Yıl: 2021 Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 219 - 230 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5336/nurses.2020-77866 İndeks Tarihi: 18-02-2022

Epilepsiye İlişkin Verilen Eğitimin Çocukların Yaşam Kalitesi ve Bilgi Düzeyine Etkisi: Bir Karma Yöntem Çalışması

Öz:
Amaç: Epilepsili çocuklarda tekrarlayan nöbetlerin varlığı, yaşam kalitelerini etkileyebilmektedir. Bu çalışma, epilepsili çocuklara verilen hasta eğitiminin, yaşam kalitelerine ve bilgi düzeylerine etkisini değerlendirmek amacıyla randomize kontrollü deneysel desende bir karma yöntem çalışması olarak yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bir üniversite hastanesinin çocuk nöroloji polikliniğinde yalnızca epilepsi tanısıyla izlenen 7-16 yaş grubu çocuk, çalışma (n=52) ve kontrol grubu (n=52) olacak şekilde çalışmaya alınmıştır. Çalışmanın yapılabilmesi için etik kurul onayıyla çocuk ve annelerinden onamları alınmıştır. Verilerin toplanmasında; Çocuk Tanıtıcı Form, Epilepsiye İlişkin Yaşam Kalitesi Ölçeği, Epilepsi Bilgi Testi ve Çocuk Görüşme Formu kullanılmıştır. Veriler; ortalama, yüzdelik, Mann-Whitney U, Independent t, Paired t ve Wilcoxon eşleştirilmiş 2 örnek testleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Yapılan derinlemesine görüşmeler için içerik analizi oluşturulmuştur. Bulgular: Çalışma grubundaki çocukların yaş ortalamasının 10,69±2,78, %50’sinin kız; kontrol grubundaki çocukların yaş ortalamasının 10,40±2,65, %53,8’inin kız olduğu bulunmuştur. Eğitim öncesi; çalışma ve kontrol grubundaki çocukların yaşam kalitesi ve bilgi puan ortalamaları açısından fark olmadığı görülmüştür. Eğitim sonrası, çalışma grubundaki çocukların yaşam kalitesi ve bilgi testi puan ortalamalarının arttığı ve çalışma grubundaki çocukların hastalığa ilişkin daha olumlu ifadelerde bulundukları belirlenmiştir. Kontrol grubundaki çocukların yaşam kaliteleri ve bilgi düzeyleri azalırken, epilepsiye ilişkin yanlış bilgilerinin ve olumsuz görüşlerinin devam ettiği saptanmıştır. Sonuç: Epilepsiye ilişkin verilen eğitimin, çocukların yaşam kalitesi ve bilgi düzeylerine olumlu katkıları olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelime:

The Effect of Education About Epilepsy on Quality of Life and Knowledge Level of Children: A Mixed-method Study

