Yıl: 2021 Cilt: 16 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 931 - 959 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.7827/TurkishStudies.50104 İndeks Tarihi: 20-05-2022

Türkiye’de Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Geldiği Son Nokta

Öz:
Bu çalışmanın amacı; yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında 2014-2020 yılları arasındahazırlanmış olan lisansüstü tezleri; eğitim düzeylerine, yapıldığı yıllara, enstitü türlerine, konu alanlarına,kullanılan araştırma modeline, evren/örneklem/çalışma gruplarına göre sınıflandırarak incelemektir.Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde;bulguların betimlenerek yorumlanması amacıyla kullanılan nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analizkullanılmıştır. 2014-2020 yılının Aralık ayına kadar olan dönemde yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ileilgili hazırlanmış 263 tezin 12’sinin 2014 yılında, 21’inin 2015 yılında, 18’inin 2016 yılında, 22’sinin 2017yılında, 52’sinin 2018 yılında, 101’inin 2019 yılında ve 37’sinin 2020 yılında hazırlandığı görülmektedir.Tezler, araştırma modeli bakımından incelendiğinde nitel araştırma modellerinin kullanıldığı çalışmalarınsayısal açıdan fazla olduğu tespit edilmiştir. Tezlerin örneklem/çalışma grubu/incelenen materyal vb.değişkenlerine göre dağılımına bakıldığında en fazla 128 tez ile kitap-doküman çalışmaları olmuştur.Tezlerin konu alanlarına bakıldığında 25 tez ile en çok çalışılan konu kitap-eser inceleme ve kullanımıdır.Tezler türlerine göre incelendiğinde 263’ün tezin 206’sı yüksek lisans 57’si doktora tezidir. Tezlerin enstitütürlerine göre dağılımı incelediğinde 145’inin Eğitim Bilimleri Enstitüsünde hazırlandığı görülmektedir. Butür çalışmaların her geçen gün artması, alana yön vermesi bakımından önem taşımaktadır. Lisansüstü tezler,bu çalışma ve ilgili çalışmalar incelenerek alanın ihtiyaç duyduğu tez konuları belirlenebilir. Bu çalışmayabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında yapılacak yeni çalışmalar için bütünlük sunarak yol göstericiolabilir ve araştırmacılara kolaylık sağlayabilir.
Anahtar Kelime:

Current Situation of Teaching Turkish as a Foreign Language

Öz:
This study aimed to examine the postgraduate theses written on teaching Turkish as a foreignlanguage between 2014-2020 by classifying them according to the level of education, year, type of institute,subject area, research model, and universe/sample/study group. The document analysis method, one of thequalitative research methods, was used in the Study. The descriptive analysis method, one of the qualitativeresearch methods that are used to describe and interpret the results, was used to analyze the data. Of the 263theses written on teaching Turkish as a foreign language between 2014 and December 2020, 12, 21, 18, 22,52, 101, and 37 were written in 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, and 2020, respectively. The theses wereexamined in terms of the research model and it was found that the number of theses in which qualitativeresearch models were used is greater. Regarding the distribution of the theses according to the variables ofsample/study group/reviewed material etc., the number of book-document studies was the highest (128theses). Regarding the subject areas of the theses, the most-studied topic were book-work review and usage(25 theses). Regarding the level of education of the 263 theses, 206 were master’s theses and 57 weredoctoral dissertations. Regarding the types of the institute of the theses, 145 prepared at the institute ofEducational Sciences. The increase of such studies every day is important in terms of leading the field. Thisstudy can guide further research on teaching Turkish as a foreign language by offering integrity and provideconvenience to researchers. This study can guide further research on teaching Turkish as a foreign languageby offering integrity and provide convenience to researchers.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA DOĞAN KAHTALI B, Eroğlu B (2021). Türkiye’de Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Geldiği Son Nokta . , 931 - 959. 10.7827/TurkishStudies.50104
Chicago DOĞAN KAHTALI BAHAR,Eroğlu Büşra Türkiye’de Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Geldiği Son Nokta . (2021): 931 - 959. 10.7827/TurkishStudies.50104
MLA DOĞAN KAHTALI BAHAR,Eroğlu Büşra Türkiye’de Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Geldiği Son Nokta . , 2021, ss.931 - 959. 10.7827/TurkishStudies.50104
AMA DOĞAN KAHTALI B,Eroğlu B Türkiye’de Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Geldiği Son Nokta . . 2021; 931 - 959. 10.7827/TurkishStudies.50104
Vancouver DOĞAN KAHTALI B,Eroğlu B Türkiye’de Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Geldiği Son Nokta . . 2021; 931 - 959. 10.7827/TurkishStudies.50104
IEEE DOĞAN KAHTALI B,Eroğlu B "Türkiye’de Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Geldiği Son Nokta ." , ss.931 - 959, 2021. 10.7827/TurkishStudies.50104
ISNAD DOĞAN KAHTALI, BAHAR - Eroğlu, Büşra. "Türkiye’de Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Geldiği Son Nokta ". (2021), 931-959. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.50104
APA DOĞAN KAHTALI B, Eroğlu B (2021). Türkiye’de Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Geldiği Son Nokta . Turkish Studies (Elektronik), 16(3), 931 - 959. 10.7827/TurkishStudies.50104
Chicago DOĞAN KAHTALI BAHAR,Eroğlu Büşra Türkiye’de Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Geldiği Son Nokta . Turkish Studies (Elektronik) 16, no.3 (2021): 931 - 959. 10.7827/TurkishStudies.50104
MLA DOĞAN KAHTALI BAHAR,Eroğlu Büşra Türkiye’de Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Geldiği Son Nokta . Turkish Studies (Elektronik), vol.16, no.3, 2021, ss.931 - 959. 10.7827/TurkishStudies.50104
AMA DOĞAN KAHTALI B,Eroğlu B Türkiye’de Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Geldiği Son Nokta . Turkish Studies (Elektronik). 2021; 16(3): 931 - 959. 10.7827/TurkishStudies.50104
Vancouver DOĞAN KAHTALI B,Eroğlu B Türkiye’de Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Geldiği Son Nokta . Turkish Studies (Elektronik). 2021; 16(3): 931 - 959. 10.7827/TurkishStudies.50104
IEEE DOĞAN KAHTALI B,Eroğlu B "Türkiye’de Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Geldiği Son Nokta ." Turkish Studies (Elektronik), 16, ss.931 - 959, 2021. 10.7827/TurkishStudies.50104
ISNAD DOĞAN KAHTALI, BAHAR - Eroğlu, Büşra. "Türkiye’de Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Geldiği Son Nokta ". Turkish Studies (Elektronik) 16/3 (2021), 931-959. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.50104