8. SINIF MATEMATİK KONULARINA GÖRE TÜRKİYE, SİNGAPUR VE ABD MATEMATİK DERS KİTAPLARININ İÇERİK VE GÖRSELLİK AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Yıl: 2021 Cilt: 21 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1359 - 1377 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17240/aibuefd.2021..-955650

8. SINIF MATEMATİK KONULARINA GÖRE TÜRKİYE, SİNGAPUR VE ABD MATEMATİK DERS KİTAPLARININ İÇERİK VE GÖRSELLİK AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Öz:
Bu çalışmada uluslararası sınavlarda başarı düzeyi yüksek olan Singapur ile başarı düzeyi orta sıralarda yer alan ABD’nin matematik ders kitapları ile Türkiye’nin 8. sınıf ders kitaplarının MEB Matematik Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar)’ında yer alan 8. sınıf kazanımları baz alınarak içerik ve görsellik açısından kıyaslanması amaçlanmıştır. Araştırma doküman analizi kullanılarak yapılmıştır. Çalışmada öncelikli olarak ülkelerin matematik öğretim programlarının uyumuna bakılmış, ABD ile Türkiye’nin öğretim programlarının daha uyumlu olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Kitapların organizasyonuna ilişkin öğrenme alanlarının sayfa sayıları karşılaştırılmış ve sayılar öğrenme alanına en fazla ABD’nin, Geometri ve ölçme alanına Türkiye’nin diğer iki ülkeden daha fazla yer verdiği, Cebir ile İstatistik ve Olasılık öğrenme alanlarına ise Singapur’un ABD ve Türkiye’den daha fazla yer ayırdığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Her üç ülkenin de ders kitaplarının iç tasarımları ayrı ayrı incelenmiş, farklılık ve benzerlikler bulunmuştur. Sayılar öğrenme alanında Türkiye ve ABD çözümlü örneği diğer yaklaşımlardan fazla kullanırken, Singapur en çok keşfetmeyi kullanmıştır. Geometri ve ölçme alanında her üç ülke de çözümlü örneğe fazlaca yer verirken, Cebir ile İstatistik ve Olasılık öğrenme alanlarında Singapur keşfetme yaklaşımını daha fazla kullanmıştır. Türkiye matematik ders kitabında çözümlü örnek sayısı en fazla iken Singapur matematik ders kitabında çözümlü örnek sayısı en az, toplam gösterim sayılarına bakıldığında ise gösterimlerin en fazla Türkiye’de kullanıldığı görülmüştür. Ancak Türkiye matematik ders kitaplarında ilişkisiz gösterim sayısının da fazla olduğu görülmektedir. Bu durumun anlam karmaşasına ya da yersiz görsel yoğunluğa neden olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca ilişkili gösterimlerin yoğunluklarına bakıldığında Singapur kitaplarının daha sade Türkiye ve ABD kitaplarında görsellerin daha yoğun olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları

COMPARISON OF TURKISH, SINGAPOREAN, AND AMERICAN MATHEMATICS TEXTBOOKS IN TERMS OF CONTENT AND VISUALITY BASED ON THE 8TH GRADE MATHEMATICS TOPICS

Öz:
In this study, the mathematics textbooks of Singapore, which has a high level of success in international exams, the USA which has a moderate level of success in international exams, and Turkey were compared in terms of content and visuality based on the topics in the Turkish book. Firstly, the commonality of the topics in the curricula was examined, and it was found that the curricula in the U.S. and Turkey were more compatible. The number of the pages in the textbooks were also compared. It was concluded that the American textbook gave more room to learning numbers than the Turkish textbook, and Singapore allocated more room to algebra and statistical and probability learning than the United States and Turkey. The interior designs of the textbooks were examined separately and differences and similarities were found. In the field of learning numbers, the American and Turkish textbook used solved samples, but the Singaporean textbook used discovery more. In geometry and measurement, solved samples were used mostly in the American and Turkish textbooks while the Singaporean textbook used exploration in the field of statistics and probability the most. It was seen that the number of solved samples was lowest in the Singaporean textbook. In addition, when the densities of the related impressions were examined, it was seen that the Singaporean textbook was simpler and that the visuals were more dense in the Turkish and American textbooks.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Afonso, N., & E. Costa. (2009). Use and circulation of OECD’s “Programme for International Student Assessment” (PISA) in Portugal. Knowledge and Policy Project.
