Yıl: 2021 Cilt: 6 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 752 - 759 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5336/healthsci.2020-80882 İndeks Tarihi: 17-02-2022

Bir Kamu Hastanesine Başvuran Kadınların Doğum Eyleminde Doğum Korkusu ve Doğum Ağrısı Düzeyleri ile Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Öz:
Amaç: Bu araştırma, gebelerin doğum eyleminde doğum korkusu ve doğum ağrısı düzeylerini ve bunu etkileyen bazı faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı tipte olan araştırmanın örneklemini, araştırmanın yapıldığı tarihler arasında ilgili birime başvuran, araştırmaya alınma kriterlerini karşılayan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 130 gebe kadın oluşturmuştur. Veriler, “Gebe Tanılama Formu”, “WIJMA Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği A Versiyonu (W-DEQ)” ve “Vizüel Analog Skala (VAS) Ağrı Formu” aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesine yüzdelik, frekans, aritmetik ortalama ve standart sapma, Kruskal-Wallis testi, Mann-Whitney U testi, bağımsız gruplarda t-testi ve Pearson korelasyon testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan kadınların yaş ortalamalarının 27,42±4,19 ve gebelik haftası ortalamalarının 38,48±1,14 olduğu belirlenmiştir. W-DEQ’ya göre çalışma kapsamındaki gebelerin %33,8’inin klinik düzeyde ve %15,4’ünün ise doğuma ilişkin şiddetli korku yaşadığı belirlenmiştir. W-DEQ ve VAS toplam puan ortalamalarının sırasıyla 66,46±28,40 ve 5,82±3,15 olduğu ve aralarında pozitif yönde, yüksek düzeyde bir ilişki olduğu saptanmıştır (r=0,654, p<0,05). Gebelerin eğitim durumuna ve gebeliğin planlanma durumuna göre W-DEQ ve planlanan doğum şekline, küretajın varlığına ve gebeliğin planlanma durumuna göre VAS toplam puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Sonuç: Kadınların doğum korkusunu ve ağrısını azaltmak için gebelik sürecinde doğuma yönelik korkuların sorgulanması ve danışmanlık hizmetleri verilmesi önerilebilir.
Anahtar Kelime:

Determination of Fear of Labor and Birth Pain Levels and Affecting Factors in Labor of Women Applying to a Public Hospital

Öz:
Objective: This study was conducted to determine the labor pain and fear of childbirth during the delivery in pregnant women and the effective factors. Material and Methods: The sample of this descriptive type research consisted of 130 pregnant women who admitted the relevant units at the time of the study, and met the research inclusion criteria and agreed to participate in the research. The data were collected by using the "Pregnant Women Introduction Form", the "Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionnaire (W-DEQ)" and the "Visual Analog Scale (VAS) Pain Form". Percentile, frequency, arithmetic mean and standard deviation, Kruskal-Wallis test, MannWhitney U test, t-test in independent groups and Pearson correlation test were used for the data evaluation. Results: The mean age of the women involved in the study was 27.42±4.19, and the mean pregnancy week was 38.48±1.14. According to the W-DEQ, 33.8% of the pregnant women included in the study experienced a clinical level and 15.4% experienced a severe fear of childbirth. Their W-DEQ and VAS total mean scores were 66.46±28.40 and 5.82±3.15, respectively, and there was a positive, significant relationship between them (r=0.654, p<0.05). The difference between W-DEQ total mean scores were found to be statistically significant in terms of education status of the pregnant women and planned pregnancy status, while the difference between the VAS total mean scores was statistically significant in terms of mode of delivery, curettage presence and planned pregnancy status (p<0.05). Conclusion: In order to reduce the fear of childbirth and labor pain in women, it may be recommended to question their fears of childbirth during the pregnancy and provide counseling services.