Yıl: 2021 Cilt: 23 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 909 - 930 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17556/erziefd.957043 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Hatalardan Öğrenmeyi Sağlama Performansları İle Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Öz:
Okul öncesi dönemde çocuklar merak içinde çevreyi ve olayları inceleyerek, denemeler yaparak yeni bilgi ve becerileri öğrenmeye çalışırlar. Bu denemeler sırasında çoğu zaman hata yaparlar. Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin hatalardan öğrenmeyi sağlama performansları ile epistemolojik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma nitel ve nicel yöntemin bir arada kullanıldığı yakınsayan karma yöntem paradigmasıyla yürütülmüştür. Araştırma, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Çanakkale il merkezi ve ilçelerinde görev yapan okul öncesi öğretmenleri ile yapılmıştır. Araştırmanın nitel boyutunda, 32 okul öncesi öğretmeninin hata ve epistemolojik inanç konusundaki görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda, tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmiş 113 okul öncesi öğretmenine “Epistemolojik İnançlar Ölçeği” ve “Sınıf Hata Kültürü Ölçeği” uygulanmıştır. Araştırmada görüşme sonucu ulaşılan veriler NVİVO programı ile çözümlenmiştir. “Epistemolojik İnançlar Ölçeği” ve “Sınıf Hata Kültürü Ölçeği”nden elde edilen veriler SPSS 21.0 programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen nicel ve nitel incelemelerin benzeşen ve farklılaşan çıktıları doğrultusunda, epistemolojik inanç ile öğretme-öğrenme anlayışının anlamlı yordayıcılar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın nicel sonuçları dikkate alındığında, geleneksel epistemolojik inanç, sınıf hata kültürünü olumsuz etkilerken, çağdaş epistemolojik inancın sınıf hata kültürü üzerinde herhangi bir etki yaratmadığı görülmüştür. Fakat nitel kapsamda gerçekleştirilen tekli durum çalışması sonucunda, geleneksel epistemolojik inanç ile hatalar engeldir yaklaşımı, çağdaş epistemolojik inanç ile hatalar fırsattır yaklaşımı arasında bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelime: hatalardan öğrenme : Epistemolojik inanç okul öncesi eğitim.

Examining The Relationship Between Pre-School Teachers' Learning Performance From Mistakes And Their Epistemological Beliefs

Öz:
In the pre-school period, children try to learn new knowledge and skills by examining the environment and events in curiosity and making experiments. They often make mistakes during these trials. The aim of this research is to examine the relationship between preschool teachers' performance in learning from mistakes and their epistemological beliefs. The research was conducted with the convergent mixed method paradigm in which qualitative and quantitative methods were used together. In the qualitative aspect of the research, in-depth information about the teachers' views was obtained by conducting a semi-structured interview with the preschool teacher in XXX City Center in the 2018-2019 academic year, including questions about errors and epistemological beliefs. In the quantitative dimension of the research, the "Epistemological Beliefs Scale" and the "Class Error Culture Scale" were applied to 113 preschool teachers working in Çanakkale. Different statistical analysis techniques were used in the analysis of the research data. The data obtained as a result of the interview in the research were analyzed with the NVIVO program. The data obtained from the "Epistemological Beliefs Scale" and the "Class Error Culture Scale" were analyzed with the SPSS 21.0 program. It was concluded that epistemological belief and understanding of teaching-learning were significant predictors in line with the similar and differentiated outcomes of the quantitative and qualitative studies obtained as a result of the research. Considering the quantitative results of the research, it was seen that while traditional epistemological belief negatively affected the culture of class error, contemporary epistemological belief did not. However, as a result of the single case study carried out in a qualitative context, it has been revealed that there is a relationship between the traditional epistemological belief and the mistakes are obstacles approach, the contemporary epistemological belief and the mistakes are opportunities approach.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
1
1
 • Ames, C., & Archer, J. (1988). Achievement goals in the classroom: Students’ learning strategies and motivationprocesses. Journal of Educational Psychology,80, 260–267.
 • Aydın, E., Delice, A., Dilmaç, B. ve Ertekin, E. (2009). İlköğretim Öğretmen Adayların Matematik Kaygı Düzeylerine Cinsiyet, Sınıf ve Kurum Değişkenlerinin etkileri. İlköğretim Online, 8(1), 231-242.
