Yıl: 2021 Cilt: 0 Sayı: 12 Sayfa Aralığı: 245 - 282 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.53112/tudear.1000477 İndeks Tarihi: 26-01-2022

ERKEN ÇOCUKLUKTA PEYGAMBER TASAVVURU VE DİN EĞİTİMİ: FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

Öz:
Bu araştırmada, 4-6 yaş dönemindeki çocukların peygamber ile ilgili düşünceleri hakkında bilgi edinmek ve bu çerçevede din eğitimi açısından pedagojik bazı ilkelere ulaşmak amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 4-6 yaş arasındaki 11 çocuk oluşturmuştur. Araştırma sonucuna göre bu dönemde çocukların Allah, Kur’an ve dua ile ilgili eksik ve tutarsız olsa da bir düşünce geliştirebildikleri ama peygamber/ler ile ilgili herhangi bir düşünce geliştiremedikleri, bazı çocukların peygamberi Allah olarak anladıkları tespit edilmiştir. Bu bağlamda erken çocukluk döneminde peygamber/ler ile ilgili yapılacak din eğitimi çalışmaları, ilkokul yıllarında gerçekleştirilecek anlatımlar için hazırlık niteliği taşımalıdır. Çalışmamızın en önemli bulgusu, din eğitimi bu dönemde bilgi aktarımından ziyade çocuklara rol model olabilecek, duyguları harekete geçirecek, sevgi temelli bir yaklaşım içerisinde ele alınmasının gerekliliğidir.
Anahtar Kelime:

PROPHET CONCEPTION AND RELIGIOUS EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD: A PHENOMENOLOGICAL STUDY

Öz:
Abu Bakr belonged to a branch of the tribe of Quraysh, by the name of Benī Taym. This little sub-tribe consisted of a very few number of people. The duty of ashnaq, that is, the resolution of the blood feuds and determination of ransom was performed by this tribe in the era of Jahiliyyah. As one of the first Muslims Abu Bakr helped Muhammed (pbuh) from the earliest days. Some of his most important contributions of this period are his efforts to spread the religion, and his purchasing of slaves and consequently freeing them. He was well known for his limitless generosity for the cause of the God’s religion. He was named as-siddiq after the Mīrāj. His name is mentioned in the Qoran implicitly. Along with these characteristics, Abu Bakr was also one of the most eventempered among the sahaba. Being Prophet’s companion in the cave and during the Hijrah, and being his most confident consultant and Prophet’s substitute in the mihrab during illness, earned him a special place in Prophet’s regard. He was repeatedly praised by the Prophet himself and his companions. His relations with other companions are mostly modeled on his relationship with the Prophet himself.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akturan, U. & Esen, A. (2008). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Boyatzis, C. J. & Newman, B. T. (2004). How shall we study children’s spirituality?. (ed. Donald Ratcliff), Children’s Spirituality: Christian Perspectives, Research, and Application, (ss. 166-181), Or: Cascade Books.
 • Boojamra, J. L. (1984). Theological and pedagogical perspectives on the family as educator. The Grek Orthodox Theological Review, 29(1), (Spring 1984).
 • Bunge, M. J. (2006). The child, religion, and the academy: developing robust theological and religious understanding of children and childhood, The Journal of Religion.
 • Coles, R. (1990). The spiritual life of children-the inner lives of children, Boston: Houghton Mifflin Company.
 • Copley, T. (2008). Teaching religion-sixty years of religious education in england and wales. Exeter: University of Exeter Press.
 • Cox, E. (1966). Changing aims in religious education, London: Routledge and Kegan Paul, 1966.
 • Elkind, D. (1964). The child’s conception of his religious identity. Lumen Vitae: International Review of Religious Education, vol 19.
 • Elkind, D. (1967). The child’s conception of prayer. Journal for the Scientific Study of Religion, 6(1).
 • Elkind, D. (1970). The origins of religion in the child. Review of Religious Research, 12(1), (Autumn).
 • Elkınd, D. (1971). The development of religious understanding in children and adolescent. Research on Religious Development: A Comprehensive Handbooks. Metron P. Strommen (ed.). ss.655-685. New York: Hawthorn Books.
 • Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak dini Kur’an dili. (C. 7). İstanbul: Azim Dağıtım, trs.
 • Erıkson, E. H. (1963). Childhood and society (2nd ed.). New York: Norton.
 • Ersoy, A. & Saban, A. (2019). Eğitimde nitel araştırma desenleri. Ankara: Anı.
 • Fraenkel, Jack R., Norman E. Wallen, Helen H. Hyun. (2012). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill.
