Yıl: 2021 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 598 - 612 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.14686/buefad.652394 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Self-Compassion’s Correlation with Attachment for Middle School Adolescents

Öz:
The present study was conducted to investigate the correlation between self-compassion and attachment in adolescents. The data were collected by the authors and the students were informed about the study before proceeding to the data collection stage. In the study, the Self-Compassion Scale (Short Form) was used to measure the self-compassion levels of the students, and the Relationships Questionnaire (Adolescent Form) was used to determine the attachment styles of the students. The study group included 355 students attending 6th, 7th and 8th grades in public secondary schools in Turkey. Descriptive statistics, t-test, analysis of variance and simple linear correlation analysis were used in data analysis. The study findings demonstrated that there were low, negative and significant correlations between self-compassion levels of the students and their obsessive attachment and fearful attachment levels. Findings also demonstrated that there was no significant difference between self-compassion levels of the students based on gender, however there was a significant difference based on the age variable.
Anahtar Kelime: Self-compassion adolescence Attachment

Ortaokul Öğrencilerinde Öz-Şefkat İle Bağlanma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Öz:
Bu araştırma, ergenlerde öz-şefkat ile bağlanma arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Veriler, araştırmacı tarafından toplanmış ve verilerin toplanmasına geçmeden önce öğrencilere çalışma ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Araştırmada, öğrencilerin öz-şefkat düzeylerini ölçmek amacıyla Öz-Şefkat Ölçeği Kısa Formu, öğrencilerin bağlanma tarzlarını belirlemek amacıyla İlişki Ölçekleri Anketi- Ergen Formu kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’de yer alan bir il merkezine bağlı devlet ortaokullarının 6., 7. ve 8. sınıflarında öğrenim gören 355 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, t testi, varyans analizi ve basit doğrusal korelasyon analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin öz-şefkat düzeyleri ile saplantılı bağlanma ve korkulu bağlanmaları arasında düşük düzeyde, negatif ve anlamlı ilişkilerin olduğu belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen diğer bir bulgu ise cinsiyete göre öğrencilerin öz-şefkat düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık görülmezken yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Elde edilen bulgular alanyazın ışığında tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur. Bu çalışmada ergenlerde kendine şefkat düzeyleri ile bağlanma arasındaki ilişki araştırılmıştır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Alaloğlu, G. (2020). Mükemmeliyetçilik, kendini sabotaj, öz-şefkat ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Allen, A. B., & Leary, M. R. 2010. Self-compassion, stress, and coping. Social and Personality Psychology Compass, 4(2), 107–118.doi/pdf/10.1111/j.1751-9004.2009.00246.x
 • Allen, J. P., & Manning, N. (2007). From safety to affect regulation: Attachment from the vantage point of adolescence. New directions for child and adolescent development, (117), 23-39. doi: 10.1002/cd.192
 • Albertson, E. R., Neff, K. D., & Dill-Shackleford, K. E. (2015). Self-compassion and body dissatisfaction in women: A randomized controlled trial of a brief meditation intervention. Mindfulness, 6(3), 444-454.doi: 10.1007/s12671-014-0277-3
 • Baer, R. A. (2010). Self‐compassion as a mechanism of change in mindfulness‐ and acceptance‐based treatments. In R. A. Baer (Eds.), Assessing mindfulness and acceptance processes in clients: Illuminating the theory and practice of change (pp. 135–153). Oakland, CA: New Harbinger Publications.
 • Baker, L. R., & McNulty, J. K. (2011). Self-compassion and relationship maintenance: The moderating roles of conscientiousness and gender. Journal of Personality and Social Psychology, 100(5), 853-873.doi: 10.1037/a0021884
 • Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: a test of a four-category model. Journal of personality and social psychology, 61(2), 226- 244.https://pdfs.semanticscholar.org/6b60/00ae9911fa9f9ec6345048b5a20501bdcedf.pdf
 • Barnett, M. D. & Sharp, K. J. (2016). Maladaptive perfectionism, body image dissatisfaction, and disordered eating behaviors among U.S. college women: The mediating role of self-compassion. Personality and Individual Differences, 99, 225-234. doi: 10.1016/j.paid.2016.05.004
 • Bayar, Ö. (2016). Üniversite öğrencilerinde öz-şefkatin yordayıcıları olarak bağlanma tarzı ve algılanan sosyal destek. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi. Ankara.
