Yıl: 2003 Cilt: 1 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 427 - 440 Metin Dili: Türkçe

Öğretmen Adaylarının Genel Öğretmenlik Davranışları Açısından Kendilerine Yönelik Yeterlilik Algıları

Öz:
Bu araştırmada, öğretmen adaylarının genel öğretmenlik davranışları açısından kendilerini yeterli görme dereceleri üniversite, bölüm ve cinsiyet değişkenleri açısından incelenmiştir. Araştırmaya Gazi, Marmara ve Fırat Üniversitelerinden 309 öğretmen adayı katılmıştır. Genel tarama modelinde yürütülen araştırmada veri toplama aracı olarak, öğretmen adayı yeterlilik ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 5 boyut ve 43 maddeden oluşan 5'li Likert tipi bir ölçektir. Ölçekte; öğretmen adaylarının genel öğretmenlik davranışları; (I) öğretilecek alan, (2) öğretimi tasarlama, plânlama, uygulama ve yönetme, (3) öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme, (4) öğretim amacıyla ilgililerle iş birliği yapma ve (5) meslekî, gelişim boyutlarında incelenmiştir. Araştırmada kullanılan ölçeğin 5 faktöre yönelik toplam varyansı açıklama oranı .62 ve Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayısı .97tdir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar; öğretmen adaylarının genel öğretmenlik davranışları açısından kendilerini kısmen yeterli bulduklarını ve yeterlilik algılarının üniversite, bölüm ve cinsiyet değişkenleri açısından anlamlı, farklılık oluşturmadığını göstermiştir. Öğretmen yetiştirme sisteminin, bir bütün olarak ve araştırmalarla desteklenerek yeniden yapılandırılması önerilmiştir.
Anahtar Kelime: yeterlilik öğretmenlik algısı öğretmen davranışları öğretmen adayları yeterlilik algısı