Öz:
Objective: Epilepsy with recurrent seizures may affect life quality of child. This study was conducted to evaluate the effect of education about epilepsy on their quality of life and knowledge levels, as a mixed-method study, randomized controlled experimental design. Material and Methods: Epileptic children between 7-16 years old in study (n=52) and control groups (n=52) followed up at Child Neurology Policlinic of a university hospital were taken to the study. Written consents of ethical committee, children and mothers were obtained. Data were collected with Child Questionnaire Form, Quality of Life in Epilepsy Inventory for Adolescent, Epilepsy Knowledge Test, Child Interview Form and evaluated by mean, percentage, Mann Whitney U, Independent t, Paired t and Wilcoxon tests. Context analysis was improved for depth interviews. Results: The average age of the children in the study group was 10.69±2.78, 50% of them were girls. These mean age was 10.40±2.65 for the control group and 53.8% of them were girls. Before the education; there was not any significant difference in terms of the mean scores in the quality of life and knowledge levels. After the education, the quality of life and knowledge test mean scores of the study group increased and they made more positive statements about the disease. The quality of life and knowledge levels of control group decreased, their misinformation and negative opinions about epilepsy continued. Conclusion: Education about epilepsy has positive effects on children's quality of life and knowledge level.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
1
1
1
APA AVCI Ö, Bayat M (2021). Epilepsiye İlişkin Verilen Eğitimin Çocukların Yaşam Kalitesi ve Bilgi Düzeyine Etkisi: Bir Karma Yöntem Çalışması. , 219 - 230. 10.5336/nurses.2020-77866
Chicago AVCI ÖZLEM,Bayat Meral Epilepsiye İlişkin Verilen Eğitimin Çocukların Yaşam Kalitesi ve Bilgi Düzeyine Etkisi: Bir Karma Yöntem Çalışması. (2021): 219 - 230. 10.5336/nurses.2020-77866
MLA AVCI ÖZLEM,Bayat Meral Epilepsiye İlişkin Verilen Eğitimin Çocukların Yaşam Kalitesi ve Bilgi Düzeyine Etkisi: Bir Karma Yöntem Çalışması. , 2021, ss.219 - 230. 10.5336/nurses.2020-77866
AMA AVCI Ö,Bayat M Epilepsiye İlişkin Verilen Eğitimin Çocukların Yaşam Kalitesi ve Bilgi Düzeyine Etkisi: Bir Karma Yöntem Çalışması. . 2021; 219 - 230. 10.5336/nurses.2020-77866
Vancouver AVCI Ö,Bayat M Epilepsiye İlişkin Verilen Eğitimin Çocukların Yaşam Kalitesi ve Bilgi Düzeyine Etkisi: Bir Karma Yöntem Çalışması. . 2021; 219 - 230. 10.5336/nurses.2020-77866
IEEE AVCI Ö,Bayat M "Epilepsiye İlişkin Verilen Eğitimin Çocukların Yaşam Kalitesi ve Bilgi Düzeyine Etkisi: Bir Karma Yöntem Çalışması." , ss.219 - 230, 2021. 10.5336/nurses.2020-77866
ISNAD AVCI, ÖZLEM - Bayat, Meral. "Epilepsiye İlişkin Verilen Eğitimin Çocukların Yaşam Kalitesi ve Bilgi Düzeyine Etkisi: Bir Karma Yöntem Çalışması". (2021), 219-230. https://doi.org/10.5336/nurses.2020-77866
APA AVCI Ö, Bayat M (2021). Epilepsiye İlişkin Verilen Eğitimin Çocukların Yaşam Kalitesi ve Bilgi Düzeyine Etkisi: Bir Karma Yöntem Çalışması. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 13(2), 219 - 230. 10.5336/nurses.2020-77866
Chicago AVCI ÖZLEM,Bayat Meral Epilepsiye İlişkin Verilen Eğitimin Çocukların Yaşam Kalitesi ve Bilgi Düzeyine Etkisi: Bir Karma Yöntem Çalışması. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi 13, no.2 (2021): 219 - 230. 10.5336/nurses.2020-77866
MLA AVCI ÖZLEM,Bayat Meral Epilepsiye İlişkin Verilen Eğitimin Çocukların Yaşam Kalitesi ve Bilgi Düzeyine Etkisi: Bir Karma Yöntem Çalışması. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.13, no.2, 2021, ss.219 - 230. 10.5336/nurses.2020-77866
AMA AVCI Ö,Bayat M Epilepsiye İlişkin Verilen Eğitimin Çocukların Yaşam Kalitesi ve Bilgi Düzeyine Etkisi: Bir Karma Yöntem Çalışması. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. 2021; 13(2): 219 - 230. 10.5336/nurses.2020-77866
Vancouver AVCI Ö,Bayat M Epilepsiye İlişkin Verilen Eğitimin Çocukların Yaşam Kalitesi ve Bilgi Düzeyine Etkisi: Bir Karma Yöntem Çalışması. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. 2021; 13(2): 219 - 230. 10.5336/nurses.2020-77866
IEEE AVCI Ö,Bayat M "Epilepsiye İlişkin Verilen Eğitimin Çocukların Yaşam Kalitesi ve Bilgi Düzeyine Etkisi: Bir Karma Yöntem Çalışması." Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 13, ss.219 - 230, 2021. 10.5336/nurses.2020-77866
ISNAD AVCI, ÖZLEM - Bayat, Meral. "Epilepsiye İlişkin Verilen Eğitimin Çocukların Yaşam Kalitesi ve Bilgi Düzeyine Etkisi: Bir Karma Yöntem Çalışması". Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi 13/2 (2021), 219-230. https://doi.org/10.5336/nurses.2020-77866