Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (4-8) Öğretim Programı'ndaki Bilişsel Kazanımların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi

Yıl: 2021 Cilt: 19 Sayı: 19 Sayfa Aralığı: 307 - 342 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.51553/bozifder.898308

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (4-8) Öğretim Programı'ndaki Bilişsel Kazanımların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi

Öz:
Bu çalışmanın amacı, 2018’den itibaren uygulanmaya başlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (4-8) Öğretim Programı’nda yer alan bilişsel kazanımları Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre analiz etmektir. Bu amaç çerçevesinde programda yer alan 103 kazanım incelenmiş ve analiz edilmiştir. Çalışma nitel türde ve tarama modelindedir. Çalışmada verilerin toplanmasında doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın verileri Talim ve Terbiye Kurulu’nun 19.01.2018 tarihli ve 2 sayılı kararıyla 2018-2019 öğretim yılından itibaren uygulanmasına karar verilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4-8) Öğretim Programı’ndan elde edilmiştir. Programda toplam 125 kazanım yer almaktadır. Bu kazanımların 103’ü bilişsel, 22’si duyuşsaldır. Çalışmanın örneklemi, programda yer alan bilişsel alana ait 103 kazanımdan oluşmaktadır. Bu kazanımlar Yenilenmiş Bloom Taksonomi’sinin tablosu kullanılarak incelenmiş ve analiz edilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre taksonominin her iki boyutunda da kazanımların alt düzey basamaklarda yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Kazanımların büyük çoğunluğunun bilgi boyutunda olgusal bilgi ve kavramsal bilgi basamaklarında; bilişsel süreç boyutunda ise hatırlama ve anlama basamaklarında olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelime:
Yenilenmiş Bloom Taksonomisi
Öğretim Programı
Kazanım
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Din Eğitimi

Konular:
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Fen > Temel Bilimler > Astronomi ve Astrofizik

Investigation of Cognitive Achievements in the Religious Culture and Moral Knowledge (4-8) Curriculum According to the Revised Bloom's Taxonomy

