Yıl: 2021 Cilt: 0 Sayı: 53 Sayfa Aralığı: 378 - 402 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.9779/pauefd.751509 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Özel Yetenekli Öğrencilerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Zihinsel Modellerinin Belirlenmesi

Öz:
Araştırmanın amacı, özel yetenekli öğrencilerin yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik zihinsel modellerini belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımları türlerinden özel durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcı grubunu Trabzon il merkezinde yer alan Bilim ve Sanat Merkezinde bireysel yetenekleri fark ettirme programında bulunan 14 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcılar, araştırmanın etik değerleri uyarınca S01’den S14’e kadar kodlanmıştır. Özel yetenekli öğrencilerin yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik zihinsel modellerini belirleme amacı doğrultusunda klinik mülakatlar yardımı ile veriler toplanmıştır. Klinik mülakatlardan elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, katılımcıların yenilenebilir enerji kaynakları ile alternatif enerji kaynaklarını birbiri yerine ya da birlikte kullandıkları belirlenmiştir. Türleri konusunda özellikle güneş ve rüzgâr enerjisine değindikleri görülmüştür. Enerji ihtiyacı konusunda ise katılımcıların bilinçli oldukları ve küresel enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için çalışmaların yürütülmesi gerekliliği hususlarını vurguladıkları tespit edilmiştir. Ülkemiz bağlamında değerlendirmelerinde ise ülkemizin sahip olduğu jeopolitik konum ve bölgesel farklılıkların göz önüne alınması gerektiğine dikkat çekilerek yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimin olması gerektiği vurgulanmıştır.
Anahtar Kelime: özel yetenekli öğrenciler alternatif enerji kaynakları zihinsel model

Determination of Mental Models of Gifted Students About Alternative Energy Sources

Öz:
The purpose of this study is to determine the mental models of gifted students towards renewable energy resources. Case study method, one of the qualitative research approaches, was used this study. The participants of this study are 14 students who are studying in individual difference program from Science and Art Center in Trabzon. The participants of this study were coded as S01, S02,… S14 in accordance with ethical rules. Clinical interviews were conducted to determine the mental models of the participants regarding the concept of “renewable energy resources”. The data obtained were analyzed by content analysis which is one of the qualitative data analysis techniques. According to the results of the analysis, it was determined that the participants used the concept of renewable energy resources together with the concept of alternative energy sources and it was determined that they mostly talk about wind energy and solar energy. Also, gifted students are conscious about their energy needs. In this context, studies should be carried out to meet the need for universal energy. In addition, orientation to renewable energy resources should be provided by considering the geographical conditions and regional differences.
Anahtar Kelime: alternative energy sources

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
2
2
2
 • Açıkgöz, Ç. (2001). Keten tohumunun alternatif enerji kaynağı olarak incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Alagöz, B. (2005). İlköğretim II. kademe sosyal bilgiler dersinde yenilenebilir (alternatif) enerji kaynaklarının öğretimine ilişkin bir ünite modeli önerisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Altun, Y. ve İşleyen, Ş. (2018). Bazı OECD ülkelerinde yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine yönelim üzerine ampirik bir çalışma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(3), 1577-1590.
 • Angın, D. (2005). Aspir (Charthamus tinctorius L.) tohumu pres küspesinin alternatif enerji kaynağı olarak değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Atak, M. ve Atik, İ. (2007). Örgütlerde sürekli eğitimin önemi ve öğrenen örgüt oluşturma sürecine etkisi. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 3(1), 63-70.
 • Avli-Fırış, F. (2018). Sinyalizasyon sistemleri için alternatif enerji üretimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
 • Ayran, K. (2015). Türkiye'de alternatif enerji kaynaklarının ekonomik açıdan irdelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı.
 • Baki, A., Karataş, İ. ve Güven, B. (2002, Eylül). Klinik mülakat yöntemi ile problem çözme becerilerinin değerlendirilmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara.
 • Bıyıklı, D. (2018). Öğretmen ve öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik görüşlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Boz, O. H. (2011). Günümüzün alternatif enerji kaynağı: Fotovoltaik güneş pilleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Büyüköztürk, S., Kılıç Çakmak, E., Akgün, O. E., Karadeniz, S. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri (8.Baskı). Ankara: PEGEM Akademi.
 • Can, S. (2011). Alternatif enerji kaynaklarının yönetilmesi: Çanakkale ili örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Cebesoy, Ü. B. ve Karışan, D. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik bilgilerinin, tutumlarının ve bu kaynakların öğretimi konusundaki özyeterlik algılarının incelenmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 1377-1415.
