Yıl: 2020 Cilt: 0 Sayı: 49 Sayfa Aralığı: 531 - 566 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17120/omuifd.715730 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Göçmen Karşıtlığı ve Prekarya

Öz:
Çalışmamız iktisadi bir zeminde tartışılan prekarya kavramının genel bir çerçevesini sunmaya daha sonra da Standing’in içerisine göçmen ve sığınmacıları da yerleştirerek bir sınıf statüsünde sunduğu prekaryanın göçmenlik ile ilişkisini irdelemeye çalışacaktır. Son olarak da prekarya ve göçmenlik olgusu arasındaki ilişki bağlamında prekaryanın bir sınıf değil varoluşsal bir durum olduğu gösterilecektir.Bu anlamda tanım-lanmasında güvencesizliğin kritik bir konum edindiği prekaryanın ikti-sadi bir zemine oturtulmasının sorunun anlaşılmasında perspektif kay-masına sebebiyet verdiği, sorunun iktisadi tanımlamaları da içeren da-ha geniş bir zeminde varoluşsal bir problemi işaret ettiği ifade edile-cektir. Çalışmamız esnasında iktisadi sınıfsal tartışmaların odağında bulunan prekarya tanımı, bu tartışmalardan faydalanılarak incelenmek-le birlikte bu tartışmaları incelemesinin odağına yerleştirmemekte-dir.Her ne kadar ekonomi temelli sınıfsal bir inceleme zemininde ele alınsa dahi prekaryanın iktisadi ilişkileri aştığı, çağımız insanının ya-şam ve düşünce düzeyinde varoluşsal kaygılarını barındıran geniş bir zeminde ele alınmasının gerekliliği üzerinde durulacaktır. Bu hali ile ekonomik ve sosyal haklardan yoksunluğun getirdiği güvencesizlik du-rumunda ele alınan prekaryanın, modern dünyanın içinde bulunduğu sü-rekli değişim ve akışkanlık halinin toplumun tüm katmanlarını saran bir belirsizlik ve esneklik üretmesinden kaynaklandığı ifade edilecektir.
Anahtar Kelime: güvencesizlik belirsizlik prekarya sınıf göçmen

Opposition to Immigration and Precariat

Öz:
Our study will try to present a general framework of the concept of pre-cariat discussed on an economic basis, and then the study will examine relationship of immigrant and the precariat in which Standing placed immigrants and asylum seekers and presented in a class status. Finally, it will be shown that the precariat is not a class but an existential con-dition in the context of the relationship between precariat and the phe-nomenon of immigration. In this sense, it will be stated that placing the precariat, in which precariousness has taken a critical position in its definition, on an economic ground causes perspective shift in unders-tanding the problem, it points to an existential problem on a wider ba-sis including economic definitions. In our studty process the definition of precariat, which is at the center of the economic class discussions, is examined by making use of these discussions, it does not place these discussions at the center of the analysis. Even if it is handled on the ba-sis of economy-based class analysis, it will be emphasized that the pre-cariat transcends economic relations and the necessity of addressing this on a wide basis including existential concerns at the life and tho-ught level of the people of our age. It will be stated that precariat, which is dealt with in the precariousness caused by lack of economic and social rights, is caused by the constant change and fluidity of the modern world that produces an uncertainty and flexibility that encompasses all layers of society.
Anahtar Kelime: lesson uncertainty

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Allport, W Gordon. The Nature of Prejudice Erişim 21 Mayıs 2020. https://archive.org/details/TheNatureOfPrejudice/page/n277/mode/2up/search/co ntact.
 • Alkan, Mustafa Nail. “Avrupa’da Aşırı Sağın Yükselişi ve Popülizm”. An- kara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kimlik ve Göç Çalışmaları Uluslararası Sempozyumu Bildiri E-Kitabı. PDF: 2019
 • https://api.hacibayram.edu.tr/files/1/Hac%C4%B1bayram%20AHBV/iibf(en- US)/Bildiri%20Tasar%C4%B1m.pdf.
 • Arslan, Ali. “Temel Soruları ve Açılımları ile Sınıf Teorisi, Sınıf Bilinci ve Orta Sınıflar”. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2004) Erişim 21 Mayıs 2020 http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex- 1423907867.pdf.
 • Aygül, Hasan Hüseyin. “Seküler ve Çok Kültürlü Avrupa’da Müslüman- lar: Birlikte Yaşamak Mümkün Mü?”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 9/22 (Aralık 2017).
 • Aztimur, Hatice. “Suriyeli Mültecilerin Emek Piyasalarına Eşitsiz Enteg- rasyonu”. International Social Science Studies Journal 5/42 (2019) Erişim 06 Nisan 2020. https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=makale- goruntule&id=AXDTmzdcyZgeuuwfWEPi.
