Yıl: 2022 Cilt: 0 Sayı: 54 Sayfa Aralığı: 410 - 425 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.9779/pauefd.952291

Akademik Erteleme Ölçeği’nin Kısa Formunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Öz:
Bu çalışmanın amacı, Akademik Erteleme Ölçeği’nin kısa formunun Türkiye’deki üniversite öğrencileri örneklemi üzerinde psikometrik özelliklerini incelemektir. Çalışmaya yaşları 18 ile 40 arasında değişen 657’si kadın ve 313’ü erkek olmak üzere toplam 970 üniversite öğrencisi katılmıştır. İlk olarak ölçeğin geçerlik çalışması kapsamında yapı, yakınsak ve ölçüt bağıntılı geçerliği test edilmiştir. İkinci aşamada, ölçeğin güvenirliğini incelemek için ölçeğin iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Son olarak Akademik Erteleme Ölçeği’nin kısa formunun kadın ve erkekler için aynı yapıya sahip olup olmadığını test etmek için ölçüm değişmezliği incelenmiştir. Bulgular, Akademik Erteleme Ölçeği’nin kısa formunun Türkiye’deki üniversite öğrencisi örneklemi için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanabileceğini göstermiştir.
Anahtar Kelime: ölçüm değişmezliği akademik erteleme güvenirlik geçerlik

The Examining Psychometric Characteristics of Academic Procrastination Scale- Short Form

Öz:
This study examined the psychometric properties of the short form of the Academic Procrastination Scale for the sample of university students in Turkey. A total of 970 university students, 657 women and 313 men, aged 18 and 40, participated in the study. First, within the scope of the validity study of the scale, the structure, similar scales, and criterion-related validity were tested. In the second stage, Cronbach's Alpha coefficient was calculated to examine the reliability of the scale. Finally, measurement invariance was examined to test whether the short form of the academic procrastination scale has the same structure for men and women. The findings showed that the short form of the Academic Procrastination Scale could be used as a valid and reliable measurement tool for the sample of university students in Turkey.
Anahtar Kelime: academic procrastination

