Yıl: 2021 Cilt: 29 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 406 - 412 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5336/mdethic.2021-84134 İndeks Tarihi: 21-02-2022

Hekim Milletvekilleri: Türkiye Büyük Millet MeclisineMilletvekili Olarak Seçilen Hekimlerin Profillerinin İncelenmesi:Bir Arşiv Tarama Çalışması

Öz:
Tıp ve siyaset ilişkisi farklı bilimsel alanlarda sıklıkla işlenen birkonu olmuştur. Özellikle imparatorlukların demokrasilere dönüştüğü top lumlarda, kurucu meclislerden başlayarak hekimlerin parlamenter olarak al dıkları görevler farklı araştırmacılar tarafından incelenmiştir. Türkiye’de ilkdefa çok partili seçimlerin düzenlendiği 1946 yılından itibaren toplam 19dönem milletvekillerinin öz geçmişleri taranarak hekim mesleğine sahipmilletvekillerinin sosyodemografik verileri ile mesleki profilleri incelen miştir. Kaynak olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi internet tabanlı arşiv leri kullanılmıştır. Veriler SPSS 22.0 programı ile analiz edilmiştir.Toplamda 443 hekim 688 defa milletvekili olarak seçilmiştir. Hekim mil letvekilleri içinde kadınların oranı %3,8 olarak bulunmuştur. Hekim millet vekillerinin genel tıp ortalaması üzerinde uzmanlaştığı, uzmanlıkbranşlarının dağılımında ise dahiliye ve genel cerrahi gibi branşların önplana çıktığı görülmüştür. En sık hekim milletvekili seçilen iller sırasıylaİstanbul, Konya ve Ankara olmuş ve hekimlerin meclise seçilmesine böl gesel olarak orantılı bir dağılım görülmüştür. Ancak yine de meclisteki he kimlerin oranında yıllar içinde bir düşüş olduğu saptanmıştır. Hekimlerinmilletvekili olarak sağlık ve diğer sosyal alanlarda etkin oldukları bilin mektedir. Bu açıdan meclisteki hekim milletvekillerinin temsili önemli birmesleki etki gücü sağlamaktadır. Kadınların meclisteki temsilinde var olaneşitsizliğin hekim milletvekilleri incelendiğinde daha da belirgin olduğu vehekim milletvekilleri arasında kadınların oranının genel milletvekilleri ara sındaki kadınların oranına ancak son üç meclis döneminde yaklaştığı gö rülmektedir. Ayrıca çok partili dönemin ilk seçimlerine kıyasla hekimlerinmeclisteki oranında yıllar içinde bir düşüş gözlenmiştir. Ek olarak bazı tıpbranşlarının, milletvekili seçiminde diğer branşlara göre daha avantajlı ol duğunu düşündürecek bir orantısızlık görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Physician Deputies: Profiles of Physicians Elected as Deputies in Turkish Grand National Assembly: An Archival Study

