Yıl: 2021 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 7 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5336/nurses.2020-76075 İndeks Tarihi: 18-02-2022

Ameliyat Sonrası Ağrı Şiddetinin Farklı Ağrı Ölçekleri ile Değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Bu çalışma, hastaların ameliyat sonrası dönemde ağrışiddetini ölçmek için sıklıkla kullanılan tek boyutlu, 4 farklı ağrı ölçeği kullanarak hastaların yaşadıkları ağrıları değerlendirmek, ölçekler arasındaki uyumu ve hastalar için en uygun ağrı ölçüm aracını belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel olarak yürütülmüştür. Gereç ve Yöntemler: Örneklemi, Ocak-Haziran 2017 tarihleri arasında Genel Cerrahi, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Kulak Burun Boğaz (KBB), Plastik ve Rekonstriktif Cerrahi kliniklerinde ameliyat olan, katılım kriterlerini karşılayan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 147 hasta oluşturmuştur. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Görsel Kıyaslama Ölçeği (GKÖ), Yüz Ağrı Ölçeği (YAÖ), Sayısal Ölçek (SÖ) ve Sözel Kategori Ölçeği (SKÖ) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, t-testi, Kruskal-Wallis (“post hoc” Tamhane's T2) ve Pearson korelasyon testi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmamıza katılan hastaların, yaş ortalaması 47,84±14,59 ve %34,7’si ilköğretim mezunu olarak saptanmıştır. Hastaların cinsiyet, eğitim durumu, kronik hastalık varlığı, ameliyat deneyimi ve Amerikan Anestezistler Derneği skoruna göre farklı ağrı ölçeklerinden aldıkları puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır (p<0,05). Ölçekler arasındaki en yüksek pozitif yönde çok iyi derecede ilişkinin GKÖ ile SÖ (r=0,886, p<0,001) arasında olduğu saptanmıştır. Hastaların %65,3’ü ağrının takibinde SKÖ’yü tercih etmiştir. Sonuç: Bulgulara göre kullanılan bütün ağrı ölçeklerinin birbirleri ile pozitif yönde iyi derecede doğrusal bir ilişkiye sahip olduğu ve birbirlerinin yerlerine kullanılabileceği görülmüştür. Hastaların en çok tercih ettikleri ölçeğin ise SKÖ olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda, ameliyat sonrası dönemde ağrı şiddetini değerlendirmede kullanılacak ölçeklerin belirlenirken hastaya uygun olan ölçeğin seçilmesi ve konuyla ilgili çalışmaların artırılması önerilebilir.
Anahtar Kelime:

Assessment of Postoperative Pain Intensity Using Different Pain Scales

Öz:
Objective: This descriptive and cross-sectional study aims to evaluate postoperative pain intensity of patients measured with four different frequently used unidimensional pain scales to asses pain of patients, and to determine compatibility between the scales, as well as the most appropriate pain measurement scale. Material and Methods: Sample of the study consisted of 147 patients operated in General Surgery, Urology, Orthopedic and Traumatology, Neurosurgery, Otorhinolaryngology, Plastic and Reconstructive Surgery clinics between January-June of 2017, who met the inclusion criteria and agreed to participate in the study. The data was collected using Personal Information Form, Visual Analogue Scale (VAS), Faces Pain Scale (FPS), Numeric Scale (NS), and Verbal Rating Scale (VRS). Descriptive statistics, independent samples t-test, Kruskal-Wallis (“post hoc” Tamhane's T2), and Pearson’s correlation coefficient were used in analysis of the data. Results: Age mean of the patients was 47.84±14.59, 56.5% were male, 34.7% were primary education graduates. A statistically significant found difference between patients’ gender, education level, having a chronic disease, surgical experience, American Society of Anesthesiologists scores, and mean scores of different pain scales (p<0.05). Very good positive relationship was between VAS and NS (r= 0.886, p<0.001). 65.3% of patients preferred VRS in the pain follow-up. Conclusion: All the pain scales used had a pozitive linear relationship with each other and coold be used interchangeably. The most preferred scale of the patients was the VRS. Choosing a scale that is appropriate for the patients for assessing and conducting further studies related to the topic, is suggested.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Eti Aslan F, Şahin SK, Secginli S, Bülbüloğlu S. [Patient Satisfaction with Nursing Practices About Postoperative Pain Management: A Systematic Review]. Ağrı Dergisi 2018;30(3): 105-15. [Link]
 • 2. Özütemiz M, Selvi O, Tulgar S, Özer S. [Use of Quips Survey for the Assessment of Quality in Postoperative Pain Management]. Journal of Anesthesia-JARSS 2016;24(4):228-33. [Link]
 • 3. Ay F, Ecevit Alpar Ş. [Approaches Taken by Nurses in Treating Postoperative Pain]. Ağrı Dergisi. 2010;22(1):21-9.[Link]
 • 4. Eti Aslan F, Kan Öntürk z. [Ağrı Ölçümü ve Değerlendirmesi]. Eti Aslan F, editör. Ağrı Doğası ve Kontrolü. 2. baskı. Ankara: Akademisyen Kitabevi; 2014. p.67-100.
