Yıl: 2003 Cilt: 1 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 401 - 426 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin İnternet Kullanma Durumları

Öz:
Bu araştırmada, ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin İnternet kullanma durumları, öğrencilerin, öğretmenlerin ve anne-babaların görüşlerine dayalı olarak ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırma tarama modelinde olup, uygulaması 2001-2002 öğretim yılında Eskişehir il merkezinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı İbrahim Karaoğlanoğlu İlköğretim Okulunda gerçekleştirilmiştir. Araştırma sürecinde 10 sınıf öğretmeni, 17 öğrenci ve 16 anne-babayla görüşülmüştür. Araştırma verileri, öğrenci, öğretmen ve anne-babaların görüşlerinin derinlemesine ortaya çıkarılması amacıyla, nitel araştırma tekniklerinden yan-yapılandırılmış görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel çözümleme tekniği kullanılmış ve elde edilen veriler sayısallaştırılarak sunulmuştur.Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin İnternet' i etkili ve verimli olarak kullanmadıkları ortaya çıkmıştır. Ancak, öğrencilerin İnternet temel kullanım becerileri bakımından gerek öğretmenlerden gerekse anne-babalardan daha iyi oldukları bulunmuştur.,
Anahtar Kelime: ilk öğretim internet kullanımı

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ağır, A.; C. S. Sütçü ve F. San. (2001). İnternet Eğitimi Almamış Öğrencilerin İnternet ve İnternet Üzerinde Eğitim Hakkındaki Düşünceleri. BTIE 2001: Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi Bildiriler Kitabı. (3-5 Mayıs 2001). Ankara: ODTÜ, 20-29.
 • Akgül, M. (7 Nisan 2002). İnternet, Sanayi Devriminden Daha Önemlidir. (Söyleşi: Leyla Tavşanoğlu). Cumhuriyet. 12.
 • Alkan, C; D. Deryakulu ve N. Şimşek. (1995). Eğitim Teknolojisine Giriş. Ankara: Önder Matbaacılık.
 • Attewel, P. ve J. M. Battle. (Jan-Mar 1999). Home Computers and School Performance. Information Society. 15 (1). 1-9.
 • Berkmen, M.L. ve diğerleri. (Aralık, 2001).Öğretmenlerin Meslek İçinde Gelişmelerinde İnternetin Rolü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 1 (2), 259-276.
 • Clark, W. (Autumn. 2001). Kids and Teens on the Net. Canadian Social Trends. 6-10.
 • Dunlap, L. J. (2000). Introduction to Internet Use in the Elementary Classroom. Unpublished Master Thesis, Washington: City University, College of Education.
 • Healy, M. J. (1999). Bağlantı Doğru mu? Bilgisayarlar Çocuklarımızın Zihnini Olumlu ve Olumsuz Yönde Nasıl Etkiliyor? Birinci Baskı. (Çev.: A. Güresel). İstanbul: Boyner Holding Yayınları.
 • Karslı, M.D. ve diğerleri. (2002). Eğitim Yöneticileri ve Öğretmenlerin Bilişim Teknolojilerini Kullanma Düzeyleri ve Bilişim Teknolojilerinden Yararlanmalarını Engelleyen Nedenler. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 4, 176-188.
 • Mambretti, C. (1999). Internet Technology For Schools. North Carolina: McFarland Company Inc. Publisher.
 • Odabaşı, F. (1998). Bilgisayar Ağları. (Editör: B. Özsr).Çağdaş Eğitimde Yeni Teknolojiler. l.Baskı.Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 85-100.
 • Pfoeffer, P. (July, 2002). Web Usability and Children: Current Research and Implication for Information Professinals. Orana. 11-13.
 • Seferoğlu, S. S. (2002). Öğretmenlerin Bilişim Teknolojilerinin Kullanımıyla İlgili Görüşleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 4, 334-350.
 • Şahin, F. ve Y. Güven (1999). İlkokula Devam Eden Çocukların Ev Ortamında Bilgisayar Kullanımı ve Ebeveynlerin Bilgisayar Destekli Eğitime Yaklaşımlarının Araştırılması. Öneri: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 65-72.
 • Tertemiz-Işık, N. ve Ö. Çerçi. (2000). Bilgisayar, Bilişim Teknolojileri ve Okul Aile İşbirliği. BITE 2000:Bilişim Teknolojileri İşığında Eğitim Konferansı ve Sergisi Bildiriler Kitabı. (15-17 Mayıs 2000). Ankara: OD¬TÜ, 15-23.
 • Tuncer, N. (2000). Çocuk ve İnternet Kullanımı. Türk Kütüphaneciliği. 15 (2), 205-212.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 24, 543-559.
 • Yaşar, Ş. (1997). Expanding The Effective Use Of Computers In Middle And High Schools In Turkey. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve H. Şimşek.(2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (Gözden Geçirilmiş 2.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
APA Ersoy A, YAŞAR Ş (2003). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin İnternet Kullanma Durumları. , 401 - 426.
Chicago Ersoy Ali,YAŞAR Şefik İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin İnternet Kullanma Durumları. (2003): 401 - 426.
MLA Ersoy Ali,YAŞAR Şefik İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin İnternet Kullanma Durumları. , 2003, ss.401 - 426.
AMA Ersoy A,YAŞAR Ş İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin İnternet Kullanma Durumları. . 2003; 401 - 426.
Vancouver Ersoy A,YAŞAR Ş İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin İnternet Kullanma Durumları. . 2003; 401 - 426.
IEEE Ersoy A,YAŞAR Ş "İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin İnternet Kullanma Durumları." , ss.401 - 426, 2003.
ISNAD Ersoy, Ali - YAŞAR, Şefik. "İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin İnternet Kullanma Durumları". (2003), 401-426.
APA Ersoy A, YAŞAR Ş (2003). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin İnternet Kullanma Durumları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(4), 401 - 426.
Chicago Ersoy Ali,YAŞAR Şefik İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin İnternet Kullanma Durumları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 1, no.4 (2003): 401 - 426.
MLA Ersoy Ali,YAŞAR Şefik İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin İnternet Kullanma Durumları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.1, no.4, 2003, ss.401 - 426.
AMA Ersoy A,YAŞAR Ş İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin İnternet Kullanma Durumları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2003; 1(4): 401 - 426.
Vancouver Ersoy A,YAŞAR Ş İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin İnternet Kullanma Durumları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2003; 1(4): 401 - 426.
IEEE Ersoy A,YAŞAR Ş "İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin İnternet Kullanma Durumları." Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1, ss.401 - 426, 2003.
ISNAD Ersoy, Ali - YAŞAR, Şefik. "İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin İnternet Kullanma Durumları". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 1/4 (2003), 401-426.