Yıl: 2021 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 11 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5222/SHYD.2021.05025 İndeks Tarihi: 05-02-2022

Hemşirelikte Mesleki Hazır Oluşluk Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi

Öz:
Amaç: Bu araştırma, son sınıf hemşirelik öğrencilerinin mesleki hazır oluşluk algılarının belir- lenmesinde geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı geliştirilmesi amacıyla yapıldı. Yöntem: Metodolojik tasarımlı araştırma, Ocak-Mart 2018 tarihleri arasında İstanbul’da iki üniversitenin hemşirelik bölümündeki 362 son sınıf öğrencisiyle yapıldı. “Kişisel Özellikler For- mu ve Hemşirelikte Mesleki Hazır Oluşluk Algısı Ölçeği” ile veriler toplandı. Veriler, tanımlayıcı istatistikler, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, Pearson korelasyon analizi, bağımlı gruplar- da t-testi ve Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı ile değerlendirildi. Bulgular: Faktör analizinin uygulanabilirliği, madde analizi, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör ana- lizi sonucunda 38 madde ölçekten çıkarıldı. Ölçeğin uyum iyiliği istatistiklerinin 15 madde ve üç alt boyut ile kabul edilebilir/kusursuz uyum gösterdiği saptandı. Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı ,90 olarak belirlendi. Test-tekrar test puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan fark olmadığı (p>,05) ve anlamlı pozitif ilişkinin olduğu saptandı (r=,87; p<,001). Sonuç: Ölçeğin geçerli ve güvenilir bir araç olduğu ve hemşirelik son sınıf öğrencilerinin mes- leki hazır oluşluk algılarının belirlenmesinde kullanılabileceği sonucuna varıldı.
Anahtar Kelime:

Development of Nursing Professional Readiness Perception Scale

Öz:
Aim: The study was conducted to develop a valid and reliable measurement tool for determining perceptions of senior nursing students about their professional readiness. Method: The methodological study was conducted between January-March 2018 with 362 senior nursing students studying in nursing departments of two universities in Istanbul. The item pool of the scale was created based on the relevant literature data. Personal Information Form and Nursing Professional Readiness Perception Scale were used to collect data. The data were evaluated by descriptive statistics, explanatory and confirmatory factor analysis, Pearson correlation analysis, t-test in dependent groups and Cronbach alpha coefficient. Results: As a result of feasibility factor analysis, item analysis, explanatory and confirmatory factor analysis, 38 items were removed from the scale. Goodness of fit statistics with 15 items and three subdimensions were found to be acceptable/excellent. Cronbach alpha coefficient was determined as .90. Although statistically significant difference was not detected between the test and retest mean scores (p>.05) and a significant positive correlation was detected between them (r=.87; p<.001). Conclusion: It was concluded that the scale is a valid and reliable tool and can be used to determine the professional readiness perceptions of senior nursing students.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
1
3
1
 • Aksu, G., Eser, M. T. & Güzeller, C. O. (2017). Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile yapısal eşitlik modeli uygulamaları. Ankara, Türkiye: Detay Yayıncılık.
 • Al Awaisi, H., Cooke, H. & Pryjmachuk, S. (2015). The experiences of newly graduated nurses during their first year of practice in the Sultanate of Oman-a case study. International Journal of Nursing Studies, 52(11), 1723-1734. doi:10.1016/j.ijnurstu.2015.06.009
 • Bektaş, H. (2017). Açıklayıcı faktör analizi. İstanbul, Türkiye: Beta Yayıncılık.
 • Beyhan, A. (2016). Hemşirelik son sınıf öğrencilerinde işe hazırlık ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniver- sitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İstanbul, Türkiye. YOKTEZ https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Bifftu B. B., Dachew, B. A., Tiruneh, B. T., Kelkay, M. M. & Bayu, N. H. (2016). Perceived clinical competence among undergraduate nursing students in the University of Gondar and Bahir Dar University, Northwest Ethiopia: a cross-sectional institution-based study. Advances in Nursing. Erişim Adresi (06.08.2017): https://www.hindawi.com/journals/anurs/2016/9294673/
 • Casey, K., Fink, R., Jaynes, C., Campbell, L., Cook, P. & Wilson, V. (2011). Readiness for practice: the senior practicum experience. The Journal of Nursing Education, 50(11), 646-652. doi:10.3928/01484834-20110817-03.