 • Baudrillard, Jean. Gösterge Ekonomi Politiği Hakkında Bir Eleştiri. Trc. Oğuz Adanır-Ali Bilgin. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi,2. Basım, 2009.
 • Baudrillard, Jean, Simgesel Değiş Tokuş ve Ölüm. Trc. Oğuz Adanır. İstan- bul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 3. Basım, 2011.
 • Baudrillard, Jean. Tüketim Toplumu. Trc. Hazal Deliceçaylı-Ferda Kesin. İs- tanbul: Ayrıntı Yayınları, 11. Basım, 2008.
 • Bauman, Zygmunt. Akışkan Modernite. Trc. Sinan Okan Çavuş. İstanbul: Can Yayınları, 4. Basım, 2019.
 • Bauman, Zygmunt. Bu Bir Günlük Değildir. Trc. Didem Kizen. İstanbul: Ja- guar Kitap. 2014.
 • Bauman, Zygmunt. Etiğin Tüketiciler Dünyasında Bir Şansı Var mı? Trc. Funda Çoban-İnci Katırcı. Ankara: DE Kİ Basım Yayım. 2010.
 • Bauman, Zygmunt. Postmodernite ve Hoşnutsuzlukları. Trc. İsmail Türkmen. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 3. Basım, 2019.
 • Bauman, Zygmunt, Sosyolojik Düşünmek. Trc. Abdullah Yılmaz. İstanbul: Ayrıntı Yayınları,17. Basım, 2018.
 • Bayrak, Selami. “Bir İskandinav Refah Devleti Modeli Olarak İsveç’te Es- nek Çalışmanın Genel Görünümü”. ÇSGB Çalışma Dünyası Dergisi. 3/1 (Ocak- Nisan 2015).
 • Beck, Ulrich. Risk Toplumu Trc. Kazım Özdoğan-Bülent Doğan. İstanbul: İthaki Yayınevi, 2019.
 • Demir, Fevzi-Gergil, Gülşen. “Çalışma Hayatında Esneklik ve Türk Huku- kunda Esnek Çalışma”. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 16/2 (2008).
 • Derrida, Jacques. “Konuksev(-er/-mez-)lik”. Jacques Derrida ile Birlikte Pera Peras Poros. çev. Ferda Keskin-Önay Sözer. Edit. Fidan Eroğlu. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2012.
 • Duman, Betül. “Yoğun Göç Almış Metropollerde Etniklik ve Öteki ile İliş- ki”, Sosyoloji Dergisi 3/27 (2013).
 • Giddnes, Anthony. Modernity and Self-Identity. California: Stanford Univer- sity Press, 1991.
 • Giddnes, Anthony. Modernliğin Sonuçları. Trc. Ersin Kuşdil. İstanbul: Ay- rıntı Yayınları, 1994.
 • Gökten, Yeliz Sarıöz. “Proleteryadan Prekaryaya Yeni Bir Küresel Sınıf”. Eğitim Bilim Toplum Dergisi. 16/62 (Bahar 2018), 29-42.
 • Güvendi, Merve Akkuş. “Prekarya Tartışmaları”. İnsan ve Toplum Dergisi. 9/4 (Aralık 2009), 2-17. https://www.insanvetoplum.org/content/6-sayilar/22-cilt-4- sayi/6-prekarya-tartismalari-kavram-tanim-ve-durum/akkus.pdf.
 • İlhan, Süleyman-Yavuz, Mevlüt. “Güvencesizliğin Bireysel Toplumsal Yansımaları”. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi. 6/3 (2017), 1775-1791. http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/337642.
 • Lyotard, Jean François. Postmodern Durum. Trc. Ahmet Çiğdem. Ankara: Vadi Yayınları, 1997.
 • Kahraman, Fatih. “Koşullu Konukseverlikten Hoşnutsuzluğa Almanya’da Yükselen Yabancı Düşmanlığını Türk Göçmenler Üzerinden Okumak”. Muhafa- zakâr Düşünce Dergisi. 14/14 (2018), 209-226. http://www.muhafazakar.com/uploads/articles/53/10.pdf.
 • Kutlu, Denizcan. Türkiye’de Sosyal Yardım Rejiminin Oluşumu. Ankara: No- tabene Yayınları. 2015.
 • Küçükalp, Kasım. Nietzsche ve Postmdernizm. İstanbul: Kibele Yayınları, 2017.
 • Marx, Karl. Kapital I. Trc. Mehmet Selik-Nail Satılgan. İstanbul: Yordam Kitap, 2011.
 • Müftüoğlu, Özgür - Koşar, Arif. Türkiye’de Esnek Çalışma. İstanbul: Ev- rensel Kültür Kitaplığı, 2014.