 • Alajmi, A. H. (2012). How do elementary textbooks address fractions? A review of mathematics textbooks in the USA, Japan, and Kuwait. Educational Studies in Mathematics, 79, 239-261.
 • Anılan, H. & Anagün, Ş. S. (2007). Öğretmen adaylarının kendi mesleki gelişimlerini değerlendirmeleri. E. Erginer (Ed.), XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı içinde (ss. 261-268). Gaziosmanpaşa Üniversitesi.
 • Aydoğdu-İskenderoğlu, T. & Baki, A. (2011). İlköğretim 8. sınıf matematik ders kitabındaki soruların PISA matematik yeterlilik düzeylerine göre sınıflandırılması. Eğitim ve Bilim, 36(161), 287-301.
 • Berberoğlu, G. & Kalender, İ. (2005). Öğrenci başarısının yıllara, okul türlerine, bölgelere göre incelenmesi: ÖSS ve PISA analizi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 4(7), 21-35.
 • Bütüner, S. Ö. (2009, Nisan 18). Matematik eğitiminde uluslararası platformda neredeyiz? Öğrenmenin Doğası ve Değerlendirme Sempozyumu 5, Özel Tevfik Fikret Okulları, İzmir.
 • Cai, J. (2003). Singaporean students' mathematical thinking in problem solving and problem posing: An exploratory study. International Journal of Mathematics Education in Science and Technology, 34(5), 719-737.
 • Cai, J., Lo, J. J., & Watanabe, T. (2002). Intended treatment of arithmetic average in US and Asian school mathematics textbooks. School Science and Mathematics, 102, 391-404.
 • Dolin, J., & Krogh, L. (2010). The relevance and consequences of PISA science in a Danish context. International Journal of Science and Mathematics Education, 8(3), 565–592.
 • Erbaş, A. K. & Alacacı C. (2009). 6 ve 7. sınıf Türk matematik ders kitaplarının Amerikan ve Singapur ders kitapları ile karşılaştırmalı bir analizi. Tübitak.
 • Ercikan, K., & Koh, K. (2005). Examining the construct comparability of the english and french versions of TIMSS. International Journal of Testing, 5(1), 23-35.
 • ERG. (2005). Yeni öğretim programlarını inceleme ve değerlendirme raporu. http://www.erg.sabanciuniv.edu/docs/mufredat_raporu.doc
 • Fan, L., & Zhu, Y. (2000). Problem solving in Singaporean secondary mathematics textbooks. The Mathematics Educator, 5(1/2), 117-141.
 • Figazzolo, L. (2009). Testing, ranking, reforming: Impact of PISA 2006 on the education policy debate. Education International.
 • Ginsburg, A., & Leinwand, S. (2005, November 11-13). Singapore math: Can it help close the US mathematics learning gap. CSMC’s First International Conference on Mathematics Curriculum, University of Chicago, Chicago, IL.
 • Grek, S. (2009). Governing by numbers: The PISA effect in Europe. Journal of Education Policy, 24(1), 23-37.
 • Güner, N., Sezer, R. & Akkuş İspir, O. (2013). İlköğretim ikinci kademe öğretmenlerinin TIMSS hakkındaki görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 11-29.
 • Kabael, T. & Barak, B. (2016). Ortaokul matematik öğretmeni adaylarının matematik okuryazar becerilerinin PISA soruları üzerinden incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 7(2), 321-349.
 • Karancı, O. (2011). 7. sınıf ve 8. sınıf Türk ve Singapur matematik ders kitaplarının karşılaştırmalı analizi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Yıldız Teknik Üniversitesi.
 • Kaytan, E. (2007). Türkiye, Singapur ve İngiltere ilköğretim matematik öğretim programlarının karşılaştırılması [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
 • Khalidova, E. (2015). Türkiye-Kazakistan ilköğretim 5. sınıf matematik ders kitapları üzerinde karşılaştırmalı bir çalışma [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Uludağ Üniversitesi.