 • Cheng, C.Y., Tsai, H. M., Chang, C. H. & Liou, S. R. (2014). New graduate nurses’ clinical competence, clinical stress and intention to leave: A longitudinal study in Taiwan. The Scientific World Journal. Erişim adresi (06.08.2017): https://www.hindawi.com/journals/tswj/2014/748389/
 • Çınar, İ. F., Özen, N., Yüksel Ç, Karadağ, F. S., Taştan, Ö., Karali, E., ... & Yıldız, D. (2019). Hemşirelik yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin öğrencilikten hemşirelik rolüne geçişle ilgili algıları. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi, 1(1), 17-26.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara, Türkiye: Pegem Akademi.
 • DeVellis, R. F. (2017). Ölçek geliştirme kuram ve uygulamalar. (T. Totan, Çev.). Ankara, Türkiye: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Doerner, M. E. & Swenty, C. F. (2019). The effect of a perioperative clinical immersion on senior nursing students’ perception of readiness to practice: A quality improvement project. AORN Journal, 109(2): 193-200. doi:10.1002/aorn.12581.
 • Doody, O., Tuohy, D. & Deasy, C. (2012). Final-year student nurses’ perceptions of role transition. British Journal of Nursing, 21, 684- 688. doi:10.12968/bjon.2012.21.11.684.
 • Güner, P. (2015). Preparedness of final-year Turkish nursing students for work as a professional nurse. Journal of Clinical Nursing, 24(5-6), 844-854. doi:10.1111/jocn.12673.
 • Hussein, R., Everett, B., Ramjan, L. M., Hu, W. & Salamanson, Y. (2017). New graduate nurses’ experiences in a clinical speciality: A follow up study of newcomer perceptions of transitional support. BioMed Central Nursing, 16, 42. doi:10.1016/j.aucc.2018.09.003.
 • Jamieson, I., Sims, D., Basu, A. & Pugh, K. (2019). Readiness for practice: the views of New Zealand senior nursing students. Nurse Education in Practice, 38, 27-33. doi:10.1016/j.nepr.2019.05.007
 • Jarvinen, T., Eklöf, N. & Salminen, L. (2018). Factors related to nursing students’ readiness to enter working life-a scoping literature review. Nurse Education in Practice, 29, 191-199. doi:10.1016/j.nepr.2018.01.010.
 • Karakoç, F. Y. & Dönmez, L. (2014). Ölçek geliştirme çalışmalarında temel ilkeler. Tıp Eğitimi Dünyası, 40, 39-49. doi:10.25282/ted.228738
 • Kartal, M. & Bardakçı, S. (2018). SPSS ve AMOS uygulamalı örneklerle güvenirlik ve geçerlik analizleri. Ankara, Türkiye: Akademisyen Kitabevi.
 • Kılınç, E. (2018). Nicel verilerde geçerlilik ve güvenilirlik. İçinde Ş. Aslan (Eds.), Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: Nicel, nitel ve karma tasarımlar için bir rehber (pp.147-161). Konya, Türkiye: Eğitim Yayınevi.
 • Laschinger, H. K. S., Zhu, J. & Read, E. (2016). New nurses’ perceptions of professional practice behaviors, quality of care, job satisfaction and career retention. Journal of Nursing Management, 24(5), 656-665. doi:10.1111/jonm.12370.
 • Lea, J. & Cruickshank, M. (2015). The support needs of new graduate nurses making the transition to rural nursing practice in Australia. Journal of Clinical Nursing, 24, 948-960. doi:10.1111/jocn.12720
 • Lee, W., Uhm, J. & Lee, T. (2014). Role transition of senior year nursing students: Analysis of predictors for role transition. Journal of Korean Academy of Nursing Administration, 20(2), 187-194. doi:10.11111/jkana.2014.20.2.187.
 • Leufer, T. & Cleary-Holdforth, J. (2020). Senior nursing students’ perceptions of their readiness for practice prior to final year internship: Part 2-A qualitative perspective. Dimensions of Critical Care Nursing 39(2), 81-90. doi:10.1097/DCC.0000000000000407.
 • Meydan, C.H. & Şeşen, H. (2015). Yapısal eşitlik modellemesi AMOS uygulamaları. Ankara, Türkiye: Detay Yayıncılık.
 • Mirza, N., Manankil-Rankin, L., Prentice, D., Hagerman, L. A. & Draenos, C. (2019). Practice readiness of new nursing graduates: A concept analysis. Nurse Education in Practice, 37, 68-74. doi:10.1016/j.nepr.2019.04.009.
 • Ortiz, J. (2016). New graduate nurses’ experiences about lack of confidence. Nurse Education in Practice, 19, 19-24. doi:10.1016/j.nepr.2016.04.001.
 • Parker, V., Giles M, Lantry, G. & McMillan, M. (2014). New graduate nurses’ experiences in their first year of practice. Nurse Education Today, 34(1), 150-156. doi:10.1016/j.nedt.2012.07.003.
