Yıl: 2021 Cilt: 14 Sayı: 28 Sayfa Aralığı: 924 - 954 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21602/sduarte.988598 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Wabi-Sabi Estetiğinin İç Mekân Özelinde Ölçütlerinin Belirlenmesi

Öz:
Wabi-Sabi Zen felsefesinden izler taşıyan, Japon kültürüne ait tarihi 13. yüzyıla uzanan bir geleneksel estetik anlayışıdır. Günümüzde iç mekânlarda yaygın bir şekilde kullanılan, stil haline dönüşen bu estetik anlayış, özünde kusurları kabullenmek ve takdir etmek olarak ifade edilmektedir. Ancak Wabi-Sabi filolojik açıdan ele alındığında daha çok karmaşık kavramları, anlayışları ve düşünceleri kapsayan hem somut hem de soyut bir olgudur. Bu çalışmada Wabi-Sabi estetiğinin iç mekândaki ölçütlerinin neler olabileceği, bu ölçütlerin nasıl oluşturulabileceği sorularına cevaplar aranmıştır. Wabi-Sabi estetiği ile ilgili disiplinler arası bilimsel araştırmalarda içerik analizi yapılarak, kavram haritası oluşturulmuştur. Bu kavramlar sonucunda da Wabi-Sabi estetiğinin iç mekândaki ölçütleri üzerine bir öneri sunulmuştur. Elde edilen ölçütlerle çalışma kapsamında belirlenen 25 farklı iç mekân restorasyonu projesi üzerinde görsel analiz yapılmıştır. Sonuç olarak “Wabi Sabi” estetiğinin iç mekândaki uygulanabilirliği için ölçütlerin nasıl oluşturulabileceğine dair bir yöntem ve bu ölçütlerin neler olabileceğine dair bir öneri sunularak, ölçütlerin incelenen projelerdeki karşılıkları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime: Wabi-Sabi İçerik Analizi Wabi-Sabi Estetiği Ölçütleri İç Mekan

DETERMINATION OF WABI-SABI AESTHETICS IN THE SPECIAL OF INTERIOR

Öz:
Wabi-Sabi is an aesthetic understanding of Japanese culture, which carries traces of Zen philosophy and dates back to the 13th century. This aesthetic understanding, which has become a style that is widely used in interior spaces today, is essentially expressed as accepting and appreciating the flaws. However, when Wabi-Sabi is considered philologically, it is both a concrete and an abstract phenomenon that includes much more complex concepts, understandings, and thoughts. In this study, answers were sought to the questions of what the criteria of Wabi-Sabi aesthetics could be in the interior and how these criteria could be created. A concept map was created by conducting content analysis in interdisciplinary scientific researches on Wabi-Sabi aesthetics. Visual analysis was carried out on 25 different interior restoration projects determined within the scope of the study with the criteria obtained. As a result, a method on how to create criteria for the applicability of the "Wabi Sabi" aesthetic in the interior and a suggestion about what these criteria could be, were determined, and the equivalents of the criteria in the examined projects were determined.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Ayverdi, A. (1972). Japonya Mimarlığı Mekânı: Özellikle İç Mekân Kuruluşuna Yaklaşım. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları.
 • Balaban, E. (2014). İç Mekânın İç Mekân Değişkenleri Bağlamında Tinsel İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, İç Mimarlık Anasanat Dalı.
 • Botton, A. (2020). Mutluluğun Mimarisi, 11. Basım, Çeviri: Banu Tellioğlu, Sel Yayıncılık, İstanbul.
 • Bryman, A. (2012). Social Research Methods, New York: Oxford University Press.
 • Bozkurt, Ü. (2018). “Kavram, Kavramsallaştırma Yaklaşımları ve Kavram Öğretimi Modelleri: Kuramsal Bir Derleme ve Sözcük Öğretimi Açısından Bir Değerlendirme”, Dil Dergisi, Sayı: 169/2, s.5-23.
 • Cahyaningati D.T. (2018). “Portraying the Wabi Sabi Philosophy of Beauty in Kawabata’s Snow Country”, Dinamika: Jurnal Sastra dan Budaya, 6(1), p.628-639.
 • Davies, A. (2016). Cross-Cultural Design: A Visual Approach to Understanding Japanese WabiSabi, Yüksek Lisans Tezi, ABD: Texas, St. Edward’s University.
 • Erdemir, A. V. (2010). “Genel Hatlarıyla Cha-No-Yu”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (29), s.42-52.
