Yıl: 2022 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 70 - 83 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.32329/uad.953964 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Uluslararası Öğrencilerin COVID-19 Pandemisi Deneyimleri: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Örneği

Öz:
Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrencilerin sayısı her geçen yıl giderek artmaktadır. Bu durum uluslararası öğrencilere yönelik akademik çalışmaların yapılması ihtiyacını ve gerekliliğini de gündeme getirmektedir. Bu çalışmanın temel amacı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde (RTEÜ) öğrenim gören uluslararası öğrencilerin COVID-19 ve pandemi sürecindeki deneyimlerinin keşfedilmesidir. Bu çalışmada fenomenolojik araştırma deseni kullanılmıştır. Bu çalışmanın evrenini RTEÜ’de öğrenim gören 587 uluslararası öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada amaçlı örneklem yöntemleri arasında yer alan maksimum çeşitlilik örneklemi kullanılmıştır. Araştırmada toplam 20 uluslararası öğrenci ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular (1) COVID-19 ve pandemi hakkındaki düşünceler, (2) COVID-19 ve pandemi sürecindeki gündelik yaşam pratikleri/deneyimleri, (3) Pandemi sürecinde karşılaşılan sorunlar, (4) Pandemi sonrasındaki gelecek planları ve (5) Uzaktan eğitim süreci ile ilgili düşünceler olmak üzere beş başlık altında sunulmuştur. COVID-19 ve pandeminin katılımcılar üzerindeki etkisine bakıldığında ekonomik ve psikolojik sorunlar başta olmak üzere barınma, eğitim ve sağlık gibi temel alanlarda sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir. Buna rağmen katılımcıların genel olarak COVID-19 ve pandemi sürecine ilişkin orta ve uzun vadede olumlu, gelecekleri hakkında umutlu, uzaktan eğitim süreci hakkında olumsuz düşüncelere sahipken bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim imkânlarının yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime: pandemi deneyim Türkiye uluslararası öğrenciler COVID-19

COVID-19 Pandemic Experiences of International Students: The Case of Recep Tayyip Erdoğan University

Öz:
The number of international students studying in Turkey is increasing each year. This situation raises the need and necessity of conducting academic studies for international students. The main purpose of this study is to explore the experiences of international students studying at Recep Tayyip Erdoğan University (RTEU) during the COVID-19 and pandemic process. In this study, phenomenological research design was used. The population of this study consists of 587 international students studying at RTEU. Maximum variation sampling, which is among the purposive sampling methods, was used in the study. In-depth interviews were conducted with a total of 20 international students in this research. Descriptive analysis method was used to analyze the data. Findings were presented under five headings: (1) Ideas on COVID-19 and the pandemic, (2) Daily life practices/experiences during COVID-19 and the pandemic, (3) Problems encountered during the pandemic process, (4) Future plans after the pandemic, and (5) Distance education. Considering the impact of COVID-19 and the pandemic on the participants, it has been determined that they have problems in basic needs such as housing, education and health, particularly economic and psychological problems. Despite this, it was concluded that the participants were generally positive about COVID-19 and the pandemic process in the medium and long term, hopeful about their future, negative about the distance education process, and they had insufficient opportunities in terms of accessing information and communication technologies.
Anahtar Kelime: Turkey international students