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Wiklund I, Edman G, Ryding EL, Andolf E. Expectation and experiences of childbirth in primiparae with caesarean section. BJOG. 2008;115(3):324-31. [Crossref] [pubMed]
 • 2. Eriksson C, Jansson L, Hamberg K. Women's experiences of intense fear related to childbirth investigated in a Swedish qualitative study. Midwifery. 2006;22(3):240-8. [Crossref] [pubMed]
 • 3. Rilby L, Jansson S, Lindblom B, Mårtensson LB. A qualitative study of women's feelings about future childbirth: dread and delight. J Midwifery Womens Health. 2012;57(2):120-5. [Crossref] [pubMed]
 • 4. Şahin N, Dinç H, Dişsiz M. Gebelerin doğuma ilişkin korkuları ve etkileyen faktörler. [pregnant women's fear of childbirth and related factors]. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2009;40(2):57-62. [Link]
 • 5. Demirsoy G, Aksu H. Doğum korkusunun nedenleri ve baş etme. [Reasons of fear and coping associated with childbirth]. Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi. 2015;2(2):36-45. [Link]
 • 6. Subaşı B, Özcan H, pekçetin S, Göker B, Tunç S, Budak B. Doğum eğitiminin doğum kaygısı ve korkusu üzerine etkisi. [Effects of delivery education on childbirth anxiety and fear]. Selçuk Tıp Derg. 2013;29(4):165-7. [Link]
 • 7. Hofberg K, Ward MR. Fear of pregnancy and childbirth. postgrad Med J. 2003;79(935):505- 10, quiz 508-10. [Crossref] [pubMed] [pMC]
 • 8. Körükcü Ö, Fırat MZ, Kukulu K. Relationship between fear of childbirth and anxiety among Turkish pregnant women. procedia-Soc Behav Sci. 2010;5:467-70. [Crossref]
 • 9. Fenwick J, Staff L, Gamble J, Creedy DK, Bayes S. Why do women request caesarean section in a normal, healthy first pregnancy? Midwifery. 2010;26(4):394-400. [Crossref] [pubMed] [pMC]
 • 10. Rondung E, Thomtén J, Sundin Ö. psychological perspectives on fear of childbirth. J Anxiety Disord. 2016;44:80-91. [Crossref] [pubMed]
 • 11. Ertem G, Sevil ü. Doğum ağrısı ve hemşirelik yaklaşımı. [Birth pain and nursing approach]. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2005;8(2):117-23. [Link]
 • 12. Karabulutlu Ö. Kadınların doğum şekli tercihlerini etkileyen faktörler. [Identifying the women's choice of delivery methods of and the factors that affect them]. Florence Nightingale Hemşire Derg. 2012;20(3):210-8. [Link]
 • 13. Simkin p, Bolding A. Update on nonpharmacologic approaches to relieve labor pain and prevent suffering. J Midwifery Womens Health. 2004;49(6):489-504. [Crossref] [pubMed]
 • 14. Serçekuş p, Okumuş H. Fears associated with childbirth among nulliparous women in Turkey. Midwifery. 2009;25(2):155-62. [Crossref] [pubMed]
 • 15. Korukcu O, Kukulu K, Firat MZ. The reliability and validity of the Turkish version of the Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionnaire (W-DEQ) with pregnant women. J psychiatr Ment Health Nurs. 2012;19(3):193-202. [Crossref] [pubMed]
 • 16. price DD, McGrath pA, Rafii A, Buckingham B. The validation of visual analogue scales as ratio scale measures for chronic and experimental pain. pain. 1983;17(1):45-56. [Crossref] [pubMed]