 • Goldstein-Gidoni, O. (2001). “The Making and Marking of the Japanese and The Western in Japanese Contemporary Material Culture” , Journal of Material Culture, 6(1), p.67–90.
 • Gökçe, Ö. (1994). İçerik Çözümlemesi, Turkuaz Yayıncılık, Eskişehir.
 • Güngör, S. (2019), Türk Evinin Geleneksel Japon Evi İle Yapısal Açıdan Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı.
 • Güvelioğlu, E. (2019). A Content Analysis of Articles in Turkish Early Childhood Education Context, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: METU, The Graduate School of Social Sciences, The Department of Early Childhood Education.
 • Haga, K. (1989). The Wabi Aesthetics through the Ages in Paul Varley and Isao Kumakura (eds) Tea in Japan: Essays in the History of Chanyu, Honolulu: University of Hawaii Press.
 • Hepkul, A. (2002). “Bir Sosyal Bilim Araştırma Yöntemi Olarak İçerik Analizi”, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18 (1), s.1-12.
 • Irmak, C.H., (2002). Mimarlıkta Yalınlık ve Minimalist Tavır, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı.
 • Jackson, N. (2018). “Japan and the West: An Architectural Dialogue”, Conference or Workshop Item (Unspecified), Accepted Version, https://livrepository.liverpool.ac.uk/3009156/, (Erişim Tarihi: 11.06.2021).
 • Kelley, L. (2017). “Transfiguring Light and Symphonic Blooming: A Wabi Sabi Story of Humanbecoming and Human Caring”, Nursing Science Quarterly, 30(4), p. 324-329.
 • Kempton, B. (2018). Wabi Sabi: Japanese Wisdom for a Perfectly Imperfect Life, London: Piatkus.
 • Kıasıf, Ç. G. (2018). “Toplumsal İnanç ve Düşünce Sisteminin Geleneksel Konut Mimarisindeki İzdüşümleri: Geleneksel Japon Evi Örneği”, Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar, Editörler: Prof. Dr. Latif Gürkan Kaya, Dr. Öğr. Üyesi Şirin Aslan Dönmez ve Dr. Öğr. Üyesi, Namıq Abbasov, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, s.67-84.
 • Klein, S. (2018). “Coming to Our Senses: Everyday Landscapes, Aesthetics, and Transformative Learning”, Journal of Transformative Education, 16(1), p.3-16. Koçak, A. & Arun, Ö. (2013). “İçerik Analizi Çalışmalarında Örneklem Sorunu”, Selçuk İletişim, 4 (3), s.21-28.
 • Koren, L. (2017). Sanatçılar, Tasarımcılar, Şair ve Filozoflar İçin Wabi-Sabi, Çeviri: Burcu Denizci, Ankara: SUB Yayınevi.
 • Krippendorff, K. (2004). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. Los Angeles: SAGE.
 • Kwan, P. L. (2012). “Exploring Japanese Art and Aesthetic as Inspiration For Emotionally Durable Design”, DesignEd Asia Conference, Hong Kong.
 • Maheux, J. F. (2016). “Wabi-Sabi Mathematics”, Journal of Humanistic Mathematics Journal, 6(1), p.174-195.
 • Orgad, Y. (2017). “On Wabi Sabi and the Aesthetics of Family Secrets: Reading Haruki Murakami’s Kafka on the Shore, Israel on Wabi Sabi and the Aesthetics of Family Secrets: Reading Haruki Murakami’s Kafka on the shore”, Culture & Psychology, 23(1), p.52–73.
 • Özer, G. (2013). Wabi Sabi Estetiği ve Japon Seramik Sanatına Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Eskişehir.
 • Prusinski, L. (2013). “Wabi Sabi, Mono no Aware, and Ma: Tracing Traditional Japanese Aesthetics through Japanese History”, Studies on Asia, 2(1), p.25-49.
 • Schmidt, R. and Eguchi T. (2014). “Mediating Change a Japanese Perspective on Adaptable Architecture”, Architectural Design Journal, John Wiley & Sons, Ltd. Published, 84(2), p.74-79.
 • Silva, J.T. (2013). “Wabi-Sabi: Peace for Science and the World”, The Asian and Australasian Journal of Plant Science and Biotechnology, 7(1), p.124-126.
 • Simon J. and Burstein P. (1985). Basic Research Methods in Social Sciences, Third Edition, New York: Random House.