 • 5. Li L, Liu X, Herr K. Postoperative pain intensity assessment: a comparison of four scales in Chinese adults. Pain Med. 2007;8(3):223- 34.[Crossref] [PubMed]
 • 6. Li L, Herr K, Chen P. Postoperative pain assessment with three intensity scales in Chinese elders. J Nurs Scholarsh. 2009;41(3): 241-9. [Crossref] [PubMed]
 • 7. Temiz z, Özer N. [Comparison of Postoperative Pain Intensity with Four Different Pain Scale]. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2015;18(4):245-51.[Link]
 • 8. Samaraee A, Rhind G, Saleh U, Bhattacharya v. Factors contributing to poor post-operative abdominal pain management in adult patients: a review. Surgeon. 2010;8(3):151-8.[Crossref] [PubMed]
 • 9. Özveren H, Faydalı S, Gülnar E, Dokuz HF. [Attitude and Applications of Nurses to Evaluate Pain]. Çağdaş Tıp Dergisi. 2018;8(1):60- 6.[Crossref]
 • 10. Aziato L, Dedey F, Marfo K, Asamani JA, Clegg-Lamptey JN. validation of three pain scales among adult postoperative patients in Ghana. BMC Nurs. 2015;14:42.[Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 11. Yılmaz M, Gürler H. [Nursing approaches toward postoperative pain in patients: patients' opinions]. Agri. 2011;23(2):71-9. [PubMed]
 • 12. Karcioglu O, Topacoglu H, Dikme O, Dikme O. A systematic review of the pain scales in adults: Which to use? Am J Emerg Med. 2018;36(4):707-14.[Crossref] [PubMed]
 • 13. Yazici Sayin Y, Akyolcu N. Comparison of pain scale preferences and pain intensity according to pain scales among Turkish Patients: a descriptive study. Pain Manag Nurs. 2014;15(1):156-64.[Crossref] [PubMed]
 • 14. zhou Y, Petpichetchian W, Kitrungrote L. Psychometric properties of pain intensity scales comparing among postoperative adult patients, elderly patients without and with mild cognitive impairment in China. Int J Nurs Stud. 2011;48(4):449-57.[Crossref] [PubMed]
 • 15. Saka Ö. [Measurement and Evaluation of Pain]. Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics. 2011;2(2):15-20.[Link]
 • 16. Thong ISK, Jensen MP, Miró J, Tan G. The validity of pain intensity measures: what do the NRS, vAS, vRS, and FPS-R measure? Scand J Pain. 2018;18(1):99-107.[Crossref] [PubMed]
 • 17. Pathak A, Sharma S, Jensen MP. The utility and validity of pain intensity rating scales for use in developing countries. Pain Rep. 2018;3(5):e672.[Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 18. Köksal Ö, Duran E. T. [Cultural Approach for Labor Pain]. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2013;6(3):144-48.[Link]
 • 19. Çuhadaroğlu A, Akfırat N. Examining The Relationship Between Self-Construal and Gender Perceptions of University Students. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017;16(4):1031-46.[Crossref]
 • 20. Afşar F, Pınar R. [The Evaluation of Pain and Methods of Coping With Pain In Cancer Patients]. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2003;6(3):19-28.[Link]
 • 21. Koçoğlu D, Özdemir L. [The relation between pain and pain beliefs and sociodemographic-economic characteristics in an adult population]. Agri. 2011;23(2):64-70. Turkish [PubMed]
 • 22. Çelik S. [Pain Levels of The Patients After 24- 48 Hours From Abdominal Surgery and Applied Nursing Interventions]. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2013;2(3):325-30.[Link]
 • 23. Büyükyılmaz F, Aştı T. [Nursing Care of Postoperative Pain]. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2009;12(2):84-93.[Link]
 • 24. Ayhan F, Kurşun Ş. Experience of Pain in Patients Undergoing Abdominal Surgery and Nursing Approaches to Pain Control. International Journal of Caring Sciences. 2017;10(3):84-93.[Link]
 • 25. Kırdemir P, Özorak Ö. [Can Postoperative Pain and Analgesic Need be Predicted in Preoperative Period]. Türkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31:951-9.[Crossref]
 • 26. Dikmen Y. [Ağrı ve Değerlendirmesi]. Ataberk Aştı T, Karadağ A, editörler. Hemşirelik Esasları. 1. Baskı. İstanbul: Akademi Basın ve Yayıncılık; 2013. p.633-67.