 • Fowler, J.W. (1974). Toward a developmental perspective on faith. Religious Education. 69:2, 1974.
 • Fowler, J. W. (2004). Faith development at 30: Naming the challenges of faith in a new millennium. The Official Journal Of The Religious Education Association 99(4).
 • Fowler, J. W. ve Dell, M. L. (2006). Stages of faith from ınfancy through adolescence reflections on three decades of faith development theory. The Handbook of Spiritual Development in Childhood and Adolescence. Eugene C. Roehlkepartain, Pamela E.
 • King, Linda Wagener, Peter L. Benson (ed.) SAGE Publications, California.
 • Goldman, R. (1963). The development of religious thinking. Learning for Living 5(2).
 • Goldman, R. (1964). Religious thinking from childhood to adolescence. New York: The Seabury Press.
 • Goldman, R. (!971). Readiness for religion: a basis for developmental religious education. New York: Seabury Press.
 • Gottlıeb, E. (2012). Dini düşüncenin gelişimi. C. Osmanoğlu, & M. Ulu. (Çev.) Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 12(1), 269-289.
 • Harms, E. (1944). The development of religious experience in children. The American Journal of Sociology, 50(2). The University of Chicago Press, September.
 • Havighurst, R. J. ve Keating,B. (1971). The religion of youth. Research on Religious Development: A Comprehensive Handbooks. Metron P. Strommen (ed.), 686-723. New York: Hawthorn Books.
 • Heller, D. (1986). The children’s god. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Hyde, K. E. (1990). Religion in childhood and adolescence. Birmingham, Alabama: Religious Education Press, 1990.
 • Köylü, M. ve Oruç, C. (2017). Çocukluk dönemi din eğitimi. Ankara: Nobel.
 • Lee, J. M. (1988). How to teach: foundations, processes, procedures. Handbook of Preschool Religious Education içinde. ss. 152-223. Donald Raecliff (ed.). Birmingham, Alabama: Religious Education Press.
 • Leitch, R. (2008). Creatively reserching children’s narratives through images and drawings. Doing visual reserch with children and young people içinde. ss. 37-57. P. Thomson (Ed.), NewYork: Routledge.
 • Montessori, M. (1965). The child in the church. E.M. Standing (ed.). St. Paul, MN: Catechetical Guild.
 • Moustakas, C. (1994). Phenomenological reserch methods. London: Sage.
 • Senemoğlu, N. (2012). Gelişim öğrenme ve öğretim – kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem Akademi.
 • Oruç C. (2013). Erken çocukluk dönemi dini gelişim teorileri bağlamında din eğitimi. Turkish Studies, 8(8), 971-987.
 • Oruç, C. (2014). Okul öncesi dönemde çocuğun din eğitimi. İstanbul: Dem Yayınları.
 • Oruç C. (2019). Tanımı, metodolojisi ve eğitimi açısından çocuk maneviyatı. Din Eğitiminde Çağdaş Konular. Mustafa Köylü (ed.). İstanbul: Dem Yayınları.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications
 • Peker, H. (1993). Din psikolojisi. Samsun: Sönmez Matbaa ve Yay.
 • Riccards, M. P. (1978). The structure of religious development: empirical evidence for a stage theory. Lumen Vitea International Review of Religious Education, 33(1).
 • Robert W. Crapps, R. W. (1986). An introduction to psychology of religion. Merger Press.
 • Schweitzer, F. (2006). Children as theologians: god-talk with children, developmental psychology, and ınter-religious education. Education, Religion and Society: Essays in Honour of John M. Hull içinde. Dennis Bates vd. (ed.) London: Routledge.
 • Roos S. A.,Ledema, J. ve Miedema, S. (2003). Effects of mothers’ and schools’ religious denomination on preschool children’s god concepts. Journal of Beliefs & Values: Studies in Religion & Education, 24(2).
 • Tamminen, K., Vianello, R., Jaspord, J. M. ve Ratcliff, D. (1988). The religious concepts of preschoolers. Donald Ratcliff (ed.). Handbook of Preschool Religious Education. Birmingham, Alabama: Religious Education Press.
 • Thomas Barnard vd., Exploring christian education. Kansas City, Missouri, Beacon Hill Press.
 • Torrance, E. P. ve Torrance, J. P. (1988). Creativity and teaching concepts of god.
 • Handbook of Preschool Religious Education içinde. ss. 224-246. Donald Raecliff (ed.). Birmingham, Alabama: Religious Education Press.