 • 17. Çiçek Ö, Mete S. Sık karşılaşılan bir sorun: doğum korkusu. [A common problem: fear of childbirth]. Dokuz Eylül üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2015;8(4):263-8. [Link]
 • 18. Ayers S. Fear of childbirth, postnatal post-traumatic stress disorder and midwifery care. Midwifery. 2014;30(2):145-8. [Crossref] [pubMed]
 • 19. Fenwick J, Hauck Y, Downie J, Butt J. The childbirth expectations of a self-selected cohort of Western Australian women. Midwifery. 2005;21(1):23-35. [Crossref] [pubMed]
 • 20. Nieminen K, Stephansson O, Ryding EL. Women's fear of childbirth and preference for cesarean section--a cross-sectional study at various stages of pregnancy in Sweden. Acta Obstet Gynecol Scand. 2009;88(7):807-13. [Crossref] [pubMed] [pMC]
 • 21. Bülbül T, Özen B, Çopur A, Kayacık F. Gebelerin doğum korkusu ve doğum şekline karar verme durumlarının incelenmesi. [Investigation the fear of labor and decision making about delivery type in pregnant]. Sağlık Bilim Derg. 2016;25(3):126-30. [Crossref]
 • 22. poikkeus p, Saisto T, Unkila-Kallio L, punamaki RL, Repokari L, Vilska S, et al. Fear of childbirth and pregnancy-related anxiety in women conceiving with assisted reproduction. Obstet Gynecol. 2006;108(1):70-6. [Crossref] [pubMed]
 • 23. Dursun p, Yanik FB, Zeyneloglu HB, Baser E, Kuscu E, Ayhan A. Why women request cesarean section without medical indication? J Matern Fetal Neonatal Med. 2011;24(9):1133-7. [Crossref] [pubMed]
 • 24. Adams SS, Eberhard-Gran M, Eskild A. Fear of childbirth and duration of labour: a study of 2206 women with intended vaginal delivery. BJOG. 2012;119(10):1238-46. [Crossref] [pubMed]
 • 25. Jespersen C, Hegaard HK, Schroll AM, Rosthøj S, Kjærgaard H. Fear of childbirth and emergency caesarean section in low-risk nulliparous women: a prospective cohort study. J psychosom Obstet Gynaecol. 2014;35(4):109-15. [Crossref] [pubMed]
 • 26. Dehghani M, Sharpe L, Khatibi A. Catastrophizing mediates the relationship between fear of pain and preference for elective caesarean section. Eur J pain. 2014;18(4):582-9. [Crossref] [pubMed]
 • 27. Mongan MF. HypnoBirthing Mongan Yöntemi. 1. Baskı. Kalem Bakkal A, çeviri editörü. İstanbul: Gün Yayıncılık; 2012. [Link]
 • 28. Ternström E, Hildingsson I, Haines H, Rubertsson C. Higher prevalence of childbirth related fear in foreign born pregnant women--findings from a community sample in Sweden. Midwifery. 2015;31(4):445-50. [Crossref] [pubMed]
 • 29. Zar M, Wijma K, Wijma B. pre-and postpartum fear of childbirth in nulliparous and parous women. Scand J Behav Ther. 2001;30(2):75- 84. [Crossref]
 • 30. Melender HL. Experiences of fears associated with pregnancy and childbirth: a study of 329 pregnant women. Birth. 2002;29(2):101-11. [Crossref] [pubMed]
 • 31. Sluijs AM, Cleiren Mp, Scherjon SA, Wijma K. Does fear of childbirth or family history affect whether pregnant Dutch women prefer a homeor hospital birth? Midwifery. 2015;31(12):1143- 8. [Crossref] [pubMed]
 • 32. Chong ES, Mongelli M. Attitudes of Singapore women toward cesarean and vaginal deliveries. Int J Gynaecol Obstet. 2003;80(2):189-94. [Crossref] [pubMed]
 • 33. Kabakian-Khasholian T. 'My pain was stronger than my happiness': experiences of caesarean births from Lebanon. Midwifery. 2013;29(11): 1251-6. [Crossref] [pubMed]
 • 34. Laursen M, Hedegaard M, Johansen C; Danish National Birth Cohort. Fear of childbirth: predictors and temporal changes among nulliparous women in the Danish National Birth Cohort. BJOG. 2008;115(3):354-60. [Crossref] [pubMed]
