Sosyal Medya, Dijital Bağımlılık ve Siber Zorbalık Ekseninde Değişen Aile İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme

Yıl: 2021 Cilt: 9 Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 1237 - 1258 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 10-02-2022

Sosyal Medya, Dijital Bağımlılık ve Siber Zorbalık Ekseninde Değişen Aile İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme

Öz:
Son dönemlerde dijital teknoloji alanında yaşanan baş döndürücü gelişmeler, günlük hayatın temel rutinlerini, iletişim ve etkileşim biçimlerini, bireylerin hemen her konudaki algı ve yaklaşımlarını derinden etkilemektedir. Farklı seçenekler sunarak birçok alanda kolaylıklar sağlayan internet ve sosyal medya ağları bir takım olumsuzluklara da yol açabilmektedir. Sosyal medya ve internet ağlarında aşırı zaman tüketmek, bireylerin fiziksel, psikolojik ve iletişimsel sorunlar yaşamalarına, siber zorbalıkların hedefi veya faili durumuna gelmelerine neden olmaktadır. Diğer taraftan modernleşme ile birlikte ailenin yapı ve işlevlerinde meydana gelen değişim, internet ve yeni medya platformlarının ortaya çıkmasıyla daha da hızlanmaktadır. Aile kurmaya dair fikirler farklılaşmakta, aile ilişkileri boyut değiştirmekte, toplumun temeli olan aile kurumu birçok yönden değişim ve dönüşüme uğramaktadır. Sosyal medya platformlarının ve internetin aşırı kullanımının aile ilişkileri üzerinde bıraktığı etkilerin yadsınamayacak düzeyde olduğu düşünülmektedir. Buradan hareketle aile ilişkilerini sosyal medya, dijital bağımlılık ve siber zorbalık konuları üzerinden ele almanın ve konuyu etraflıca irdelemenin bir gereksinim olduğu söylenebilir. Çalışmanın amacı, dijital medyanın aile hayatı ve ilişkilerine etkisini ele almak, analiz etmek ve tartışmaktır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akbulut, Y. (2013). Çocuk ve Ergenlerde Bilgisayar ve İnternet Kullanımının Gelişimsel Sonuçları, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 53-68.
 • Aktay, Y. (2010). Modern Dünyada Ailenin Dönüşümü ve Muhtemel Geleceği Üzerine Mülahazalar ve Geleneğe Dayalı Problemler, Küreselleşen Dünyada Aile İçinde, 177-188.
 • Altun, F. (2017). Modernleşme Kuramı, İnsan Yayınları, İstanbul. Alyanak, P. (2016). İnternet Bağımlılığı. Klinik Tıp Pediatri Dergisi, 8(5) , 20-24. Apalı, Y. (2016). Toplumsal Değişme Bağlamında Bilginin Değişimi ve Dönüşümü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(17), 395-405.
 • Atakan Foça, M. (2016). İnternette Yanlış Bilgiyle Başa Çıkmanın 10 Yolu, (Erişim Tarihi:12.02.2021). https://teyit.org/internette-yanlis-bilgiyle-basa-cikmanin-10-yolu Aytekin, G. (2017/a). Dijital Oyunlar ve Bireyler Üzerindeki Etkileri, (Erişim Tarihi: 12.02.2021).
 • https://www.guvenliweb.org.tr/blog-detay/dijital-oyunlar-ve-bireyler-uzerindeki-etkileri Aytekin, G. (2017/b). İnternet Bağımlılığı ve Alışkanlıklara Etkisi, (Erişim Tarihi: 13.02.2021).
 • https://www.guvenliweb.org.tr/blog-detay/internet-bagimliligi-ve-aliskanliklara-etkisi Aytekin, G. (2019/a). Doğru Habere Ulaşmanın Doğru Yöntemleri, (Erişim Tarihi: 13.02.2021).
 • https://www.guvenliweb.org.tr/blog-detay/dogru-habere-ulasmanin-dogru-yontemleriAytekin, G. (2019/b). Sosyal Medyanın Bireysel ve Toplumsal Etkileri, (Erişim Tarihi: 13.02.2021).