Öz:
The purpose of this study is to analyze the cognitive acquisitions in the Religious Culture and Moral Knowledge (4-8) Curriculum, which has been implemented since 2018, according to the Revised Bloom's Taxonomy. Within the framework of this purpose, 103 acquisitions in the program were examined and analyzed. The study is of qualitative type and scanning model. Document analysis technique was used to collect data in the study. The data of the study were obtained from the Religious Culture and Moral Knowledge Course (4-8), which was decided to be implemented as of the 2018-2019 academic year with the decision of the Board of Education dated 19.01.2018 and numbered 2. There are a total of 125 acquisitions in the program. 103 of these gains are cognitive and 22 are affective. The sample of the study consists of 103 acquisitions belonging to the cognitive area in the program. These gains were examined and analyzed using the table of the Revised Bloom Taxonomy. According to the findings obtained in the study, it was determined that the acquisitions in both dimensions of the taxonomy are concentrated in lower levels. It was seen that most of the gains were in factual knowledge and conceptual knowledge levels in the knowledge dimension, and in the remembering and comprehension levels in the cognitive process dimension.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Fen > Temel Bilimler > Astronomi ve Astrofizik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Anderson, Lorin W. vd. Öğrenme Öğretim ve Değerlendirme İle İlgili Bir Sınıflama: Bloom’un Eğitimin Hedefleri İle İlgili Sınıflamasının Güncelleştirilmiş Biçimi. çev. Durmuş Ali Özçelik. Ankara: Pegem Akademi, 2010.
 • Aydın, Muhammed Şevki. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Pedagojik Formasyon Yeterlikleri. Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 1992.
 • Bloom, Benjamin. Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. New York: David Mckay Company Inc, 1956.
 • Bümen, Nilay T. “Program Geliştirmede Bir Dönüm Noktası: Yenilenmiş Bloom Taksonomisi”. Eğitim ve Bilim 31/142 (2006), 3-14.
 • Büyüköztürk, Şener vd. Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi, 26. Basım, 2019.
 • Ci̇ngöz, Osman - Akyürek, Süleyman. “Dkab Öğretmenlerinin, Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerini Eleştirel Düşünme Eğitimine Katkı Sağlayacak Şekilde Kullanma Durumları”. Bilimname 2021/44 (2021), 239-278. https://doi.org/10.28949/bilimname.695541
 • Çekin, Abdulkadir. “İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı İle Ortaokul Temel Dini Bilgiler Dersi (İslam; I-II) Öğretim Programı Kazanımlarındaki Duyuşsal Hedefler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma”. Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (2016), 55-97. https://doi.org/10.18498/amauifd.251529
 • Erden, Münire - Akman, Yasemin. Gelişim ve Öğrenme. Arkadaş Yayınevi, 13. Basım, 2004.
 • Gümüş, Süleyman. “İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programının (2010) Hedefleri Üzerine Bir Değerlendirme”. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17/34 (2018), 597-618. https://doi.org/10.14395/hititilahiyat.505044
 • Güngör, Ali. İlköğretim Okulları İkinci Kademe Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Sorunları. Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2001.
 • Karasar, Niyazi. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın, 26. Basım, 2014.
 • Krathwohl, David R. “A revision of Bloom’s Taxonomy: An Overview”. Theory into Practice 41/4 (2002), 212-218.
 • MEB, Milli Eğitim Bakanlığı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı (İlkokul 4 ve Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). MEB, 2018.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. “Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı”. 09 Şubat 2021. Erişim 09 Şubat 2021. https://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx
 • Selçuk, Mualla. “Din Öğretimi Özgürleştiren Bir Süreç Olabilir Mi?”. İslamiyat 1/1 (1998), 73-87.
 • Sönmez, Veysel - Alacapınar, Füsun Gülderen. Sosyal Bilimlerde Ölçme Aracı Hazırlama. Ankara: Anı Yayıncılık, 2016.
 • Teti̇k, Hayati. “İlköğreti̇m Di̇n Kültürü ve Ahlak Bi̇lgi̇si̇ Dersi̇ 2010-2018 Öğreti̇m Programı Üni̇te ve Kazanımları Üzeri̇ne Bi̇r Değerlendi̇rme”. Universal Journal of Theology 3/1 (2018), 64-86.
 • Tosun, Cemal. Din Eğitimi Bilimine Giriş. Ankara: Pegem A Yayıncılık, 3. Basım, 2005.
 • Turgut, Mehmet Fuat - Baykul, Yaşar. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi, 6. Basım, 2014.
 • Tutkun, Ömer Faruk. “Bloom’un Yenilenmiş Taksonomisi Üzerine Genel Bir Bakış”. Sakarya University Journal of Education 2/1 (2012), 14-22. https://doi.org/10.19126/suje.47552
 • Yıldırım, Ali - Şimşek, Hasan. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Şeçkin, 11. Basım, 2018.
 • Yılmaz, Hasan - Sünbül, Ali Murat. Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Konya: Çizgi Kitabevi, 2. Basım, 2004.
APA Yıldız M (2021). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (4-8) Öğretim Programı'ndaki Bilişsel Kazanımların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi. Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 19(19), 307 - 342. 10.51553/bozifder.898308
Chicago Yıldız Mehmet Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (4-8) Öğretim Programı'ndaki Bilişsel Kazanımların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi. Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19, no.19 (2021): 307 - 342. 10.51553/bozifder.898308
MLA Yıldız Mehmet Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (4-8) Öğretim Programı'ndaki Bilişsel Kazanımların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi. Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.19, no.19, 2021, ss.307 - 342. 10.51553/bozifder.898308
AMA Yıldız M Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (4-8) Öğretim Programı'ndaki Bilişsel Kazanımların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi. Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2021; 19(19): 307 - 342. 10.51553/bozifder.898308
Vancouver Yıldız M Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (4-8) Öğretim Programı'ndaki Bilişsel Kazanımların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi. Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2021; 19(19): 307 - 342. 10.51553/bozifder.898308
IEEE Yıldız M "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (4-8) Öğretim Programı'ndaki Bilişsel Kazanımların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi." Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 19, ss.307 - 342, 2021. 10.51553/bozifder.898308