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akgöl, H. (1994). Eğitim Fakültelerindeki Öğretim Elemanları ve Öğrencilerin ideal Bir Öğretim Elemanının Nitelikleri Hakkındaki Görüşleri ile Kendi Kurumlarındaki Öğretim Elemanlarının Bu Niteliklere Uygunluklarının Belirlenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Akkul, N. (1997). Eğitimde Kalite Kontrol Çemberlerinin Kurulması: Metal Eğitimi Bölümünde İs Tatmini. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Alaska Department of Education ve Early Development. Teacher Education Standards. İnternetten Ekim 2000'de elde edilmiştir: http://www. educ.state.ak.us/TeacherCertification/4aac04-200.html
 • Aytaç, A. (1999) Temel Yapısal Değişim Projeleri, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Eğitim Reformu, Eğitim Yönetimi, (20).
 • Cobb, V.L. (1999). An International Comparison of Teacher Education. ERIC Digest No: ED436486.
 • Çeliköz, N. (2000). Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Sertifikası Programına Yönelik Tutumları. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumunda Sunulmuş Bildiri.
 • Dağlı, A. (1996). 24 Kasım Öğretmenler Günü ve 2000 Yılında Millî Eğitimimiz, Çağdaş Eğitim, (136).
 • Doğan, İ. (1999). Eğitimde Kalite ve Akreditasyon Sorunu: Eğitim Fakülteleri Üzerine Bir Deneme. Eğitim Yönetimi Dergisi, (20).
 • Erişen, Y. (2001a). Öğretmen Yetiştirme Programlarına İlişkin Kalite Standartlarının Belirlenmesi ve Fakültelerin Standartlara Uygunluğunun Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: A.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Erişen, Y. (2001b). Meslekî ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesinde Önemli Bir Sorun: Öğretmenlerin Eğitim-Öğretim-Yetersizlikleri, Çağdaş Eğitim, (272).
 • Haris, A. (2000). What Works in School Improvement? Lesson from The Field and Directions. Educational Research. 42 (1).
 • Interstate New Teacher Assessment And Support Consortium. (1992). Model Standars for Beginnig Teachers Licensing and Development. İnternetten Kasım 2000'de elde edilmiştir: http://www.ccsso.org/cores-tan.html.
 • Kelly, A.V. (1989). The Curriculum: Theory and Practice. London: Paul Chapman Publishing.
 • Kyriacou, C. (1991) Essential Teaching Skills. England: Blackwell Publishing.
 • M.A.G.M. (1994). Meslekî ve Teknik Eğitim Raporu: Meslekî ve Teknik Eğitim Sisteminin incelenmesi, Ankara.
 • Mahiroğlu, A. (1996). Teknik Eğitim Fakültesi Mezunlarım İzleme Araştırması, Ankara. METARGEM, (6).
 • M.E.B. (1993). Mesleki Öğretmen Yetiştirmede Koordinasyon ve İş Birliği Toplantısı, Ankara. Millî Eğitim Basımevi.
 • M.E.B. (1999). Meslekî ve Teknik Eğitim Alanına Öğretmen ve Yönetici Yetiştirme III. Komisyon Raporu, Ankara. Eğitim Basımevi.
 • National Board for Professional Teaching Standards. What Teachers Should Know and Be Able to Do. İnternetten Aralık 1999'da indirilmiştir: http://www. nbpts.org/nbpts/standards/faq.html
 • Reece, I. ve Walker, S. (19935. Teaching, Training and Learning. Great Britain: M&A Thomson Litho Ltd.
 • Sencer, M. (1989). Toplum Bilimlerinde Yöntem (3.Baskı). Istanbul: Beta Yayınları.
 • Sözer, E. (1991). Türk Üniversitelerinde Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Öğretmenlik Davranışları Kazandırma Yönünden Etkililiği. Eskişehir: A.Ü. Yayınlan (486).
 • Sezgin, İ., (1994). Meslekî ve Teknik Eğitimin Verimlilik ve Etkinliğinin Artırılması. Uluslar Arası Meslekî ve Teknik Eğitim Sempozyumunda Sunulmuş Bildiri. Ankara.
APA ERİŞEN Y, ÇELİKÖZ N (2003). Öğretmen Adaylarının Genel Öğretmenlik Davranışları Açısından Kendilerine Yönelik Yeterlilik Algıları. , 427 - 440.
Chicago ERİŞEN Yavuz,ÇELİKÖZ Nadir Öğretmen Adaylarının Genel Öğretmenlik Davranışları Açısından Kendilerine Yönelik Yeterlilik Algıları. (2003): 427 - 440.
MLA ERİŞEN Yavuz,ÇELİKÖZ Nadir Öğretmen Adaylarının Genel Öğretmenlik Davranışları Açısından Kendilerine Yönelik Yeterlilik Algıları. , 2003, ss.427 - 440.
AMA ERİŞEN Y,ÇELİKÖZ N Öğretmen Adaylarının Genel Öğretmenlik Davranışları Açısından Kendilerine Yönelik Yeterlilik Algıları. . 2003; 427 - 440.
Vancouver ERİŞEN Y,ÇELİKÖZ N Öğretmen Adaylarının Genel Öğretmenlik Davranışları Açısından Kendilerine Yönelik Yeterlilik Algıları. . 2003; 427 - 440.
IEEE ERİŞEN Y,ÇELİKÖZ N "Öğretmen Adaylarının Genel Öğretmenlik Davranışları Açısından Kendilerine Yönelik Yeterlilik Algıları." , ss.427 - 440, 2003.
ISNAD ERİŞEN, Yavuz - ÇELİKÖZ, Nadir. "Öğretmen Adaylarının Genel Öğretmenlik Davranışları Açısından Kendilerine Yönelik Yeterlilik Algıları". (2003), 427-440.
APA ERİŞEN Y, ÇELİKÖZ N (2003). Öğretmen Adaylarının Genel Öğretmenlik Davranışları Açısından Kendilerine Yönelik Yeterlilik Algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(4), 427 - 440.
Chicago ERİŞEN Yavuz,ÇELİKÖZ Nadir Öğretmen Adaylarının Genel Öğretmenlik Davranışları Açısından Kendilerine Yönelik Yeterlilik Algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 1, no.4 (2003): 427 - 440.
MLA ERİŞEN Yavuz,ÇELİKÖZ Nadir Öğretmen Adaylarının Genel Öğretmenlik Davranışları Açısından Kendilerine Yönelik Yeterlilik Algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.1, no.4, 2003, ss.427 - 440.
AMA ERİŞEN Y,ÇELİKÖZ N Öğretmen Adaylarının Genel Öğretmenlik Davranışları Açısından Kendilerine Yönelik Yeterlilik Algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2003; 1(4): 427 - 440.
Vancouver ERİŞEN Y,ÇELİKÖZ N Öğretmen Adaylarının Genel Öğretmenlik Davranışları Açısından Kendilerine Yönelik Yeterlilik Algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2003; 1(4): 427 - 440.
IEEE ERİŞEN Y,ÇELİKÖZ N "Öğretmen Adaylarının Genel Öğretmenlik Davranışları Açısından Kendilerine Yönelik Yeterlilik Algıları." Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1, ss.427 - 440, 2003.
ISNAD ERİŞEN, Yavuz - ÇELİKÖZ, Nadir. "Öğretmen Adaylarının Genel Öğretmenlik Davranışları Açısından Kendilerine Yönelik Yeterlilik Algıları". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 1/4 (2003), 427-440.