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aitken, M. E. (1982). A personality profile of the college student procrastinator. Unpublished doctoral dissertation, University of Pittsburgh
 • Balkis, M. (2015). The moderator role of rational beliefs in relation to procrastination, academic achievement and academic Satisfaction. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 48(1), 87-107.
 • Balkis, M.(2013). Academic procrastination, academic life satisfaction and academic achievement: The mediation role of rational beliefs about studying. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies. 13(1), 57-74.
 • Balkıs, M. (2006). Öğretmen adaylarının davranışlarındaki erteleme eğiliminin, düşünme ve karar verme tarzları ile ilişkisi (Doctoral dissertation, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
 • Balkis, M., & Erdinç, D. U. R. U. (2017). Gender differences in the relationship between academic procrastination, satifaction with academic life and academic performance. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 15(1), 105-125.
 • Balkis, M., & Duru, E. (2016a). Procrastination, self-regulation failure, academic life satisfaction, and affective well-being: underregulation or misregulation form. European Journal of Psychology of Education, 31(3), 439-459.
 • Balkıs, M., & Duru, E. (2016b). Birey-çevre uyumu, erteleme eğilimi, akademik doyum ve akademik başarı arasındaki ilişkilerin analizi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 119-129
 • Balkis, M. & Duru, E. (2009). Prevalence of academic procrastination behavior among pre-service teachers and its relationships with demographics and individual preferences. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 5(1), 18-32.
 • Başusta, N. B., & Gelbal, S. (2015). Gruplararası karşılaştırmalarda ölçme değişmezliğinin test edilmesi: PISA öğrenci anketi örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(4), 80-90.
 • Bialosiewicz, S., Murphy, K., & Berry, T. (2013). Do our measures measure up? The critical role of measurement invariance. An Introduction to Measurement Invariance Testing: Resource Packet for Participants, Claremont.
 • Burden, P. R. (1981). Time management for educators. ERIC Document No. ED 210250
 • Conroy, D. E., Willow, J. P., & Metzler, J. N. (2002). Multidimensional fear of failure measurement: The performance failure appraisal inventory. Journal of Applied Sport Psychology, 14(2), 76-90.
 • Chen, F. F. (2007). Sensitivity of goodness of fit indexes to lack of measurement invariance. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 14(3), 464-504.
 • Çakıcı, D. Ç. (2003). Lise ve üniversite öğrencilerinde genel erteleme ve akademik erteleme davranışının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Çelik, Ç. B., & Odacı, H. (2015). Akademik erteleme davranışının bazı kişisel ve psikolojik değişkenlere göre açıklanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(3), 31-47.
 • Kandemir, M. (2012). Öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarının, kaygı, başarısızlık korkusu, benlik saygısı ve başarı amaçları ile açıklanması. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(4), 81-88.
 • Kim, K. R., & Seo, E. H. (2015). The relationship between procrastination and academic performance: A meta-analysis. Personality and Individual Differences, 82, 26-33.
 • Kline, R. B. (2011). Convergence of structural equation modeling and multilevel modeling. In M. Williams (Ed.), Handbook of methodological innovation. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • McCloskey, J. D. (2011). Finally, my thesis on academic procrastination (Master's thesis). Retrieved from ProQuest, UMI Dissertations Publishing. (1506326).
 • Milgram, N., & Toubiana, Y. (1999). Academic anxiety, academic procrastination, and parental involvement in students and their parents. British Journal of Educational Psychology, 69(3), 345-361.
 • Ocak, G., & Bulut, R. A. M. A. Z. A. N. (2015). Akademik erteleme davranışı ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1(2), 709-726.
 • Savithri, J. J. (2014). Interactive effect of academic procrastination and academic performance on life satisfaction. International Journal of Science and Research, 3(3), 377-381.
 • Schmitt, N., Oswald, F. L., Friede, A., Imus, A., & Merritt, S. (2008). Perceived fit with an academic environment: Attitudinal and behavioral outcomes. Journal of Vocational Behavior, 72(3), 317-335.
 • Solomon, L., & Rothblum, E. (1984). Academic procrastination: Frequency and cognitive-behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology, 31, 503–509. http://dx.doi.org/10.1037/0022-0167.31.4.503.
 • Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 133, 65-94. http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.133.1.65.
 • Tuckman, B. W. (1991). The development and concurrent validity of the procrastination scale. Educational & Psychological Measurement, 51, 473-481. http://dx.doi.org/10.1177/0013164491512022.
 • Özer, B.U., Saçkes, M., & Tuckman, W. B. (2013). Psychometric properties of the Tuckman procrastination scale in a Turkish Sample. Psychological Reports, 113(3), 874-884.
 • Uzun Özer, B.U., Demir, A., & Ferrari, J. (2009) Exploring academic procrastination among Turkish students: Possible gender differences in prevalence and reasons. The Journal of Social Psychology, 149(2), 241-257. http://dx.doi.org/10.3200/SOCP.149.2.241-257.
 • Yockey, R. D. (2016). Validation of the short form of the academic procrastination scale. Psychological reports, 118(1), 171-179.
APA BALKIS M, DURU E (2022). Akademik Erteleme Ölçeği’nin Kısa Formunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. , 410 - 425. 10.9779/pauefd.952291
Chicago BALKIS Murat,DURU Erdinç Akademik Erteleme Ölçeği’nin Kısa Formunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. (2022): 410 - 425. 10.9779/pauefd.952291
MLA BALKIS Murat,DURU Erdinç Akademik Erteleme Ölçeği’nin Kısa Formunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. , 2022, ss.410 - 425. 10.9779/pauefd.952291
AMA BALKIS M,DURU E Akademik Erteleme Ölçeği’nin Kısa Formunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. . 2022; 410 - 425. 10.9779/pauefd.952291
Vancouver BALKIS M,DURU E Akademik Erteleme Ölçeği’nin Kısa Formunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. . 2022; 410 - 425. 10.9779/pauefd.952291
IEEE BALKIS M,DURU E "Akademik Erteleme Ölçeği’nin Kısa Formunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi." , ss.410 - 425, 2022. 10.9779/pauefd.952291
ISNAD BALKIS, Murat - DURU, Erdinç. "Akademik Erteleme Ölçeği’nin Kısa Formunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi". (2022), 410-425. https://doi.org/10.9779/pauefd.952291
APA BALKIS M, DURU E (2022). Akademik Erteleme Ölçeği’nin Kısa Formunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(54), 410 - 425. 10.9779/pauefd.952291
Chicago BALKIS Murat,DURU Erdinç Akademik Erteleme Ölçeği’nin Kısa Formunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.54 (2022): 410 - 425. 10.9779/pauefd.952291
MLA BALKIS Murat,DURU Erdinç Akademik Erteleme Ölçeği’nin Kısa Formunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.54, 2022, ss.410 - 425. 10.9779/pauefd.952291
AMA BALKIS M,DURU E Akademik Erteleme Ölçeği’nin Kısa Formunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022; 0(54): 410 - 425. 10.9779/pauefd.952291
Vancouver BALKIS M,DURU E Akademik Erteleme Ölçeği’nin Kısa Formunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022; 0(54): 410 - 425. 10.9779/pauefd.952291
IEEE BALKIS M,DURU E "Akademik Erteleme Ölçeği’nin Kısa Formunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi." Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.410 - 425, 2022. 10.9779/pauefd.952291
ISNAD BALKIS, Murat - DURU, Erdinç. "Akademik Erteleme Ölçeği’nin Kısa Formunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 54 (2022), 410-425. https://doi.org/10.9779/pauefd.952291