Yıl: 2004 Cilt: 2 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 261 - 280 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İlköğretim 4. Sınıf Bilgisayar Ders Kitaplarının Görsel Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi

Öz:
Bu çalışmanın hedefi, Türkiye'deki ilköğretim bilgisayar ders kitaplarının önceden belirlenmiş olan 48 görsel tasarım ilkesini temele alarak değerlendirilmesidir.46 kişiden oluşan Ankara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri son sınıf öğrencileri araştırmanın örneklem grubunu teşkil etmektedir. Dört ayrı 4. sınıf bilgisayar ders kitabı, üçlü likert ölçeğine göre öğrencilerin görüşlerine sunulmuştur. Çalışmada yüzde, frekans ve madde standart sapması kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre incelemeye alınan hiçbir kitap ilkelerin tümünü karşılayacak nitelikte bulunmamıştır.
Anahtar Kelime: bilgisayar kitapları ilk öğretim görsel tasarım ilkeleri

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel

Evaluation of the Computer Course Textbooks Used in the 4th Grade of Primary School in Terms of Design Principles

Öz:
The aim of this study is to evaluate computer books of primary schools (fourth grade) in Turkey based on 48 visual design principles that are determined in advance. 46 senior students from the department of Computer and Instrcutional Technology at Ankara University formed the sample of the study. Four different 4th grade books were given to students according to 3-step Likert scale. Percentage, distribution and standard item errors were used in the study. According to the result of the study, none of the books meets all the principles.
Anahtar Kelime: primary education visual design principles computer books

