Yıl: 2005 Cilt: 3 Sayı: 11 Sayfa Aralığı: 107 - 127 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sağlık Personelinin Ruhsal Sorunları Olan Bireylere Yönelik Tutumlarının Araştırılması

Öz:
Çalışma kapsamına alınan 315 sağlık personelinin %41.9’u 20 ile 27 yaş grubunda olup, %63.5’ini kadınlar, %50.8’ini hemşireler oluşturmuştur. Çalışmaya katılanların RSTTÖ ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalaması 77.8±7.6 bulunmuştur (minimum puanın 52, Maksimim puanı ise 102). Araştırmaya katılan sağlık personelinin yaş, cinsiyet ve çalışma yılı RSTTÖ alt grup puan ortalamalarıyla karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlılık saptanmamıştır(P>0.05). Eğitim düzeyi yüksek olan sağlık personelinin ruhsal sorunları olan bireylere yönelik daha iyi niyetli bir tutum içinde oldukları belirlenmiştir(P<0.05). Sağlık personelinin medeni durumları ile RSTTÖ alt grup puan ortalamaları karşılaştırıldığında “İyi niyet” boyutunda anlamlılık saptanmıştır (p<0.05). Benzer şekilde ruhsal sorunlu bir bireyle aynı iş yerinde çalışmak istemeyeceğini ifade eden sağlık personelinin, “Korku/dışlama” boyutu puanları daha yüksek bulunmuştur(p<0.05).
Anahtar Kelime: psikolojik sorunlar davranış özellikleri sağlık personeli davranış problemleri

Examining of Attitudes Towards Mentally ILL People a Sample Helath Professionals Working

Öz:
%41.9 of 315 health personnel covered in the study was in the age range 20-27 with %63.5 of them women, %50:8 nurses. Of the health personnel included in the study, mean puan was 77.8±7.6 (min 52, max 102). It was determined that the health personnel, who has better education showed on attitude with more goodwill toward the mentally ill (p<0.05). When the marital status and RSTTÖ&#8217;s subgroup averages were compared significance of showed &#8216;Goodwill&#8217; (p<0.05). It was found that there was statistically a significant difference between the health personnel who expressed that they wouldn&#8217;t like to work in the same workplace a mentally person and those reacting with fear/exclusion (p<0.05). It was determined that there was not statistically a significant difference between nurses and doctors in terms of RSTTÖ&#8217;s subgroup score. However it was found that there was statistically a significant difference with nurses educational level in terms of RSTTÖ(s subgroup score, who has better education showed on attitude with more goodwill toward the mentally ill (p<0.05). In the end of the study, various suggestions were offered.
Anahtar Kelime: psychological problems behavioral characteristics health personnel behavioral problems

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acaroğlu R., Şendir M., Aştı T., Altun İ (1999). Hemşirelik Araştırmalarında Deneklerden Bilgilendirilmiş İzin Alınma Durumunun İncelenmesi. IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu (Uluslarası Katılımlı) Kitabı. Çevik Matb., 145-149
 • Arıkan Ç (1993). Psikiyatrik Tedavi Kurumlarında Staj Yapmış Olmanın Ruh Hastaları Ve Hastalıklarına Karşı Tutum Değişikliği Yaratmadaki Rolü. XXV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi.s, 602-607
 • Arkar H, Eker D (1995). Attitudes toward mental illness;the influence of education and experience. The international journal of social psychiatry, 1994;40(3):205-213
 • Aştı N. Psikiyatrik imajin sosyal boyutu. Ruhsal Travma.23
 • Babadağ K (1991). Hemşirelik Araştırmalarında Etik. Hemşirelik Bülteni, 15(19):5-10.
 • Bhurga D (1989). Attitudes toward mental illness. Acta Psychiatric Scand. 80:1-2
 • Bostancı N (2000). Psikiyatri ve Psikiyatri Dışı Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Ruh Sağlığı Bozuk Olan Bireylere İlişkin Görüşlerinin Araştırılması.Yüksek Lisans Tezi.İst. Üni. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı. İstanbul
 • Byrne P (1997). Psychiatric Stigma; past, passingand to come. Journal of the Royal Society of Medicine, 90:618-621
 • Brockington IF. Hall P. Levings D and Murphy C (1993). The community’s tolerance of the mentally ill. British Journal of Psychiatry, 162:93-99
 • Çam O (1992). Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin / psikiyatri hemşireliği konusundaki düşünceleri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 18(3):13-23.
 • Doğan S (1992). Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin ruh hastaları ve hastalıklarına karşı tutumlarının değerlendirilmesi. III. Ulusal Hemşirelik Kongresi. Esnaf Ofset.783-787
 • Eker D (1991). Ailenin Ve Toplumun Akıl Hastalıkları İle İlgili Tutumları. Aile ve Hekim, 72-79.