 • Clement, J. (2000). Analysis of clinical interviews: Foundation and model viability. In A. E. Kelly & R. Lesh (Eds.), Handbook of research design in mathematics and science education (pp. 547–589). New Jersey: Lawrence Erlbaum.
 • Cutts, N. E. & Moseley, N. (2004). Üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocukların eğitimi: Ulusun en büyük kaynaklarından birinin harcanması nasıl önlenir, (Çeviren: İsmail Ersevim). İstanbul: Özgür Yayınları.
 • Çakırlar, E. (2015). Ortaöğretim öğrencilerinin yenilenebilir enerji kaynakları konusundaki farkındalık düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Çemrek, Ş. (2011). Kayısı çekirdeği ve kestane kabuklarının alternatif enerji kaynağı olarak değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Damgacı, E. (2016). Alternatif enerji kaynaklarının sezgisel bulanık Topsis yöntemiyle değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Deviren, H., İlkılıç, C. ve Aydın, S. (2017). Biyogaz üretiminde kullanılabilen materyaller ve biyogazın kullanım alanları. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 7(2), 79- 89.
 • Doğan, Y. (2011). Fen ve teknoloji derslerinde yapılması öngörülen yapılandırmacı etkinliklerin uygulanma sıklığı. Kuramsal Eğitimbilim, 4(1), 18-37.
 • Edenhofer, O., Pichs-Madruga, R., Sokona, Y., Seyboth, K., Kadner, S., Zwickel, T., ... & Matschoss, P. (2011). Renewable energy sources and climate change mitigation: Special report of the intergovernmental panel on climate change. New York: Cambridge University Press.
 • Eilam, B. (2004). Drops of water and of soap solution: Students' constraining mental models of the nature of matter. Journal of Research in Science Teaching, 41(10), 970-993.
 • Elibüyük, U. ve Üçgül, İ. (2014). Rüzgâr türbinleri, çeşitleri ve rüzgâr enerjisi depolama yöntemleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Yekarum e-Dergi, 2(3), 1-14.
 • Ergin, A. (2010). Alternatif enerji kaynakları eğitim programının ilköğretim 7.sınıf öğrencilerinin problem çözme becerileri ve başarı düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Eskin, A. (2012). Alternatif enerji sistemlerinde kullanılan çok seviyeli eviricilerin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul. Førsund, F. R. (2015). Hydropower economics. New York: Springer.
 • Franco, C. & Colinvaux, D. (2000). Grasping mental models. In J. K. Gilbert, & C. J. Boulter (Eds.), Developing models in science education (pp. 93-118). New York: Springer.
 • Greca, I. M. & Moreira, M. A. (2000). Mental models, conceptual models, and modelling. International Journal of Science Education, 22(1), 1-11.
 • Grozdev, M. (2010). Alternatif enerji kaynakları: Güneş enerjisi ve güneş pilleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Gül-Elmas, Ö. (2018). 6. sınıf öğrencilerinin “yenilenebilir enerji” konusundaki bilişsel yapılarının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Güner, C. (2016). Cari açık ve işsizlik sorununun alternatif enerji kaynakları ile çözümü, Türkiye örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
 • Güneş, T., Alat, K. ve Gözüm, C. A. İ. (2013). Fen öğretmeni adaylarına yönelik yenilenebilir enerji kaynakları tutum ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(2), 269-289.
 • Güney, K. K. (2018). Üstün yetenekli öğrenciler için geliştirilen farklılaştırılmış bilimsel araştırma yöntemleri programının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Ifat, M. (2018). Domestic energy poverty and willingness to pay for alternative energy: The case of Pakistan. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul.
 • İşen, E. (2011). Alternatif enerji kaynakları için şebekeye bağlı düşük harmonikli ve yüksek verimli üç fazlı inverter sisteminin geliştirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • İyibil-Durukan, Ü. G. (2019). Elektrik akımı konusuna yönelik tasarlanan adidaktik öğrenme ortamlarının lisans öğrencilerinin zihinsel modellerinin gelişimine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Trabzon Üniversitesi, Trabzon.
 • Kar, Y. (2008). Çörekotu (Nigella sativa L.) tohumunun doğal antioksidan ve alternatif enerji kaynağı olarak incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Karakaya-Cırıt, D. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin bilgileri. Turkish Journal of Educational Studies, 21-43.
 • Karataş, İ. ve Güven, B. (2003). Problem çözme davranışlarının değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler: Klinik mülakatın potansiyeli. İlköğretim Online E-Dergi, 2, 2- 9.