 • Kılıç, B. G. (2005). TIMSS-R çalışmasında Türkiye. A. Altun & S. Olkun (Ed.), Güncel gelişmeler ışığında ilköğretim: Matematik, fen, teknoloji, yönetim içinde (ss. 78-96). Anı Yayıncılık.
 • Korkmaz, H. (2004). Fen ve teknoloji eğitiminde alternatif değerlendirme yaklaşımları. Yeryüzü Yayınevi.
 • Li, Y. (1999). An analysis of algebra content, content organization and presentation, and to-be-solved problems in eighth-grade mathematics textbooks from Hong Kong, Mainland China, Singapore, and the United States [Unpublished doctoral dissertation]. University of Pittsburgh.
 • Ma, L. (1999). Knowing and teaching elementary mathematics: Teachers’ understanding of fundamental mathematics. Lawrence Erlbaum Associates.
 • Mayer, R. E., Sims, V., & Tajika, H. (1995). A comparison of how textbooks teach mathematical problem solving in Japan and the United States. American Educational Research Journal, 32, 443-460.
 • National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (1980). An agenda for action: Recommendations for school mathematics of the 1980s. National Council of Teachers of Mathematics.
 • National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2000). Principles and standarts for school mathematics. National Council of Teachers of Mathematics.
 • Neumann, K., Fischer, H., & Kauertz, A. (2010). From PISA to educational standards: The impact of large-scale assessments on science education in Germany. International Journal of Science and Mathematics Education, 8(3), 545–563.
 • Olkun, S. & Aydoğdu, T. (2003). Üçüncü uluslararası matematik ve fen araştırması (TIMSS) nedir? Neyi sorgular? Örnek geometri soruları ve etkinlikler. İlköğretim Online, 2(1), 28–35.
 • Özdoğan, S. (2010). A comperative analysis of perimeter, area and volume topics in the selected sixth, seventh and eight grades mathematics texbooks fromTurkey, Singapore and The United States [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ortadoğu Teknik Üniversitesi.
 • Özer, E. (2012). Türkiye, Singapur ve Amerika ders ve çalışma kitaplarındaki soruların karşılaştırmalı analizi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ankara Üniversitesi.
 • Özer, E., & Sezer, R. (2014). A comparative analysis of questions in American, Singaporean, and Turkish mathematics textbooks based on the topics covered in 8th grade in Turkey. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(1), 411-421.
 • Özgeldi, M., & Çakıroğlu E. (2011). A study on mathematics teachers’ use of textbooks in instructional process. In Proceedings of at the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (pp. 2349-2355). Retrieved from https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02158191/document
 • Özgeldi, M., & Esen, Y. (2010). Analysis of mathematical tasks in Turkish elementary school mathematics textbooks. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2277-2281.
 • Pavesic, B. J. (2008). Science achievement, gender differences, and experimental work in classes in Slovenia as evident in TIMSS studies. Studies in Educational Evaluation, 34, 94-104.
 • Pepin, B., & Haggarty, L. (2001). Mathematics textbooks and their use in English, French and German classrooms: A way to understand teaching and learning cultures. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, 33(5), 158-175.
 • Reçber, H. (2012). Türkiye 8. sınıf matematik ders kitabındaki etkinliklerin bilişsel düzeylerinin programdakilerle ve ülkeler arası karşılaştırılması [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ankara Üniversitesi.
 • Rezat, S. (2006). A model of textbook use. Proceedings 30th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 4, 409–416.
 • Schmidt, W. H., McKnight, C. C., Houang, R. T., Wang, H., Wiley, D. E., & Cogan, L. S. (2001). Why schools matter: A cross-national comparison of curriculum and learning. Jossey-Bass.
 • Schmidt, W. H., McKnight, C. C., & Raizen, S. A. (1997). A splintered vision: An investigation of U.S. science and mathematics education. Kluwer.
 • Son, J. (2011). A global look at math instruction. Teaching Children Mathematics, 17(6), 360–370.