Öz:
The relationship between medicine and politics has been sub ject to various researches. Specifically several studies tried to understandthe role of physicians as politicians in founding national assemblies afterthe transition from monarchies to democracies. Beginning with the firstmulti-party system in 1946, a total number of 19 national assembly periodsin Grand National Assembly of Turkey (TBMM) were analyzed through thecurriculum vitae and background information of the elected deputies. Vari ous parameters like sociodemographic data and occupational informationwere recorded. Online archives TBMM was used as a resource of profilesof deputies. All data were analyzed using SPSS 22.00 software program atotal number of 443 different physicians were elected 688 times. Femaledeputies consisted of 3.8% of all physician deputies. Percentage of special ists in medicine was found to be higher in physician deputies in contrast togeneral distribution of physicians in community. Most common specializa tions were internal medicine and general surgery. Although regional distri bution of physician deputies was found as proportional with all electeddeputies, most of the physician deputies were from the cities of Istanbul,Konya and Ankara. Our results show that the proportion of the physiciandeputies has decreased significantly over the years. Physicians are regardedas influential figures in healthcare and social politics. In this regard physi cians as deputies play an important role in means of the professional im pact. The proportion of female deputies as physicians were lower comparedto general proportion of females as deputies. Moreover, in contrast to earlyelections fewer physicians were elected as deputies in recent years. Addi tionally, the distribution of specializations of medical fields among thephysician deputies point a possible advantage of some medical specializa tions over others.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA AYRIBAŞ B, KÖROĞLU E (2021). Hekim Milletvekilleri: Türkiye Büyük Millet MeclisineMilletvekili Olarak Seçilen Hekimlerin Profillerinin İncelenmesi:Bir Arşiv Tarama Çalışması. , 406 - 412. 10.5336/mdethic.2021-84134
Chicago AYRIBAŞ Başar,KÖROĞLU Emre Hekim Milletvekilleri: Türkiye Büyük Millet MeclisineMilletvekili Olarak Seçilen Hekimlerin Profillerinin İncelenmesi:Bir Arşiv Tarama Çalışması. (2021): 406 - 412. 10.5336/mdethic.2021-84134
MLA AYRIBAŞ Başar,KÖROĞLU Emre Hekim Milletvekilleri: Türkiye Büyük Millet MeclisineMilletvekili Olarak Seçilen Hekimlerin Profillerinin İncelenmesi:Bir Arşiv Tarama Çalışması. , 2021, ss.406 - 412. 10.5336/mdethic.2021-84134
AMA AYRIBAŞ B,KÖROĞLU E Hekim Milletvekilleri: Türkiye Büyük Millet MeclisineMilletvekili Olarak Seçilen Hekimlerin Profillerinin İncelenmesi:Bir Arşiv Tarama Çalışması. . 2021; 406 - 412. 10.5336/mdethic.2021-84134
Vancouver AYRIBAŞ B,KÖROĞLU E Hekim Milletvekilleri: Türkiye Büyük Millet MeclisineMilletvekili Olarak Seçilen Hekimlerin Profillerinin İncelenmesi:Bir Arşiv Tarama Çalışması. . 2021; 406 - 412. 10.5336/mdethic.2021-84134
IEEE AYRIBAŞ B,KÖROĞLU E "Hekim Milletvekilleri: Türkiye Büyük Millet MeclisineMilletvekili Olarak Seçilen Hekimlerin Profillerinin İncelenmesi:Bir Arşiv Tarama Çalışması." , ss.406 - 412, 2021. 10.5336/mdethic.2021-84134
ISNAD AYRIBAŞ, Başar - KÖROĞLU, Emre. "Hekim Milletvekilleri: Türkiye Büyük Millet MeclisineMilletvekili Olarak Seçilen Hekimlerin Profillerinin İncelenmesi:Bir Arşiv Tarama Çalışması". (2021), 406-412. https://doi.org/10.5336/mdethic.2021-84134
APA AYRIBAŞ B, KÖROĞLU E (2021). Hekim Milletvekilleri: Türkiye Büyük Millet MeclisineMilletvekili Olarak Seçilen Hekimlerin Profillerinin İncelenmesi:Bir Arşiv Tarama Çalışması. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, 29(3), 406 - 412. 10.5336/mdethic.2021-84134
Chicago AYRIBAŞ Başar,KÖROĞLU Emre Hekim Milletvekilleri: Türkiye Büyük Millet MeclisineMilletvekili Olarak Seçilen Hekimlerin Profillerinin İncelenmesi:Bir Arşiv Tarama Çalışması. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi 29, no.3 (2021): 406 - 412. 10.5336/mdethic.2021-84134
MLA AYRIBAŞ Başar,KÖROĞLU Emre Hekim Milletvekilleri: Türkiye Büyük Millet MeclisineMilletvekili Olarak Seçilen Hekimlerin Profillerinin İncelenmesi:Bir Arşiv Tarama Çalışması. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, vol.29, no.3, 2021, ss.406 - 412. 10.5336/mdethic.2021-84134
AMA AYRIBAŞ B,KÖROĞLU E Hekim Milletvekilleri: Türkiye Büyük Millet MeclisineMilletvekili Olarak Seçilen Hekimlerin Profillerinin İncelenmesi:Bir Arşiv Tarama Çalışması. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi. 2021; 29(3): 406 - 412. 10.5336/mdethic.2021-84134
Vancouver AYRIBAŞ B,KÖROĞLU E Hekim Milletvekilleri: Türkiye Büyük Millet MeclisineMilletvekili Olarak Seçilen Hekimlerin Profillerinin İncelenmesi:Bir Arşiv Tarama Çalışması. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi. 2021; 29(3): 406 - 412. 10.5336/mdethic.2021-84134
IEEE AYRIBAŞ B,KÖROĞLU E "Hekim Milletvekilleri: Türkiye Büyük Millet MeclisineMilletvekili Olarak Seçilen Hekimlerin Profillerinin İncelenmesi:Bir Arşiv Tarama Çalışması." Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, 29, ss.406 - 412, 2021. 10.5336/mdethic.2021-84134
ISNAD AYRIBAŞ, Başar - KÖROĞLU, Emre. "Hekim Milletvekilleri: Türkiye Büyük Millet MeclisineMilletvekili Olarak Seçilen Hekimlerin Profillerinin İncelenmesi:Bir Arşiv Tarama Çalışması". Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi 29/3 (2021), 406-412. https://doi.org/10.5336/mdethic.2021-84134