Yıl: 2021 Cilt: 41 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 615 - 644 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.26650/SP2020-847131 İndeks Tarihi: 31-01-2022

“Benliğin Evi” Olarak Beden: Yeme Sorunlarının Öznel Deneyiminin İncelenmesi

Öz:
Yeme sorunları, yeme tutum ve davranışlarındaki sorunlarla ilişkili olarak ortaya çıkan ancak yalnızca bu bağlamla sınırlı kalmayan bir durumdur. Yeme sorunları; fiziksel, duygusal ve psikososyal açıdan önemli sorunlara yol açarak, beden ve zihni eş zamanlı etkileyen kişisel bütünlük halinin sarsılması durumudur. Yeme bozuklukları üzerine pek çok çalışma yapılmış olsa da bunların arasında klinik pratiklerde önemli olan benlik ve beden kavramlarının ilişkisine yönelik oldukça az sayıda çalışma yer almaktadır. Alan yazın, özellikle olumsuz benlik algısının ve beden memnuniyetsizliğinin yeme bozuklukları psikopatolojisinde ve semptomatolojisinde önemli olduğuna dair ikna edici pek çok sonuç ortaya koymuştur. Bununla birlikte, yeme sorunları yaşayan kişilerin benlik ve bedenlerini nasıl deneyimledikleri çalışmalar kapsamında derinlemesine incelenmemiş ve konu ile ilgili oldukça az sayıda nitel araştırma yapılmıştır. Bu kapsamda, mevcut çalışmada yeme sorunları yaşayan kişilerin beden-benlik deneyimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda nitel bir yöntem kullanılarak yeme sorunları yaşayan kişilerin kişisel ve ilişkisel varoluş biçimlerine dair derinlemesine bir anlayış kazanmak hedeflenmiştir. Bu bağlamda yeme bozukluğu tanısı almamış ancak kısıtlayıcı yeme örüntüsü gösteren 21-29 yaş aralığındaki yedi kadın katılımcı ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerin analizi yorumlayıcı fenomenolojik analiz ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan analiz sonucunda, bir üst düzey tema (ontolojik güvensizlik), iki ana tema (benlik/beden ile beden/benlik) ve sekiz alt tema (yutulma kaygısı, bireysellik ihtiyacı, taşlaşma, öz-farkındalık, yalıtım, beden mülkiyeti, taşlaştırma, dismorfik utanç) belirlenmiştir. Sonuç olarak benlik ve beden deneyiminin birbirinden tamamen ayrı ve kopuk olmadığı, benlik ifadelerinin bir karşılığının bedensel varoluş biçimlerinde görülebildiği ortaya konulmuştur. Tüm veriler birlikte değerlendirildiğinde yeme sorunlarının katılımcıların hayatlarında hem bir zorluk hem de bir çözüm alanı olarak ikili bir rolü olduğu söylenebilir. Bu durum, aynı zamanda katılımcıların kişisel varoluş yollarına da işaret eder gibi görünmektedir. Nitekim, katılımcıların benlik ifadelerinin bedenlerinde somutlaştığı bulgusu özellikle önemlidir.
Anahtar Kelime:

Body as the “Locus of Self”: The Subjective Experience of Eating Problems

Öz:
Eating problems arise in relation to problems with eating attitudes and behaviors but is not limited to these contexts. Moreover, eating problems develop when one’s personal integrity is shaken, simultaneously affecting the body and mind by causing significant physical, emotional, and psychosocial problems. A large number of studies related to eating disorders have been conducted; however, only a few elucidate the relationship between self and body concepts, which are important in clinical practice. The literature has shown many convincing results proving that negative self-perception and body dissatisfaction are particularly important in the psychopathology and symptomatology of eating disorders. However, the manner in how people with eating problems experience their self and their body has not been deeply examined within the scope of these studies, and only a small number of qualitative studies have been conducted on the subject. Therefore, the present study aims to examine the body–self experiences of people with eating problems. For this purpose, the researchers used the qualitative method to gain better understanding of personal and relational patterns of existence of people with eating problems. In-depth interviews were conducted with seven female participants between the ages of 21–29. The participants had not been diagnosed with eating disorders but had restrictive eating behaviors. The researchers used interpretative phenomenological analysis to evaluate the transcripts of the interviews. The results revealed a superordinate theme (ontological insecurity), two main themes (self/body-expressions and body/ self-expressions), and eight subthemes (swallowing anxiety, individuality need, petrification, self-awareness, isolation, body ownership, grinding, and dysmorphic shame). Taken together, one may suppose that eating problems play a dual role in the participants’ lives, that is, as a challenge and as a solution. This situation appears to point to the personal ways of existence of the participants. Therefore, the finding that the participants’ self-expressions manifest in their bodies is of particular importance.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Altun, M. ve Kutlu, Y. (2015). Ergenlerin yeme davranışları ile ilgili görüşleri: Niteliksel çalışma. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 23(3), 174-184.
