŞ LEMAN Tiroid Nodülü Olan Çocuklarda Laboratuvar, Radyolojik ve Sitopatolojik Değerlendirmelerin Histopatolojik Sonuçlarla İlişkisi. , 2021, ss.68 - 75. 10.4274/atfm.galenos.2020.30922
AMA çamtosun e,Akinci A,Çiftci N,GOKÇE H,KAYAŞ L Tiroid Nodülü Olan Çocuklarda Laboratuvar, Radyolojik ve Sitopatolojik Değerlendirmelerin Histopatolojik Sonuçlarla İlişkisi. . 2021; 68 - 75. 10.4274/atfm.galenos.2020.30922
Vancouver çamtosun e,Akinci A,Çiftci N,GOKÇE H,KAYAŞ L Tiroid Nodülü Olan Çocuklarda Laboratuvar, Radyolojik ve Sitopatolojik Değerlendirmelerin Histopatolojik Sonuçlarla İlişkisi. . 2021; 68 - 75. 10.4274/atfm.galenos.2020.30922
IEEE çamtosun e,Akinci A,Çiftci N,GOKÇE H,KAYAŞ L "Tiroid Nodülü Olan Çocuklarda Laboratuvar, Radyolojik ve Sitopatolojik Değerlendirmelerin Histopatolojik Sonuçlarla İlişkisi." , ss.68 - 75, 2021. 10.4274/atfm.galenos.2020.30922
ISNAD çamtosun, emine vd. "Tiroid Nodülü Olan Çocuklarda Laboratuvar, Radyolojik ve Sitopatolojik Değerlendirmelerin Histopatolojik Sonuçlarla İlişkisi". (2021), 68-75. https://doi.org/10.4274/atfm.galenos.2020.30922
APA çamtosun e, Akinci A, Çiftci N, GOKÇE H, KAYAŞ L (2021). Tiroid Nodülü Olan Çocuklarda Laboratuvar, Radyolojik ve Sitopatolojik Değerlendirmelerin Histopatolojik Sonuçlarla İlişkisi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 74(1), 68 - 75. 10.4274/atfm.galenos.2020.30922
Chicago çamtosun emine,Akinci Aysehan,Çiftci Nurdan,GOKÇE HASAN,KAYAŞ LEMAN Tiroid Nodülü Olan Çocuklarda Laboratuvar, Radyolojik ve Sitopatolojik Değerlendirmelerin Histopatolojik Sonuçlarla İlişkisi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 74, no.1 (2021): 68 - 75. 10.4274/atfm.galenos.2020.30922
MLA çamtosun emine,Akinci Aysehan,Çiftci Nurdan,GOKÇE HASAN,KAYAŞ LEMAN Tiroid Nodülü Olan Çocuklarda Laboratuvar, Radyolojik ve Sitopatolojik Değerlendirmelerin Histopatolojik Sonuçlarla İlişkisi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, vol.74, no.1, 2021, ss.68 - 75. 10.4274/atfm.galenos.2020.30922
AMA çamtosun e,Akinci A,Çiftci N,GOKÇE H,KAYAŞ L Tiroid Nodülü Olan Çocuklarda Laboratuvar, Radyolojik ve Sitopatolojik Değerlendirmelerin Histopatolojik Sonuçlarla İlişkisi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 2021; 74(1): 68 - 75. 10.4274/atfm.galenos.2020.30922
Vancouver çamtosun e,Akinci A,Çiftci N,GOKÇE H,KAYAŞ L Tiroid Nodülü Olan Çocuklarda Laboratuvar, Radyolojik ve Sitopatolojik Değerlendirmelerin Histopatolojik Sonuçlarla İlişkisi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 2021; 74(1): 68 - 75. 10.4274/atfm.galenos.2020.30922
IEEE çamtosun e,Akinci A,Çiftci N,GOKÇE H,KAYAŞ L "Tiroid Nodülü Olan Çocuklarda Laboratuvar, Radyolojik ve Sitopatolojik Değerlendirmelerin Histopatolojik Sonuçlarla İlişkisi." Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 74, ss.68 - 75, 2021. 10.4274/atfm.galenos.2020.30922
ISNAD çamtosun, emine vd. "Tiroid Nodülü Olan Çocuklarda Laboratuvar, Radyolojik ve Sitopatolojik Değerlendirmelerin Histopatolojik Sonuçlarla İlişkisi". Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 74/1 (2021), 68-75. https://doi.org/10.4274/atfm.galenos.2020.30922