 • Baykal, N. B., Usta, T. K., Memur, H. N. K., & Şirin, A. (2018). Üniversite öğrencilerinin öz-anlayışlarının, bağlanma stilleri ve ilişki durumları bakımından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(3), 1023- 1032. doi: 10.24106/kefdergi.252
 • Bayram, S. B. (2019). Ergenlerin mükemmeliyetçilik özellikleri ve akademik alanda arzuların ertelenmesi ile akademik stres arasındaki ilişkinin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(35),41-55.https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/808956.
 • Bee, H. L. & Boyd, D. R (2009). (Gündüz, O. Çev.). Çocuk gelişim psikolojisi. Kaknüs yayınları.
 • Berk, E. L. (2013). Bebekler ve çocuklar- doğum öncesinden orta çocukluğa (Işıkoğlu, E. Çev.). Nobel Yayınları.
 • Berndt, T. J. (1979). Developmental changes inconformity to peers and parents. Developmental Psychology, 15(6), 608-618. doi:10.1037/0012-1649.15.6.608
 • Bluth, K., & Blanton, P. W. (2015). The influence of self-compassion on emotional well-being among early and older adolescent males and females. The Journal of Positive Psychology, 10(3), 219-230. doi.org/10.1080/17439760.2014.936967
 • Bluth, K., Campo, R. A., Futch, W. S., & Gaylord, S. A. (2017). Age and gender differences in the associations of self-compassion and emotional well-being in a large adolescent sample. Journal of Youth and Adolescence, 46(4), 840-853.doi: 10.1007/s10964-016-0567-2
 • Breines, J. G., & Chen, S. (2012). Self-compassion increases self-improvement motivation. Personality and Social Psychology Bulletin, 38(9), 1133-1143.doi.org/10.1177%2F0146167212445599
 • Bowlby, J. (1973). Attachment and Loss: VoL 2. Separation: Anxiety and Anger. Basic Books, New York.
 • Bowlby, J. (1979). The Bowlby-Ainsworth attachment theory. Behavioral and Brain Sciences, 2(4), 637-638. doi.org/10.1017/S0140525X00064955
 • Bowlby, J. (2012). Bağlanma (Güneri, S. Çev.). İstanbul: Pinhan Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Collins, W. A. (1997). Relationships and development during adolescence: Interpersonal adaptation to individual change. Personal Relationships, 4, 1–14. doi/pdf/10.1111/j.1475-6811.1997.tb00126.x
 • Collins, N. L., Guichard, A. C., Ford, M. B., & Feeney, B. C. (2004). Working models of attachment: New developments and emerging themes. In W. S. Rholes & J. A. Simpson (Eds.), Adult attachment: Theory, research, and clinical implication (pp. 196 –239). New York: Guilford Press.
 • DuBois, D., Burk-Braxton, C., Swenson, L., Tevendale, H., Lockerd, E., & Moran, B. (2002). Getting by with a little help from self and others: Self-esteem and social support as resources during early adolescence. Developmental Psychology, 38, 822–839. http://dx.doi.org/10.1037/ 0012-1649.38.5.822
 • Dilmaç, B., Deniz, M., & Deniz, M. E. (2009). Üniversite öğrencilerinin öz-anlayışıları ile değer tercihlerinin incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(18), 9-24. https://dergipark.org.tr/en/download/articlefile/302492
 • Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and crisis. New York: Norton.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate researchin education (8. st ed). New York: McGraw Hill.
 • Galla, B. M. (2016). Within-person changes in mindfulness and self-compassion predict enhanced emotional well-being in healthy, but stressed adolescents. Journal of Adolescence, 49, 204-217 doi.org/10.1016/j.adolescence.2016.03.016
 • Gilbert, P., & Irons, C. (2005). Focused therapies and compassionate mind training for shame and selfattacking. In P. Gilbert (Eds.). Compassion: Conceptualisations, research and use in psychotherapy, (pp. 263-325). London: Routledge
 • Gilbert, P., & Irons, C. (2009). Shame, self-criticism, and self-compassion in adolescence. Adolescent emotional development and the emergence of depressive disorders, 1, 195- 214.https://pdfs.semanticscholar.org/ceb6/66daddb6d9d0bd65fe92724c83fb6617564d.pdf
 • Gilbert, P. & Procter, S. (2006). Compassionate mind training for people with high shame and self-criticism: Overview and pilot study of a group therapy approach. Clinical Psychology & Psychotherapy, 13, 353– 379.
