Yıl: 2021 Cilt: 0 Sayı: 35 Sayfa Aralığı: 359 - 369 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.31123/akil.887695

Environmental Awareness in Terms of Public Health: Corporate Responsibilities

Öz:
Environmental issues are basically caused by limitless consumption of the environment by people to gain more together with the increasing population in the world as well as valuing their individual interests above the common interests and values of the society. As a result, the ecological balance is spoiled, environmental issues take on a global dimension. Many researches are conducted about environmental issues today and studies on this are encouraged. While some disciplines concentrate on environmental issues and continue their researches, emphasis is made increasingly on the interaction between human and environment in social life, and it is seen that sensitivity is increasing among enterprises in this matter. Environmental activities have rapidly got stronger and gained acceleration with the support of various national organizations. Such indicators draw and social responsibility areas of organizations in the general manner. Therefore, minimizing the environmental hazards became the most important factor to improve the reputation and image of corporations in the public opinion in addition to provide competition advantage to corporations. The aim of the study is to address environmental problems that threaten public health directly and in multiple ways; to take effective measures on environmental pollution at institutional level and to demonstrate the importance of implementation. As a result of the study, the redesign of policies that contain solutions to environmental problems that have become a global problem today; it is emphasized that international institutions should take a more active role and the importance of cooperation.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Tarih
Sosyal > Sosyal > Halkla İlişkiler
Sosyal > Sosyal > İletişim
Sosyal > Sosyal > Kültürel Çalışmalar