 • Kaya, T. & Kahraman, C. (2010). Multicriteria renewable energy planning using an integrated fuzzy VIKOR & AHP methodology: The case of Istanbul. Energy, 35(6), 2517-2527.
 • Kaymak, M. E. (2009). 20. yüzyılda alternatif enerji kaynaklarının gelişimi ve buna paralel olarak otomobil tasarımına etkileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Khalkfan, O. M. (2015). Hareket halindeki taşıtların tekerlek baskı kuvvetlerinden alternatif enerji elde edilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Kılıçaslan, M., Aymen-Peker, E. ve Gün, F. (2011, Ekim). Yenilenebilir enerji kaynaklarının çevreye olan katkısına ilişkin ilköğretim öğrenci görüşleri: Samsun ili örneği. Samsun Sempozyumu, Samsun.
 • Kireç, L. (2009). Taşıtlar için alternatif enerji sistemi olan polimer elektrolit membran yakıt pili yapımı ve parametrik olarak incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Koç, E. ve Şenel, M. C. (2013). Dünyada ve Türkiye’de enerji durumu genel değerlendirme. Mühendis ve Makine, 54(639), 32-44.
 • Külünk, İ. (2013). Enerji verimliliği ve karbon salınımı çerçevesinde enerji tüketimi ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Mahmutoğlu, M. (2013). Türkiye elektrik sektöründe yenilenebilir enerjinin rolü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • McMillan, J. H. & Schumacher, S. (2006). Research in education: Evidence-based inquiry. Boston: Pearson Education.
 • Mertoğlu, Ç. (2019). Üniversite öğrencilerinin yenilenebilir enerji kaynakları konusundaki farkındalık düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Nuran, M. (2014). Gemi makineleri işletme mühendisliği: Alternatif enerji kaynakları için karşılaştırmalı maliyet analizi. Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Öner, U. (2007). Türkiye'nin alternatif enerji kaynakları ve bor madeninin endüstride kullanım alanlarının araştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul.
 • Öz, E. (2013). Binalar için alternatif enerji opsiyonları ve sürdürülebilirlik değerlendirilmesinin analizi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Öz, M. E. U. (2006). Bursa için konutlarda enerji tüketim karakteristiklerinin belirlenmesi ve bu konutlar için yakıt hücreleri ile alternatif enerji tüketim sistemlerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış doktora tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Özcan, E. C., Ünlüsoy, S. ve Tamer, E. (2017). ANP ve TOPSIS yöntemleriyle Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırım alternatiflerinin değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(2), 204-219.
 • Özer, S. (2003). Bursa'da hava kirliliği sorunu ve alternatif enerji kaynakları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Özkaya, S. Y. (2017). Yenilenebilir enerji kaynakları. Ankara: Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı.
 • Öztürk, Z. (2010). Vinil piridin içeren metal organik kafes yapılı bileşiklerin sentezi ve alternatif enerji kaynağı hidrojen depolama özellikleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Rapp, D. N. (2005). Mental models: Theoretical issues for visualizations in science education. In J. K. Gilbert (Ed.), Visualization in science education (pp. 43-60). Netherlands.
 • Sak, U. (2014). Üstün zekâlılar: Özellikleri, tanılanmaları, eğitimleri. (4. Basım). Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Saraç, E. ve Bedir, H. (2014). Sınıf öğretmenlerinin yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili algılamaları üzerine nitel bir çalışma. KHO Bilim Dergisi,24 (1), 19-45.
 • Sarıtaş, F. (2004). Hidrojenin alternatif enerji kaynağı olarak gelecekteki önemi, uygulama alanları ve yakıt hücrelerindeki kullanımı. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Sternberg, R. J., Jarvin, L. & Grigorenko, E. L. (2011). Explorations in giftedness. Cambridge University Press: New York.
 • T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı (2017). Dünya ve Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Görünümü, Ankara.
 • Tekeşin, C. (2011). Türkiye için alternatif enerji kaynaklarına yönelik ödeme istekliliğinin hesaplanması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Tiwari, G. N. & Mishra, R. K. (2012). Advanced renewable energy sources. London: RSC Publishing.