 • Baktıroğlu, G. (2019). Yeme bozukluğu değerlendirme ölçeğinin yetişkinler üzerinde geçerlik, güvenirlik ve norm çalışması (Yayınlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitsü, İstanbul.
 • Batur, S. (2004). Yeme tutum bozukluğu gösterenlerde ve göstermeyenlerde temel bilişsel şemalar (Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Bernet, R., Welton, D. ve Zavota, G. (2005). Edmund Husserl (1.cilt). New York: Taylor & Francis.
 • Bigwood, C. (1991). Renaturalizing the body (with the help of Merleau‐Ponty). Hypatia, 6(3), 54-73. doi: 10.1111/j.1527-2001.1991.tb00255.x
 • Bowden, H. (2012). A phenomenological study of anorexia nervosa. Philosophy, Psychiatry, & Psychology, 19(3), 227-241.
 • Brooks, A., LeCouteur, A. ve Hepworth, J. (1998). Accounts of experiences of bulimia: A discourse analytic study. International Journal of Eating Disorders, 24(2), 193-205. doi: 10.1002/(SICI)1098- 108X(199809)24:2<193::AID-EAT9>3.0.CO;2-9
 • Bruch, H. (1982). Anorexia nervosa: Therapy and theory. The American Journal of Psychiatry, 1(4), 3-14. doi: 10.1176 / ajp.139.12.1531
 • Chassler, L. (1994). “In hunger I am king”-understanding anorexia nervosa from a psychoanalytic perspective: theoretical and clinical inplications. Clinical Social Work Journal, 22(4), 397-415. doi: 10.1007/BF02190330
 • Chodorow, N. (1978). Mothering, object-relations, and the female oedipal configuration. Feminist Studies, 4(1), 137-158. doi: 10.2307/3177630
 • Cooper, M., Galbraith M. ve Drinkwater, J. (2001). Assumptions and beliefs in adolescents with anorexia nervosa and their mothers. Eating Disorders, 9(3), 217-223. doi: 10.1080/10640260127549
 • Crisp, A. H. ve Kalucy, R. S. (1974). Aspects of the perceptual disorder in anorexia nervosa. British Journal of Medical Psychology, 47(4), 349-361. doi: 10.1111/j.2044-8341.1974.tb02300.x
 • Cromby, J. (2012). Feeling the way: Qualitative clinical research and the affective turn. Qualitative Research in Psychology, 9(1), 88-98. doi: 10.1080/14780887.2012.630831
 • Çüçen, K. A. (Ed.). (2018). Varoluş filozofları. Ankara: Sentez Yayıncılık.
 • DeGroot, J. M. ve Rodin, G. (1994). Eating disorders, female psychology, and the self. Journal of the American Academy of Psychoanalysis, 22(2), 299–317. doi: 10.1521/jaap.1.1994.22.2.299
 • Dolan, B. M., Birtchnell, S. A. ve Lacey, J. H. (1987). Body image distortion in non-eating disordered women and men. Journal of Psychosomatic Research, 31(4), 513-520. doi: 10.1016/0022- 3999(87)90009-2
 • Dolezal, L. (2015). Body shame and female experience. The body and shame: Phenomenology, feminism, and the socially shaped body içinde (s. 45-66). London: Lexington Books.
 • Dupond, P. (2013). Merleau-Ponty sözlüğü. (E. Şan, Çev.). İstanbul: Say Yayınları.