Toplum Sağlığı Açısından Çevre Bilinci: Kurumsal Sorumluluklar

Öz:
Çevre sorunlarının temel nedeni, artan dünya nüfusu ve insanların daha fazla kazanmak için yaşadıkları çevreyi tüketmeleridir. Bunun sonucunda ekolojik denge bozulmakta, çevre sorunları küresel bir boyut kazanmaktadır. Bazı disiplinler çevre sorunlarına yoğunlaşarak araştırmalarını sürdürürken, toplumsal alanda insan ve çevre arasındaki etkileşim üzerine giderek artan bir vurgu yapılmakta; işletmelerde bu konuyla ilgili duyarlılığın arttığı gözlenmektedir. Çevresel faaliyetler, çeşitli ulusal kuruluşların destekleriyle hızla artmıştır. Bu tür göstergeler genel anlamda kuruluşların sosyal sorumluluk alanlarını çizmektedir. Bu nedenle çevresel tehlikelerin en aza indirilmesi, kurumlara rekabet avantajı sağlamanın yanı sıra kamuoyunda kurumların itibarını ve imajını geliştiren en önemli faktör haline gelmiştir. Çalışmanın amacı, halk sağlığını doğrudan ve çeşitli şekillerde tehdit eden çevre sorunlarının ele alınması; çevre kirliliği konusunda kurumsal düzeyde etkin önlem almanın ve uygulamanın önemini ortaya koymaktır. Çalışma sonucunda, günümüzde küresel bir sorun haline gelen çevre sorunlarına çözümler içeren politikaların yeniden tasarlanması; uluslararası kurumların daha aktif rol alması gerektiği ve iş birliğinin önemi vurgulanmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Tarih
Sosyal > Sosyal > Halkla İlişkiler
Sosyal > Sosyal > İletişim
Sosyal > Sosyal > Kültürel Çalışmalar
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akıncı, Z., & Vural, G. (2011). Corporate Social Responsibility and Ethics. Gümüşhane Üniversity Faculty of Communication Electronic Journal, 3(1), 4-5. https://dergipark.org.tr/tr/pub/e-gifder/issue/7474/98417.
 • Aktan, C. (2007). Kurumsal Sosyal Sorumluluk. İstanbul: İgiad.
 • Bartol, K. & Martin, D. (1994). Management 2. Baskı, London: Mc Garw-Hill.
 • Bozyiğit, R. & Karaaslan, T. (1998). Çevre Bilgisi. Ankara: Nobel.
 • Capelle, B. G., & Petit, A. (2017). The Weighting of CSR Dimensions: One Size Does Not Fit All. Business and Society Sage, 56(6), 919-943. https://doi.org/10.1177/0007650315620118.
 • Carroll, A. (1979). A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. The Academy Of Management Review, 4(4), 499. https://doi.org/10.5465/amr.1979.4498296.Dahlsrud, A. (2018). How Corporate Social Responsibility is Defined: An Analysis of 37 Definitions. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 15(1), 1-13. https://doi/pdfdirect/10.1002/csr.132.
 • Davis, K. & Blomsstrom, R. (1975). Environment and Responsibility, Business and Society. New York: Mc Graw Hill Book Co.
 • De Kruijf, H., & Van Vuuren, D. (1998). Following Sustainable Development in Relation to the North-South Dialogue: Ecosystem Health and Sustainability Indicators. Ecotoxicology And Environmental Safety, (40), 4-14. https://doi. org/10.1006/eesa.1998.1635.
 • Engin, Ö. (2004). Yeşil Pazarlama. Mevzuat Dergisi, 7(78), 11-25.
 • Jacob, T. & Abel, R. (2002). Sustainable Development and Health: An Indian Perspective. Lancet 360, 24(638), 9. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)09778-7.
 • Jeffery, J. (2006). Governance For A Sustainable Future. Public Health, 120(7), 604-608. https://doi.org/10.1016/j. puhe.2006.04.004.
 • Keleş, R. & Hamamcı, C. (2002). Çevrebilim. Ankara: İmge.
 • Kotler, P. & Lee, N. (2006). Kurumsal Sosyal Sorumluluk. İstanbul: Mediacat.
 • Lu, Z., Chen, H., Hao, Y., Wang, J., Song, X. & Mok, T. M. (2017). The Dynamic Relationship Between Environmental Pollution, Economic Development and Public Health: Evidence From China. Journal of Cleaner Production, 166(1), 136. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.08.010.
 • Mcgee, J. (1998). Commentary on Corporate Strategies and Environmental Regulations: An Organizing Framework. Strategic Management Journal, 19(4), 378. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199804)19:4<377::AIDSMJ988>3.0.CO;2-S.
 • Mutlu, A. (2006). Küresel Kamusal Mallar Bağlamında Sağlık Hizmetleri ve Çevre Kirlenmesi: Üretim, Finansman ve Yönetim Sorunları. 21.Türkiye Maliye Sempozyumu: Kamu Maliyesinde Güncel Gelişmeler. Maliye Dergisi, 150(1), 70. https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/12/img-150.pdf#page=60.
 • Noble, C. (2016). Green Social Work - The Next Frontier for Action. Social Alternatives.35(4), 14-16. https://search. informit.org/doi/10.3316/ielapa.872133296471245.
 • Odenhal, S. (2008). Buyer Be Good. Alternatives Journal, 34(4), 27. https://doi:10.1177/0022343399036006004.
 • Okay, A. (1998). Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sponsorluk. İstanbul: Epsilon.
 • Özüpek, N. (2008). Sosyal Sorumluluk Halkla Ilişkiler. Konya: Tablet.
 • Peltekoğlu, F. (2005). Halkla Ilişkiler Nedir. İstanbul: Beta.
 • Story, J., & Neves, P. (2015). When Corporate Social Responsibility Increases Performance: Exploring The Role of Intrinsic And Extrinsic CSR Attribution. Business Ethics. A European Review, 24(2), 111-124. https://doi.org/10.1111/ beer.12084.
 • Şatır, Ç., & Öztekin, Z. (2005). Social Responsibility and Ethics. Journal Of Istanbul University Faculty Of Communication, (22), 145.
 • Torlak, Ö. (2009). Modern Dünyada Yeşil Pazarlama Ne İfade Ediyor. Çerçeve Dergisi, (Ocak), 108-112.
 • Yazdi, S. & Khanalizadeh, B. (2017). Air Pollution, Economic Growth And Healthcare Expenditure. Economic Research, 30(1), 1181-1190. https://doi.org/10.1080/1331677X.2017.1314823
 • Yücel, E. (2020). Canlılar ve Çevre. Türkiye: Anadolu Üniversitesi.
 • Ziraat Mühendisleri Odası. (2020). X. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı-1. Ankara.
 • Ağca, B., (2002). Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi, Johannesburg. https://www.Mfa.Gov.Tr/Dunya-SurdurulebilirKalkinma-Zirvesi_Johannesburg_-26-Agustos---4-Eylul-2002_.Tr.Mfa adresinden 20 Nisan 2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Gömeç, G. (2017). Yeşilist. https://www.Yesilist.Com/Dunya-Saglik-Orgutu-Cevre-Kirliligi-Yilda-1-7-Milyon-CocugunOlumune-Yol-Aciyor/ adresinden 21 Nisan 2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Temiz Hava Hakkı Platformu, (2019). Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri, İstanbul. https://www.Ttb.Org.Tr/Userfiles/Files/ Hava-Kirlilig%CC%86i-Ve-Sag%CC%86l%C4%B1k-Etkileri-Kara-Rapor-2019.Pdf adresinden 5 Ekim 2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği. (2019). Dünya Çevre Günü, Ankara. https://www.Tmmob.Org.Tr/Icerik/Cmo2019-Dunya-Cevre-Gunu adresinden 21 Eylül 2020 tarihinde erişilmiştir.
APA ELCİL Ş (2021). Environmental Awareness in Terms of Public Health: Corporate Responsibilities. Akdeniz İletişim, 0(35), 359 - 369. 10.31123/akil.887695
Chicago ELCİL Şifa Environmental Awareness in Terms of Public Health: Corporate Responsibilities. Akdeniz İletişim 0, no.35 (2021): 359 - 369. 10.31123/akil.887695
MLA ELCİL Şifa Environmental Awareness in Terms of Public Health: Corporate Responsibilities. Akdeniz İletişim, vol.0, no.35, 2021, ss.359 - 369. 10.31123/akil.887695
AMA ELCİL Ş Environmental Awareness in Terms of Public Health: Corporate Responsibilities. Akdeniz İletişim. 2021; 0(35): 359 - 369. 10.31123/akil.887695
Vancouver ELCİL Ş Environmental Awareness in Terms of Public Health: Corporate Responsibilities. Akdeniz İletişim. 2021; 0(35): 359 - 369. 10.31123/akil.887695
IEEE ELCİL Ş "Environmental Awareness in Terms of Public Health: Corporate Responsibilities." Akdeniz İletişim, 0, ss.359 - 369, 2021. 10.31123/akil.887695