 • Vergote, A. (1969). The religious man: A psychological study of religious attitudes. Translated by Marie-Bernard Said. Dayton, OH: Pflaum Press.
 • Vianello, R., Kalevi Tamminen, K. ve Ratcliff, D. (1992). The Religious Concepts of Children. Handbook of Children’s Religious Education içinde. ss. 56-81. Donald Raecliff (ed.). Birmingham, Alabama: Religious Education Press.
 • Wallinga, C. ve Skeen, P. (1988). Physical, Language, and Social-Emotional Development. Handbook of Preschool Religious Education içinde. Donald Raecliff (ed.). Birmingham, Alabama: Religious Education Press.
 • Wilson, V. (1991). Infant and preschoolers. Christian Education: Foundations for the Future içinde. Robert E. Clark, Lin Johnson and Allyn K. Sloat (ed.). ss. 221-231. Chicago: Mooddy Press.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, M. (2007). Çocuklarda tanrı tasavvurunun gelişimi. İzmir: İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları.
APA ATİK A (2021). ERKEN ÇOCUKLUKTA PEYGAMBER TASAVVURU VE DİN EĞİTİMİ: FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA. , 245 - 282. 10.53112/tudear.1000477
Chicago ATİK ASLIHAN ERKEN ÇOCUKLUKTA PEYGAMBER TASAVVURU VE DİN EĞİTİMİ: FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA. (2021): 245 - 282. 10.53112/tudear.1000477
MLA ATİK ASLIHAN ERKEN ÇOCUKLUKTA PEYGAMBER TASAVVURU VE DİN EĞİTİMİ: FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA. , 2021, ss.245 - 282. 10.53112/tudear.1000477
AMA ATİK A ERKEN ÇOCUKLUKTA PEYGAMBER TASAVVURU VE DİN EĞİTİMİ: FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA. . 2021; 245 - 282. 10.53112/tudear.1000477
Vancouver ATİK A ERKEN ÇOCUKLUKTA PEYGAMBER TASAVVURU VE DİN EĞİTİMİ: FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA. . 2021; 245 - 282. 10.53112/tudear.1000477
IEEE ATİK A "ERKEN ÇOCUKLUKTA PEYGAMBER TASAVVURU VE DİN EĞİTİMİ: FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA." , ss.245 - 282, 2021. 10.53112/tudear.1000477
ISNAD ATİK, ASLIHAN. "ERKEN ÇOCUKLUKTA PEYGAMBER TASAVVURU VE DİN EĞİTİMİ: FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA". (2021), 245-282. https://doi.org/10.53112/tudear.1000477
APA ATİK A (2021). ERKEN ÇOCUKLUKTA PEYGAMBER TASAVVURU VE DİN EĞİTİMİ: FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA. Türkiye din eğitimi araştırmaları , 0(12), 245 - 282. 10.53112/tudear.1000477
Chicago ATİK ASLIHAN ERKEN ÇOCUKLUKTA PEYGAMBER TASAVVURU VE DİN EĞİTİMİ: FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA. Türkiye din eğitimi araştırmaları 0, no.12 (2021): 245 - 282. 10.53112/tudear.1000477
MLA ATİK ASLIHAN ERKEN ÇOCUKLUKTA PEYGAMBER TASAVVURU VE DİN EĞİTİMİ: FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA. Türkiye din eğitimi araştırmaları , vol.0, no.12, 2021, ss.245 - 282. 10.53112/tudear.1000477
AMA ATİK A ERKEN ÇOCUKLUKTA PEYGAMBER TASAVVURU VE DİN EĞİTİMİ: FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA. Türkiye din eğitimi araştırmaları . 2021; 0(12): 245 - 282. 10.53112/tudear.1000477
Vancouver ATİK A ERKEN ÇOCUKLUKTA PEYGAMBER TASAVVURU VE DİN EĞİTİMİ: FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA. Türkiye din eğitimi araştırmaları . 2021; 0(12): 245 - 282. 10.53112/tudear.1000477
IEEE ATİK A "ERKEN ÇOCUKLUKTA PEYGAMBER TASAVVURU VE DİN EĞİTİMİ: FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA." Türkiye din eğitimi araştırmaları , 0, ss.245 - 282, 2021. 10.53112/tudear.1000477
ISNAD ATİK, ASLIHAN. "ERKEN ÇOCUKLUKTA PEYGAMBER TASAVVURU VE DİN EĞİTİMİ: FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA". Türkiye din eğitimi araştırmaları 12 (2021), 245-282. https://doi.org/10.53112/tudear.1000477