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Alkan, C. (1979). Eğitim Ortamları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınlan No:85, Ankara.
 • Alkan, C. (1992). Eğitim Ortamlarının Düzenlenmesi. Ankara: A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları No:168.
 • Alkan, C. (1981). Açık Üniversite (Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi). A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları No: 172, Ankara.
 • Alkan, C. (1995). Eğitim Teknolojisi. Atilla Kitabevi, Ankara.
 • Alpan,. B.G. (2004). Ders Kitaplarındaki Grafik Tasarımının Öğrenci Başarısına ve Derse İlişkin Tutumlarına Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Aypay, A. (1995). Açık Öğretim Lisesi Uygulaması (Gap Bölgesinde Bir İl Örneği), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Becer, E. (1996). İletişim ve Grafik Tasarım. Dost Kitabevi Yayınları. Ankara.
 • Burmark,.L. (2002). Learn To See, See To Learn. [Abstract] ERIC NO: ED461850.
 • Coşkun, H. (1996). Eğitim Teknolojisi ve Kültürlerarası Eğitim Bağlamında İlköğretim İkinci Sınıf Türkçe ve Almanca Ders Kitaplarının İçerik Sorunları, Türkiye ve Almanya'da İlköğretim Ders Kitapları, Ankara.
 • Coşkun, O. (2002). Polis Eğitim Kurumlarında Okutulan İnkılâp Tarihi Ders Kitaplarının İçerik Analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Çepni, S.; Ayvacı H. Ş. ve Keleş, E. (2001). Fizik Ders Kitaplarını Değerlendirme Ölçeği Geliştirmek İçin Örnek Bir Çalışma. Millî Eğitim, 152. 27-33.
 • Demirel, Ö. (2000). Plânlamadan Uygulamaya Öğretme Sanatı. Pegem A. Yayıncılık. Ankara.
 • Erkmen, N. (1996). Çağdaş Bir Ders Kitabı Nasıl Olmalı? Ders kitabını mükemmel yapan nitelikler. H. Coşkun, İ. Kaya ve J. Kuglin (Ed.).Türkiye ve Almanya'da ilköğretim ders kitapları. Bizim Büro Basımevi. Ankara.
 • Gökdağ, D. (1986). Uzaktan Öğretimde Basılı Materyaller. Anadolu Üniversitesi Yayınlan No:17, Eskişehir.
 • Gürkan, T. ve Gökçe, E. (2000). İlköğretim İlkokuma-Yazma Kitaplarının İncelenmesi. S. Sever (Ed.). 1. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu Sorunlar ve Çözüm Yolları (51-66). A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Tömer Dil Öğretim Merkezi Yayınlan No: 1, Ankara.
 • İçmeli, M. (1996). Türkiye'de İlköğretim Kitaplannda Fiziksel Yapı, Tasarım ve İllüstrasyon Sorunları. H. Coşkun, İ. Kaya ve J. Kuglin (Ed.), Türkiye ve Almanya'da İlköğretim Ders Kitapları (77-85). Bizim Büro Basımevi, Ankara.
 • Kabapınar, F. (2001). İşlevleri ve Kavramsal Anlamaya Katkıları Açılarından Türk ve İngiliz Fen Ders Kitaplarındaki Görsel Öğeler. Yeni Binyılın Başında Türkiye'de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Bildiriler. Maltepe Üniversitesi, İstanbul. 131-138.
 • Kaya, Z. (1997). Ders Kitabı Seçimi, IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri 2, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, No: 51, 261-270, 1997.
 • Keleş, A. (2001). Lise Fizik Ders Kitaplarını Değerlendirmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi. Trabzon.
 • Küçükahmet, L. (2002). Öğretimde Plânlama ve Değerlendirme. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.
 • Lester, J. H. ve Cheek; Jr., E. H. (1997 Dec/1998 Jan.). The Reala Exprts Address Textbook Issues. Journal of Adolescent & Adult Literacy 41,(4)282-291.
 • Ornstein, A. C: Hunkins, F. (1993). Curriculum Foundation, Principles and Issues, Second Edition, Allyn and Bacon, Amerika.
 • Özer, B. (1993). Öğretmen Davranışlarının Uzaktan Eğitim Yaklaşımıyla Kazandırılması. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim FakültesiYayınları No: 36, Eskişehir.Resmi Gazete. 17 Mart 2004, Sayı:25405.
 • Sayın, Z. (1996). Tasarım açısından Türkiye'de Okutulan Abece Kitapları. H. Coşkun, İ. Kaya ve J. Kuglin (Ed.). Türkiye ve Almanya'da İlköğretim Ders Kitapları. Bizim Büro Basımevi. Ankara.
 • Şahin, A. (2001). Liselerde Okutulmakta Olan Lise 1. Sınıf Matematik Ders Kitaplarını Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi. Ankara.
 • Teker, N. (1996). Uzaktan Eğitim (Açık Öğretim Lisesi Örneği). Ankara.
 • Tor, H. (2003). İlköğretim Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri üzerine Bir Araştırma. The Turkish Online Journal of Educational Technology. JOJET. January 2004 Volume 3. Issue 1. Article 16.
 • Waldman, M. (1995). Der EinfluB Von Lesebüchern. Lernen in Deutschland. Sayı: 2, Schneider Verlag, Baltsmannsweiler.
 • Wellington, J. (2001). School Textbooks and Reading In Science: Looking Back and Looking Forward, School Science Review, 82, 300.
 • Yalın, H. İ. (1996). Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi. 6. Millî Eğitim Sempozyumu, Kütahya, 4-5 Ekim.
 • Yalın, H. İ. (1996a). Ders Kitapları Tasarımı. Milli Eğitim Dergisi. Sayı: 132,61-65,
 • Yalın, H.İ. (2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Nobel Yayıncılık. Genişletilmiş 4. Baskı Ankara.
APA KESER H (2004). İlköğretim 4. Sınıf Bilgisayar Ders Kitaplarının Görsel Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi. , 261 - 280.
Chicago KESER Hafize İlköğretim 4. Sınıf Bilgisayar Ders Kitaplarının Görsel Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi. (2004): 261 - 280.
MLA KESER Hafize İlköğretim 4. Sınıf Bilgisayar Ders Kitaplarının Görsel Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi. , 2004, ss.261 - 280.
AMA KESER H İlköğretim 4. Sınıf Bilgisayar Ders Kitaplarının Görsel Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi. . 2004; 261 - 280.
Vancouver KESER H İlköğretim 4. Sınıf Bilgisayar Ders Kitaplarının Görsel Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi. . 2004; 261 - 280.
IEEE KESER H "İlköğretim 4. Sınıf Bilgisayar Ders Kitaplarının Görsel Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi." , ss.261 - 280, 2004.
ISNAD KESER, Hafize. "İlköğretim 4. Sınıf Bilgisayar Ders Kitaplarının Görsel Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi". (2004), 261-280.
APA KESER H (2004). İlköğretim 4. Sınıf Bilgisayar Ders Kitaplarının Görsel Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(3), 261 - 280.
Chicago KESER Hafize İlköğretim 4. Sınıf Bilgisayar Ders Kitaplarının Görsel Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2, no.3 (2004): 261 - 280.
MLA KESER Hafize İlköğretim 4. Sınıf Bilgisayar Ders Kitaplarının Görsel Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.2, no.3, 2004, ss.261 - 280.
AMA KESER H İlköğretim 4. Sınıf Bilgisayar Ders Kitaplarının Görsel Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2004; 2(3): 261 - 280.
Vancouver KESER H İlköğretim 4. Sınıf Bilgisayar Ders Kitaplarının Görsel Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2004; 2(3): 261 - 280.
IEEE KESER H "İlköğretim 4. Sınıf Bilgisayar Ders Kitaplarının Görsel Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi." Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2, ss.261 - 280, 2004.
ISNAD KESER, Hafize. "İlköğretim 4. Sınıf Bilgisayar Ders Kitaplarının Görsel Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2/3 (2004), 261-280.