 • https://www.guvenliweb.org.tr/blog-detay/sosyal-medyanin-bireysel-ve-toplumsal-etkileri-1 Bayhan, V. (2020). Z Kuşağının Lise Gençlerinde Sosyal Medya Bağımlılığı İle Siber Mağduriyet Deneyimleri, İlahiyat Akademi, 12 (Aralık 2020):117-144.
 • Baylyyeva, C. (2019). Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı İle Problemli İnternet Kullanımı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi), http://acikarsiv.beun.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12628/9388?show=full adresinden erişilmiştir.
 • Büyükgebiz Koca, E. & Tunca, M. Z. (2020). İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığının ÖğrencilerÜzerindeki Etkilerine Dair Bir Araştırma, Alanya Akademik Bakış Dergisi, 4(1), 77-103.
 • Çiftçi, H. (2018). Öğrencilerin Siber Mağduriyet Düzeylerinin Karşılaştırılması, Gümüşhane Üniversitesi iletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(2), 1536-1567. Dikeçligil, F. (2012), Aileye Dair Kabullerin Ezber Bozumu, Muhafazakâr Düşünce Dergisi, 8(31),21-52.
 • Eroğlu, M. R. (2016). Geleceğin Suçları: Dijital Dünyanın Karanlık Yüzü (Erişim Tarihi: 14.02.2021).
 • http://cyberpolitikjournal.org/index.php/main/article/view/11/11 Giddens, A. (1998). Modernliğin Sonuçları (Çev.: Ersin Kuşdil), Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Gönenç, Ö, E. (2001). İnternet ve Türkiye’deki Gelişimi, İletişim Fakültesi Dergisi, 87-96.
 • Güleç, V. (2018). Aile İlişkilerinin Sosyal Medyayla Birlikte Çöküşü, Yeni Medya Elektronik Dergisi, 2(2), 105-120.
 • Hekim, H. & Başıbüyük, O. (2013). Siber Suçlar ve Türkiye’nin Siber Güvenlik Politikaları,Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, 4(2).
 • Hinduja, S. (2019). Bullying Brcause of Religion: Our Latest Findings and Best Practices, (Erişim Tarihi: 13.02.2021). https://cyberbullying.org/bullying-and-religion Kırılmaz, H. & Ayparçası, F. (2016).
 • Modernizm ve Postmodernizm Süreçlerinin Tüketim Kültürüne Yansımaları, İnsan & İnsan, 3(8), 32-58.
 • Ngonidzashe, M. (2016). Social Networks and the Social Interaction in Family Relationships among Zimbabweans: A Survey on the Perceptions of Residents in Harare and Mashonaland West Provinces of Zimbabwe, International Journal of Research in Humanities and Social Studies, 3(5), May 2016, 62-68.
 • Patchin, J. W. (2020/a). Tween Cyberbullying İn The United States, (Erişim Tarihi: 14.02.2021).
 • https://cyberbullying.org/tween-cyberbullying-in-the-united-states Patchin, J. W. (2020/b). 2019 Cyberbullying Data, (Erişim Tarihi: 14.02.2021). https://cyberbullying.org/2019-cyberbullying-data Patchin, J. W. & Hinduja, S. (2020), Tween Cyberbullying 2020: Tween Statistics (9-to 12-year-olds), Cyberbullying Research Center, (Erişim Tarihi: 14.02.2021).
 • https://cyberbullying.org/tweenstatistics Sayar, T. E. (2019). Geleneksel Aileden “Dijitalleşen” Aileye Doğru: Yeni Medya TeknolojileriyleDeğişen Aile Yapısı, 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresinde Sunulan Bildiri. https://www.researchgate.net/publication/336511921_GELENEKSEL_AILEDEN_DIJITALLESEN_AILEYE_DOGRU_YENI_MEDYA_TEKNOLOJILERIYLE_DEGISEN_AILE_YAPISIadresinden edinilmişt Seren, E. (2020).