APA Yurtseven Ş, Deniz Doğan S, ARSLAN S, nazik e, erden s (2021). Ameliyat Sonrası Ağrı Şiddetinin Farklı Ağrı Ölçekleri ile Değerlendirilmesi. , 1 - 7. 10.5336/nurses.2020-76075
Chicago Yurtseven Şeyma,Deniz Doğan Sevgi,ARSLAN Sevban,nazik evsen,erden sevilay Ameliyat Sonrası Ağrı Şiddetinin Farklı Ağrı Ölçekleri ile Değerlendirilmesi. (2021): 1 - 7. 10.5336/nurses.2020-76075
MLA Yurtseven Şeyma,Deniz Doğan Sevgi,ARSLAN Sevban,nazik evsen,erden sevilay Ameliyat Sonrası Ağrı Şiddetinin Farklı Ağrı Ölçekleri ile Değerlendirilmesi. , 2021, ss.1 - 7. 10.5336/nurses.2020-76075
AMA Yurtseven Ş,Deniz Doğan S,ARSLAN S,nazik e,erden s Ameliyat Sonrası Ağrı Şiddetinin Farklı Ağrı Ölçekleri ile Değerlendirilmesi. . 2021; 1 - 7. 10.5336/nurses.2020-76075
Vancouver Yurtseven Ş,Deniz Doğan S,ARSLAN S,nazik e,erden s Ameliyat Sonrası Ağrı Şiddetinin Farklı Ağrı Ölçekleri ile Değerlendirilmesi. . 2021; 1 - 7. 10.5336/nurses.2020-76075
IEEE Yurtseven Ş,Deniz Doğan S,ARSLAN S,nazik e,erden s "Ameliyat Sonrası Ağrı Şiddetinin Farklı Ağrı Ölçekleri ile Değerlendirilmesi." , ss.1 - 7, 2021. 10.5336/nurses.2020-76075
ISNAD Yurtseven, Şeyma vd. "Ameliyat Sonrası Ağrı Şiddetinin Farklı Ağrı Ölçekleri ile Değerlendirilmesi". (2021), 1-7. https://doi.org/10.5336/nurses.2020-76075
APA Yurtseven Ş, Deniz Doğan S, ARSLAN S, nazik e, erden s (2021). Ameliyat Sonrası Ağrı Şiddetinin Farklı Ağrı Ölçekleri ile Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 13(1), 1 - 7. 10.5336/nurses.2020-76075
Chicago Yurtseven Şeyma,Deniz Doğan Sevgi,ARSLAN Sevban,nazik evsen,erden sevilay Ameliyat Sonrası Ağrı Şiddetinin Farklı Ağrı Ölçekleri ile Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi 13, no.1 (2021): 1 - 7. 10.5336/nurses.2020-76075
MLA Yurtseven Şeyma,Deniz Doğan Sevgi,ARSLAN Sevban,nazik evsen,erden sevilay Ameliyat Sonrası Ağrı Şiddetinin Farklı Ağrı Ölçekleri ile Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.13, no.1, 2021, ss.1 - 7. 10.5336/nurses.2020-76075
AMA Yurtseven Ş,Deniz Doğan S,ARSLAN S,nazik e,erden s Ameliyat Sonrası Ağrı Şiddetinin Farklı Ağrı Ölçekleri ile Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. 2021; 13(1): 1 - 7. 10.5336/nurses.2020-76075
Vancouver Yurtseven Ş,Deniz Doğan S,ARSLAN S,nazik e,erden s Ameliyat Sonrası Ağrı Şiddetinin Farklı Ağrı Ölçekleri ile Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. 2021; 13(1): 1 - 7. 10.5336/nurses.2020-76075
IEEE Yurtseven Ş,Deniz Doğan S,ARSLAN S,nazik e,erden s "Ameliyat Sonrası Ağrı Şiddetinin Farklı Ağrı Ölçekleri ile Değerlendirilmesi." Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 13, ss.1 - 7, 2021. 10.5336/nurses.2020-76075
ISNAD Yurtseven, Şeyma vd. "Ameliyat Sonrası Ağrı Şiddetinin Farklı Ağrı Ölçekleri ile Değerlendirilmesi". Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi 13/1 (2021), 1-7. https://doi.org/10.5336/nurses.2020-76075