 • Ergüney-Okumuş, F. E., Baykal, N. B., Deveci, E. ve Karaköse, S. (2018). Yeme bozukluğu vakalarında hastalık yaşantısı ve grup süreci: Nitel bir çalışma. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 2(4), 307- 318. doi: 10.31461/ybpd.472118
 • Esenyel, M. Z. (2016). Fenomenolojide beden problemi: Husserl, Sartre ve Merleau-Ponty (Yayınlanmamış doktora tezi). Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Fairburn, C. G. ve Beglin, S. J. (1994). Assessment of eating disorders: Interview or selfreport questionnaire?. International Journal of Eating Disorders, 16(4), 363-370.
 • Farrar, S. (2013). The role of the self and self-imagery in eating disorders (Doktora Tezi). University of Southampton, Faculty Of Social and Human Sciences, United Kingdom.
 • Fernandez, A. V. (2016). The phenomenology of psychopathological embodiment: A critique of thomas fuchs’ concept of corporealization. Journal of Consciousness Studies, 23(3-4), 50-75.
 • Finlay, L. (2011). Phenomenology for therapists: Researching the lived world. John Wiley & Sons. Fitzsimmons-Craft, E. E. ve Bardone-Cone, A. M. (2012). Examining prospective mediation models of body surveillance, trait anxiety, and body dissatisfaction in African American and Caucasian college women. Sex Roles: A Journal of Research, 67(3-4), 187-200. doi: 10.1007/s11199-012- 0151-5
 • Fredrickson, B. L. ve Roberts, T. A. (1997). Objectification theory: Toward understanding women’s lived experiences and mental health risks. Psychology of Women Quarterly, 21(2), 173-206. doi: 10.1111/j.1471-6402.1997.tb00108.x
 • Fuchs, T. (2002). The phenomenology of shame, guilt and the body in body dysmorphic disorder and depression. Journal of Phenomenological Psychology, 33(2), 223-243. doi: 10.1163/15691620260622903
 • Gallagher, S. (2007). How the body shapes the mind. Philosophical Psychology, 20(1), 127-142. doi: 10.1093 / 0199271941.001.0001
 • Garner, D. M. ve Bemis, K. M. (1985). Cognitive therapy for anorexia nervosa. D. Garner ve P. Garfinkel (Ed.), handbook of psychotherapy for anorexia nervosa and bulimia içinde (s. 107-146). Guilford Press.
 • Giddens, A. (2002), Hermeneutik ve sosyal teori. Retorik, Hermeneutik ve Sosyal Bilimler içinde (s. 23-38). İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Gorrell, S. ve Murray, S. B. (2019). Eating disorders in males. Child and Adolescent Psychiatric Clinics, 28(4), 641-651. doi: 10.1016/j.chc.2019.05.012
 • Granek, L. (2007). “You’re a whole lot of person”—Understanding the journey through anorexia to recovery: A qualitative study. The Humanistic Psychologist, 35(4), 363-385. doi: 10.1080/08873260701593367
 • Grilo, C. M., Crosby, R. D., Masheb, R. M., White, M. A., Peterson, C. B., Wonderlich, S. A.,… Mitchell, J. E. (2009). Overvaluation of shape and weight in binge eating disorder, bulimia nervosa, and sub-threshold bulimia nervosa. Behaviour Research and Therapy, 47(1), 692–696. doi: 10.1016 / j.brat.2009.05.001
 • Habip, B. (2011). Özgürlük arayışına adanmış bir yaşam Donald Woods Winnicott (1896-1971): Düşüncesi ve Pratiği. Doğu-Batı dergisi: psikanaliz dersleri içinde (s. 197-213). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Hanar, K. (2019). Bir üniversite hastanesi aile hekimliği polikliniğine başvuran hastalarda vücut kitle indeksi ile yeme tutumu ve benlik saygısı arasındaki ilişki (Yayınlanmamış Tıpta Uzmanlık Tezi). Dicle Üniversitesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Diyarbakır.
 • Harlowe, C. J. (2015). The impact of self-imagery on the self-concept in eating disorders (Doktora Tezi). University of Southampton, Faculty of Social and Human Sciences, United Kingdom.
