Yıl: 2021 Cilt: 21 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 350 - 363 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5505/amj.2021.67778 İndeks Tarihi: 18-02-2022

ERİŞKİN AŞILAMASINDA NEREDEYİZ? TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ'NDE ERİŞKİN AŞI ÜNİTESİ'NE BAŞVURAN 65 YAŞ VE ÜZERİ ERİŞKİNLERİN AŞILANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz:
Amaç: Türkiye'de 65 yaş ve üzeri bireyler için zorunlu olarak yapılan aşı uygulaması olmaması nedeniyle bu yaş grubunun immunizasyon durumları hakkında net veriler bulunmamaktadır. Bu nedenle hem ulusal hem uluslararası literatüre katkı sağlamak amacıyla çalışmamız planlanmıştır. Çalışmamızda Türkiye'de üçüncü basamak bir Üniversite Hastanesi erişkin aşı ünitesine başvuran 65 yaş ve üzeri bireylerde aşılanma durumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Materyal ve Metot: Çalışmamızda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı bünyesinde bulunan Erişkin Aşı Birimi’ne Haziran 2020 ile Haziran 2021 tarihleri arasında başvuran 65 yaş ve üzeri bireylerin yaş-cinsiyet dağılımı ve influenza-pnömokok-tetanozdifteri aşıları ile aşılanma durumu/oranları değerlendirilmiştir. Bulgular: Toplamda 1194 kişiye (kadın %53,4) ulaşılmıştır. Yaş gruplarına göre ikiye ayrılan bireylerin, 830’ u (%69,5) 65-75 yaş aralığında iken; 364 ‘ü (%30,5) 75 yaş üstünde saptanmıştır. Polikliniğimizde yapılan aşıların %76,72’sini Prevenar 13 oluştururken 2. sırada tetanoz-difteri aşısı (%15,41), 3. sırada ise influenza aşısı bulunmaktadır (%7,03). Sonuç: 65 ve üzeri erişkinlerde gelişebilecek enfeksiyon hastalıkları ve bunlara bağlı komplikasyonların önlenmesinde, böylece morbidite ve mortalitenin azaltılmasında etkin aşılamanın önemi tartışılmazdır
Anahtar Kelime:

WHERE ARE WE IN ADULT VACCINATION? EVALUATION TO VACCINATION STATUS OF ADULTS AGED 65 AND OVER WHO APPLIED TO THE ADULT IMMUNIZATION UNIT OF A TERTIARY UNIVERSITY HOSPITAL IN TURKEY

Öz:
Objectives: There is no compulsory vaccination for individuals aged 65 and over in Turkey, there is no precise data about the immunization status of this age group. For this reason, our study is planned to contribute to both national and international literature. The study aimed to evaluate to vaccination status of individuals aged 65 and over who applied to the adult immunization unit of a Tertiary University Hospital in Turkey. Materials and Methods: In our study, age-gender distribution and vaccination status of individuals aged 65 and over who applied to the Adult Vaccination Unit within the Infectious Diseases and Clinical Microbiology Department of Hacettepe University Faculty of Medicine between June 2020 and June 2021, and vaccination status with influenza-pneumococcal-tetanus vaccines rates were evaluated. Results: A total of 1194 persons (53.4% of women) were reached. 830 (69.5%) of the individuals divided into two according to age groups were in the 65-75 age range; 364 (30.5%) of them were over 75 years old. Prevenar 13 constitutes 76.72% of the vaccines administered in our outpatient clinic, while the tetanusdiphtheria vaccine is in the second place (15.41%), and the influenza vaccine is in the third place (7.03%). Conclusion: In preventing infectious diseases and related complications in adults aged 65 and over; thus, the importance of effective vaccination in reducing morbidity and mortality is indisputable.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Dünya Sağlık Örgütü Resmi Web Sitesi [İnternet] https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/ageing-and-health (Erişim tarihi: 1.8.2021).
 • 2. Türkiye İstatistik Kurumu Resmi Web Sitesi [İnternet]. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Yaslilar-2020-37227 (Erişim tarihi: 1.8.2021).
 • 3. Güleç M. Yaşlılık ve İmmun Sistem. İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları BD, GATA, Ankara, Turkiye Klinikleri J Geriatr-Special Topics. 2015;1(3):1-7.
 • 4. Fuentes E, Fuentes M , Alarcón M et al. Immune System Dysfunction in the Elderly , An Acad Bras Cienc, Jan-Mar 2017;89(1):285-99.
 • 5. Pera A, Campos C, Lopez N et al. Immunosenescence: implications for response to infection and vaccination in older people, Maturitas 2015;82:50–5.
 • 6. Feehan J, Tripodi N, Apostolopoulos V. The twilight of the immune system: The impact of immunosenescence in aging, Maturitas. 2021 May;147:7-13.
