Yıl: 2021 Cilt: 13 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 759 - 768 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5336/nurses.2021-81078 İndeks Tarihi: 29-05-2022

Cerrahi Hastalara Özgü Taburculuk EğitimiMemnuniyet Ölçeği’nin Geliştirilmesi

Öz:
Amaç: Bu çalışma, cerrahi kliniklerden taburcu olan hastaların, taburculuk eğitimi memnuniyetlerinin belirlenebilmesi için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının geliştirilmesini amaçlamaktadır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmada, metodolojik yöntem temel alınmıştır. Çalışma, 15 Haziran 2017 ve 15 Ekim 2017 tarihleri arasında Türkiye’de Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinin cerrahi kliniklerinde ameliyat olan ve taburculuk eğitimi alan, çalışmaya katılmaya gönüllü 340 hasta ile yürütülmüştür. Çalışmanın verileri, “Hasta Sosyodemografik Anket Formu” ve “Taburculuk Eğitimi Memnuniyet Ölçeği” ile toplanmıştır. Ölçeğin geliştirme sürecinde öncelikle literatür taranarak, örneklem grubunu temsil eden hasta ve cerrahi hemşirelerle görüşme yapılarak madde havuzu oluşturulmuştur. Oluşturulan 49 maddelik madde havuzu, 6 uzmanın görüşüne sunulmuştur. Uzmanlardan gelen dönütler doğrultusunda ölçeğin kapsam geçerliği hesaplanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliğinin belirlenmesi için Cronbach α iç tutarlılık katsayısı ve madde toplam korelasyon puanı hesaplanmıştır. Bulgular: Taburculuk Eğitimi Memnuniyet Ölçeği’nin Kaiser-Meyer-Olkin değeri 0,91 olarak bulunmuştur. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin; 5 faktörlü bir yapı gösterdiği, faktör yükü 0,40’ın altında kalan ve birden fazla faktöre yüklenen maddeler ölçekten çıkartılarak, 21 maddeden oluştuğu belirlenmiştir. Ölçek maddelerinin faktör yük değerleri 0,50’nin üzerindedir. Madde toplam madde korelasyon puanları 0,42- 0,65 arasında değer almaktadır. Ölçek genelinin Cronbach α güvenirlik katsayısı 0,91 olarak bulunmuştur. Sonuç: Beşli Likert yapıda 21 madden oluşan cerrahi hastalara özgü Taburculuk Eğitimi Memnuniyet Ölçeği’nin, geçerlilik ve güvenirlilik açısından uygun bir ölçme aracı olduğu ve ölçeğin sağlık bakım hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda, taburculuk eğitimine yönelik hasta memnuniyetinin ölçülmesinde kullanılabileceği söylenebilir.
Anahtar Kelime:

Development of Discharge Training Satisfaction Scale forSurgical Patients

Öz:
ABS TRACT Objective: This study aims to develop a valid and reliable measurement tool in order to determine the discharge education satisfaction of patients discharged from surgical clinics. Material and Methods: The study conducted based on the methodological method. The study, June 15, 2017-October 15, 2017 between having surgery in the surgical ward of Eskişehir Yunus Emre State Hospital in Turkey and discharge training was conducted with 340 patients volunteered to participate in the field work. The data of the study were collected using the “Patient Socio-Demographic Questionnaire” and “Discharge Education Satisfaction Scale”. During the development process of the scale, an item pool was created by first reviewing the literature, interviewing patients and surgical nurses representing the sample group. The item pool consisting of 49 items was presented to the opinion of 6 experts. Content validity of the scale was calculated in line with the feedback from experts. Exploratory factor analysis was conducted to determine the construct validity of the scale. In order to determine the reliability of the scale, Cronbach α internal consistency coefficient and item total correlation