 • Bauer, J. (2008). Learning from Errors at Work. Studies on Nurses` Engagement in Error-Related Learning Activities. University Regensburg, Dissertation.
 • Bağcı Kılıç, G. (2001). Oluşturmacı fen öğretimi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 1, 7-22.
 • Balantekin, Y . (2013). İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Bilgiye Yönelik Epistemolojik İnançları . Bartın University Journal of Faculty of Education , 2 (2) , 312-328 . https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefad/issue/3813/51118’den alınmıştır.
 • Baştürk, S. (2009). Mutlak değer kavramı örneğinde öğretmen adaylarının öğrenci hatalarına yaklaşımları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 3 (1), 174-194.
 • Brooks, J.G. & Brooks, M.G. (1993). In search of understanding: the case for constructivist classrooms. Alexandria: VA: Association for Supervision and Curriculum Development, Virginia, USA.
 • Brousseau, G. (1983). Les obstacles épistémologiques et les problèmes en mathématiques. Recherches en Didactique des Mathématiques, 4(2), 172.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma yöntemleri (17. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Cano, F. (2005). Epistemological beliefs and approaches to learning: their change through secondary school and their ınfluence on academic performance. British Journal of Educational Psychology, 75 (2): 203-221.
 • Chan, K. W., & Elliott, R. G. (2000). Exploratory study of epistemological beliefs of Hong Kong teacher education students: resolving conceptual and empirical issues. Asia-Pacific Journal of Teacher Education. 28 (3), 225–234. 111
 • Creswell, J. W. (2009). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Creswell, J., & Clark Plano, V. (2007). Designing and Conducting Mixed Methods Research. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Dalehefte, I. M., Seidel, T., & Prenzel, M. (2012). Reflecting on Learning from Errors in School Instruction: Findings and Suggestions from a Swiss-German Video Study. In Bauer, J. and Harteis, C. (Eds). Human Fallibility: The Ambiguity of Errors for Work and Learning. Springer. Dordrecht, 197-213.
 • Deryakulu, D. (2017). Eğitimde bireysel farklılıklar. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Ding, M. (2007). Knowıng athematıcs for teachıng: A case study of teacher responses to students’ errors and diffıcultıis in teachıng equivalent fractions. (Unpublished doctoral dissertation), Texas A&M University Texas.
 • Eroğlu, S. E. ve Güven, K. (2006). Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16: 295-313.
 • Gedik, S. D., Konyalıoğlu, A. C. , Tuncer, E. B. & Morkoyunlu, Z. (2017). Mistake Handling Activities in Mathematics Education: Practice in Class. Journal of Education and Human Development. Vol. 6. No. 2. S. 86-95.
 • Gelman, R. & Brenneman, K. (1994). First principles can support both universal and culture-specific learning about number and music, In L. A. Hirschfeld & S. A. Gelman (Eds.), Mapping the mind: Domain specificity in cognition and culture (p. 369–390). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511752902.015
 • Hartnett, P., & Gelman, R. (1998). Early understandings of numbers: Paths or barriers to the construction of new understandings? Learning and Instruction, 8(4), 341–374. https://doi.org/10.1016/S0959-4752(97)00026-1
 • Heinze, A. (2005). Mistake-handling activities in the mathematics classroom. In Chick, H. L. ve Vincent, J. L. (Eds.). Proceedings of the 29th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Melbourne 3, 105-112.
 • Hofer, B. K. (2001). Personal epistemology research: Implications for learning and teaching. Educational Psychology Review, 13(4), 353-383.
 • Kaleci, F. (2013). Matematik öğretmen adaylarinin epistemolojik ı̇nançlari ile öğrenme ve öğretim stilleri arasındaki ı̇lişki. Eğitim ve Öğretim Arastırmaları Dergisi, 2(4): 23-32.
 • Kamay, P.O. & Kaşker, Ş.Ö. (2006). İlk fen deneyimlerim. Ankara: SMG Yayıncılık.
 • Karhan, İ. (2007). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin epistemolojik inançlarının demografik özelliklerine ve bilgi teknolojilerini kullanma durumlarına göre incelenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Kronemann, M. (2007). Aeu Brıefıng Paper: Unıversal Preschool Educatıon For Aborıgınal And Torres Straıt Islander Children. Federal Research Officer.S.5.