 • Sosyal Medya Ortamlarında Siber Zorbalık: Lise Öğrencilerinin Siber Zorbalık Deneyimlerinin İncelenmesi, Yeni Medya Elektronik Dergisi, 4(1), 24-39. Sezerer Albayrak, E. (2019). Sosyal Ağlar ve Modern İnsanın Yalnızlaşması: Coca-Cola Reklam Örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(70), 929-942. DOI: 10.17755/esosder.486718
 • Söyler, S & Yıldırım Kaptanoğlu, A. (2018). Sanal Uyuşturucu: İnternet, Gümüşhane ÜniversitesiSağlık Bilimleri Dergisi, 7(2), 37-46.
 • Şentürk Dızman, Z. (2019). Sosyal Medyanın Boşanmaya Etkileri, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 6(4), 548-555. Topçuoğlu, A. (1994). Modernleşme Sürecinde ‘Bireyin’ Dönüşümü ve Yaşantının Meşruluğu Sorunu, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 0(9-10), 127-138. Veen, W. (2007). Homo Zappiens and the Need for New Education Systems, (Erişim Tarihi:28.04.2021).
 • https://www.researchgate.net/publication/253361521_Homo_Zappiens_and_the_Need_for_New_Education_SystemsWang, J & Wang, H. (2011). The Predictive Effects of Online Communication on Well-Being among Chinese Adolescents, Psychology, 2(4), 359-362. https://wearesocial.com/digital-2021 (Erişim Tarihi: 16.02.2021).
APA Yıldırım İ (2021). Sosyal Medya, Dijital Bağımlılık ve Siber Zorbalık Ekseninde Değişen Aile İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme. , 1237 - 1258.
Chicago Yıldırım İrfan Sosyal Medya, Dijital Bağımlılık ve Siber Zorbalık Ekseninde Değişen Aile İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme. (2021): 1237 - 1258.
MLA Yıldırım İrfan Sosyal Medya, Dijital Bağımlılık ve Siber Zorbalık Ekseninde Değişen Aile İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme. , 2021, ss.1237 - 1258.
AMA Yıldırım İ Sosyal Medya, Dijital Bağımlılık ve Siber Zorbalık Ekseninde Değişen Aile İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme. . 2021; 1237 - 1258.
Vancouver Yıldırım İ Sosyal Medya, Dijital Bağımlılık ve Siber Zorbalık Ekseninde Değişen Aile İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme. . 2021; 1237 - 1258.
IEEE Yıldırım İ "Sosyal Medya, Dijital Bağımlılık ve Siber Zorbalık Ekseninde Değişen Aile İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme." , ss.1237 - 1258, 2021.
ISNAD Yıldırım, İrfan. "Sosyal Medya, Dijital Bağımlılık ve Siber Zorbalık Ekseninde Değişen Aile İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme". (2021), 1237-1258.
APA Yıldırım İ (2021). Sosyal Medya, Dijital Bağımlılık ve Siber Zorbalık Ekseninde Değişen Aile İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(5), 1237 - 1258.
Chicago Yıldırım İrfan Sosyal Medya, Dijital Bağımlılık ve Siber Zorbalık Ekseninde Değişen Aile İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9, no.5 (2021): 1237 - 1258.
MLA Yıldırım İrfan Sosyal Medya, Dijital Bağımlılık ve Siber Zorbalık Ekseninde Değişen Aile İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.5, 2021, ss.1237 - 1258.
AMA Yıldırım İ Sosyal Medya, Dijital Bağımlılık ve Siber Zorbalık Ekseninde Değişen Aile İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 9(5): 1237 - 1258.
Vancouver Yıldırım İ Sosyal Medya, Dijital Bağımlılık ve Siber Zorbalık Ekseninde Değişen Aile İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 9(5): 1237 - 1258.
IEEE Yıldırım İ "Sosyal Medya, Dijital Bağımlılık ve Siber Zorbalık Ekseninde Değişen Aile İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme." Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9, ss.1237 - 1258, 2021.
ISNAD Yıldırım, İrfan. "Sosyal Medya, Dijital Bağımlılık ve Siber Zorbalık Ekseninde Değişen Aile İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9/5 (2021), 1237-1258.