Yıl: 2021 Cilt: 13 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 906 - 916 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.5336/nurses.2020-79429 İndeks Tarihi: 29-05-2022

Professional Quality of Life and Psychological Empowerment Levels of Nurses’: A Cross-sectional Study

Öz:
Objective: The aim of this study is to determine the relationship between the professional quality of life and psychological empowerment levels of nurses and the contributing factors affecting this relationship. Material and Methods: This cross-sectional study was conducted with nurses working at different clinics in a university hospital in the Aegean Region of Turkey between October 2019 and May 2020. The research data were collected via “Socio-demographic Information Form”, “Professional Quality of Life Scale (ProQOL)”, and “Psychological Empowerment Scale (PES)”. Results: The average age of the nurses is 32.87±9.20 years, 75.3% are female, 56.3% are undergraduate and 52.3% are single. It was determined that 39.1% of the nurses worked in surgical clinics, and it was determined that 40.2% of them worked in the unit between 1-5 years. There is a positive and strong correlation between the ProQOL “job satisfaction” subscale mean scores and PES total mean score (p<0.01). There is a negative and statistically significant correlation between the total mean scores of “burnout” and "empathy" subscales of ProQO and PES total mean score (p<0.01). Conclusion: This study showed that nurses’ clinical environment had a profound impact on the quality of life and psychological empowerment levels and psychological empowerment had significant effect on their job satisfaction. So it is crucial to plan effective interventions like psychodrama empowering program, psychological counselling, mentor support, peer support program to reduce the level of burnout and compassion fatigue.
Anahtar Kelime:

Hemşirelerin Çalışma Yaşam Kalitesi vePsikolojik Güçlendirilme Düzeyleri: Kesitsel Bir Araştırma

Öz:
Amaç: Araştırma, hemşirelerin çalışma yaşam kalitesi ve psikolojik güçlendirme düzeyleri arasındaki ilişkinin ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla planlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı ve kesitsel desende planlanan bu çalışma, Ekim 2019- Mayıs 2020 tarihleri arasında Ege Bölgesi’nde bulunan bir üniversite hastanesinin farklı kliniklerinde çalışan hemşirelerle yürütülmüştür. Araştırmanın verileri; “Sosyodemografik Bilgi Formu” ile “Çalışma Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÇYKÖ) ve “Psikolojik Güçlendirme Ölçeği (PGÖ)” kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalaması 32,87±9,20 yıl olup, %75,3’ü kadın, %56,3’ü lisans mezunu ve %52,3’ü bekârdır. Hemşirelerin %39,1’inin cerrahi kliniklerde çalıştığı belirlenmiş olup, %40,2’sinin birimdeki çalışma süresinin 1-5 yıl arasında olduğu saptanmıştır. Hemşirelerin ÇYKÖ ve mesleki tatmin alt ölçeği toplam puan ortalaması ile PGÖ toplam puan ortalaması arasında istatistiksel olarak pozitif yönde güçlü bir ilişki bulunmuştur (p<0,01). ÇYKÖ tükenmişlik ve eş duyum alt ölçekleri toplam puan ortalamaları ile PGÖ toplam puan ortalaması arasında istatistiksel olarak negatif yönde zayıf bir ilişki bulunmuştur (p<0,01). Sonuç: Yapılan bu çalışma sonucunda, hemşirelerin çalışma koşullarının çalışma yaşam kalitesi ve psikolojik güçlendirme düzeylerini etkilediği bulunmuştur. Ayrıca, hemşirelerin psikolojik güçlendirme düzeyinin mesleki tatmini önemli ölçüde etkilediği belirlenmiştir. Bu nedenle tükenmişlik ve merhamet yorgunluğunu azaltmak için psikodrama güçlendirme programı, psikolojik danışma, mentor desteği, akran destek programı gibi etkili müdahaleleri planlamak çok önemlidir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
2
2
 • 1. Üstün B, partlak Günüşen N. Terminal hastalıklı hastaların hemşiresi olmak: güçlü kalabilir miyiz? [Being a nurse of terminally ill patients: can we stay strong?]. Türkiye Klinikleri J ped Nurs Special Topics. 2018;4 (3):127-32.