 • Son, J., & Senk, S. (2010). How reform curricula in the USA and Korea present multiplication and division of fractions. Educational Studies in Mathematics, 74(2), 117–142.
 • Stevenson, H. W., & Bartsch, K. (1992). An analysis of Japanese and American textbooks in mathematics. In R. Lestma & H. J. Walberg (Eds.), Japanese educational productivity. University of Michigan Center for Japanese Studies.
 • Toluk, Z. (2005). Türkiye’de matematik eğitiminin genel bir resmi: TIMSS 1999. A. Altun, A & S. Olkun (Ed.), Güncel gelişmeler ışığında ilköğretim: Matematik, fen, teknoloji, yönetim içinde (ss. 1-19). Anı Yayıncılık.
 • Törnroos, J. (2005). Mathematics textbooks, opportunity to learn and student achievement. Studies in Educational Evaluation, 31(4), 315-327.
 • Ubuz, B. & Sarpkaya, G. (2014). İlköğretim 6. sınıf cebirsel görevlerin bilişsel istem seviyelerine göre incelenmesi: Ders kitapları ve sınıf uygulamaları. İlköğretim Online, 13(2), 594-606.
 • Van De Walle, J., Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2012). İlkokul ve ortaokul matematiği gelişimsel yaklaşımla öğretim (7. Baskı, Çev. Ed. S. Durmuş). Nobel Akademik.
 • Weinberg, A., & Wiesner, E. (2011). Understanding mathematics textbooks through reader-oriented theory. Educational Studies in Mathematics, 76(1), 49–63.
 • Yayan, B., & Berberoğlu, G. (2004). A re-analysis of the TIMSS 1999 mathematics assessment data of the Turkish students. Studies in Educational Evaluation, 30, 87-104.
 • Zhu, Y., & Fan, L. (2006). Focus on the representation of problem types in intended curriculum: A comparison of selected mathematics textbooks from Mainland China and the United States. International Journal of Science and Mathematics Education, 4(4), 609-626.
APA ÖZER A, YAMAN H (2021). 8. SINIF MATEMATİK KONULARINA GÖRE TÜRKİYE, SİNGAPUR VE ABD MATEMATİK DERS KİTAPLARININ İÇERİK VE GÖRSELLİK AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(4), 1359 - 1377. 10.17240/aibuefd.2021..-955650
Chicago ÖZER Aslıhan ATA,YAMAN HAKAN 8. SINIF MATEMATİK KONULARINA GÖRE TÜRKİYE, SİNGAPUR VE ABD MATEMATİK DERS KİTAPLARININ İÇERİK VE GÖRSELLİK AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21, no.4 (2021): 1359 - 1377. 10.17240/aibuefd.2021..-955650
MLA ÖZER Aslıhan ATA,YAMAN HAKAN 8. SINIF MATEMATİK KONULARINA GÖRE TÜRKİYE, SİNGAPUR VE ABD MATEMATİK DERS KİTAPLARININ İÇERİK VE GÖRSELLİK AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, no.4, 2021, ss.1359 - 1377. 10.17240/aibuefd.2021..-955650
AMA ÖZER A,YAMAN H 8. SINIF MATEMATİK KONULARINA GÖRE TÜRKİYE, SİNGAPUR VE ABD MATEMATİK DERS KİTAPLARININ İÇERİK VE GÖRSELLİK AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 21(4): 1359 - 1377. 10.17240/aibuefd.2021..-955650
Vancouver ÖZER A,YAMAN H 8. SINIF MATEMATİK KONULARINA GÖRE TÜRKİYE, SİNGAPUR VE ABD MATEMATİK DERS KİTAPLARININ İÇERİK VE GÖRSELLİK AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 21(4): 1359 - 1377. 10.17240/aibuefd.2021..-955650
IEEE ÖZER A,YAMAN H "8. SINIF MATEMATİK KONULARINA GÖRE TÜRKİYE, SİNGAPUR VE ABD MATEMATİK DERS KİTAPLARININ İÇERİK VE GÖRSELLİK AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI." Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, ss.1359 - 1377, 2021. 10.17240/aibuefd.2021..-955650