 • Tomlinson, C. A. & Hockett, J. A. (2008). Instructional strategies and programming models for gifted learners. In F. A. Karnes & K. R. Stephens (Eds.), Achieving excellence: Educating the gifted and talented (pp. 154–169). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
 • Uçak, S. (2010). Sürdürülebilir kalkınma bağlamında alternatif enerji ve enerji üretimi büyüme ilişkisi: Panel-veri analizi. Yayımlanmamış doktora tezi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
 • Uğurlu, M. (2004). Alternatif enerji kaynakları, rüzgâr enerjisi ve gerçekleştirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Üçgül, İ. ve Elibüyük, U. (2016). Yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji jeopolitiği. Anka edergi Teknoloji ve Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 26-33.
 • Vosniadou, S. (1994). Capturing and modelling the process of conceptual change. Learning and Instruction, 4, 45-69.
 • Yamak, T. (2006). Türkiye'nin alternatif enerji kaynakları potansiyeli ve ekonomik analizleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Yaşar, B. (2009). Alternatif enerji kaynağı olarak biyodizel üretim ve kullanım olanaklarının Türkiye tarımı ve AB uyum süreci açısından değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Yılmaz, A. (2012). Türkiye'de sektörel enerji tüketimini etkileyen faktörler ve alternatif enerji politikaları. Yayımlanmamış doktora tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Yörükoğlu, H. (2014). Yenilenebilir enerji kaynakları risklerinin Fuzzy-Fmea yöntemi ile analizi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
APA Ayvacı H, KÜÇÜK M, BEBEK G (2021). Özel Yetenekli Öğrencilerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Zihinsel Modellerinin Belirlenmesi. , 378 - 402. 10.9779/pauefd.751509
Chicago Ayvacı Hakan Şevki,KÜÇÜK MEHMET,BEBEK Gürhan Özel Yetenekli Öğrencilerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Zihinsel Modellerinin Belirlenmesi. (2021): 378 - 402. 10.9779/pauefd.751509
MLA Ayvacı Hakan Şevki,KÜÇÜK MEHMET,BEBEK Gürhan Özel Yetenekli Öğrencilerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Zihinsel Modellerinin Belirlenmesi. , 2021, ss.378 - 402. 10.9779/pauefd.751509
AMA Ayvacı H,KÜÇÜK M,BEBEK G Özel Yetenekli Öğrencilerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Zihinsel Modellerinin Belirlenmesi. . 2021; 378 - 402. 10.9779/pauefd.751509
Vancouver Ayvacı H,KÜÇÜK M,BEBEK G Özel Yetenekli Öğrencilerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Zihinsel Modellerinin Belirlenmesi. . 2021; 378 - 402. 10.9779/pauefd.751509
IEEE Ayvacı H,KÜÇÜK M,BEBEK G "Özel Yetenekli Öğrencilerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Zihinsel Modellerinin Belirlenmesi." , ss.378 - 402, 2021. 10.9779/pauefd.751509
ISNAD Ayvacı, Hakan Şevki vd. "Özel Yetenekli Öğrencilerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Zihinsel Modellerinin Belirlenmesi". (2021), 378-402. https://doi.org/10.9779/pauefd.751509
APA Ayvacı H, KÜÇÜK M, BEBEK G (2021). Özel Yetenekli Öğrencilerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Zihinsel Modellerinin Belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(53), 378 - 402. 10.9779/pauefd.751509
Chicago Ayvacı Hakan Şevki,KÜÇÜK MEHMET,BEBEK Gürhan Özel Yetenekli Öğrencilerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Zihinsel Modellerinin Belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.53 (2021): 378 - 402. 10.9779/pauefd.751509
MLA Ayvacı Hakan Şevki,KÜÇÜK MEHMET,BEBEK Gürhan Özel Yetenekli Öğrencilerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Zihinsel Modellerinin Belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.53, 2021, ss.378 - 402. 10.9779/pauefd.751509
AMA Ayvacı H,KÜÇÜK M,BEBEK G Özel Yetenekli Öğrencilerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Zihinsel Modellerinin Belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 0(53): 378 - 402. 10.9779/pauefd.751509
Vancouver Ayvacı H,KÜÇÜK M,BEBEK G Özel Yetenekli Öğrencilerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Zihinsel Modellerinin Belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 0(53): 378 - 402. 10.9779/pauefd.751509
IEEE Ayvacı H,KÜÇÜK M,BEBEK G "Özel Yetenekli Öğrencilerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Zihinsel Modellerinin Belirlenmesi." Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.378 - 402, 2021. 10.9779/pauefd.751509
ISNAD Ayvacı, Hakan Şevki vd. "Özel Yetenekli Öğrencilerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Zihinsel Modellerinin Belirlenmesi". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 53 (2021), 378-402. https://doi.org/10.9779/pauefd.751509