 • 2. Özgür G, Babacan Gümüş A, Gürdağ Ş. Hastanede çalışan hemşirelerde ruhsal belirtilerin incelenmesi [Investigation of psychiatric symptoms in nurses working in a hospital]. Düşünen Adam psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi. 2011;24:296-305. [Crossref]
 • 3. Giusti EM, pedroli E, D'Aniello GE, Stramba Badiale C, pietrabissa G, Manna C, et al. The psychological impact of the COVID-19 outbreak on health professionals: a cross-sectional study. front psychol. 2020;11:1684. [Crossref] [pubmed] [pMC]
 • 4. Yeşil A, Ergün Ü, Amasyalı C, Er f, Olgun NN, Aker AT. Çalışanlar için yaşam kalitesi ölçeği Türkçe uyarlaması geçerlik ve güvenilirlik çalışması [Validity and reliability of the Turkish version of the professional quality of life scale]. Arch Neuropsychiatry. 2010;47(2):111-7. [Link]
 • 5. Kim K, Han Y, Kwak Y, Kim JS. professional quality of life and clinical competencies among Korean nurses. Asian Nurs Res (Korean Soc Nurs Sci). 2015;9(3):200-6. [Crossref] [pubmed]
 • 6. Yu H, Jiang A, Shen J. prevalence and predictors of compassion fatigue, burnout and compassion satisfaction among oncology nurses: a cross-sectional survey. Int J Nurs Stud. 2016;57:28-38. [Crossref] [pubmed]
 • 7. Ruiz-fernández MD, pérez-García E, OrtegaGalán ÁM. Quality of life in nursing professionals: burnout, fatigue, and compassion satisfaction. Int J Environ Res public Health. 2020;17(4):1253. [Crossref] [pubmed] [pMC]
 • 8. Spreitzer GM. psychological empowerment in the workplace: dimensions, measurement, and validation. AMJ. 1995;38(5):1442-65. [Crossref]
 • 9. Grafton E, Gillespie B, Henderson S. Resilience: the power within. Oncol Nurs forum. 2010;37(6):698-705. [Crossref] [pubmed]
 • 10. O'Brien JL. Relationships among structural empowerment, psychological empowerment, and burnout in registered staff nurses working in outpatient dialysis centers. Nephrol Nurs J. 2011;38:475-81.
 • 11. Stamm BH. The proQOL manual: The pro¬fessional Quality of Life Scale. Brooklandville, MD: Sidran press. 2005. [Link]
 • 12. Ertenü B. Yönetim uygulamaları ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkide psikolojik güçlendirilme algısının rolü [Doct dissert]. İstanbul: Marmara Üniversitesi; 2008. [Link]
 • 13. Sung K, Seo Y, Kim JH. Relationships between compassion fatigue, burnout, and turnover intention in Korean hospital nurses. J Korean Acad Nurs. 2012;42(7):1087-94. [Crossref] [pubmed]
 • 14. Kolthoff KL, Hickman SE. Compassion fatigue among nurses working with older adults. Geriatr Nurs. 2017;38(2):106-9. [Crossref]
 • 15. Royan S, Alikhani M, Mohseni M, Alirezaei S, Khosravizadeh O, Moosavi A. Nurses' psychological empowerment in İran: a systematic review and meta-analysis. ATMpH. 2017; 10(6):1558.