 • Gilbert, P. (2009). Introducing compassion-focused therapy. Advances in Psychiatric Treatment, 15(3), 199- 208.. doi: 10.1192/apt.bp.107.005264
 • Grossmann, K., Grossmann, K. E., Kindler, H., & Zimmermann, P. (2008). A wider view of attachment and exploration: The influence of mothers and fathers on the development of psychological security from infancy to young adulthood. In J. Cassidy & P. R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications, (pp.220-235). The Guilford Press.
 • Gunnell, K. E., Mosewich, A. D., McEwen, C. E., Eklund, R. C., & Crocker, P. R. (2017). Don't be so hard on yourself! Changes in self-compassion during the first year of university are associated with changes in well-being. Personality and Individual Differences, 107, 43-48. doi.org/10.1016/j.paid.2016.11.032
 • Hazan, C., & Zeifman, D. (1994). Sex and the psychological tether. In K. Bartholomew & D. Perlman (Eds.), Advances in personal relationships, Vol. 5. Attachment processes in adulthood (pp. 151-178). London, England: Jessica Kingsley Publishers.
 • Hollis-Walker, L., & Colosimo, K. (2011). Mindfulness, self-compassion, and happiness in non-meditators: A theoretical and empirical examination. Personality and Individual differences, 50(2), 222- 227.doi.org/10.1016/j.paid.2010.09.033
 • Homan, K. J. (2016). Self-compassion and psychological well-being in older adults. Journal of Adult Development, 23(2), 111-119.doi: 10.1007/s10804-016-9227-8
 • Hope, N., Koestner, R., & Milyavskaya, M. (2014). The role of self-compassion in goal pursuit and well-being among university freshmen. Self and identity, 13(5), 579-593.doi.org/10.1080/15298868.2014.889032
 • Iskender, M. (2009). The relationship between self-compassion, self-efficacy, and control belief about learning in Turkish university students. Social Behavior and Personality: an international journal, 37(5), 711-720.doi: 10.2224/sbp.2009.37.5.711
 • Irons, C., Gilbert, P., Baldwin, M. W., Baccus, J. R., & Palmer, M. (2006). Parental recall, attachment relating and self-attacking/self-reassurance: Their relationship with depression. British Journal of Clinical Psychology, 45, 297–308. doi.org/10.1348/014466505X68230
 • İkiz, E., & Totan, T., (2012). Üniversite öğrencilerinde öz-duyarlılık ve duygusal zekanın İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 51-71. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/53289
 • Kalaycı, Ş. (2008). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayınları.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar-ilkeler-teknikler. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kelly, A. C., & Carter, J. C. (2015). Self‐compassion training for binge eating disorder: A pilot randomized controlled trial. Psychology and psychotherapy: Theory, research and practice, 88(3), 285-303. doi.org/10.1111/papt.12044
 • Kessler, R. C., Avenevoli, S., & Merikangas, K. R. (2001). Mood disorders in children and adolescents: An epidemiologic perspective. Biological Psychiatry, 49(12), 1002-1014. doi.org/10.1016/S0006- 3223(01)01129-5
 • Kıcalı, Ü. Ö. (2015). Öz-şefkat ve tekrarlayıcı düşünmenin olumsuz duygulanım ve depresyon ile ilişkilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Kuyken, W., Watkins, E., Holden, E., White, K., Taylor, R. S., Byford, S., … & Dalgleish, T. (2010). How does mindfulness-based cognitive therapy work? Behavior Research and Therapy, 48, 1105-1112. /doi.org/10.1016/j.brat.2010.08.003
 • Lazarus, R. S. (1991). Emotion and adaptation. Oxford University Press, Oxford.
 • MacBeth, A., & Gumley, A. (2012). Exploring compassion: A meta-analysis of the association between selfcompassion and psychopathology. Clinical psychology review, 32(6), 545-552. doi.org/10.1016/j.cpr.2012.06.003
 • Martin, M. M., Staggers, S. M., & Anderson, C. M. (2011). The relationships between cognitive flexibility with dogmatism, intellectual flexibility, preference for consistency, and self-compassion. Communication Research Reports, 28(3), 275-280. doi.org/10.1080/08824096.2011.587555
 • Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2003). The attachment behavioral system in adulthood: Activation, psychodynamics and interpersonal processes. In M. P. Zanna (Eds.), Advancer in experimantal social psychology (pp. 53-152). New York, NY: Academic Press.
 • Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2007). Attachment in adulthood: Structure, dynamics, and change. Guilford Press.
 • Muris, P., Meesters, C., Pierik, A., & Kock, B. (2016). Good for the self: Self-compassion and other self-related constructs in relation to symptoms of anxiety and depression in non-clinical youths. Journal of Child and Family Studies, 25(2), 607–617.doi:10.1007/s10826-015-0235-2
 • Muris, P., & Petrocchi, N. (2017). Protection or vulnerability? A meta‐analysis of the relations between the positive and negative components of self‐compassion and psychopathology. Clinical Psychology & Psychotherapy, 24(2), 373-383.doi: 10.1002/cpp.2005
 • Sümer, N., & Güngör, D. (1999). Yetişkin bağlanma stilleri ölçeklerinin Türk örneklemi üzerinde psikometrik değerlendirmesi ve kültürlerarası bir karşılaştırma. Türk Psikoloji Dergisi, 14 (43), 71-106. http://www.nebisumer.com/wp-content/uploads/2016/01/SumerGungor_baglanma_TPD1999_14_71-106.pdf
 • Neff, K. D. (2003a). Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self and Identity, 2(2), 85-101.doi.org/10.1080/15298860309032
 • Neff, K. D. (2003b). The development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and İdentity, 2(3), 223-250. doi.org/10.1080/15298860309027
 • Neff, K. D., Hsieh, Y. P., & Dejitterat, K. (2005). Self-compassion, achievement goals, and coping with academic failure. Self and İdentity, 4(3), 263-287.doi.org/10.1080/13576500444000317
 • Neff, K. D., Rude, S. S., & Kirkpatrick, K. L. (2007). An examination of self-compassion in relation to positive psychological functioning and personality traits. Journal of Research in Personality, 41(4), 908-916. doi.org/10.1016/j.jrp.2006.08.002
 • Neff, K. D., Kirkpatrick, K. L., & Rude, S. S. (2007). Self-compassion and adaptive psychological functioning. Journal of Research in Personality, 41(1), 139-154. doi.org/10.1016/j.jrp.2006.03.004
 • Neff, K. D., Pisitsungkagarn, K., & Hsieh, Y. P. (2008). Self-compassion and self-construal in the United States, Thailand, and Taiwan. Journal of Cross-Cultural Psychology, 39(3), 267-285. doi/pdf/10.1177/0022022108314544
 • Neff, K. D., & Lamb, L. M. (2009). Self-compassion. In K. D. Neff. (Eds.). Handbook of İndividual Differences in Social Behavior, (pp. 561-573). Milano, Italy: Hachette UK Company.
 • Neff, K. D., & Vonk, R. (2009). Self-compassion versus global self-esteem: Two different ways of relating to oneself. Journal of Personality, 77, 23-50. doi/pdf/10.1111/j.1467-6494.2008.00537.x
 • Neff, K. D., & McGehee, P. (2010). Self-compassion and psychological resilience among adolescents and young adults. Self and Identity, 9, 225–240. doi.org/10.1080/15298860902979307
 • Neff, K. D., & Beretvas, S. N. (2013). The role of self-compassion in romantic relationships. Self and Identity, 12(1), 78-98. doi.org/10.1080/15298868.2011.639548
 • Neff, K. D., & Pommier, E. (2013). The relationship between self-compassion and other-focused concern among college undergraduates, community adults, and practicing meditators. Self and Identity, 12(2), 160-176.. doi.org/10.1080/15298868.2011.649546
 • Neff, K. D., & Tirch, D. (2013). Self-compassion and ACT. In. T. B. Kashdan,. & J. Ciarrochi (Eds.), Mindfulness, acceptance, and positive psychology: The seven foundations of well-being, (pp.78-106), Context Press/New Harbinger Publications, Oakland.
 • Neely, M. E., Schallert, D. L., Mohammed, S. S., Roberts, R. M., & Chen, Y. J. (2009). Self-kindness when facing stress: The role of self-compassion, goal regulation, and support in college students’ well-being. Motivation and Emotion, 33, 88-97. doi.org/10.1007/s11031-008-9119-8
 • Nolen-Hoeksema, S. (1991). Responses to depression and their effects on the duration of depressive episodes. Journal of abnormal psychology, 100(4), 569-582. doi.org/10.1037//0021-843x.100.4.569
 • Peker, E. (2017). Çocukluk çağı travmaları, yetişkinlik döneminde bağlanma biçimi ve öz anlayış arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Arel Üniversitesi. İstanbul.