 • 35. Gao LL, Liu XJ, Fu BL, Xie W. predictors of childbirth fear among pregnant Chinese women: a cross-sectional questionnaire survey. Midwifery. 2015;31(9):865-70. [Crossref] [pubMed]
APA YILMAZ e, CAN GÜR G (2021). Bir Kamu Hastanesine Başvuran Kadınların Doğum Eyleminde Doğum Korkusu ve Doğum Ağrısı Düzeyleri ile Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. , 752 - 759. 10.5336/healthsci.2020-80882
Chicago YILMAZ emine,CAN GÜR Ganime Bir Kamu Hastanesine Başvuran Kadınların Doğum Eyleminde Doğum Korkusu ve Doğum Ağrısı Düzeyleri ile Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. (2021): 752 - 759. 10.5336/healthsci.2020-80882
MLA YILMAZ emine,CAN GÜR Ganime Bir Kamu Hastanesine Başvuran Kadınların Doğum Eyleminde Doğum Korkusu ve Doğum Ağrısı Düzeyleri ile Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. , 2021, ss.752 - 759. 10.5336/healthsci.2020-80882
AMA YILMAZ e,CAN GÜR G Bir Kamu Hastanesine Başvuran Kadınların Doğum Eyleminde Doğum Korkusu ve Doğum Ağrısı Düzeyleri ile Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. . 2021; 752 - 759. 10.5336/healthsci.2020-80882
Vancouver YILMAZ e,CAN GÜR G Bir Kamu Hastanesine Başvuran Kadınların Doğum Eyleminde Doğum Korkusu ve Doğum Ağrısı Düzeyleri ile Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. . 2021; 752 - 759. 10.5336/healthsci.2020-80882
IEEE YILMAZ e,CAN GÜR G "Bir Kamu Hastanesine Başvuran Kadınların Doğum Eyleminde Doğum Korkusu ve Doğum Ağrısı Düzeyleri ile Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi." , ss.752 - 759, 2021. 10.5336/healthsci.2020-80882
ISNAD YILMAZ, emine - CAN GÜR, Ganime. "Bir Kamu Hastanesine Başvuran Kadınların Doğum Eyleminde Doğum Korkusu ve Doğum Ağrısı Düzeyleri ile Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi". (2021), 752-759. https://doi.org/10.5336/healthsci.2020-80882
APA YILMAZ e, CAN GÜR G (2021). Bir Kamu Hastanesine Başvuran Kadınların Doğum Eyleminde Doğum Korkusu ve Doğum Ağrısı Düzeyleri ile Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(4), 752 - 759. 10.5336/healthsci.2020-80882
Chicago YILMAZ emine,CAN GÜR Ganime Bir Kamu Hastanesine Başvuran Kadınların Doğum Eyleminde Doğum Korkusu ve Doğum Ağrısı Düzeyleri ile Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi 6, no.4 (2021): 752 - 759. 10.5336/healthsci.2020-80882
MLA YILMAZ emine,CAN GÜR Ganime Bir Kamu Hastanesine Başvuran Kadınların Doğum Eyleminde Doğum Korkusu ve Doğum Ağrısı Düzeyleri ile Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.4, 2021, ss.752 - 759. 10.5336/healthsci.2020-80882
AMA YILMAZ e,CAN GÜR G Bir Kamu Hastanesine Başvuran Kadınların Doğum Eyleminde Doğum Korkusu ve Doğum Ağrısı Düzeyleri ile Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 6(4): 752 - 759. 10.5336/healthsci.2020-80882
Vancouver YILMAZ e,CAN GÜR G Bir Kamu Hastanesine Başvuran Kadınların Doğum Eyleminde Doğum Korkusu ve Doğum Ağrısı Düzeyleri ile Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 6(4): 752 - 759. 10.5336/healthsci.2020-80882
IEEE YILMAZ e,CAN GÜR G "Bir Kamu Hastanesine Başvuran Kadınların Doğum Eyleminde Doğum Korkusu ve Doğum Ağrısı Düzeyleri ile Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi." Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 6, ss.752 - 759, 2021. 10.5336/healthsci.2020-80882
ISNAD YILMAZ, emine - CAN GÜR, Ganime. "Bir Kamu Hastanesine Başvuran Kadınların Doğum Eyleminde Doğum Korkusu ve Doğum Ağrısı Düzeyleri ile Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi". Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi 6/4 (2021), 752-759. https://doi.org/10.5336/healthsci.2020-80882