 • Suzuki, D. T.(1973). Zen and Japanese Culture, Third Edition, New York: Princeton University Pres.
 • Treviranus, J. (2010). “The Value of Imperfection: The Wabi- Sabi Principle in Aesthetics and Learning”, 7th Annual Open Education Conference, OCAD University Open Research Repository Faculty of Design, Spain: Barcelona, p.1-10.
 • Tsaknaki V. and Fernaeus Y. (2016), Expanding on Wabi-Sabi as a Design Resource in HCI, Seams of Craft Design and Fabrication, CHI'16: Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, USA: California, p.5970-5983.
 • Yurt, E. ve Başarır, S. B. (2020). “Aesthetics of Anesthetics: Western Postmodern Attitude and Japanese Wabi-Sabi". Kaygı Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 19 (2), s.665-696.
 • Yurtgün H. ve Erdoğan .(2019) , “İç Mekânda Kintsugi ve Wabi Sabi Sentezi”, Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Editör: Prof. Dr. Latif Gürkan Kaya, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, s.79-95.
 • Matute, L. (2020). “What is Wabi Sabi and why it is the most distinct design style”, 2 July, https://www.architecturaldigest.in/content/wabi-sabi-most-distinct-design-style-philosophyjapan-interior-decor/, Erişim tarihi: 02.04.2021.
 • “Chado: The Japanese Way of Tea “,https://core. ac.uk/download/pdf/151473506.pdf, Erişim tarihi: 02.04.2021.
 • “Wabi Sabi”, https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Wabi%20Sabi, Erişim tarihi: 30.07.2021.
 • “Wabi-Sabi 101:What Does “Japanese Aesthetıcs of Imperfectıon” Really Mean?”, https://www.interactiongreen.com/wabi-sabi-101/, Erişim tarihi: 10.08.2021.
 • “Why is it difficult to understand what Wabi-Sabi means?”, https://www.kyoto-ryokansakura.com/archives/191 , Erişim tarihi:10.08.2021.
 • Wabi, Sabi and Shibui”, http://mercury.lcs.mit.edu/~jnc/nontech/wabisabi.html, Erişim tarihi:06.07.2021.
 • Lo, C.(t.y.).“Wabı-Sabı in Interior Design: The Art of the Imperfect”, https://designbuild.nridigital.com/design_build_review_apr20/wabi_sabi_interior_design_art_i mperfect, Erişim tarihi:06.07.2021.
 • “Haptic” https://saglik.sozlugu.org/haptic/, Erişim tarihi:17.04.2021. Barton, D.W. (2016). “What Does Wabi-Sabi Mean?”, https://japanology.org/2016/04/whatdoes-wabi-sabi-mean/, 26 April, Erişim tarihi:11.08.2021.
 • “Kavram”, https://tr.wikipedia.org/wiki/Kavram, Erişim tarihi: 04.06.2021.
 • Walther, A. (2021). “What is Wabi Sabi? The Elusive Beauty of Imperfection”, 8 January, (https://japanobjects.com/features/wabi-sabi), Erişim tarihi: 11.05.2021.
 • “Tin”,https://tr.wikipedia.org/wiki/Tin_(felsefe), Erişim tarihi: 15.04.2021.
 • Görsel 1. a) Flahalo Ofis Binası, Çin, İFUB. https://www.archdaily.com/794516/sauspiel-officeifub, Erişim tarihi:15.04.2021.
 • Görsel 1. b) Enishi Resort Otel, Tayvan, KAİ Mimarlık. https://www.archdaily.com/920481/enishi-resort-villa-n-maeda-atelier-plus-chiasma-factoryplus-atelier-kai-architects-plus-asstudio-plus-atelier, Erişim tarihi 15.04.2021.
 • Görsel 1. c) Fuster Konağı/Evi, İspanya. https://www.archdaily.com/959183/fuster-housearqbag, Erişim tarihi 15.04.2021.
 • Görsel 2. a) Enishi Resort Otel, Tayvan, KAİ Mimarlık. https://www.archdaily.com/920481/enishi-resort-villa-n-maeda-atelier-plus-chiasma-factoryplus-atelier-kai-architects-plus-asstudio-plus-atelier/ ,Erişim tarihi 15.04.2021.
 • Görsel 2. b) Flahalo Ofis Binası, Çin, İFUB. https://www.archdaily.com/794516/sauspiel-officeifub-, Erişim tarihi 15.04.2021.
