Yıl: 2019 Cilt: 0 Sayı: 32 Sayfa Aralığı: 111 - 143 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.14520/adyusbd.597791 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Üniversite Öğrencilerinde Saygınlığını Yitirme Kaygısı

Öz:
Bu kesitsel araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinde saygınlığını yitirme kaygısının cinsiyet, psikolojik yardım alma deneyimi ve cinsiyet rolleriyle ilişkisini incelemektedir. Araştırmanın çalışma grubunu, Orta Karadeniz Bölgesi’ndeki bir üniversitenin farklı fakülte ve bölümlerine devam etmekte olan 266 (141 kadın, 125 erkek) katılımcı oluşturmuştur. Gerçekleştirilen bağımsız örneklemler için t-testi sonucunda, kadınların saygınlığını yitirme kaygısının erkeklerden anlamlı bir şeklide daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ancak, daha önce psikolojik yardım alan ve daha önce psikolojik yardım almayan bireylerin saygınlığını yitirme kaygısı puanları anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Gerçekleştirilen hiyerarşik regresyon analizi sonucunda ise katılımcıların cinsiyetleri ve daha önce psikolojik yardım alma deneyimleri kontrol edildiğinde, kadınsı cinsiyet rollerine yüksek düzeyde sahip bireylerin saygınlığını yitirme kaygısının da yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur. Ancak, erkeksi cinsiyet rolleri saygınlığını yitirme kaygısıyla ilişkili değildir. Saygınlığını yitirme kaygısının, bir dizi olumsuz ruh sağlığı göstergesiyle pozitif yönde ilişkili olduğu düşünüldüğünde kadınların ve kadınsı cinsiyet rolüne sahip olan bireylerin ruh sağlıkları açısından desteklenmeye ihtiyaçları olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelime: psikolojik yardım alma deneyimi cinsiyet rolleri üniversite öğremcileri cinsiyet Saygınlığını yitirme kaygısı

Loss of Face Among Undergraduate Students

Öz:
The aim of this cross-sectional study was to investigate the relationship between loss of face, gender, psychological help seeking experience, and gender roles in undergraduate students. Participants consisted of 266 (141 female, 125 male) respondents attending different faculties and departments of a university in the Central Black Sea Region. Result of the independent samples t-tests suggested that women had significantly higher loss of face than men. However, no significant difference was found in loss of face scores with regard to previous psychological help seeking experience. Results of the hierarchical regression analysis suggested that individuals who exhibit high feminine gender roles were more likely to have high level of loss of face after controlling for gender and previous help seeking experience whereas, masculine gender roles were not found to be associated with loss of face. Considering the fact that loss of face is positively correlated with a number of negative mental health indicators, mental health support recommended to women and individuals with high feminine gender roles.
Anahtar Kelime: sex gender roles

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bathje, G. J., Kim, E., Rau, E., Bassiouny, M. A. ve Kim, T. (2014). ‘‘Attitudes toward face-to-face and online counseling: Roles of self-concealment, openness to experience, loss of face, stigma, and disclosure expectations among Korean college students.’’ International Journal for the Advancement of Counselling, 36(4): 408-422. doi:10.1007/s10447-014-9215-2
 • Bem, S. L. (1981a). ‘‘Gender schema theory: A cognitive account of sex typing.’’ Psychological Review, 88(4): 354-364. doi:10.1037/0033-295X.88.4.354
 • Bem, S. L. (1981b). Bem Sex-Role Inventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
 • Bingöl, O. (2014). ‘‘Toplumsal cinsiyet olgusu ve Türkiye’de kadınlık.’’ KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16(Özel Sayı 1): 108–114.
 • Bostancı, N. (2005). ‘‘Ruhsal bozukluğu olan bireylere yönelik stigma ve bunun azaltılmasına yönelik uygulamalar.’’ Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 18: 32–38.
 • Cankurt, H. F. ve Topkaya, N. (2015). ‘‘Saygınlığını yitirme kaygısı, psikolojik yardım alma niyeti, cinsiyet ve psikolojik yardım alma durumu farklı üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluşları’’, XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 7-9 Ekim, Mersin.
 • Choi, N. ve Fuqua, D. R. (2003). ‘‘The structure of the Bem Sex Role Inventory: A summary report of 23 validation studies.’’ Educational and Psychological Measurement, 63(5): 872-887.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2. bs.). Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates.
 • Cohen, J. (1992). ‘‘A power primer.‘’ Psychological Bulletin, 112(1): 155–159.