score were calculated. Results: The Kaiser-Meyer-Olkin value of the Discharge Education Satisfaction Scale was found as 0.91. As a result of the exploratory factor analysis, it was determined that the scale showed a 5-factor structure, and the items with a factor load below 0.40 and loaded on more than one factor were removed from the scale and consisted of 21 items. The factor load values of the scale items are above 0.50. Item total item correlation scores range from 0.42 to 0.65. The Cronbach α reliability coefficient of the overall scale was found to be 0.91. Conclusion: It can be said that the Discharge Education Satisfaction Scale, which consists of 21 items in a 5-Likert structure, is a suitable measurement tool in terms of validity and reliability, and that the scale can be used to measure patient satisfaction for discharge education in institutions and organizations that provide health care services.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
2
 • 1. Temple JS. Community-based nursing practice. In: O'Connell Smeltzer SC, Bare BG, Hinkle JL, Cheever KH, eds. Brunner & Suddarth's Textbook Of Medical-Surgical Nursing. 12th ed. philadelphia: Wolters Kluwer Health; 2010. p.8-20. [Link]
 • 2. Henderson A, zernike W. A study of the impact of discharge information for surgical patients. J Adv Nurs. 2001;35(3):435-41. [Crossref] [pubmed]
 • 3. pieper B, Sieggreen M, Freeland B, Kulwicki p, Frattaroli M, Sidor D, et al. Discharge information needs of patients after surgery. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2006;33 (3):281-9; quiz 290-1. [Crossref] [pubmed]
 • 4. Dal ü, Bulut H, Demir SG. Cerrahi girişim sonrası hastaların evde yaşadıkları sorunlar [The problems experienced by the patients at home after surgery]. Med J Bakirkoy. 2012;8(1):34-40. [Crossref]
 • 5. Weiss ME, Sawin KJ, Gralton K, Johnson N, Klingbeil C, Lerret S, et al. Discharge teaching, readiness for discharge, and post-discharge outcomes in parents of hospitalized children. J pediatr Nurs. 2017;34:58-64. [Crossref] [pubmed]
 • 6. Thomas DG, Bradley L, Servi A, Reilly S, Niskala Apps J, McCrea M, et al. parental knowledge and recall of concussion discharge instructions. J Emerg Nurs. 2018;44(1):52-6. [Crossref] [pubmed]
 • 7. Lin SC, Cheng SJ, Shih SC, Chang WL, Chu CH, Tjung JJ. The past, present, and future of discharge planning in Taiwan. International Journal of Gerontology. 2013;7(2):65-9. [Crossref]
 • 8. pelt CE, Gililland JM, Erickson JA, Trimble DE, Anderson MB, peters CL. Improving value in total joint arthroplasty: a comprehensive patient education and management program decreases discharge to post-acute care facilities and post-operative complications. J Arthroplasty. 2018;33(1):14-8. [Crossref] [pubmed]
 • 9. Ben-Morderchai B, Herman A, Kerzman H, Irony A. Structured discharge education improves early outcome in orthopedic patients. International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing. 2010;14(2):66-74. [Crossref]
 • 10. Strong S, Bettin A. An initiative to improve patient discharge satisfaction. Rehabil Nurs. 2015;40(1):52-9. [Crossref] [pubmed]
 • 11. Croissant K, Shafi MI. preoperative and postoperative care in gynaecology. Obstetrics, Gynaecology & Reproductive Medicine. 2009;19 (3):68-74. [Crossref]
 • 12. uzun O, ucuzal M, Inan G. post-discharge learning needs of general surgery patients. pak J Med Sci. 2011;27(3):634-7. [Link]
 • 13. Güçlü A, Kurşun Ş. Genel cerrahi hastalarının taburculuk eğitim gereksinimleri [Learning needs at discharge of patients hosiptalized in the general surgery clinic]. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017; 20(2):107-12. [Link]