 • Peter, D., & Gazelle, H. (2017). Anxious Solitude and Self‐Compassion and Self‐Criticism Trajectories in Early Adolescence: Attachment Security as a Moderator. Child Development, 88(6), 1834-1848. doi/pdfdirect/10.1111/cdev.12926
 • Pietromonaco, P. R., & Feldman Barrett, L. (2000). Attachment theory as an organizing framework: A view from different levels of analysis. Review of General Psychology, 4(2), 107-110. doi.org/10.1037%2F1089-2680.4.2.107
 • Przezdziecki, A., Sherman, K. A., Baillie, A., Taylor, A., Foley, E., & Stalgis‐Bilinski, K. (2013). My changed body: Breast cancer, body image, distress and self‐compassion. Psycho‐oncology, 22(8), 1872-1879. doi.org/10.1002/pon.3230
 • Shapiro, S. L., Astin, J. A., Bishop, S. R., & Cordova, M. (2005). Mindfulness-based stress reduction for health care professionals: Results from a randomized trial. International Journal of Stress Management, 12, 164- 176. doi: 10.1037/1072-5245.12.2.164
 • Smeets, E., Neff, K., Alberts, H., & Peters, M. (2014). Meeting suffering with kindness: Effects of a brief self‐ compassion intervention for female college students. Journal of Clinical Psychology, 70(9), 794- 807.doi/pdf/10.1002/jclp.22076
 • Sroufe, L. A., & Waters, E. (1977). Attachment as an organizational construct. Child Development, 1184- 1199. https://www.jstor.org/stable/pdf/1128475.pdf
 • Steinberg, L., & Silverberg, S. B. (1986). The vicissitudes of autonomy in early adolescence. Child Development, 57, 841-851. https://www.jstor.org/stable/pdf/1130361.pdf
 • Soysa, C. K., & Wilcomb, C. J. (2015). Mindfulness, self-compassion, self-efficacy, and gender as predictors of depression, anxiety, stress, and well-being. Mindfulness, 6(2), 217-226. doi 10.1007/s12671-013-0247- 1 Tanhan, A. (2019). Acceptance and commitment therapy with ecological systems theory: Addressing Muslim mental health issues and wellbeing. Journal of Positive Psychology and Wellbeing, 3(2), 197-219. https://doi.org/10.47602/jpsp.v3i2.172
 • Tanhan, A. (2020). COVID-19 Sürecinde Online Seslifoto (OSF) Yöntemiyle Biyopsikososyal Manevi ve Ekonomik Meseleleri ve Genel İyi Oluş Düzeyini Ele Almak: OSF’nin Türkçeye Uyarlanması. Electronic Turkish Studies, 15(4). https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44451
 • Tanhan, A., & Strack, R. W. (2020). Online photovoice to explore and advocate for Muslim biopsychosocial spiritual wellbeing and issues: Ecological systems theory and ally development. Current Psychology, 39(6), 2010-2025. http://dx.doi.org/10.1007/s12144-020-00692-6
 • . Tanhan, A., Arslan, G., Yavuz, K. F., Young, J. S., Çiçek, İ., Akkurt, M. N., Ulus, İ. Ç., Görünmek, E. T., Demir, R., Kürker, F., Çelik, C., Akça, M. Ş., Ünverdi, B., Ertürk, H., & Allen, K. (2021). A constructive understanding of mental health facilitators and barriers through Online Photovoice (OPV) during COVID-19. ESAM Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(2). Advance Online Publication. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15257.13921
 • Tirch, D. D. (2010). Mindfulness as a context for the cultivation of compassion. International Journal of Cognitive Therapy, 3(2), 113-123.doi: 10.1521/ijct.2010.3.2.113
 • Tel, F. D., & Sarı, T. (2016). Üniversite öğrencilerinde öz duyarlılık ve yaşam doyumu. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (1), 292-304. doi: 10.17240/aibuefd.2016.16.1-5000182922
 • Yağbasanlar, O. (2018). Üniversite öğrencilerinin psikolojik dayanıklılıkları ile dini yönelimleri ve öz-şefkatleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Yang, X. (2016). Self-compassion, relationship harmony, versus self-enhancement: Different ways of relating to well-being in Hong Kong Chinese. Personality and Individual Differences, 89, 24-27. doi.org/10.1016/j.paid.2015.09.006
 • Yarnell, L. M., Stafford, R. E., Neff, K. D., Reilly, E. D., Knox, M. C., & Mullarkey, M. (2015). Meta-analysis of gender differences in self-compassion. Self and Identity, 14(5), 499-520. doi.org/10.1080/15298868.2015.1029966
 • Yıldırım, M., & Sarı, T. (2018). Öz-şefkat ölçeği kısa formu’nun türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(4), 2502-2517. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018.18.41844-452171
 • Yörükoğlu, A (2000). Gençlik çağı, Özgür Yayınları: İstanbul.