 • Jacobi, C., Hayward, C., de Zwaan, M., Kraemer, H. C. ve Agras, W. S. (2004). Coming to terms with risk factors for eating disorders: Application of risk terminology and suggestions for a general taxonomy. Psychological Bulletin, 130(1), 19. doi: 10.1037/0033-2909.130.1.19
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2019). Benlik, aile ve insan gelişimi: Kültürel psikoloji. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Klump, K. L., Bulik, C. M., Kaye, W. H., Treasure, J. ve Tyson, E. (2009). Academy for eating disorders position paper: Eating disorders are serious mental illnesses. International Journal of Eating Disorders, 42(2), 97-103. doi: 10.1037/a0017204
 • Kohut, H. (1971). The Analysis of The Self: A Systematic Approach to The Psychoanalytic Treatment of Narcissistic Personality Disorders. University of Chicago Press.
 • Kohut, H. (1977). The restoration of the self. University of Chicago Press.
 • Laing, R. D. (2015). Bölünmüş benlik. (E. A. Akça, Çev.). İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • Lamoureux, M. M. ve Bottorff, J. L. (2005). Becoming the real me: Recovering from anorexia nervosa. Health Care for Women International, 26(2), 170-188. doi: 10.1080/07399330590905602
 • Larkin, M. ve Thompson, A. R. (2012). Interpretative phenomenological analysis in mental health and psychotherapy research. A. Tompson ve D. Harper (Ed), Qualitative research methods in mental health and psychotherapy içinde (s. 101-116). John Wiley & Sons. doi: 10.1002/9781119973249
 • Marshall, C. ve Rossman, G. B. (2015). Designing qualitative research. (6. baskı). London: Sage Publications.
 • Merleau-Ponty, M. (2017). Algının fenemenolojisi. (E. Sarıkartal ve E. Hacımuratoğlu, Çev.). İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Merleau-Ponty, M. (2019). Göz ve tin. (A. Soysal, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Moss, D. (1989). Brain, body, and world body image and the psychology of the body. R.S. Valle ve S. Halling (Ed), Existential phenomenological perspectives in psychology içinde (s. 63-82). New York: Plenum Press.
 • Murray, S. B., Griffiths, S. ve Mond, J. M. (2016). Evolving eating disorder psychopathology: Conceptualising muscularity-oriented disordered eating. The British Journal of Psychiatry, 208(5), 414-415. doi: 10.1192/bjp.bp.115.168427
 • Nystedt, L. ve Ljungberg, A. (2002). Facets of private and public self‐consciousness: Construct and discriminant validity. European Journal of Personality, 16(2), 143-159. doi: 10.1002/per.440
 • Oğlağu, Z. (2012). Yeme bozukluklarında çocukluk çağı travmalarının benlik saygısı ve beden algısı değişkenleri üzerine etkisi (Yayınlanmamış Tıpta Uzmanlık Tezi). İstanbul Üniversitesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, İstanbul.
 • Oruçlular, Y. (2013). Vücut algısının aracı rolü üzerinden özerk-ilişkisel benlik özellikleri ve yeme tutumu ilişkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Özdemir, A. (2014). Lise öğrencilerinin vücut kitle indeksi ile yeme davranışı bozukluğu, benlik kavramı ve kendini algılama arasındaki ilişki (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Pietkiewicz, I., ve Smith, J. A. (2012). A practical guide to using Interpretative Phenomenological Analysis in qualitative research psychology. Psychological Journal, 18 (2), 361–369. doi: 10.14691/ CPPJ.20.1.7
 • Piran, N. (2001). Re-inhabiting the body from the inside out: Girls transform their school environment. D. L. Tolman ve M. Brydon-Miller (Ed.), From subjects to subjectivities: A handbook of interpretive and participatory methods içinde (s. 218-238). New York: New York University Press.
 • Primozovic, D. T. (2013). Merleau-Ponty üzerine. (M. Z. Esenyel, Çev.). Ankara: Sentez Yayıncılık.
 • Reid, K., Flowers, P. ve Larkin, M. (2005). Exploring lived experience: An introduction to interpretative phenomenological analysis. The Psychologist, 18 (1), 20-23.
 • Sartre, J. P. (2011). Varlık ve hiçlik: Fenomenolojik ontoloji denemesi. (T. Ilgaz ve G. Çankaya-Eksen, Çev.). İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Selvini-Palazzoli, M. (1974). Self-Starvation: From the intrapsychic to the transpersonal approach to anorexia nervosa. London: Chaucer.