 • Çam, O. ve Bilge, A. (2013). ‘‘Türkiye’de ruhsal hastalığa/hastaya yönelik inanç, tutum ve damgalama süreci: Sistematik derleme.’’ Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 4(2): 91–101.
 • David, E. J. R. (2010). ‘‘Cultural mistrust and mental health help-seeking attitudes among Filipino Americans.’’ Asian American Journal of Psychology, 1(1): 57-66. doi:10.1037/a0018814
 • Donnelly, K. ve Twenge, J. M. (2017). ‘‘Masculine and feminine traits on the Bem Sex-Role Inventory, 1993–2012: A cross-temporal meta-analysis.’’ Sex Roles, 76(9): 56-565. doi:10.1007/s11199-016-0625-y
 • Dökmen, Z. (1991). ‘‘Bem Cinsiyet Rolü Envanterinin geçerlik ve güvenirlik çalışması.’’ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 35(1): 81-89.
 • Dökmen, Z. (1999). ‘‘Bem Cinsiyet Rolü Envanterinin kadınsılık ve erkeksilik ölçekleri Türkçe formunun psikometrik özellikleri.’’ Kriz Dergisi, 7(1): 27-40.
 • Elçi, E. (2011). ‘‘Türkiye’de “Kadın Olmak” söylemi: Kadınlarla yapılmış bir söylem çalışması.’’ Psikoloji Çalışmaları/Studies in Psychology, 31: 1–28.
 • Enders, C. K. (2010). Applied missing data analysis. New York: Guilford Press.
 • Eroğlu, Y. ve Topkaya, N. (2019). ‘‘Boşanma ile ilgili uyum güçlüğü çeken çocuklarda kişilik özellikleri ve benlik kavramı.’’ Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 9(52): 181-208.
 • George, D. ve Mallery, P. (2019). IBM SPSS Statistics 25 step by step: A simple guide and reference. New York: Routledge.
 • Graham, J. W. (2009). ‘‘Missing data analysis: Making it work in the real world.’’ Annual Review of Psychology, 60(1): 549-576.
 • Heath, P. J., Vogel, D. L. ve Al-Darmaki, F. R. (2016). ‘‘Help-seeking attitudes of United Arab Emirates students: Examining loss of face, stigma, and self-disclosure.’’ The Counseling Psychologist, 44(3): 331–352. doi:10.1177/0011000015621149
 • Ho, D. (1983). ‘‘Asian concepts in behavioral science.’’ Bulletin of the Hong Kong Psychological Society, 10: 41-49.
 • Hoftede, G., Hofstede, G. J. ve Minkov, M. (2010). Cultures and organizations: Software of the mind (3. bs.). London: McGraw-Hill.
 • Howitt, D. ve Cramer, D. (2014). Research methods in psychology (Fourth Edition.). Harlow, England: Pearson.
 • Kavuncu, N. (1987). Bem Cinsiyet Rolü Envanteri’nin Türk toplumuna uyarlama çalışması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Lengua, L. J. ve Stormshak, E. A. (2000). “Gender, Gender Roles, And Personality: Gender Differences In The Prediction Of Coping And Psychological Symptoms”. Sex Roles, 43(11): 787-820.
 • Leong, F. T. L.; Byrne, B. M.; Hardin, E. E.; Zhang, H. ve Chong, S. (2018). “A Psychometric Evaluation Of The Loss Of Face Scale”. Psychological Assessment, 30(3): 396-409. doi:10.1037/pas0000492
 • Leong, F. T. L., Kim, H. H. W. ve Gupta, A. (2011). “Attitudes Toward Professional Counseling Among Asian-American College Students: Acculturation, Conceptions Of Mental Illness, And Loss Of Face”. Asian American Journal of Psychology, 2(2): 140-153. doi:10.1037/a0024172
 • Liao, H.-Y., Rounds, J. ve Klein, A. G. (2005). “A test of Cramer’s (1999) Helpseeking Model And Acculturation Effects With Asian And Asian American College Students”. Journal of Counseling Psychology, 52(3): 400-411. doi:10.1037/0022-0167.52.3.400
 • Lin, C.-C. ve Yamaguchi, S. (2011). “Under What Conditions Do People Feel Faceloss? Effects Of The Presence Of Others And Social Roles On The Perception Of Losing Face In Japanese Culture”. Journal of CrossCultural Psychology, 42(1): 120–124. doi:10.1177/0022022110383423
 • Little, R. J. A. (1988). “A Test Of Missing Completely At Random For Multivariate Data With Missing Values”. Journal of the American Statistical Association, 83(404): 1198-1202.