 • 7. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği İnternet Sitesi Available form: https://www.klimik.org.tr/wp-content/uploads/2018/10/Eri%C5%9FkinA%C5%9F%C4%B1lanmas%C4%B1nda-G%C3%BCncel-%C3%96neriler-Necla-T%C3%9CLEK.pdf (Erişim Tarihi: 2.8.2021).
 • 8. Öztürk R. Erişkinde bağışıklama. Klinik Gelişim 2012;25:49-59.
 • 9. Ozisik L, Tanriover MD, Rigby S, Unal S. ADVICE for a healthier life: Adult Vaccination Campaign in Europe. Eur J Intern Med. 2016;33:14-20.
 • 10. Confirmed pertussis in England and Wales continues to increase. in: Health protection report. The UK Government Web Archive, 2012;6:15.
 • 11. Nguyen HS, Phong Vo N, Shih-Yen Chen et al. The Optimal Strategy for Pertussis Vaccination: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Control Trials and Real-World Data, Am J Obstet Gynecology, 2;S0002-9378(21)00777-8.
 • 12. Mutlu HH, Coşkun FO, Sargın M. Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran 65 Yaş ve Üstü Kişilerde Aşılanma Sıklığı ve Farkındalığı, Ankara Med J, 2018;(1):1‐13.
 • 13. Thindwa D, Garcia Quesada M, Yang Liu et al. Use of seasonal influenza and pneumococcal polysaccharide vaccines in older adults to reduce COVID-19 mortality, Vaccine. 2020 Jul 22; 38(34): 5398–401.
 • 14. Yıldız S, Bilgili N. Acil Servise Başvuran Yaşlı Hastaların Bireysel Özellikleri ve Başvurularının Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilim Derg. 2016;1:15-31.
 • 15. Medetalibeyoğlu A, Ezirmik E. Altmış Beş Yaş ve Üzeri Bireylerde Dünya Sağlık Örgütü Tarafından Önerilen Aşılardan İnfluenza, Pnömokok, Herpes Zoster ve Tetanoz Aşıları Hakkındaki Bilme Düzeyi ve Bu Aşıları Yaptırma Düzeyini Belirleme Çalışması, Med Bull Haseki 2020;58:414-21.
 • 16. Tanriover MD, Soyler C Ascioglu S, Cankurtaran M, Unal S. Low seroprevalence of diphtheria, tetanus and pertussis in ambulatory adult patients: the need for lifelong vaccination, Eur J Intern Med. 2014 Jul;25(6):528-32.
 • 17. Varan HD, Deniz O, Kaya S et al . Geriatri Polikliniğine Başvuran Yaşlı Hastalarda Erişkin Aşılama ve Kanser Taraması Farkındalığı, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 52;3:251-6.
 • 18. Biberoğlu K. Haydi Büyükler Aşıya. Actual Med. 2006;14:18–26.
 • 19. Ciblak MA. Influenza vaccination in Turkey: prevalence of risk groups, current vaccination status, factors influencing vaccine uptake and steps taken to increase vaccination rate, Vaccine. 2013;31:518–23.
 • 20. Aka Aktürk Ü,Görek Dilektaşlı A, Şengül A et al. Influenza and Pneumonia Vaccination Rates and Factors Affecting Vaccination among Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Balkan Med J. 2017 May; 34(3):206–11.
 • 21. Gorska-Ciebiada M, Saryusz-Wolska M, Ciebiada M, Loba J. Pneumococcal and seasonal influenza vaccination among elderly patients with diabetes, Postepy Hig Med Dosw 2015;69:1182-9.