 • Shohet, M. (2007). Narrating anorexia: “full” and” struggling” genres of recovery. Ethos, 35(3), 344- 382. doi: 10.1525/eth.2007.35.3.344
 • Smith, J. A., Flowers, P. ve Larkin, M. (2009). Interpretative Phenomenological Analysis: Theory, method and research. London: Sage.
 • Smith, J. ve Osborn, M. (2003). Interpretative Phenomenological Analysis. Qualitative psychology: A practical guide to methods. London: Sage
 • Smith, J. A., ve Osborn, M. (2004). Interpretative Phenomenological Analysis. The British Psychological Society and Blackwell Publishing Ltd.
 • Stein, A., Woolley, H., Cooper, S. D. ve Fairburn, C. G. (1994). An observational study of mothers with eating disorders and their infants. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 35(4), 733-748. doi: 10.1111/j.1469-7610.1994.tb01218.x
 • Stein, A., Woolley, H. ve McPherson, K. (1999). Conflict between mothers with eating disorders and their infants during mealtimes. The British Journal of Psychiatry, 175(5), 455-461. doi: 10.1192/ bjp.175.5.455
 • Stein, K. F. ve Corte, C. (2007). Identity impairment and the eating disorders: Content and organization of the self‐concept in women with anorexia nervosa and bulimia nervosa. European Eating Disorders Review: The Professional Journal of the Eating Disorders Association, 15(1), 58-69. doi: 10.1002/erv.726
 • Steiner-Adair, C. (1991). When the body speaks: Girls, eating disorders and psychotherapy. Women & Therapy, 11(3-4), 253-266. doi: 10.1300/J015V11N03_17
 • Surgenor, L. J., Plumridge, E. W. ve Horn, J. (2003). “Knowing one’s self” anorexic: Implications for therapeutic practice. International Journal of Eating Disorders, 33(1), 22-32.
 • Tylka, T. L. ve Hill, M. S. (2004). Objectification theory as it relates to disordered eating among college women. Sex Roles, 51(11-12), 719-730. doi: 10.1007/s11199-004-0721-2
 • Van Deurzen, E. ve Arnold-Baker, C. (2017). İnsan meselelerine varoluşçu bakışlar. (F. J. İçöz, Ed.). İstanbul: Alethia Kitap.
 • Wakeling, A. (1996). Epidemiology of anorexia nervosa. Psychiatry Research, 62(1), 3–9. doi: 10.1016/0165-1781(96)02983-6
 • Ward, A., Ramsay, R. ve Treasure, J. (2000). Attachment research in eating disorders. British Journal of Medical Psychology, 73(1), 35-51. doi: 10.1348/000711200160282
 • Williams, G. (1997). Reflections on some dynamics of eating disorders: No entry defences and foreign bodies. International Journal of Psycho-Analysis, 78, 927-941.
 • Williams, K., King, J. ve Fox, J. R. (2016). Sense of self and anorexia nervosa: A grounded theory. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 89(2), 211-228. doi: 10.1111/papt.12068
 • Williams, S. ve Reid, M. (2012). ‘It’s like there are two people in my head’: A phenomenological exploration of anorexia nervosa and its relationship to the self. Psychology & Health, 27(7), 798- 815. doi: 10.1080/08870446.2011.595488
 • Winnicott, D. W. (1960). The theory of the parent-infant relationship. International Journal of Psychoanalysis, 41, 585-595.
 • Winnicott, D. W. (2014). Oyun ve Gerçeklik (4. baskı). (S. F. Tuna, Çev.). İstanbul: Metis Yayıncılık.
