Yıl: 2021 Cilt: 0 Sayı: 17 Sayfa Aralığı: 383 - 428 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 11-02-2022

CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASINA ETKİSİ

Öz:
Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde idarenin insan unsurunu oluşturan memurlar, kimi zaman aynı fi iliyle hem ceza hukuku kurallarını hem de memurlar için öngörülen disiplin hukuku kurallarını ihlal edebilmektedir. Devlet Memurları Kanunu, 131. maddesinde böyle bir durumda ceza kovuşturmasına başlanmış olmasının disiplin kovuşturmasını geciktiremeyeceğini hüküm altına almıştır. Genel kural bu hüküm çerçevesinde ceza kovuşturması ile disiplin soruşturmasının bağımsız yürütülmesi olsa da bu durum mutlak anlamda geçerli olmamaktadır. Sorun, ceza mahkemesi tarafından verilen kararların disiplin cezaları -özelde devlet memurluğundan çıkarma cezası- üzerinde ne zaman etkili olacağı veya ne zaman etkisiz kalacağı noktasında ortaya çıkmaktadır. Devlet memurluğundan çıkarma cezası, şüphesiz, memur disiplin hukukunda öngörülen yaptırımların en ağır olanıdır. Bu bakımdan konunun özel olarak devlet memurluğundan çıkarma cezası bakımından incelenmiş olması önemlidir. Bu çalışmada, ceza mahkemesi tarafından verilen her karar devlet memurluğundan çıkarma cezasına etkisi bakımından ulaşılan Danıştay kararlarıyla ayrı ayrı incelenmiş ve bahsi geçen sorun açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelime:

The Eff ect of Criminal Court Decisions on the Penalty of Dismissal from Civil Servant Position