 • Kurt ,C. (2010). Öğretmenlerin epistemolojik inançları ve değişime direnme tutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • McCormick, R. & Paechter, C. (1999). Learning and knowledge. The Open University: Paul Chapman.
 • MEB (Millî Eğitim Bakanlığı),(2013). Millî eğitim bakanlığı okul öncesi eğitim programı. Ankara. Erişim adresi: http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf ‘den alınmıştır.
 • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Minnameier, G. (2008). Zur empirischen Analyse des Umgangs mit Fehlern im wirtschaftskundlichen Unterricht. In D. Münk, P. Gonon, K. Breuer, & T. Deißinger (Hrsg.) Modernisierung der Berufsbildung. Neue Forschungserträge und Perspektiven der Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Schriftenreihe der Sektion BWP der DGfE. Opladen: Barbara Budrich, 120–130.
 • Nicholls, J. G. (1984). Achievement motivation: Conceptions of ability, subjective experience, task choice, and performance. Psychological Review, 91(3), 328–346. https://doi.org/10.1037/0033-295X.91.3.328
 • Oser, F., Hascher, T., & Spychiger, M. (1999). Lernen aus Fehlern – zur Psychologie des „negativen Wissens. [Learning form mistakes – on the psychology of „negative knowledge“] In W. Althof (Ed.), Fehlerwelten – vom Fehlermachen und Lernen aus Fehlern (pp. 11-43). Opladen: Leske + Budrich.
 • Oser, F., & Spychiger, M. (2005). Lernen ist schmerzhaft. Zur Theorie des negativen Wissens und zur Praxis der Fehlerkultur [Learning is painful. On the theory of negative knowledge and the practice of error culture]. Weinheim: Beltz.
 • Özkal, K., Tekkaya, C., Sungur, S., Çakıroğlu, J., & Çakıroğlu, E. (2010). Elementary students’ scientific epistemological beliefs in relation to socio-economic status and gender. Journal of Science Teacher Education, 21, 873-885. Palincsar, A.S., & Brown, A.L. (1984). Reciprocal teaching of comprehension fostering and comprehension-monitoring activities. Cognition and Instruction, 1 (2), 117-175.
 • Riccomini, J. P. (2005). Identification and Remediation of Systematic Error Patterns in Subtraction. Learning Disability Quarterly, 28(3):233-242. doi: 10.2307/1593661
 • Santagata, R. (2002). When student make mistake: Socialization practices in Italy and the United States (Unpublished doctoral dissertation), University of California. Los Angelels.
 • Santagata, R. (2004). Are you joking or are you sleeping?” Cultural beliefs and practices in Italian and U.S. Teachers’ mistake-handling strategies. Linguistics and Education, 15, 141– 164.
 • Santagata, R. (2005). Practices and beliefs in mistake-handling activities: A video study of Italian and US mathematics lessons. Teaching and Teacher Education, 21, 491-508.
 • Schommer, M. (1994). An emerging conceptulalization of epistemological beliefsand their role in learning. In R. Garner & P. Alexander (Eds.) Beliefs about text and Instruction with text. Lawrence Erlbaum Associates, Inc. New Jersey. 25-39.
 • Skinner, B. F. (1958). Reinforcement today. American Psychologist, 13(3), 94-99. https://doi.org/10.1037/h0049039.
 • Spychiger, M., Oser, F., Hascher, T. & Mahler, F. (1999). Entwicklung einer Fehlerkultur in der Schule. In: In: Althof, Wolfgang (Hrsg.): Fehlerwelten. Vom Fehlermachen und Lernen aus Fehlern. Opladen: Leske – Budrich, 43-70.
 • Şahin Taşkın, Ç. (2012). Epistemolojik inançlar: Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımlarını yordayıcı bir değişken. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19), 273-285.
 • Özmen, H. (2004). Fen öğretiminde öğrenme teorileri ve teknoloji destekli yapılandırmacı (constructivist) öğrenme. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 100-111.
 • Tsai, C.C. (2007). Teachers’ scientific epistemological views: The coherence with instruction and students’ views. Science Education, 91(2), 222-243.