APA Rudvan Al L, SÖNMEZER M, Unal S (2021). ERİŞKİN AŞILAMASINDA NEREDEYİZ? TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ'NDE ERİŞKİN AŞI ÜNİTESİ'NE BAŞVURAN 65 YAŞ VE ÜZERİ ERİŞKİNLERİN AŞILANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. , 350 - 363. 10.5505/amj.2021.67778
Chicago Rudvan Al Leyla Ipek,SÖNMEZER Meliha Çağla,Unal Serhat ERİŞKİN AŞILAMASINDA NEREDEYİZ? TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ'NDE ERİŞKİN AŞI ÜNİTESİ'NE BAŞVURAN 65 YAŞ VE ÜZERİ ERİŞKİNLERİN AŞILANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. (2021): 350 - 363. 10.5505/amj.2021.67778
MLA Rudvan Al Leyla Ipek,SÖNMEZER Meliha Çağla,Unal Serhat ERİŞKİN AŞILAMASINDA NEREDEYİZ? TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ'NDE ERİŞKİN AŞI ÜNİTESİ'NE BAŞVURAN 65 YAŞ VE ÜZERİ ERİŞKİNLERİN AŞILANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. , 2021, ss.350 - 363. 10.5505/amj.2021.67778
AMA Rudvan Al L,SÖNMEZER M,Unal S ERİŞKİN AŞILAMASINDA NEREDEYİZ? TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ'NDE ERİŞKİN AŞI ÜNİTESİ'NE BAŞVURAN 65 YAŞ VE ÜZERİ ERİŞKİNLERİN AŞILANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2021; 350 - 363. 10.5505/amj.2021.67778
Vancouver Rudvan Al L,SÖNMEZER M,Unal S ERİŞKİN AŞILAMASINDA NEREDEYİZ? TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ'NDE ERİŞKİN AŞI ÜNİTESİ'NE BAŞVURAN 65 YAŞ VE ÜZERİ ERİŞKİNLERİN AŞILANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2021; 350 - 363. 10.5505/amj.2021.67778
IEEE Rudvan Al L,SÖNMEZER M,Unal S "ERİŞKİN AŞILAMASINDA NEREDEYİZ? TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ'NDE ERİŞKİN AŞI ÜNİTESİ'NE BAŞVURAN 65 YAŞ VE ÜZERİ ERİŞKİNLERİN AŞILANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ." , ss.350 - 363, 2021. 10.5505/amj.2021.67778
ISNAD Rudvan Al, Leyla Ipek vd. "ERİŞKİN AŞILAMASINDA NEREDEYİZ? TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ'NDE ERİŞKİN AŞI ÜNİTESİ'NE BAŞVURAN 65 YAŞ VE ÜZERİ ERİŞKİNLERİN AŞILANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ". (2021), 350-363. https://doi.org/10.5505/amj.2021.67778
APA Rudvan Al L, SÖNMEZER M, Unal S (2021). ERİŞKİN AŞILAMASINDA NEREDEYİZ? TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ'NDE ERİŞKİN AŞI ÜNİTESİ'NE BAŞVURAN 65 YAŞ VE ÜZERİ ERİŞKİNLERİN AŞILANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Ankara Medical Journal, 21(3), 350 - 363. 10.5505/amj.2021.67778
Chicago Rudvan Al Leyla Ipek,SÖNMEZER Meliha Çağla,Unal Serhat ERİŞKİN AŞILAMASINDA NEREDEYİZ? TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ'NDE ERİŞKİN AŞI ÜNİTESİ'NE BAŞVURAN 65 YAŞ VE ÜZERİ ERİŞKİNLERİN AŞILANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Ankara Medical Journal 21, no.3 (2021): 350 - 363. 10.5505/amj.2021.67778
MLA Rudvan Al Leyla Ipek,SÖNMEZER Meliha Çağla,Unal Serhat ERİŞKİN AŞILAMASINDA NEREDEYİZ? TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ'NDE ERİŞKİN AŞI ÜNİTESİ'NE BAŞVURAN 65 YAŞ VE ÜZERİ ERİŞKİNLERİN AŞILANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Ankara Medical Journal, vol.21, no.3, 2021, ss.350 - 363. 10.5505/amj.2021.67778
AMA Rudvan Al L,SÖNMEZER M,Unal S ERİŞKİN AŞILAMASINDA NEREDEYİZ? TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ'NDE ERİŞKİN AŞI ÜNİTESİ'NE BAŞVURAN 65 YAŞ VE ÜZERİ ERİŞKİNLERİN AŞILANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Ankara Medical Journal. 2021; 21(3): 350 - 363. 10.5505/amj.2021.67778
Vancouver Rudvan Al L,SÖNMEZER M,Unal S ERİŞKİN AŞILAMASINDA NEREDEYİZ? TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ'NDE ERİŞKİN AŞI ÜNİTESİ'NE BAŞVURAN 65 YAŞ VE ÜZERİ ERİŞKİNLERİN AŞILANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Ankara Medical Journal. 2021; 21(3): 350 - 363. 10.5505/amj.2021.67778
IEEE Rudvan Al L,SÖNMEZER M,Unal S "ERİŞKİN AŞILAMASINDA NEREDEYİZ? TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ'NDE ERİŞKİN AŞI ÜNİTESİ'NE BAŞVURAN 65 YAŞ VE ÜZERİ ERİŞKİNLERİN AŞILANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ." Ankara Medical Journal, 21, ss.350 - 363, 2021. 10.5505/amj.2021.67778
ISNAD Rudvan Al, Leyla Ipek vd. "ERİŞKİN AŞILAMASINDA NEREDEYİZ? TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ'NDE ERİŞKİN AŞI ÜNİTESİ'NE BAŞVURAN 65 YAŞ VE ÜZERİ ERİŞKİNLERİN AŞILANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Ankara Medical Journal 21/3 (2021), 350-363. https://doi.org/10.5505/amj.2021.67778