 • Wei, M., Liao, K. Y. H., Ku, T. Y., & Shaffer, P. A. (2011). Attachment, self‐compassion, empathy, and subjective well‐being among college students and community adults. Journal of Personality, 79(1), 191-221. doi/pdf/10.1111/j.1467-6494.2010.00677.x
 • Wiltz, J. M. A. (2005). İdentifying factors associated with friendship in individuals with mental retardation. (Unpublished doctoral dissertation). Ohio State University, Ohio.https://etd.ohiolink.edu/apexprod/rws_etd/send_file/send?accession=osu1122928929&dispositi on=inline
 • Wren, A. A., Somers, T. J., Wright, M. A., Goetz, M. C., Leary, M. R., Fras, A. M., ... & Keefe, F. J. (2012). Selfcompassion in patients with persistent musculoskeletal pain: relationship of self-compassion to adjustment to persistent pain. Journal of pain and symptom management, 43(4), 759-770. doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2011.04.014
APA SUMBAS E, Öztürk N (2021). Self-Compassion’s Correlation with Attachment for Middle School Adolescents. , 598 - 612. 10.14686/buefad.652394
Chicago SUMBAS EZGI,Öztürk Nilgün Self-Compassion’s Correlation with Attachment for Middle School Adolescents. (2021): 598 - 612. 10.14686/buefad.652394
MLA SUMBAS EZGI,Öztürk Nilgün Self-Compassion’s Correlation with Attachment for Middle School Adolescents. , 2021, ss.598 - 612. 10.14686/buefad.652394
AMA SUMBAS E,Öztürk N Self-Compassion’s Correlation with Attachment for Middle School Adolescents. . 2021; 598 - 612. 10.14686/buefad.652394
Vancouver SUMBAS E,Öztürk N Self-Compassion’s Correlation with Attachment for Middle School Adolescents. . 2021; 598 - 612. 10.14686/buefad.652394
IEEE SUMBAS E,Öztürk N "Self-Compassion’s Correlation with Attachment for Middle School Adolescents." , ss.598 - 612, 2021. 10.14686/buefad.652394
ISNAD SUMBAS, EZGI - Öztürk, Nilgün. "Self-Compassion’s Correlation with Attachment for Middle School Adolescents". (2021), 598-612. https://doi.org/10.14686/buefad.652394
APA SUMBAS E, Öztürk N (2021). Self-Compassion’s Correlation with Attachment for Middle School Adolescents. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 598 - 612. 10.14686/buefad.652394
Chicago SUMBAS EZGI,Öztürk Nilgün Self-Compassion’s Correlation with Attachment for Middle School Adolescents. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10, no.3 (2021): 598 - 612. 10.14686/buefad.652394
MLA SUMBAS EZGI,Öztürk Nilgün Self-Compassion’s Correlation with Attachment for Middle School Adolescents. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.10, no.3, 2021, ss.598 - 612. 10.14686/buefad.652394
AMA SUMBAS E,Öztürk N Self-Compassion’s Correlation with Attachment for Middle School Adolescents. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 10(3): 598 - 612. 10.14686/buefad.652394
Vancouver SUMBAS E,Öztürk N Self-Compassion’s Correlation with Attachment for Middle School Adolescents. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 10(3): 598 - 612. 10.14686/buefad.652394
IEEE SUMBAS E,Öztürk N "Self-Compassion’s Correlation with Attachment for Middle School Adolescents." Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, ss.598 - 612, 2021. 10.14686/buefad.652394
ISNAD SUMBAS, EZGI - Öztürk, Nilgün. "Self-Compassion’s Correlation with Attachment for Middle School Adolescents". Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10/3 (2021), 598-612. https://doi.org/10.14686/buefad.652394