 • Nietzsche, Friedrich. Ahlakın Soykütüğü. Trc. Ahmet İnam. Ankara: Gün- doğan Yayınları, 1998.
 • Ollman, Bertell. Diyalektiğin Dansı. Trc. Cenk Saraçoğlu. İstanbul: Yordam Kitap, 2006.
 • Pinhas, Mordo Murat. Sosyal Politika Boyutunda Avrupa Birliğinde Esnek Ça- lışma. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı. 2006.
 • Saracalı, Murat. “Avrupa’da Aşırı Sağın Yükselişi ve Popülizm”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kimlik ve Göç Çalışmaları Uluslararası Sempoz- yumu Bildiri E-Kitabı, 16-18 Aralık 2019. Erişim 06/04/2020. https://api.hacibayram.edu.tr/files/1/Hac%C4%B1bayram%20AHBV/iibf(en- US)/Bildiri%20Tasar%C4%B1m.pdf.
 • Simmel, Georg. Bireysellik ve Kültür. Çev. Tuncay Birkan. İstanbul: Metis Yayınları, 2. Basım, 2009.
 • Standing, Guy. Worl Economic Forum. “Meet The Precariat, The New Global Class Fuelling The Rise of Populism”. Erişim 06/04/2020. , https://www.weforum.org/agenda/2016/11/precariat-global-class-rise-of- populism/.
 • Standing, Guy. Prekarya, Yeni Tehlikeli Sınıf. Çev. Ergin Bulut. İstanbul: İle- tişim Yayınları, 5. Basım, 2019.
 • Tilly, Charles. Toplumsal Hareketler. Trc. Orhan Düz. İstanbul: Babil Ya- yınları, 2008.
 • Tilly, Charles. “Toplumsal Hareketler Yirmibirinci Yüzyıla Gidiyor”. Top- lumsal Hareketler Tarih, Teori ve Deneyim. Edt. Doğan Çetinkaya. İstanbul: İleti- şim Yayınları, 20018.
 • Türk, Duygu. Öteki, Düşman, Olay Levinas, Schmitt, Badiou’da Etik ve Si- yaset. İstanbul: Metis Yayınları, 2013.
 • Wright, Erik Olin. “Is The Precariat a Class?”. Global Labour Journal 7/2 (2019), 123-135. https://mulpress.mcmaster.ca/globallabour/issue/view/292.
 • Yılmaz, Fatma. Avrupa’da Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı. Ankara: Uluslara- rası Stratejik Araştırmalar Kurumu Yayınları. 2008.
APA odabaş y (2020). Göçmen Karşıtlığı ve Prekarya. , 531 - 566. 10.17120/omuifd.715730
Chicago odabaş yusuf Göçmen Karşıtlığı ve Prekarya. (2020): 531 - 566. 10.17120/omuifd.715730
MLA odabaş yusuf Göçmen Karşıtlığı ve Prekarya. , 2020, ss.531 - 566. 10.17120/omuifd.715730
AMA odabaş y Göçmen Karşıtlığı ve Prekarya. . 2020; 531 - 566. 10.17120/omuifd.715730
Vancouver odabaş y Göçmen Karşıtlığı ve Prekarya. . 2020; 531 - 566. 10.17120/omuifd.715730
IEEE odabaş y "Göçmen Karşıtlığı ve Prekarya." , ss.531 - 566, 2020. 10.17120/omuifd.715730
ISNAD odabaş, yusuf. "Göçmen Karşıtlığı ve Prekarya". (2020), 531-566. https://doi.org/10.17120/omuifd.715730
APA odabaş y (2020). Göçmen Karşıtlığı ve Prekarya. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 0(49), 531 - 566. 10.17120/omuifd.715730
Chicago odabaş yusuf Göçmen Karşıtlığı ve Prekarya. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0, no.49 (2020): 531 - 566. 10.17120/omuifd.715730
MLA odabaş yusuf Göçmen Karşıtlığı ve Prekarya. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.0, no.49, 2020, ss.531 - 566. 10.17120/omuifd.715730
AMA odabaş y Göçmen Karşıtlığı ve Prekarya. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2020; 0(49): 531 - 566. 10.17120/omuifd.715730
Vancouver odabaş y Göçmen Karşıtlığı ve Prekarya. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2020; 0(49): 531 - 566. 10.17120/omuifd.715730
IEEE odabaş y "Göçmen Karşıtlığı ve Prekarya." Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 0, ss.531 - 566, 2020. 10.17120/omuifd.715730
ISNAD odabaş, yusuf. "Göçmen Karşıtlığı ve Prekarya". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 49 (2020), 531-566. https://doi.org/10.17120/omuifd.715730