 • Mak, W. W. S. ve Chen, S. X. (2006). “Face concern: Its Role On Stress-distress Relationships Among Chinese Americans”. Personality and Individual Differences, 41(1): 143-153. doi:10.1016/j.paid.2005.12.016
 • Mak, W. W. S.; Chen, S. X.; Lam, A. G. ve Yiu, V. F. L. (2009). “Understanding distress: The role of face concern among Chinese Americans, European Americans, Hong Kong Chinese, and Mainland Chinese”. The Counseling Psychologist, 37(2): 219-248.
 • Mocan-Aydın, G. (2000). “Western Models Of Counseling And Psychotherapy Within Turkey: Crossing Cultural Boundaries”. The Counseling Psychologist, 28(2): 281-298. doi:10.1177/0011000000282007
 • Oetzel, J. G. ve Ting-Toomey, S. (2003). “Face Concerns in Interpersonal Conflict: A Cross-cultural Empirical Test Of The Face Negotiation Theory”. Communication Research, 30(6): 599-624.
 • O’Neil, J. M. (1990). Assessing Men’s Gender Role Conflict. D. Moore ve F. Leafgren (Ed.), Problem solving strategies and interventions for men in conflict (ss. 23-38). Alexandria, VA, England: American Association for Counseling.
 • O’Neil, J. M., Helms, B. J., Gable, R. K., David, L. ve Wrightsman, L. S. (1986). “Gender-Role Conflict Scale: College Men’s Fear Of Femininity”. Sex Roles, 14(5): 335-350. doi:10.1007/BF00287583
 • Schafer, J. L. ve Graham, J. W. (2002). “Missing Data: Our View Of The State Of The Art”. Psychological Methods, 7(2): 147-177.
 • Strough, J.; Leszczynski, J. P.; Neely, T. L.; Flinn, J. A. ve Margrett, J. (2007). “From Adolescence To Later Adulthood: Femininity, Masculinity, And Androgyny In Six Age Groups”. Sex Roles, 57(5): 385-396.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2012). Using multivariate statistics (6. bs.). Boston: Pearson.
 • Ting-Toomey, S. (2005). The matrix of face: An updated face-negotiation theory. W. B. Gudykunst (Ed.), Theorizing About Intercultural Communication (ss. 71-92). Thousand Oaks, CA: SAGE.
 • Topkaya, N. (2015a). ‘‘Willingness To Seek Psychological Help Among Turkish Adults.’’ Revista de Cercetare si Interventie Sociala, 48: 149–163.
 • Topkaya, N. (2015b). “Factors Influencing Psychological Help Seeking In Adults: A Qualitative Study”. Educational Sciences: Theory and Practice, 15(1): 21–31.
 • Topkaya, N. ve Kağnıcı, D. Y. (2012). ”Psikolojik Yardım Alma Niyeti: Bir Model Testi”. Türk Psikoloji Dergisi, 27(69): 101–117.
 • Topkaya, N., Şahin, E. ve Gençoğlu, C. (2019). “Üniversite Öğrencilerinde Kendini Saklamayla İlişkili Değişkenler: Cinsiyet, Psikolojik Yardım Alma Deneyimi, Benlik Saygısı Ve Saygınlığını Yitirme Kaygısı”. Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 9(1): 192- 204. doi:10.5961/jhes.2019.321
 • Topkaya, N. ve Yaka, B. (2013). The loss of face scale: The reliability and validity studies, 2013 World Congress of Psychological Counseling and Guidance, 24-26 Mayıs, İstanbul.
 • Triandis, H. C. (2001). “Individualism-collectivism And Personality”. Journal of Personality, 69(6): 907-924. doi:10.1111/1467-6494.696169
 • Tuliao, A. P., Velasquez, P. A. E., Bello, A. M. ve Pinson, M. J. T. (2016). “Intent To Seek Counseling Among Filipinos: Examining Loss Of Face And Gender”. The Counseling Psychologist, 44(3): 353–382.