 • 14. Koelling TM, Johnson ML, Cody RJ, Aaronson KD. Discharge education improves clinical outcomes in patients with chronic heart failure. Circulation. 2005;111(2):179-85. [Crossref] [pubmed]
 • 15. Hu R, Gu B, Tan Q, Xiao K, Li X, Cao X, et al. The effects of a transitional care program on discharge readiness, transitional care quality, health services utilization and satisfaction among Chinese kidney transplant recipients: A randomized controlled trial. Int J Nurs Stud. 2020;110:103700. [Crossref] [pubmed] KAYNAKLAR 768 Sevinç MEŞE ve ark. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2021;13(4):759-68
 • 16. ünalan D, Öztürk A, Tolga Y, Taşdelen C, Yazlak z, Öğüt E, et al. Kayseri Devlet Hastanesi'nden poliklinik hizmeti alan SSK mensubu erişkin hastalarda memnuniyet durumu [The satisfaction of the SSK patients who recieve treatment at the outpatients clinic, at Kayseri State Hospital]. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2008;3(8):85-97. [Link]
 • 17. Merkouris A, Ifantopoulos J, Lanara V, Lemonidou C. patient satisfaction: a key concept for evaluating and improving nursing services. J Nurs Manag. 1999;7(1):19-28. [Crossref] [pubmed]
 • 18. Çatal E, Dicle A. Hasta Öğrenim Gereksinimleri Ölçeği'nin Türkiye'de geçerlik ve güvenirlik çalışması [A validity and reliability study of The patient Learning Needs Scale in Türkiye]. DEuHYO ED. 2008;1(1):19-32. [Link]
 • 19. Kılıç B, Bağçivan G, Akbayrak N, Çiçek H. Kalp Yetmezliği Hastalarının Öğrenme Gereksinimleri Envanteri'nin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması [The validity and reliability study of the Turkish version of the Heart Failure patients Learning Needs Inventory]. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018;21(2):79-88. [Link]
 • 20. Esin N. Veri toplama yöntem ve araçları & veri toplama araçlarının güvenirlik ve geçerliği. Erdoğan S, Nahcivan N, Esin N, editörler. Hemşirelikte Araştırma: Süreç, uygulama ve Kritik. 2. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2015. p.200-13. [Link]
 • 21. Çokluk Ö, Şekercioğlu G, Büyüköztürk Ş. Açımlayıcı faktör analizi. Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SpSS ve LISREL uygulamaları. 3. Baskı. Ankara: pegem Akademi; 2014. p.177-246.
 • 22. Kaiser HF. [An index of factorial simplicity]. psychometrika. 1974;39(1):31-6. [Crossref]
 • 23. DeVellis RF. Factor analysis. Scale Development: Theory and Applications. 2nd ed. The united States: SAGE publications; 2003. p.102-37. [Link]
 • 24. Tabachnick BG, Fidell LS. Canonical correlation. Structural equation modeling. using Multivariate Statistics. 6th ed. England: pearson Education; 2013. p.656-740. [Link]
 • 25. Grove SK, Burns N, Gray J. Measurement concepts. The practice of Nursing Research: Appraisal, Synthesis, and Generation of Evidence. 7th ed. China: Elsevier; 2012. p.394- 7. [Link]
 • 26. Özdamar K. [Açıklayıcı Faktör Analizi, AFA]. Ölçek ve Test Geliştirme Yapısal Eşitlik Modellemesi: IBM SpSS, IBM SpSS AMOS ve MINTAB uygulamalı. 2. Baskı. Eskişehir: Nisan Kitabevi; 2017. p.131-57.
 • 27. Tuna z, Çelik SS. Discharge training and counseling: Functional autonomy and postdischarge problems of elderly patients undergoing coronary artery bypass graft surgery. Turk Gogus Kalp Dama. 2014;22(3):570-6. [Crossref]
 • 28. Büyüköztürk Ş. Testlerin geçerlik ve güvenirlik analizlerinde kullanılan bazı istatistikler. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni SpSS uygulamaları ve Yorum. 8. Baskı. Ankara: pegem Akademi Yayıncılık; 2007. p.167-82.