 • Heginbothom C (1998): UK mental health policy can alter the stigma of mental illness. Lancet,352:1052-2.
 • Gürgen F, Kahya H, Öztoparlar M (1977). Erzurum il merkezinde ilk ve yüksek öğrenim görmüşlerin akıl hastalarını algılaması ve onlara karşı tutumları üzerine bir araştırma. 13. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Çalışmaları Kongre Kitabı, 213-217.
 • Kağıtçıbaşı Ç (1988). Tutum değişimine kuramsal yaklaşımlar. İnsan ve İnsanlar. İstanbul,125-161
 • Kaptanoğlu C, Seber G, Erkmen H, Tekin D (1992). Araştırma görevlisi hekimlerin psikiyatri ve psikiyatristlerle ilgili tutumları. XXIV. Ulusal Psikiyatri Ve Nörolojik Bilimler Kongresi, 123-126
 • Kılıç G, Gördürür HE (1995). Ruh hastalıklarının tarihçesi. Bireyden Topluma ruh sağlığı. Editor:gül Çörüş. Melisa Matbacılık, 11-22.
 • Kırlangıç M (1984) Hemşirelerin ruh hastalarına karşı tutumlarının araştırılması. Hemşirelik programı Yüksek Lisans tezi, İzmir
 • Kırpınar İ (1990). Erzurum İlinde Ruhsal Bozukluklar Nedeniyle Tıp Dışı Kliniklere Başvurma Üzerine Bir Araştırma.XXVI: Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Yayınlar Kitabı, 1990:497-505
 • Kırpınar İ, Çayköylü A, Kuloğlu A. Erzurum’da ruh sağlığı birimlerine ulaşım yolları. Türk Psikiyatri Dergisi,5(3):175-181
 • Landrine H, Klonoff EF (1992). Culture and health-related schemas:a rivew and proposal for interdisciplinary interation. Health Psychology.11:267-276.
 • Lopez LR (1991).Adolescents’ attitudes toward mental illness and perceived sources of their attitudes. An examination of pilot data. Archives of Psychiatric Nursing, 5:180-271
 • Jeff J et al (1986). Attitudes of adolescents towards the mentally retarded. American Journal of Mental Deficiency, 70:907-912.
 • Malla A, Shaw T (1987) Attitudes towards Mental İllness; The Influence of education and experience. Int. J Soc Psychiatry. 33:33-41.
 • Matchinsky, DJ (2000). Attitudes toward people with mental illness as a predictor for liking of people described with mental health problems (http://wwwlib.umi.com/dissertations/preview_all/3010618).
 • Nunnally J (1981). Popular conceptions of mental health. New York NY. Rinehart and Winston, 23.
 • Öz F (1984). Öğrenci hemşirelerin ruhsal sorunları olan hastalar karşısındaki yaklaşımları. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Patten D (1992). Public Attitudes to Mental Illness. Wellington, New Zealand: Department of Health, 1992:46.
 • Petrus Ng, Kai-fong C (2000). Sex differences in opinion towards mentals illness of secondary school students in Hong Kong. The International Journal of Social Psychiatry.London, 46(2):79-88.
 • Polat A, Üçok A, Genç A, Aksüt D (2000). Ruhsal hastalığı olan kişilerin ailelerinde Stigma. 36.Ulusal Psikiyatri Kongresi. 339-340.
 • Rapkin JG. Opinions about mental illness: a review of the literature. Psychological Bulletin, 1972;77:153-171.
 • Rabkin JG, Muhlin, G. & Cohen W.P (1985). What the neighbours think: community attitudes toward local psychiatric facilities. Community Mental Health Journal, 20:304-312.
 • Sarı Ö, Arkar H, Aklın T (2000). Akıl hastalıkları ile ilgili tutumlar: etiketlenmenin etkisi.36. Ulusal Psikiyatri Kongresi. 343-345.
 • Savaş AH, Coşkun A, Hayran O (2002). Türkiye’deki psikiyatristlerin hastanın bilgilenme hakkına ilişkin tutumları. Yeni Symposium, 40(3):83-89.
 • Şehitoğlu S (1988). Atitudes towards mentally ill in relation with education and age.The istitute of social sciences in partial fullfilment of the requirements for the degree of master of arts in the subjetc of applied psychology. Middle East Technical University, Ankara.
 • Schulberg HC. Saul M, Mc Clelland M, Ganguli M, Christy W, Frank R (1985). Assesing depresion in primary medical care and psychiatric pratice. Archieves of General Psychiatry, 42:1164-1170.
 • Slimmer L, Werdt A, Markirtus D (1990). Effect of psychiatric clinical learning site on nursing students attitudes toward mental illness and psychiatric nursing. Journal of Nursing Education,29(3):127-133.