 • 16. uchmanowicz I, Karniej p, Lisiak M, Chudiak A, Lomper K, Wiśnicka A, et al. The relationship between burnout, job satisfaction and the rationing of nursing care-a cross-sectional study. J Nurs Manag. 2020;28(8):2185-95. [Crossref] [pubmed]
 • 17. Aranya N, pollock, J, Amernic J. An examination of professional commitment in public accounting. Accounting, Organizations and Society. 1981;6(4):271-80. [Crossref]
 • 18. Weiss HM. Deconstructing job satisfaction: separating evaluations, beliefs and affective experiences. Human Resource Management Review. 2002;12:173-94. [Crossref]
 • 19. Karanikola MN, papathanassoglou ED. Measuring professional satisfaction in Greek nurses: combination of qualitative and quantitative investigation to evaluate the validity and reliability of the Index of Work Satisfaction. Appl Nurs Res. 2015;28(1):48-54. [Crossref] [pubmed]
 • 20. persefoni L. Nurses' perceptions of their professional practice environment in relation to job satisfaction: A review of quantitative studies. Health Science Journal. 2014;8(3).
 • 21. Seren İntepeler Ş, Güneş N, Bengü N, Yılmazmış f. Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin iş doyumu ve kurumsal bağlılıklarındaki değişim [The change in job satisfaction and organizational commitment among nurses employed in a university hospital]. DEuHYO ED. 2014;7(1):2-6. [Link]
 • 22. Circenis K, Millere I. Compassion fatigue, burnout and contributory factors among nurses in Latvia. proc - Soc and Behaviour Sci. 2011;30:2042-6. [Crossref]
 • 23. Young JL, Derr DM, Cicchillo VJ, Bressler S. Compassion satisfaction, burnout, and secondary traumatic stress in heart and vascular nurses. Crit Care Nurs Q. 2011;34(3):227-34. [Crossref] [pubmed]
 • 24. Yıldız N, Kanan N. Yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerde iş doyumunu etkiyen faktörler. [The factors that affect job satisfaction in nurses working in the intensive care units]. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi. 2005;9(1- 2):8-13. [Link]
 • 25. Al-Hussein RYH. The relation between psychological empowerment and job satisfaction among nurses. Medico Legal update. 2020;20(1):1353-9. [Link]
 • 26. Hunsaker S, Chen HC, Maughan D, Heaston S. factors that influence the development of compassion fatigue, burnout, and compassion satisfaction in emergency department nurses. J Nurs Scholarsh. 2015;47(2):186-94. [Crossref] [pubmed]
 • 27. Mashego TAB, Nesengani DS, Ntuli T, Wyatt G. Burnout, compassion fatigue and compassion satisfaction among nurses in the context of maternal and perinatal deaths. J psych in Africa. 2016;26(5):469-72. [Crossref]
 • 28. Alan H, Yıldırım A. Hemşirelerin iş yaşam kalitesi ve etkileyen faktörlerin incelenmesi [The quality of work life nurses and influential factors]. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi. 2016;3(2):86-98. [Link]
 • 29. Tarhan M, Dalar L. Hemşirelerin ruh sağlığı durumları ve etkileyen faktörlerin incelenmesi [Mental health status of nurses and affectıng factors]. Gazi Üniv Sağlık Bil Derg. 2016; 1(2):25-39. [Link]
 • 30. Çatak T, Bahçecik N. Hemşirelerin iş yaşamı kalitesi ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi [Determination of nurses quality of work life and influencing factors]. MÜSBED. 2015; 5(2):85-95. [Link]
 • 31. Hinderer KA, VonRueden KT, friedmann E, McQuillan KA, Gilmore R, Kramer B, et al. Burnout, compassion fatigue, compassion satisfaction, and secondary traumatic stress in trauma nurses. J Trauma Nurs. 2014;21(4): 160-9. [Crossref] [pubmed]
 • 32. Van Mol MM, Kompanje EJ, Benoit DD, Bakker J, Nijkamp MD. The prevalence of compassion fatigue and burnout among healthcare professionals in intensive care units: a systematic review. pLoS One. 2015; 10(8):e0136955. [Crossref] [pubmed] [pMC]
 • 33. Eisendrath SJ, Chamberlain JR. Intensive care and treatment. Translator: Eşel E. In: Bongard fS, Sue DY, eds. Translator ed: Güven M. Current Yoğun Bakım Tanı ve Tedavi. 2nd ed. Ankara: Güneş Kitabevi; 2004. p.466-78.