 • 29. Field A. Exploratory factor analysis. Discovering Statistics using SpSS. 3rd ed. London: Sage publications; 2009. p.627-80. [Link]
 • 30. pallant J. Checking the reliability of a scale. SpSS Survival Manual. 6th ed. England: Mcgraw-Hill Education (uK); 2016. p.101-5. [Crossref]
 • 31. Sayin Y, Aksoy G. The nurse's role in providing information to surgical patients and family members in Turkey: a descriptive study. AORN J. 2012;95(6):772-87. [Crossref] [pubmed]
 • 32. Waniga HM, Gerke T, Shoemaker A, Bourgoine D, Eamranond p. The impact of revised discharge instructions on patient satisfaction. J patient Exp. 2016;3(3):64-8. [Crossref] [pubmed] [pMC]
 • 33. Ipek Coban G, Kasikci, M. Reliability and validity of the scale of patient perception of hospital experience with nursing care in a Turkish population. Journal of Clinical Nursing. 2010;19(1314):1929-34. [Crossref] [pubmed]
 • 34. Akin S, Erdogan S. The Turkish version of the Newcastle Satisfaction with Nursing Care Scale used on medical and surgical patients. J Clin Nurs. 2007;16(4):646-53. [Crossref] [pubmed]
APA MEŞE S, Kosgeroglu N (2021). Cerrahi Hastalara Özgü Taburculuk EğitimiMemnuniyet Ölçeği’nin Geliştirilmesi. , 759 - 768. 10.5336/nurses.2021-81078
Chicago MEŞE Sevinç,Kosgeroglu Nedime Cerrahi Hastalara Özgü Taburculuk EğitimiMemnuniyet Ölçeği’nin Geliştirilmesi. (2021): 759 - 768. 10.5336/nurses.2021-81078
MLA MEŞE Sevinç,Kosgeroglu Nedime Cerrahi Hastalara Özgü Taburculuk EğitimiMemnuniyet Ölçeği’nin Geliştirilmesi. , 2021, ss.759 - 768. 10.5336/nurses.2021-81078
AMA MEŞE S,Kosgeroglu N Cerrahi Hastalara Özgü Taburculuk EğitimiMemnuniyet Ölçeği’nin Geliştirilmesi. . 2021; 759 - 768. 10.5336/nurses.2021-81078
Vancouver MEŞE S,Kosgeroglu N Cerrahi Hastalara Özgü Taburculuk EğitimiMemnuniyet Ölçeği’nin Geliştirilmesi. . 2021; 759 - 768. 10.5336/nurses.2021-81078
IEEE MEŞE S,Kosgeroglu N "Cerrahi Hastalara Özgü Taburculuk EğitimiMemnuniyet Ölçeği’nin Geliştirilmesi." , ss.759 - 768, 2021. 10.5336/nurses.2021-81078
ISNAD MEŞE, Sevinç - Kosgeroglu, Nedime. "Cerrahi Hastalara Özgü Taburculuk EğitimiMemnuniyet Ölçeği’nin Geliştirilmesi". (2021), 759-768. https://doi.org/10.5336/nurses.2021-81078
APA MEŞE S, Kosgeroglu N (2021). Cerrahi Hastalara Özgü Taburculuk EğitimiMemnuniyet Ölçeği’nin Geliştirilmesi. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 13(4), 759 - 768. 10.5336/nurses.2021-81078
Chicago MEŞE Sevinç,Kosgeroglu Nedime Cerrahi Hastalara Özgü Taburculuk EğitimiMemnuniyet Ölçeği’nin Geliştirilmesi. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi 13, no.4 (2021): 759 - 768. 10.5336/nurses.2021-81078
MLA MEŞE Sevinç,Kosgeroglu Nedime Cerrahi Hastalara Özgü Taburculuk EğitimiMemnuniyet Ölçeği’nin Geliştirilmesi. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.13, no.4, 2021, ss.759 - 768. 10.5336/nurses.2021-81078
AMA MEŞE S,Kosgeroglu N Cerrahi Hastalara Özgü Taburculuk EğitimiMemnuniyet Ölçeği’nin Geliştirilmesi. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. 2021; 13(4): 759 - 768. 10.5336/nurses.2021-81078
Vancouver MEŞE S,Kosgeroglu N Cerrahi Hastalara Özgü Taburculuk EğitimiMemnuniyet Ölçeği’nin Geliştirilmesi. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. 2021; 13(4): 759 - 768. 10.5336/nurses.2021-81078
IEEE MEŞE S,Kosgeroglu N "Cerrahi Hastalara Özgü Taburculuk EğitimiMemnuniyet Ölçeği’nin Geliştirilmesi." Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 13, ss.759 - 768, 2021. 10.5336/nurses.2021-81078
ISNAD MEŞE, Sevinç - Kosgeroglu, Nedime. "Cerrahi Hastalara Özgü Taburculuk EğitimiMemnuniyet Ölçeği’nin Geliştirilmesi". Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi 13/4 (2021), 759-768. https://doi.org/10.5336/nurses.2021-81078