 • Soygür H (2002). Damgalama ile mücadele neden gerekli? Bahar Sempozyumları VI.Türkiye Psikiyatri Derneği, 35-37
 • Sunman T, Savaşır Y (1970). Akıl Hastalıkları ve Akıl Hastalıklarına Karşı Tutum ve İnançlar. V. Milli Nöro Psikiyatri Kongresi Kitabı. Ege Üniversitesi Matbaası. 481-485.
 • Ting HT (1997). A survey of psycyhiatric nurses in Taiwan: Beliefs about etiology and nature of nurse interactıons with relatives of people with mental illness. Psychiatric Rehabilitation Journal, 21:174-177.
 • Trute B, Tefft B, Segal A (1989): social rejection of the mentally ill; a replication study of public attitude. Soc. Psychiatry Epidemiology, 24:69-76.
 • Trute B and and Loewen A (1989). Public attitudes toward the mentally ill as a function as of prior personal experience. Social Psychiatry Epidemiology, 21:69-76.
 • Uluğ B (2000). Alkol ve madde bağımlısı: Uğraşmaya değer mi?(“Stigmatizasyon”!).36. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 108-109.
 • Ünal F (1985). Stajyerlerin staj öncesi ve sonrası psikiyatri ile ilgili düşünceleri. XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi,85-89.
 • Vazquez JL, Barquero J, Garcia J, Simon J A, Iglesias C, Montejo J, Herran A (1997). Mental health primary care: an epidemiological study and use of health resources. British Journal of Psychiatry, 170:529-535.
 • Yenilmez Ç, Ayrancı Ü, Kaptanoğlu C (2002). Eskişehir ili birinci basamak sağlık kurumlarındaki hekimlerin psikiyatrik hizmet, tanı ve tedavilere karşı tutumları. Türkiye’de Psikiyatri, (1).14-22.
 • Wolff G, pathare S, Craig T, Leff J (1996). Community attitudes to mental illness. British journal of psychiatry, 168:183-190
APA Bag B, Ekinci M (2005). Sağlık Personelinin Ruhsal Sorunları Olan Bireylere Yönelik Tutumlarının Araştırılması. , 107 - 127.
Chicago Bag Beyhan,Ekinci Mine Sağlık Personelinin Ruhsal Sorunları Olan Bireylere Yönelik Tutumlarının Araştırılması. (2005): 107 - 127.
MLA Bag Beyhan,Ekinci Mine Sağlık Personelinin Ruhsal Sorunları Olan Bireylere Yönelik Tutumlarının Araştırılması. , 2005, ss.107 - 127.
AMA Bag B,Ekinci M Sağlık Personelinin Ruhsal Sorunları Olan Bireylere Yönelik Tutumlarının Araştırılması. . 2005; 107 - 127.
Vancouver Bag B,Ekinci M Sağlık Personelinin Ruhsal Sorunları Olan Bireylere Yönelik Tutumlarının Araştırılması. . 2005; 107 - 127.
IEEE Bag B,Ekinci M "Sağlık Personelinin Ruhsal Sorunları Olan Bireylere Yönelik Tutumlarının Araştırılması." , ss.107 - 127, 2005.
ISNAD Bag, Beyhan - Ekinci, Mine. "Sağlık Personelinin Ruhsal Sorunları Olan Bireylere Yönelik Tutumlarının Araştırılması". (2005), 107-127.
APA Bag B, Ekinci M (2005). Sağlık Personelinin Ruhsal Sorunları Olan Bireylere Yönelik Tutumlarının Araştırılması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 3(11), 107 - 127.
Chicago Bag Beyhan,Ekinci Mine Sağlık Personelinin Ruhsal Sorunları Olan Bireylere Yönelik Tutumlarının Araştırılması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 3, no.11 (2005): 107 - 127.
MLA Bag Beyhan,Ekinci Mine Sağlık Personelinin Ruhsal Sorunları Olan Bireylere Yönelik Tutumlarının Araştırılması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.3, no.11, 2005, ss.107 - 127.
AMA Bag B,Ekinci M Sağlık Personelinin Ruhsal Sorunları Olan Bireylere Yönelik Tutumlarının Araştırılması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2005; 3(11): 107 - 127.
Vancouver Bag B,Ekinci M Sağlık Personelinin Ruhsal Sorunları Olan Bireylere Yönelik Tutumlarının Araştırılması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2005; 3(11): 107 - 127.
IEEE Bag B,Ekinci M "Sağlık Personelinin Ruhsal Sorunları Olan Bireylere Yönelik Tutumlarının Araştırılması." Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 3, ss.107 - 127, 2005.
ISNAD Bag, Beyhan - Ekinci, Mine. "Sağlık Personelinin Ruhsal Sorunları Olan Bireylere Yönelik Tutumlarının Araştırılması". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 3/11 (2005), 107-127.