 • Görsel 2. c) Grad Kalesi, Slovenya, ARREA Mimarlık. https://www.archdaily.com/957309/renovation-of-castle-grad-arreaarchitecture, Erişim tarihi 15.04.2021.
 • Görsel 2. d) DOWNSHIRE HILL EVI, İngiltere, Mclaren Excell Mimarlık. http://mclarenexcell.com/archive-project/downshire-hill/, Erişim tarihi 15.04.2021.
 • Görsel 3. a) Fuster Evi, İspanya. https://www.archdaily.com/959183/fuster-housearqbag?ad_medium=gallery, Erişim tarihi 15.04.2021.
 • Görsel 3. b) Görsel3.2, CDLE Ofisi, R-Zero Mimarlık, Meksika. https://www.archdaily.com/792817/cdle-offices/, Erişim tarihi 15.04.2021.
 • Görsel 3. c) Monteverdi Otel, Michael Cioffi Tasarım, İtalya. https://www.dezeen.com/2019/05/11/ monteverdi-hotel-boutique-tuscany-michael-cioffiilaria-miani/, Erişim tarihi 15.04.2021.
 • Görsel 4. a) Enishi Resort Otel, Tayvan, KAİ Mimarlık. https://www.archdaily.com/920481/enishi-resort-villa-n-maeda-atelier-plus-chiasma-factoryplus-atelier-kai-architects-plus-asstudio-plus-atelier, Erişim tarihi 15.04.2021.
 • Görsel 5.a) Enishi Resort Otel, Tayvan, KAİ Mimarlık. https://www.archdaily.com/920481/enishi-resort-villa-n-maeda-atelier-plus-chiasma-factoryplus-atelier-kai-architects-plus-asstudio-plus-atelier, Erişim tarihi 15.04.2021.
 • Görsel 6.a) Anna Karlin Stüdyosu, Anna Karlin, New York. https://www.dezeen.com/2018/07/08/anna-karlin-self-designed-studio-print-shop-renovationlower-east-side-new-york/,Erişim tarihi 25.04.2021.
 • Görsel 7.a) Monteverdi Otel, Michael Cioffi Tasarım, İtalya. https://www.dezeen.com/2019/05/11/monteverdi-hotel-boutique-tuscany-michael-cioffiilaria-miani/, Erişim tarihi 25.04.2021.
 • Görsel 7.b) Pleonastic, Amaa, İtalya.https://www.archdaily.com/955528/pleonastic-is-fantasticrestoration-amaa-collaborative-office-for-research-anddevelopment?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects, Erişim tarihi 15.04.2021.
 • Görsel 7.c) Zwarte Silosu, Wenink Holtkamp Mimarlık, Hollanda. https://www.archdaily.com/787721/zwarte-silo-wenink-holtkamp-architecten, Erişim tarihi 15.04.2021.
 • Görsel8.a) Alexandra Palas Tiyatro Salonu, Feilden Clegg Bradley Studio, İngiltere. https://www.dezeen.com/2019/08/11/ alexandra-palace-theatre-east-wing-restorationrenovation-feilden-clegg-bradley-studios-uk/, Erişim tarihi 25.04.2021.
 • Görsel 8.b) Alexandra Palas Tiyatro Salonu, Feilden Clegg Bradley Studio, İngiltere. https://www.dezeen.com/2019/08/11/alexandra-palace-theatre-east-wing-restorationrenovation-feilden-clegg-bradley-studios-uk/,Erişim tarihi 25.04.2021.
 • Görsel 8.c) Penthouse Ofisi, JHL Design, ABD. https://www.dezeen.com/2019/10/19/jhl-designabandoned-portland-penthouse-office-space/, Erişim tarihi 25.04.2021.
 • Görsel9.a) Fukuchiyo Sake Brewer, Yha Mimarlık, Japonya. https://www.archdaily.com/793462/fukuchiyo-sake-brewery-yha-architects?ad_medium, Erişim tarihi 15.04.2021.
 • Görsel9.b) Saigoku Otoyolu Evi, Koyori + DATT Mimarlık, Japonya. https://www.archdaily.com /869848/house-along-saigoku-highway-koyori-plus- datt, Erişim tarihi 15.04.2021.
 • Görsel 9.c) Saigoku Otoyolu Evi, Koyori + DATT Mimarlık, Japonya. https://www.archdaily.com/869848/ house -along-saigoku- highway-koyori-plus-datt, Erişim tarihi 15.04.2021.