 • 34. Boyle DA. Countering compassion fatigue: a requisite nursing agenda. Online J Issues Nurs. 2011;16(1):2. [pubmed] 35. Wentzel D, Brysiewicz p. The consequence of caring too much: compassion fatigue and the trauma nurse. J Emerg Nurs. 2014;40 (1):95-7. [Crossref] [pubmed]
 • 35. Wentzel D, Brysiewicz p. The consequence of caring too much: compassion fatigue and the trauma nurse. J Emerg Nurs. 2014;40 (1):95-7. [Crossref] [pubmed]
APA yönder m, Uzelli Yılmaz D, Yılmaz D (2021). Professional Quality of Life and Psychological Empowerment Levels of Nurses’: A Cross-sectional Study. , 906 - 916. 10.5336/nurses.2020-79429
Chicago yönder melike,Uzelli Yılmaz Derya,Yılmaz Dilek Professional Quality of Life and Psychological Empowerment Levels of Nurses’: A Cross-sectional Study. (2021): 906 - 916. 10.5336/nurses.2020-79429
MLA yönder melike,Uzelli Yılmaz Derya,Yılmaz Dilek Professional Quality of Life and Psychological Empowerment Levels of Nurses’: A Cross-sectional Study. , 2021, ss.906 - 916. 10.5336/nurses.2020-79429
AMA yönder m,Uzelli Yılmaz D,Yılmaz D Professional Quality of Life and Psychological Empowerment Levels of Nurses’: A Cross-sectional Study. . 2021; 906 - 916. 10.5336/nurses.2020-79429
Vancouver yönder m,Uzelli Yılmaz D,Yılmaz D Professional Quality of Life and Psychological Empowerment Levels of Nurses’: A Cross-sectional Study. . 2021; 906 - 916. 10.5336/nurses.2020-79429
IEEE yönder m,Uzelli Yılmaz D,Yılmaz D "Professional Quality of Life and Psychological Empowerment Levels of Nurses’: A Cross-sectional Study." , ss.906 - 916, 2021. 10.5336/nurses.2020-79429
ISNAD yönder, melike vd. "Professional Quality of Life and Psychological Empowerment Levels of Nurses’: A Cross-sectional Study". (2021), 906-916. https://doi.org/10.5336/nurses.2020-79429
APA yönder m, Uzelli Yılmaz D, Yılmaz D (2021). Professional Quality of Life and Psychological Empowerment Levels of Nurses’: A Cross-sectional Study. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 13(4), 906 - 916. 10.5336/nurses.2020-79429
Chicago yönder melike,Uzelli Yılmaz Derya,Yılmaz Dilek Professional Quality of Life and Psychological Empowerment Levels of Nurses’: A Cross-sectional Study. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi 13, no.4 (2021): 906 - 916. 10.5336/nurses.2020-79429
MLA yönder melike,Uzelli Yılmaz Derya,Yılmaz Dilek Professional Quality of Life and Psychological Empowerment Levels of Nurses’: A Cross-sectional Study. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.13, no.4, 2021, ss.906 - 916. 10.5336/nurses.2020-79429
AMA yönder m,Uzelli Yılmaz D,Yılmaz D Professional Quality of Life and Psychological Empowerment Levels of Nurses’: A Cross-sectional Study. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. 2021; 13(4): 906 - 916. 10.5336/nurses.2020-79429
Vancouver yönder m,Uzelli Yılmaz D,Yılmaz D Professional Quality of Life and Psychological Empowerment Levels of Nurses’: A Cross-sectional Study. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. 2021; 13(4): 906 - 916. 10.5336/nurses.2020-79429
IEEE yönder m,Uzelli Yılmaz D,Yılmaz D "Professional Quality of Life and Psychological Empowerment Levels of Nurses’: A Cross-sectional Study." Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 13, ss.906 - 916, 2021. 10.5336/nurses.2020-79429
ISNAD yönder, melike vd. "Professional Quality of Life and Psychological Empowerment Levels of Nurses’: A Cross-sectional Study". Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi 13/4 (2021), 906-916. https://doi.org/10.5336/nurses.2020-79429