 • Sönmez, B. & Yıldırım, A. (2016). Difficulties experienced by newly graduated nurses in Turkey: A qualitative study of the first six months of employment. Journal of Nursing Education and Practice, 6, 104- 110. doi:10.5430/jnep.v6n1p104.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2015). Çok değişkenli istatistiklerin kullanımı. (M, Baloğlu, Çev.). Ankara, Türkiye: Nobel Akademik Yayın- cılık.
 • Taştan, S., Ünver, V. & Hatipoğlu, S. (2013). An analysis of the factors affecting the transition period to professional roles for newly graduated nurses in Turkey. International Nursing Review, 60(3), 405-412. doi:10.1111/inr.12026
 • Tavşancıl, E. (2018). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara, Türkiye: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Theisen, J. L. & Sandau, K. E. (2013). Competency of new graduate nurses: a review of their weakness and strategies for success. Journal of Continuing Education in Nursing, 44(9), 406-414. doi:10.3928/00220124-20130617-38
 • Walker, A. & Campbell, K. (2013). Work readiness of graduate nurses and the impact on job satisfaction, work engagement and intention to remain. International Nursing Review, 33(12), 1490-1495. doi:10.1016/j.nedt.2013.05.008
 • Woods, C., West, C., Mills, J., Park, T., Southern, J. & Usher, K. (2015). Undergraduate student nurses’ self-reported preparedness for practice. Collegian, 22(4): 359-368. doi:10.1016/j.colegn.2014.05.003.
 • Yıldız, A. (2018). Yeni mezun hemşirelerde işe hazır olma ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği (Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniver- sitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Konya, Türkiye. YOKTEZ https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Zamanzadeh, V., Roshangar, F., Fathi-Azar, E., Valizadeh, L. & Kirkwood, J. (2014). Experiences of newly graduated nurses on strategies of gaining self-confidence during their initial work: A qualitative study. The Journal of Nursing Research 22(4), 283-291. doi:10.1097/jnr.0000000000000050
APA TARHAN M, Yıldırım A (2021). Hemşirelikte Mesleki Hazır Oluşluk Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi. , 1 - 11. 10.5222/SHYD.2021.05025
Chicago TARHAN MERVE,Yıldırım Aytolan Hemşirelikte Mesleki Hazır Oluşluk Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi. (2021): 1 - 11. 10.5222/SHYD.2021.05025
MLA TARHAN MERVE,Yıldırım Aytolan Hemşirelikte Mesleki Hazır Oluşluk Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi. , 2021, ss.1 - 11. 10.5222/SHYD.2021.05025
AMA TARHAN M,Yıldırım A Hemşirelikte Mesleki Hazır Oluşluk Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi. . 2021; 1 - 11. 10.5222/SHYD.2021.05025
Vancouver TARHAN M,Yıldırım A Hemşirelikte Mesleki Hazır Oluşluk Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi. . 2021; 1 - 11. 10.5222/SHYD.2021.05025
IEEE TARHAN M,Yıldırım A "Hemşirelikte Mesleki Hazır Oluşluk Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi." , ss.1 - 11, 2021. 10.5222/SHYD.2021.05025
ISNAD TARHAN, MERVE - Yıldırım, Aytolan. "Hemşirelikte Mesleki Hazır Oluşluk Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi". (2021), 1-11. https://doi.org/10.5222/SHYD.2021.05025
APA TARHAN M, Yıldırım A (2021). Hemşirelikte Mesleki Hazır Oluşluk Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 8(1), 1 - 11. 10.5222/SHYD.2021.05025
Chicago TARHAN MERVE,Yıldırım Aytolan Hemşirelikte Mesleki Hazır Oluşluk Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi 8, no.1 (2021): 1 - 11. 10.5222/SHYD.2021.05025
MLA TARHAN MERVE,Yıldırım Aytolan Hemşirelikte Mesleki Hazır Oluşluk Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, vol.8, no.1, 2021, ss.1 - 11. 10.5222/SHYD.2021.05025
AMA TARHAN M,Yıldırım A Hemşirelikte Mesleki Hazır Oluşluk Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi. 2021; 8(1): 1 - 11. 10.5222/SHYD.2021.05025
Vancouver TARHAN M,Yıldırım A Hemşirelikte Mesleki Hazır Oluşluk Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi. 2021; 8(1): 1 - 11. 10.5222/SHYD.2021.05025
IEEE TARHAN M,Yıldırım A "Hemşirelikte Mesleki Hazır Oluşluk Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi." Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 8, ss.1 - 11, 2021. 10.5222/SHYD.2021.05025
ISNAD TARHAN, MERVE - Yıldırım, Aytolan. "Hemşirelikte Mesleki Hazır Oluşluk Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi". Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi 8/1 (2021), 1-11. https://doi.org/10.5222/SHYD.2021.05025