 • Görsel 10.a) The Tea House, Atelier Deshaus, Çin. https://www.archdaily.com/803636/teahouse-in-li-garden-atelier-deshaus, Erişim tarihi 30.04.2021.
 • Görsel 10.b) Saigoku Otoyolu Evi, Koyori + DATT Mimarlık, Japonya. https://www.archdaily.com/869848/house-along-saigoku-highway-koyori-plus-datt, Erişim tarihi 15.04.2021.
 • Görsel 10.c) Saigoku Otoyolu Evi, Koyori + DATT Mimarlık, Japonya. https://www.archdaily.com/869848/house-along-saigoku-highway-koyori-plus-datt, Erişim tarihi 15.04.2021.
APA GÖKSEL N, Erbay M (2021). Wabi-Sabi Estetiğinin İç Mekân Özelinde Ölçütlerinin Belirlenmesi. , 924 - 954. 10.21602/sduarte.988598
Chicago GÖKSEL Nisa Nur,Erbay Muteber Wabi-Sabi Estetiğinin İç Mekân Özelinde Ölçütlerinin Belirlenmesi. (2021): 924 - 954. 10.21602/sduarte.988598
MLA GÖKSEL Nisa Nur,Erbay Muteber Wabi-Sabi Estetiğinin İç Mekân Özelinde Ölçütlerinin Belirlenmesi. , 2021, ss.924 - 954. 10.21602/sduarte.988598
AMA GÖKSEL N,Erbay M Wabi-Sabi Estetiğinin İç Mekân Özelinde Ölçütlerinin Belirlenmesi. . 2021; 924 - 954. 10.21602/sduarte.988598
Vancouver GÖKSEL N,Erbay M Wabi-Sabi Estetiğinin İç Mekân Özelinde Ölçütlerinin Belirlenmesi. . 2021; 924 - 954. 10.21602/sduarte.988598
IEEE GÖKSEL N,Erbay M "Wabi-Sabi Estetiğinin İç Mekân Özelinde Ölçütlerinin Belirlenmesi." , ss.924 - 954, 2021. 10.21602/sduarte.988598
ISNAD GÖKSEL, Nisa Nur - Erbay, Muteber. "Wabi-Sabi Estetiğinin İç Mekân Özelinde Ölçütlerinin Belirlenmesi". (2021), 924-954. https://doi.org/10.21602/sduarte.988598
APA GÖKSEL N, Erbay M (2021). Wabi-Sabi Estetiğinin İç Mekân Özelinde Ölçütlerinin Belirlenmesi. Art-e Sanat Dergisi, 14(28), 924 - 954. 10.21602/sduarte.988598
Chicago GÖKSEL Nisa Nur,Erbay Muteber Wabi-Sabi Estetiğinin İç Mekân Özelinde Ölçütlerinin Belirlenmesi. Art-e Sanat Dergisi 14, no.28 (2021): 924 - 954. 10.21602/sduarte.988598
MLA GÖKSEL Nisa Nur,Erbay Muteber Wabi-Sabi Estetiğinin İç Mekân Özelinde Ölçütlerinin Belirlenmesi. Art-e Sanat Dergisi, vol.14, no.28, 2021, ss.924 - 954. 10.21602/sduarte.988598
AMA GÖKSEL N,Erbay M Wabi-Sabi Estetiğinin İç Mekân Özelinde Ölçütlerinin Belirlenmesi. Art-e Sanat Dergisi. 2021; 14(28): 924 - 954. 10.21602/sduarte.988598
Vancouver GÖKSEL N,Erbay M Wabi-Sabi Estetiğinin İç Mekân Özelinde Ölçütlerinin Belirlenmesi. Art-e Sanat Dergisi. 2021; 14(28): 924 - 954. 10.21602/sduarte.988598
IEEE GÖKSEL N,Erbay M "Wabi-Sabi Estetiğinin İç Mekân Özelinde Ölçütlerinin Belirlenmesi." Art-e Sanat Dergisi, 14, ss.924 - 954, 2021. 10.21602/sduarte.988598
ISNAD GÖKSEL, Nisa Nur - Erbay, Muteber. "Wabi-Sabi Estetiğinin İç Mekân Özelinde Ölçütlerinin Belirlenmesi". Art-e Sanat Dergisi 14/28 (2021), 924-954. https://doi.org/10.21602/sduarte.988598