Öz:
Civil servants who constitute the human element of the administration in the conduct of public services may sometimes violate both the rules of criminal law and the rules of disciplinary law prescribed for offi cers by Civil Servants Act. Civil Servants Act, in Article 131, stated that the initiation of criminal proceedings in such a case cannot delay disciplinary proceedings. Although the general rule is that criminal prosecution and disciplinary investigation are conducted independently within the framework of this provision, this cannot be applied in absolute terms. The problem arises at the point of when the provisions or other decisions issued by the Criminal Court will have an eff ect on, or when they will be ineff ective on disciplinary penalties, especially for dismissal from civil servant position. The penalty for dismissal from being civil servant is undoubtedly the most severe of the sanctions prescribed in civil servant disciplinary law. In this regard, it is important that the issue is specifi cally examined in terms of the penalty of dismissal from the civil servant position. In this study, each decision made by the Criminal Court was examined separately with the decisions of the Council of State which were reached in terms of the impact on the penalty of dismissal from civil servant position and the aforementioned problem was tried to be clarified.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • AKBULUT Berrin, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 3. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2016. (2016)
 • AKBULUT Berrin, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 5. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2018. (2018)
 • AKGÜNER Tayfun/BERK Kahraman, İdare Hukuku, 8. Baskı, Der Yayınları, İstanbul, 2017.
 • AKYILMAZ Bahtiyar/SEZGİNER Murat/KAYA Cemil, Türk İdare Hukuku, 8. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2017.
 • ALİKÂŞİFOĞLU KemaleĴ in, “Disiplin Cezaları”, Amme İdaresi Dergisi, C. 10, S. 4, 1977.
 • ARTUK Mehmet Emin/GÖKCEN Ahmet/YENİDÜNYA A. Caner, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 10. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2016.
 • ASLAN Zehreddin/ALTINDAĞ Halil, Memurların Disiplin ve Ceza Soruşturması, Seçkin Yayınları, Ankara, 2018.
 • ATAY Ender Ethem, İdare Hukuku, 3. Baskı, Ankara, 2012. (2012)
 • ATAY Ender Ethem, İdare Hukuku, 5. Baskı, Ankara, 2016. (2016)
 • AVCI Mustafa, Devlet Memurları Kanunu Kapsamında Kamu Görevliliğine Giriş, Yetkin Yayınları, Ankara, 2009.
 • CENTEL Nur/ZAFER Hamide/ÇAKMUT Özlem, Türk Ceza Hukukuna Giriş, 8. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2014.
 • ÇAĞLAYAN Ramazan, İdare Hukuku Dersleri, 8. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2020.
 • DİNÇER Yıldız, “Devlet Memurlarının Disiplin Hukuku”, Amme İdaresi Dergisi, C. 9, S. 1, 1976.
 • DURSUN Hasan, “Af Kavramına Genel Bir Bakış”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 85, 2009.
 • GAND Maurice/DEMİREL Hakkı, “Umumi Af ve Disiplin Cezaları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.11, S. 3, Ankara, 1954.
 • GÖZLER Kemal/KAPLAN Gürsel, İdare Hukuku Dersleri, 18. Baskı, Ekin Yayınevi, Bursa, Ağustos 2016.
 • GÜNDAY Metin, İdare Hukuku, 10. Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara, 2011.
 • GÜNDÜZ Fatma Ebru, “İdari Yaptırımların Zaman Bakımından Uygulanması”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, S. 32, 2017.
 • GÖZÜBÜYÜK Şeref/TAN Turgut, İdare Hukuku Genel Esaslar Cilt I, 13. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2019.
 • LİVANELİOĞLU Ömer Asım, Memur Disiplin Hukuku, US-A Yayıncılık, 1997.
 • KALABALIK Halil, İdare Hukuku Dersleri Cilt-I, 5. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2019.
 • KARAHANOĞULLARI Onur, “Memur Disiplin Hukukunun Niteliği ve İlkeleri”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, C. 8, S. 3, 1999.
 • KARATEPE Şükrü, İdare Hukuku, 1. Baskı, Anadolu Matbaacılık, İzmir, 1988.
 • KOCA Mahmut/ÜZÜLMEZ İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 10. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, Eylül 2017.
 • OĞURLU Yücel, “Ceza Mahkemesi Kararının Disiplin Cezalarına Etkisi ve Sorunu ‘Ne Bis İn İdem’ Kuralı”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 52, S. 2, 2003.
 • ONAR Sıddık Sami, İdare Hukukunun Umumi Esasları, İsmail Akgün Matbaası, 1. Baskı, 1952.
 • ÖZBEK Veli Özer/DOĞAN Koray/BACAKSIZ Pınar, Ceza Muhakemesi Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 12. Baskı, Ankara, 2019. (Ceza Muhakemesi)
 • ÖZBEK Veli Özer/DOĞAN Koray/BACAKSIZ Pınar, Türk Ceza Hukuku-Genel Hükümler, Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 10. Baskı, Ankara, 2019. (Genel Hükümler)
 • ÖZERDEM İbrahim, Ceza Mahkemesi Kararlarının Memur Disiplin Hukukuna Etkisi, (Yayımlanmamış YL Tezi), Ankara, 2013.
 • ÖZGENÇ İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 14. Baskı, Ankara, 2018.
 • PINAR İbrahim/ÇALIŞKAN Öner, Disiplin Suç ve Cezaları ve Disiplin Soruşturması, 1. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2013.
 • TORTOP Nuri, “Disiplin, Disiplin Cezaları ve Disiplin Suçları”, Amme İdaresi Dergisi, C.16, S. 3, 1983.
 • ŞAHİN Cumhur/GÖKTÜRK Neslihan, Ceza Muhakemesi Hukuku II, 5. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2016.
 • YAYLA Yıldızhan, İdare Hukuku, 1. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2009.
 • YENİSEY Feridun/NUHOĞLU Ayşe, Ceza Muhakemesi Hukuku, 7. Baskı, Ankara, Ağustos 2019.
 • YURTCAN Erdener, Ceza Yargılaması Hukuku, 14. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2017.
 • sozluk.gov.tr
 • kazanci.com içtihat bilgi bankası
 • https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/
 • kanuntbmmc057/kanuntbmmc057/kanuntbmmc05701803.pdf (e.t.: 25.11.2020)
APA KURT S (2021). CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASINA ETKİSİ. , 383 - 428.
Chicago KURT SÜMEYRA SENA CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASINA ETKİSİ. (2021): 383 - 428.
MLA KURT SÜMEYRA SENA CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASINA ETKİSİ. , 2021, ss.383 - 428.
AMA KURT S CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASINA ETKİSİ. . 2021; 383 - 428.
Vancouver KURT S CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASINA ETKİSİ. . 2021; 383 - 428.
IEEE KURT S "CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASINA ETKİSİ." , ss.383 - 428, 2021.
ISNAD KURT, SÜMEYRA SENA. "CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASINA ETKİSİ". (2021), 383-428.
APA KURT S (2021). CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASINA ETKİSİ. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ, 0(17), 383 - 428.
Chicago KURT SÜMEYRA SENA CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASINA ETKİSİ. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ 0, no.17 (2021): 383 - 428.
MLA KURT SÜMEYRA SENA CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASINA ETKİSİ. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ, vol.0, no.17, 2021, ss.383 - 428.
AMA KURT S CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASINA ETKİSİ. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ. 2021; 0(17): 383 - 428.
Vancouver KURT S CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASINA ETKİSİ. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ. 2021; 0(17): 383 - 428.
IEEE KURT S "CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASINA ETKİSİ." UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ, 0, ss.383 - 428, 2021.
ISNAD KURT, SÜMEYRA SENA. "CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASINA ETKİSİ". UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ 17 (2021), 383-428.