 • Yapa, B. (2019). Anoreksiya nervosada nüfuz edici anne imgesi sorunsalının projektif testlerle değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yardley, L. (2000). Dilemmas in qualitative health research. Psychology and Health, 15(2), 215-228. doi: 10.1080/08870440008400302
 • Yılmazer, İ. (2014). Klinik olmayan bir örneklemde yeme tutumu, beden algısı ve benlik saygısı ile dissosiyatif belirtiler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yücel, B., Polat, A., İkiz T., Pirim-Düşgör, B., Yavuz, A. E. ve Sertel-Berk, H. Ö. (2011). The Turkish version of the Eating Disorder Examination Questionnaire: Reliability and validity in adolescents. European Eating Disorder Review, 19(6), 509-11. doi: 10.1002/erv.1104
APA DEVELİOĞLU M, KAHRAMAN S (2021). “Benliğin Evi” Olarak Beden: Yeme Sorunlarının Öznel Deneyiminin İncelenmesi. , 615 - 644. 10.26650/SP2020-847131
Chicago DEVELİOĞLU Miray,KAHRAMAN SÜLEYMAN “Benliğin Evi” Olarak Beden: Yeme Sorunlarının Öznel Deneyiminin İncelenmesi. (2021): 615 - 644. 10.26650/SP2020-847131
MLA DEVELİOĞLU Miray,KAHRAMAN SÜLEYMAN “Benliğin Evi” Olarak Beden: Yeme Sorunlarının Öznel Deneyiminin İncelenmesi. , 2021, ss.615 - 644. 10.26650/SP2020-847131
AMA DEVELİOĞLU M,KAHRAMAN S “Benliğin Evi” Olarak Beden: Yeme Sorunlarının Öznel Deneyiminin İncelenmesi. . 2021; 615 - 644. 10.26650/SP2020-847131
Vancouver DEVELİOĞLU M,KAHRAMAN S “Benliğin Evi” Olarak Beden: Yeme Sorunlarının Öznel Deneyiminin İncelenmesi. . 2021; 615 - 644. 10.26650/SP2020-847131
IEEE DEVELİOĞLU M,KAHRAMAN S "“Benliğin Evi” Olarak Beden: Yeme Sorunlarının Öznel Deneyiminin İncelenmesi." , ss.615 - 644, 2021. 10.26650/SP2020-847131
ISNAD DEVELİOĞLU, Miray - KAHRAMAN, SÜLEYMAN. "“Benliğin Evi” Olarak Beden: Yeme Sorunlarının Öznel Deneyiminin İncelenmesi". (2021), 615-644. https://doi.org/10.26650/SP2020-847131
APA DEVELİOĞLU M, KAHRAMAN S (2021). “Benliğin Evi” Olarak Beden: Yeme Sorunlarının Öznel Deneyiminin İncelenmesi. Psikoloji çalışmaları (Online), 41(2), 615 - 644. 10.26650/SP2020-847131
Chicago DEVELİOĞLU Miray,KAHRAMAN SÜLEYMAN “Benliğin Evi” Olarak Beden: Yeme Sorunlarının Öznel Deneyiminin İncelenmesi. Psikoloji çalışmaları (Online) 41, no.2 (2021): 615 - 644. 10.26650/SP2020-847131
MLA DEVELİOĞLU Miray,KAHRAMAN SÜLEYMAN “Benliğin Evi” Olarak Beden: Yeme Sorunlarının Öznel Deneyiminin İncelenmesi. Psikoloji çalışmaları (Online), vol.41, no.2, 2021, ss.615 - 644. 10.26650/SP2020-847131
AMA DEVELİOĞLU M,KAHRAMAN S “Benliğin Evi” Olarak Beden: Yeme Sorunlarının Öznel Deneyiminin İncelenmesi. Psikoloji çalışmaları (Online). 2021; 41(2): 615 - 644. 10.26650/SP2020-847131
Vancouver DEVELİOĞLU M,KAHRAMAN S “Benliğin Evi” Olarak Beden: Yeme Sorunlarının Öznel Deneyiminin İncelenmesi. Psikoloji çalışmaları (Online). 2021; 41(2): 615 - 644. 10.26650/SP2020-847131
IEEE DEVELİOĞLU M,KAHRAMAN S "“Benliğin Evi” Olarak Beden: Yeme Sorunlarının Öznel Deneyiminin İncelenmesi." Psikoloji çalışmaları (Online), 41, ss.615 - 644, 2021. 10.26650/SP2020-847131
ISNAD DEVELİOĞLU, Miray - KAHRAMAN, SÜLEYMAN. "“Benliğin Evi” Olarak Beden: Yeme Sorunlarının Öznel Deneyiminin İncelenmesi". Psikoloji çalışmaları (Online) 41/2 (2021), 615-644. https://doi.org/10.26650/SP2020-847131