 • Twenge, J. M. (1997). “Changes In Masculine And Feminine Traits Over Time: A Meta-Analysis”. Sex Roles, 36(5): 305-325. doi:10.1007/BF02766650
 • Wang, W., Yang, C., Wang, B., Chen, X., Wang, B. ve Yuan, W. (2019). “When Error Learning Orientation Leads To Learning From Project Failure: The Moderating Role Of Fear Of Face Loss”. Frontiers in Psychology, 10: 1317. doi:10.3389/fpsyg.2019.01317
 • Yakunina, E. S. ve Weigold, I. K. (2011). “Asian International Students’ Intentions To Seek Counseling: Integrating Cognitive And Cultural Predictors”. Asian American Journal of Psychology, 2(3): 219-224. doi:10.1037/a0024821
 • Yeh, C. J. ve Huang, K. (1996). “The Collectivistic Nature Of Ethnic Identity Development Among Asian-American College Students”. Adolescence, 31(123): 645-661.
 • Yılmaz, S. (2018). “Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Günlük Hayattaki Yansımaları: Çorum/Alaca Örneği”. İmgelem, 2(2): 59–79.
 • Zane, N. ve Yeh, M. (2002). The use of culturally-based variables in assessment: Studies on loss of face. K. S. Kurasaki, S. Okazaki ve S. Sue (Ed.), Asian American mental health: Assessment theories and methods (ss. 123- 138). New York, NY, US: Kluwer Academic/Plenum Publishers. doi:10.1007/978-1-4615-0735-29
APA Topkaya N, Şahin E, Gençoğlu C (2019). Üniversite Öğrencilerinde Saygınlığını Yitirme Kaygısı. , 111 - 143. 10.14520/adyusbd.597791
Chicago Topkaya Nursel,Şahin Ertuğrul,Gençoğlu Cem Üniversite Öğrencilerinde Saygınlığını Yitirme Kaygısı. (2019): 111 - 143. 10.14520/adyusbd.597791
MLA Topkaya Nursel,Şahin Ertuğrul,Gençoğlu Cem Üniversite Öğrencilerinde Saygınlığını Yitirme Kaygısı. , 2019, ss.111 - 143. 10.14520/adyusbd.597791
AMA Topkaya N,Şahin E,Gençoğlu C Üniversite Öğrencilerinde Saygınlığını Yitirme Kaygısı. . 2019; 111 - 143. 10.14520/adyusbd.597791
Vancouver Topkaya N,Şahin E,Gençoğlu C Üniversite Öğrencilerinde Saygınlığını Yitirme Kaygısı. . 2019; 111 - 143. 10.14520/adyusbd.597791
IEEE Topkaya N,Şahin E,Gençoğlu C "Üniversite Öğrencilerinde Saygınlığını Yitirme Kaygısı." , ss.111 - 143, 2019. 10.14520/adyusbd.597791
ISNAD Topkaya, Nursel vd. "Üniversite Öğrencilerinde Saygınlığını Yitirme Kaygısı". (2019), 111-143. https://doi.org/10.14520/adyusbd.597791
APA Topkaya N, Şahin E, Gençoğlu C (2019). Üniversite Öğrencilerinde Saygınlığını Yitirme Kaygısı. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 0(32), 111 - 143. 10.14520/adyusbd.597791
Chicago Topkaya Nursel,Şahin Ertuğrul,Gençoğlu Cem Üniversite Öğrencilerinde Saygınlığını Yitirme Kaygısı. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi 0, no.32 (2019): 111 - 143. 10.14520/adyusbd.597791
MLA Topkaya Nursel,Şahin Ertuğrul,Gençoğlu Cem Üniversite Öğrencilerinde Saygınlığını Yitirme Kaygısı. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, vol.0, no.32, 2019, ss.111 - 143. 10.14520/adyusbd.597791
AMA Topkaya N,Şahin E,Gençoğlu C Üniversite Öğrencilerinde Saygınlığını Yitirme Kaygısı. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi. 2019; 0(32): 111 - 143. 10.14520/adyusbd.597791
Vancouver Topkaya N,Şahin E,Gençoğlu C Üniversite Öğrencilerinde Saygınlığını Yitirme Kaygısı. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi. 2019; 0(32): 111 - 143. 10.14520/adyusbd.597791
IEEE Topkaya N,Şahin E,Gençoğlu C "Üniversite Öğrencilerinde Saygınlığını Yitirme Kaygısı." Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 0, ss.111 - 143, 2019. 10.14520/adyusbd.597791
ISNAD Topkaya, Nursel vd. "Üniversite Öğrencilerinde Saygınlığını Yitirme Kaygısı". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi 32 (2019), 111-143. https://doi.org/10.14520/adyusbd.597791