Meseletü’l-uluvv ve’n-nüzûl fi’l-hadîs

Yıl: 2021 Cilt: 26 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 395 - 413 Metin Dili: Türkçe

Meseletü’l-uluvv ve’n-nüzûl fi’l-hadîs

Öz:
Tercümesini yaptığımız Meseletü’l-uluvv ve’n-nüzûl fi’l-hadis adlı risale İbnü’l-Kayserânî el- Makdisî (ö. 507/1113) tarafından âlî ve nâzil isnâd konusunda kaleme alınmıştır. Müellif eserin başında hadis ve hadis ehlinin faziletine dair bazı rivayetlere yer vermiş, daha sonra hadis ilminde âlî ve nâzil isnâd konusuna geçmiştir. Muhaddislerin âli isnâdı övdüklerini, nâzili yerdiklerini, âlî isnâdın beş derecesi olduğunu belirtmiş ve bunları örnekler vererek açıklamıştır. Âlî isnâdın derecelerini açıklarken arada tâbiînin ve hadis imamların tabakalarına da değinmiştir. Araştırmamıza göre âlî isnâdın bu beşli taksimi ilk olarak İbnü’l-Kayserânî tarafından yapılmıştır. Daha sonra İbnü’s-Salâh ve diğer bazı hadis usulü yazarları birtakım değişikliklerle onu takip etmiştir. Risale, Salâhuddin Makbûl Ahmed adlı araştırmacı tarafından 1981 yılında Şam Dârü’l-kütübi’z-zâhiriyye’de 4515 numara ile kayıtlı bulunan yazma nüsha esas alınarak tahkik edilmiş ve Mektebetu İbn Teymiyye tarafından Kuveyt’te yayımlanmıştır. Ayrıca Ahmed Ferid el-Mezîdî tarafından da tahkik edilmiş ve Beyrut’ta Darü’l-kütübi’l-ilmiyye tarafından 2004 tarihinde yayımlanmıştır. Bizler risalenin Salâhuddin Makbûl tarafından tahkik edilen nüshasını esas alarak tercüme ettik. Konunun anlaşılması için dipnotlarda bazı açıklamalarda bulunduk ve köşeli parantez içinde birtakım başlıklar eklemiş olduk.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Tarih
Sosyal > Sosyal > Felsefe
Sosyal > Sosyal > Din Bilimi
Fen > Temel Bilimler > Astronomi ve Astrofizik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Çeviri Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aydınlı, Abdullah. Hadis Istılahları Sözlüğü. İstanbul: M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2009.
 • Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail. el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ. Beyrut: Mustafa Dîb el-Buğâ, 1993.
 • Buhari, Muhammed b. İsmail. el-Cami’ü’s-Sahih. Thk. Mustafa ed-Dîb. Beyrut: Daru ibn Kesir, 1987.
 • Celâlüdin es-Suyûtî. Fethü’l-kebîr. 3 Cilt. Beyrut: Dârü’l-fikr, 2003.
 • Müslim, Ebü’l-Hüseyin b. Haccâc. el-Müsnedü’s-sahîh. Riyad: Beytu’l-efkâri’ddevliyye, 1998.
 • Taberânî, Ebü’l-Kâsım. el-Mu’cemü’l-kebîr. Thk. Hamdi Abdülmecid Selefi. 3. Bs, IXXV Cilt. Kahire: Mektebetü İbn Teymiye, 1994.
 • Talat Koçyiğit. Hadis Terimleri Sözlüğü. Ankara: Rehber, 1992.
 • Tirmizî, Muhammed b. İsâ (ö. 279/892) et-. Sünen. Thk. Şuayb el-Arnavut, Adil Mürşid vd. Beyrut: Müessesetü’r-risâle, 2001.
 • Yıldırım, Selahattin. İbnü’l-Kayserânî el-Makdisî (ö. 507/1113) ve Hadisçiliği. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk, 2011.
 • Yücel, Ahmet. “Leyse bi-Şey’”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 27: 168. İstanbul: TDV Yayınları, 2003.
 • Zehebî, Şemsuddîn Ebu Abdillah Muhammed b. Ahmed ez-. Siyeru a’lâmi’nnübelâ. Thk. Şu’ayb el-Arnaût vd. Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1985.
APA EL-MAKDİS İ, YILDIRIM S (2021). Meseletü’l-uluvv ve’n-nüzûl fi’l-hadîs. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 26(2), 395 - 413.
Chicago EL-MAKDİS İbnü l-Kayser n,YILDIRIM Selahattin Meseletü’l-uluvv ve’n-nüzûl fi’l-hadîs. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 26, no.2 (2021): 395 - 413.
MLA EL-MAKDİS İbnü l-Kayser n,YILDIRIM Selahattin Meseletü’l-uluvv ve’n-nüzûl fi’l-hadîs. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.26, no.2, 2021, ss.395 - 413.
AMA EL-MAKDİS İ,YILDIRIM S Meseletü’l-uluvv ve’n-nüzûl fi’l-hadîs. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ. 2021; 26(2): 395 - 413.
Vancouver EL-MAKDİS İ,YILDIRIM S Meseletü’l-uluvv ve’n-nüzûl fi’l-hadîs. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ. 2021; 26(2): 395 - 413.
IEEE EL-MAKDİS İ,YILDIRIM S "Meseletü’l-uluvv ve’n-nüzûl fi’l-hadîs." FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 26, ss.395 - 413, 2021.