Yıl: 2020 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 81 - 98 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21666/muefd.748610 İndeks Tarihi: 27-04-2022

Yabancılara Türkçe Öğretimi Konusunda Yayımlanmış Bilimsel Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme

Öz:
“Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda Türkçe yayımlanmış bilimsel çalışmaların bibliyografyası ve doktora tezlerinin Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni bağlamında analizi” adlı yüksek lisans tezinden yeniden gözden geçirilip güncellenerek üretilen bu çalışmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretimi konusunda 2020 yılına kadarki süreçte Türkçe yayımlanmış bilimsel çalışmaları tespit edip bunların içerik alanlarını belirlemek; doktora tezlerini Ortak Başvuru Metni bağlamında analiz etmektir. Nitel bir çalışma olarak desenlenen bu çalışmada veri toplama yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. İki bölümden oluşan bu çalışmanın birinci bölümünde YÖK Tez, çeşitli üniversitelerin ve dergilerin veri tabanlarından 2020 yılına kadar yayımlanmış tezlere, makalelere ve bildirilere ulaşılıp bunların içerik alanları belirlenmiş, elde edilen sayısal veriler tablolarla sunulmuştur. Çalışmanın ikinci bölümünde alan yazınında doktora tezi çalışması sayıca fazla olduğundan yıl ve konu sınırlaması getirilmiş, 2013-2019 yılları arasında (2019 dâhil)temel dil becerileri konusunda yayımlanmış 9 doktora tezi Ortak Başvuru Metni bağlamında analiz edilmiştir. Araştırmalar sonucunda, en fazla çalışmanın makale düzeyinde yapıldığı belirlenmiştir. Tüm bilimsel çalışmalar incelendiğinde, konu bazlı en fazla çalışmanın materyal geliştirme konusunda yapıldığı belirlenmiştir. Analiz çalışması kapsamında ele alınan doktora tezlerinin Ortak Başvuru Metninin dil öğretim amacına, öğrenici boyutuna, öğretici boyutuna ve ölçme değerlendirme anlayışına uygun hazırlandığı tespit edilmiştir. Son olarak, alanın gelişimine katkısı olabileceği düşünülen önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelime:

A Study on Scientific Research Published on the Subject of Teaching Turkish to Foreigners

