Yıl: 2021 Cilt: 1 Sayı: 18 Sayfa Aralığı: 289 - 315 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.31722/ejmd.956636 İndeks Tarihi: 23-01-2022

BAŞLANGIÇ DÜZEYİ SOLFEJ KİTAPLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Öz:
Bir müzik yazısını sesi, süresi ve ölçü yapısına göre okunması anlamına gelen solfej; müziksel işitme, okuma veyazmanın bir boyutu olarak görüldüğü gibi, müzik teorisinde kazandırılacak olan hedef ve davranışların öğretildiğive pekiştirildiği bir unsur olarak karşımıza çıkmakta ve bu durumun özellikle başlangıç düzeyinde önemli bir yeresahip olduğu görülmektedir. Eğitimde ders kitabının önemli bir yere sahip olduğu düşünüldüğünde, solfejkitaplarının da bir ders kitabı olarak müzik eğitimi sürecinde önemli olduğu fikri akla gelmektedir. Bu çalışmada;başlangıç düzeyinde kullanılan “Petit Solfege”, “Solfége Elémentaire”, “Elementary Solfeggi for Medium VoiceOp.9”, “Corso Facile di Solfeggio”, “Solfége des Solféges 1A ve 1B” solfej kitapları kazandırılacak ya dapekiştirilecek müzik teorisine yönelik konu, ölçü birimi, ton, anahtar ve ses aralığı yönünden sınıflandırılarakincelenmiştir. Araştırmada nitel analiz yöntemlerinden içerik analizi kullanılmış, kitaplarda yer alan solfejler öncekazandırılmaya çalışılan konu yönünden tablolaştırılmış, daha sonra solfejler ölçü birimi, ton, anahtar ve ses aralığıgibi değişkenlerle frekans ve yüzde olarak tablolar halinde yorumlanmıştır. İnceleme sonucunda solfej kitaplarınınkonu yönünden benzerlikler göstermesine rağmen içerik yönünden farklılaştığı, kitaplarda yer alan solfejlerineğitimin ilkelerine uygunluk gösterdiği, ölçü birimi noktasında basit ölçü birimlerinin, ton noktasında ise Do majörtonunun tercih edildiği görülmüştür.
Anahtar Kelime:

A Review on Beginner Level Solfege Books

Öz:
Solfege, which means to read a musical text according to its sound, duration and measure structure; seen as adimension of musical hearing, reading and writing, appears as an element in which goals and behaviors to begained in music theory are taught and reinforced, and this situation seems to have an important place especially atthe beginning level. Considering that the textbook has an important place in education, it comes to mind thatsolfege books are also important as textbooks in music education process. In this study; “Petit Solfege”, “SolfégeElémentaire”, “Elementary Solfeggi for Medium Voice Op.9”, “Corso Facile di Solfeggio”, “Solfége des Solféges1A and 1B” solfege books will be acquired or reinforced. It has been classified and examined in terms of meter,tone, key and pitch. Content analysis, one of the qualitative analysis methods, was used in the study, the solfegesin the books were first tabulated in terms of the subject to be taught, then the solfeges were interpreted in tables interms of frequency and percentage with variables such as meter, tone, key and pitch. As a result of the examination,it was seen that the solfege books differed in terms of content, although they showed similarities in terms of subject,the solfeges in the books were in accordance with the principles of education, simple metric units were preferredat the point of meter and C major tone was preferred in terms of key.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
2
2
2
 • Aydoğan, S. (1998). Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda müziksel işitme okuma öğretimi (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Baş, E. (2015). Ezgi kalıpları kullanılarak başlangıç solfej ve dikte eğitimine yönelik bir model üzerine araştırma (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Best, J. W., & Kahn, J. V. (2017). Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Nitel Araştırma Bölümü (Çev. Mustafa Durmuşçelebi), (Edt. Onur Köksal). Konya: Dizgi Ofset.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Demirel, F., Karadeniz, Ş., & Çakmak, E. K. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Erol, T. (2019). Ülkemizdeki üç konservatuarda kullanılan solfej materyallerinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Mersin.
 • Ertok, N. (1994). Cumhuriyet döneminde Türkiye’de günümüze kadar yazılmış solfej kitaplarının incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
 • Fenmen, M. (1997). Müzikçinin El Kitabı. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • İlkay, H. (2004). Türkiye’deki eğitim fakülteleri güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik öğretmenliği anabilim dalı müzik teorisi ve işitme eğitimi dersinde okutulan solfej kitaplarının müzik eğitimine uygunluğu açısından incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kılıçarslan, A. (1995). Geleneksel Türk müziğinde solfej eğitimi (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Ozan, E., Gürpınar, E., Zahal, O., Yıldız, D., & Adıgüzel, A. (2017). Çoksesli solfej eğitiminde kullanılan Solfege des Solfeges kitaplarının içerik analizi. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 7(16), 158–174.
 • Özçelik, S. (2010). Müzikal Dikte ve Solfej. İzmir: Lamineks Matbaacılık.
 • Özgür, Ü., & Aydoğan, S. (2015). Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve Kuram I. Yyy: Arkadaş Yayınları.
 • Ünlü, L. (2019). Solfej eğitiminde görsel ve işitsel uygulamaların müziksel okuma becerisine etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Yazan, E. İ. (2007). Konservatuvar şarkıcılık lisans programlarında solfej eğitiminde izlenen kaynak ve yöntemlerin analizi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
APA Köksal S (2021). BAŞLANGIÇ DÜZEYİ SOLFEJ KİTAPLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. , 289 - 315. 10.31722/ejmd.956636
Chicago Köksal Siyar BAŞLANGIÇ DÜZEYİ SOLFEJ KİTAPLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. (2021): 289 - 315. 10.31722/ejmd.956636
MLA Köksal Siyar BAŞLANGIÇ DÜZEYİ SOLFEJ KİTAPLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. , 2021, ss.289 - 315. 10.31722/ejmd.956636
AMA Köksal S BAŞLANGIÇ DÜZEYİ SOLFEJ KİTAPLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. . 2021; 289 - 315. 10.31722/ejmd.956636
Vancouver Köksal S BAŞLANGIÇ DÜZEYİ SOLFEJ KİTAPLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. . 2021; 289 - 315. 10.31722/ejmd.956636
IEEE Köksal S "BAŞLANGIÇ DÜZEYİ SOLFEJ KİTAPLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME." , ss.289 - 315, 2021. 10.31722/ejmd.956636
ISNAD Köksal, Siyar. "BAŞLANGIÇ DÜZEYİ SOLFEJ KİTAPLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME". (2021), 289-315. https://doi.org/10.31722/ejmd.956636
APA Köksal S (2021). BAŞLANGIÇ DÜZEYİ SOLFEJ KİTAPLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. Eurasian journal of music and dance (Online), 1(18), 289 - 315. 10.31722/ejmd.956636
Chicago Köksal Siyar BAŞLANGIÇ DÜZEYİ SOLFEJ KİTAPLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. Eurasian journal of music and dance (Online) 1, no.18 (2021): 289 - 315. 10.31722/ejmd.956636
MLA Köksal Siyar BAŞLANGIÇ DÜZEYİ SOLFEJ KİTAPLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. Eurasian journal of music and dance (Online), vol.1, no.18, 2021, ss.289 - 315. 10.31722/ejmd.956636
AMA Köksal S BAŞLANGIÇ DÜZEYİ SOLFEJ KİTAPLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. Eurasian journal of music and dance (Online). 2021; 1(18): 289 - 315. 10.31722/ejmd.956636
Vancouver Köksal S BAŞLANGIÇ DÜZEYİ SOLFEJ KİTAPLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. Eurasian journal of music and dance (Online). 2021; 1(18): 289 - 315. 10.31722/ejmd.956636
IEEE Köksal S "BAŞLANGIÇ DÜZEYİ SOLFEJ KİTAPLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME." Eurasian journal of music and dance (Online), 1, ss.289 - 315, 2021. 10.31722/ejmd.956636
ISNAD Köksal, Siyar. "BAŞLANGIÇ DÜZEYİ SOLFEJ KİTAPLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME". Eurasian journal of music and dance (Online) 1/18 (2021), 289-315. https://doi.org/10.31722/ejmd.956636