 • Türkdoğan, A. (2011). Yanlışın anatomisi: İlköğretim matematik sınıflarında öğrencilerin yaptıkları yanlışlar ve öğretmenlerin dönütlerinin analitik incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Ünsal, S. & Korkmaz, F. (2017). Eğitim programı tasarımı tercihlerine yönelik öğretmen görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (1), 275- 289.
 • Von Glasersfeld, E. (1995). A constructivist approach to teaching. In P.L. Steffe and J. Gale (Eds), Constructivism in education (3-15). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Walker, D., & Myrick, F. (2006). Grounded theory, an exploration of process and procedure. Qualitative Health Research, 16, 547-559. https://doi.org/10.1177/1049732305285972
 • Yapıcı, M. & Ulu, F.B. (2010). İlköğretim 1. sınıf öğretmenlerinin okul öncesi öğretmenlerinden beklentileri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3 (1), 43-55.
 • Yaşar, Ş. (1994). Bireyselleştirilmiş öğretimde öğretmenin rolü. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Birinci Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler 2.(28-30Nisan1994), Adana: Çukurova Üniversitesi Basımevi, ss.515-521.
 • Yaşar, Ş. (1998). Yapısalcı öğrenme öğretme süreci. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1–2), 68–75
 • Yıldırım A, & Şimşek H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
APA Şahin M, BAŞAL H (2021). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Hatalardan Öğrenmeyi Sağlama Performansları İle Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. , 909 - 930. 10.17556/erziefd.957043
Chicago Şahin Merve,BAŞAL Handan Asude Okul Öncesi Öğretmenlerinin Hatalardan Öğrenmeyi Sağlama Performansları İle Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (2021): 909 - 930. 10.17556/erziefd.957043
MLA Şahin Merve,BAŞAL Handan Asude Okul Öncesi Öğretmenlerinin Hatalardan Öğrenmeyi Sağlama Performansları İle Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. , 2021, ss.909 - 930. 10.17556/erziefd.957043
AMA Şahin M,BAŞAL H Okul Öncesi Öğretmenlerinin Hatalardan Öğrenmeyi Sağlama Performansları İle Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. . 2021; 909 - 930. 10.17556/erziefd.957043
Vancouver Şahin M,BAŞAL H Okul Öncesi Öğretmenlerinin Hatalardan Öğrenmeyi Sağlama Performansları İle Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. . 2021; 909 - 930. 10.17556/erziefd.957043
IEEE Şahin M,BAŞAL H "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Hatalardan Öğrenmeyi Sağlama Performansları İle Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi." , ss.909 - 930, 2021. 10.17556/erziefd.957043
ISNAD Şahin, Merve - BAŞAL, Handan Asude. "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Hatalardan Öğrenmeyi Sağlama Performansları İle Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". (2021), 909-930. https://doi.org/10.17556/erziefd.957043
APA Şahin M, BAŞAL H (2021). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Hatalardan Öğrenmeyi Sağlama Performansları İle Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 909 - 930. 10.17556/erziefd.957043
Chicago Şahin Merve,BAŞAL Handan Asude Okul Öncesi Öğretmenlerinin Hatalardan Öğrenmeyi Sağlama Performansları İle Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23, no.3 (2021): 909 - 930. 10.17556/erziefd.957043
MLA Şahin Merve,BAŞAL Handan Asude Okul Öncesi Öğretmenlerinin Hatalardan Öğrenmeyi Sağlama Performansları İle Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.23, no.3, 2021, ss.909 - 930. 10.17556/erziefd.957043
AMA Şahin M,BAŞAL H Okul Öncesi Öğretmenlerinin Hatalardan Öğrenmeyi Sağlama Performansları İle Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 23(3): 909 - 930. 10.17556/erziefd.957043
Vancouver Şahin M,BAŞAL H Okul Öncesi Öğretmenlerinin Hatalardan Öğrenmeyi Sağlama Performansları İle Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 23(3): 909 - 930. 10.17556/erziefd.957043
IEEE Şahin M,BAŞAL H "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Hatalardan Öğrenmeyi Sağlama Performansları İle Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi." Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, ss.909 - 930, 2021. 10.17556/erziefd.957043
ISNAD Şahin, Merve - BAŞAL, Handan Asude. "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Hatalardan Öğrenmeyi Sağlama Performansları İle Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23/3 (2021), 909-930. https://doi.org/10.17556/erziefd.957043