Öz:
The purpose of the current study produced from the master’s thesis entitled “Bibliography of the Scientific Studies Published in Turkish on Teaching Turkish to Foreigners and Analysis of the Doctoral Theses within the Context of the Common European Framework of Reference for Languages” is to determine the scientific studies published in Turkish on teaching Turkish to foreigners up to 2020 and then to analyse their content areas and to analyse the doctoral theses within the context of the Common European Framework of Reference for Languages. In the current study designed as a qualitative study, document analysis was used as the data collection method. In the first part of the current study consisted of two parts, theses, articles and papers published up to 2020 were reached from the Thesis Centre of the Higher Education Council and databases of different universities and journals and then their content areas were determined and the obtained numerical data are presented in tables. In the second part of the study, as there are a lot of doctoral theses in the literature, limitations were set on the topic and time period and thus a total of 9 doctoral theses published in the period between 2013 and 2019 (including 2019) on the topic of language skills were analyzed within the context of Common European Framework of Reference for Languages. As a result, it was determined that the highest number of studies was published as articles. When all the scientific studies were examined, it was found that the highest number of studies was conducted on the topic of materials development. The doctoral theses analyzed were found to focus on the following dimensions of the Common European Framework of Reference for Languages: language teaching, student, teacher and measurement and evaluation. Finally, suggestions thought to contribute to the development of the field were made.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bakır, S. (2015). Yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarının, yazma becerisi öz yeterliklerinin ve Türkçe yazma becerilerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Erzurum
 • Bülbül, F. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okuduğunu anlama becerisinin kavram haritası aracılığıyla geliştirilmesi: Bir eylem araştırması. (Yayımlanmamış doktora tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Çanakkale
 • Çiftçi, Ö., & Coşkun, H. (2017). Yabancılara Türkçe öğretimi alanında yapılan çalışmaların farklı değişkenlere göre tasnifi. International Journal of Languages Education and Teaching, 17, 205 - 214. http://ijla.net/DergiTamDetay.aspx?ID=3625&Detay=Ozet adresinden 25.10.2018 tarihinde alınmıştır.
 • Demir, K., & Özdemir, A. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanındaki bilimsel makalelere bakış. Turkish Studies. 12(14), 105 - 120. DOI:10.7827/TurkishStudies.11713
 • Demirel, Ö. (2016). Yabancı dil öğretimi (9. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Ekmekçi, V. (2017). Yabancılara Türkçe öğretiminde akademik okuryazarlık öğretimine yönelik bir eylem araştırması. (Yayımlanmamış doktora tezi). Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Kayseri
 • Erdem, İ. (2009). Yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili bir kaynakça denemesi. Turkish Studies. 4(3), 888-938. DOI:10.7827/TurkishStudies.709
 • Göçer, A., Çaylı, C., & Çavuş, S. (2016). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimiyle ilgili kaynakça denemelerine kesitsel bir katkı: 2013-2015 yılları. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Dergisi. 1(1), 19 - 84.https://www.academia.edu/25047915 adresinden 25.10.2018 tarihinde alınmıştır.
 • Kahriman, R., Dağtaş, A., Çapoğlu, E., & Ateşal, Z. (2013). Yabancılara Türkçe öğretimi kaynakçası. Türük Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi. 1(1), 80 - 132. https://www.academia.edu/4703725 adresinden 25.10.2018 tarihinde alınmıştır.
 • Kaplan, T. (2018). Yabancılara Türkçe öğretiminde otantik yazma çalışmalarının öğrencilerin yazma becerisi ve tutumuna etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Sakarya
 • Kaya, İ. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde iletişimsel yaklaşımın A1-A2 seviyesinde konuşma becerisinde kullanılması. (Yayımlanmamış doktora tezi). Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Kayseri
 • Kılıçarslan, R. (2014). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde drama yönteminin konuşma becerisine etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Çanakkale
 • Korkmaz, C. B. (2018). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde kullanılan dinleme metinlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara
 • MEB Çeviri Komisyonu. (2009). Diller için Avrupa ortak başvuru metni öğrenme - öğretme - değerlendirme. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yayınları.
 • Özaltun, H. (2018). Yabancılara Türkçe öğretiminde sesli metinlerin dinlenebilirlik açısından tanımlanması ve sınıflandırılması. (Yayımlanmamış doktora tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Malatya
 • Yıldırım, M. (2018). Yabancılara Türkçe öğretiminde yazma gelişim dosyası uygulaması. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara
APA Özer H, TURHAN TUNA S (2020). Yabancılara Türkçe Öğretimi Konusunda Yayımlanmış Bilimsel Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme. , 81 - 98. 10.21666/muefd.748610
Chicago Özer Hakan,TURHAN TUNA SIBEL Yabancılara Türkçe Öğretimi Konusunda Yayımlanmış Bilimsel Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme. (2020): 81 - 98. 10.21666/muefd.748610
MLA Özer Hakan,TURHAN TUNA SIBEL Yabancılara Türkçe Öğretimi Konusunda Yayımlanmış Bilimsel Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme. , 2020, ss.81 - 98. 10.21666/muefd.748610
AMA Özer H,TURHAN TUNA S Yabancılara Türkçe Öğretimi Konusunda Yayımlanmış Bilimsel Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme. . 2020; 81 - 98. 10.21666/muefd.748610
Vancouver Özer H,TURHAN TUNA S Yabancılara Türkçe Öğretimi Konusunda Yayımlanmış Bilimsel Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme. . 2020; 81 - 98. 10.21666/muefd.748610
IEEE Özer H,TURHAN TUNA S "Yabancılara Türkçe Öğretimi Konusunda Yayımlanmış Bilimsel Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme." , ss.81 - 98, 2020. 10.21666/muefd.748610
ISNAD Özer, Hakan - TURHAN TUNA, SIBEL. "Yabancılara Türkçe Öğretimi Konusunda Yayımlanmış Bilimsel Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme". (2020), 81-98. https://doi.org/10.21666/muefd.748610
APA Özer H, TURHAN TUNA S (2020). Yabancılara Türkçe Öğretimi Konusunda Yayımlanmış Bilimsel Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 81 - 98. 10.21666/muefd.748610
Chicago Özer Hakan,TURHAN TUNA SIBEL Yabancılara Türkçe Öğretimi Konusunda Yayımlanmış Bilimsel Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7, no.2 (2020): 81 - 98. 10.21666/muefd.748610
MLA Özer Hakan,TURHAN TUNA SIBEL Yabancılara Türkçe Öğretimi Konusunda Yayımlanmış Bilimsel Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, 2020, ss.81 - 98. 10.21666/muefd.748610
AMA Özer H,TURHAN TUNA S Yabancılara Türkçe Öğretimi Konusunda Yayımlanmış Bilimsel Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 7(2): 81 - 98. 10.21666/muefd.748610
Vancouver Özer H,TURHAN TUNA S Yabancılara Türkçe Öğretimi Konusunda Yayımlanmış Bilimsel Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 7(2): 81 - 98. 10.21666/muefd.748610
IEEE Özer H,TURHAN TUNA S "Yabancılara Türkçe Öğretimi Konusunda Yayımlanmış Bilimsel Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme." Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, ss.81 - 98, 2020. 10.21666/muefd.748610
ISNAD Özer, Hakan - TURHAN TUNA, SIBEL. "Yabancılara Türkçe Öğretimi Konusunda Yayımlanmış Bilimsel Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme". Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7/2 (2020), 81-98. https://doi.org/10.21666/muefd.748610