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abbott, A. (2021). COVID’s mental-health toll: how scientists are tracking a surge in depression. Nature, 590(7845), 194- 195.
 • Akbaba Altun, S. (2001). Kaos ve yönetim. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 28(28), 451-469.
 • Aktaş, B., & Bostancı Daştan, N. (2021). Covid-19 pandemisinde üniversite öğrencilerindeki oyun bağımlılığı düzeyleri ve pandeminin dijital oyun oynama durumlarına etkisi. Bağımlılık Dergisi, 22(2), 129-138.
 • Akyol, G., Başkan, A. H., & Başkan, A. H. (2020). Yeni tip koronavirüs (Covid-19) döneminde spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin karantina zamanlarında yaptıkları etkinlikler ve sedanter bireylere önerileri. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 190-203.
 • Altın, Z. (2020). Covid-19 Pandemisinde Yaşlılar. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 30, 49-57.
 • Auerbach, R. P., Mortier, P., Bruffaerts, R., Alonso, J., Benjet, C., Cuijpers, P., ... & Kessler, R. C. (2018). WHO World Mental Health Surveys International College Student Project: Prevalence and distribution of mental disorders. Journal of abnormal psychology, 127(7), 623.
 • Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 231-274.
 • Bambra, C., Riordan, R., Ford, J., & Matthews, F. (2020). The COVID-19 pandemic and health inequalities. J Epidemiol Community Health, 74(11), 964-968.
 • Bernstein, A., & Zvolensky, M. J. (2007). Anxiety sensitivity: Selective review of promising research and future directions. Expert Review of Neurotherapeutics, 7(2), 97-101.
 • Bosnalı, O., & Tander, B. (2020). COVID-19 pandemisi ve çocuk cerrahisi. Çocuk Cerrahisi Dergisi, 34(1), 1-8.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142.
 • Bozkurt, Y., Zeybek, Z., & Aşkın, R. (2020). Covid-19 pandemisi: Psikolojik etkileri ve terapötik müdahaleler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 304-318.
 • Bulguroğlu, H. İ., Bulguroğlu, M., & Özaslan, A. (2021). Covid-19 pandemi sürecinde üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite, yaşam kalitesi ve depresyon seviyelerinin incelenmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(2), 306- 311.
 • Buzzi, C., Tucci, M., Ciprandi, R., Brambilla, I., Caimmi, S., Ciprandi, G., & Marseglia, G. L. (2020). The psycho-social effects of COVID-19 on Italian adolescents’ attitudes and behaviors. Italian Journal of Pediatrics, 46(1), 1-7.
 • Cullen, W., Gulati, G., & Kelly, B. D. (2020). Mental health in the Covid-19 pandemic. QJM: An International Journal of Medicine, 113(5), 311-312.
 • Çetin, C., &, Anuk, Ö. (2020). COVID-19 pandemi sürecinde yalnızlık ve psikolojik dayanıklılık: Bir kamu üniversitesi öğrencileri örneklemi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 170-189.
 • Çiçek, B., & Almalı, V. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde kaygı öz-yeterlilik ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişki: özel sektör ve kamu çalışanları karşılaştırması. Electronic Turkish Studies, 15(4).
 • Daniel, J. (2020). Education and the COVID-19 pandemic. Prospects, 49(1), 91-96.
 • Demir, A., & Çifçi, F. (2020). Covid-19 pandemi sürecinde egzersizin lise öğrencilerinin psikolojik sağlamlık düzeylerine etkisinin incelenmesi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(3), 169-179.
 • Doğan, M. M., & Düzel, B. (2020). Covid-19 özelinde korku-kaygı düzeyleri. Electronic Turkish Studies, 15(4).
 • Duman, N. (2020). Üniversite öğrencilerinde COVID-19 korkusu ve belirsizliğe tahammülsüzlük. The Journal of Social Science, 4(8), 426-437.
 • Durankuş, F., & Aksu, E. (2020). Effects of the COVID-19 pandemic on anxiety and depressive symptoms in pregnant women: a preliminary study. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 1-7.
 • Dünya Sağlık Örgütü (2020). Rolling updates on coronavirus disease (COVID-19) 11.05.2021 tarihinde https://www.who. int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/eventsas-they-happen adresinden erişildi.
 • Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) (2020). Social economyand the COVID-19 crisis: current and future roles, 07.06.2021 tarihinde https://www.oecd.org/coronavirus/ policy-responses/social-economy-and-the-covid-19-crisis-current-and-future-roles-f904b89f/ adresinden erişildi.
 • Er, A. G. & Ünal, S. (2020). Dünyada ve Türkiye’de 2019 koronavirüs pandemisi, FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, 25(1), 1-8.
 • Firang, D. (2020). The impact of COVID-19 pandemic on international students in Canada. International Social Work, 63(6), 820-824.
 • Fisher, H., & Crawley, E. (2013). Why do young people with CFS/ ME feel anxious? A qualitative study. Clinical child psychology and psychiatry, 18(4), 556-573.
 • Gallagher, H. L., Doherty, A. Z., & Obonyo, M. (2020). International student experiences in Queensland during COVID-19. International Social Work, 63(6), 815-819.
 • Gleick, J. (1987). Chaos making a new science. New York: Yiking Penguin Inc.
 • Gönüllü, U., Tulek, N., & Gönüllü, İ. (2021). Medical education during COVID-19 pandemic and experience of Atılım Medical School. Tıp Eğitimi Dünyası, 20(60-1), 46-49.
 • Güçlü, N. (2001). Zaman yönetimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 25(25), 87-106.
 • Hagar, H. (2020). Where Are the International Students? How COVID-19 Could Affect Northern Ontario’s Economy. Nort hern Policy Institute.
 • Haleem, A., Javaid, M., & Vaishya, R. (2020). Effects of COVID 19 pandemic in daily life. Current medicine research and practice, 10(2), 78–79
 • He, H., & Harris, L. (2020). The impact of Covid-19 pandemic on corporate social responsibility and marketing philosophy. Journal of Business Research, 116, 176-182.
 • Hope, J. (2020). Be aware of how COVID‐19 could impact international students. The Successful Registrar, 20(3), 1-8.
 • Husserl, E. (2010). Fenomenoloji, (çev. A. Gelmez). Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi, sayı 6, s. 29-47.
 • Karataş, Z. (2020). COVID-19 Pandemisinin toplumsal etkileri, değişim ve güçlenme. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 4(1), 3-17.
 • Karadağ, E., & Yücel, C. (2020). Yeni tip Koronavirüs pandemisi döneminde üniversitelerde uzaktan eğitim: Lisans öğrencileri kapsamında bir değerlendirme çalışması. Yükseköğretim Dergisi, 10(2), 181-92.
 • Kentnor, H. E. (2015). Distance education and the evolution of online learning in the United States. Curriculum and teaching dialogue, 17(1), 21-34.
 • Keskin, M., & Özer Kaya, D. (2020). COVID-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67.
 • Keskin Kızıltepe, S. & Kurtgöz, A. (2020). Hemşirelik öğrencilerinin Covid-19 pandemisi sürecinde aldıkları uzaktan eğitime yönelik tutum ve görüşlerinin belirlenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(74), 558-566.
 • Korkut Gençalp, D. (2020). Covid-19 salgını döneminde ilk ve acil yardım öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite durumlarının değerlendirilmesi. Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi, 1(1), 1-15.
 • Kulyar, M. F. E. A., Bhutta, Z. A., Shabbir, S., & Akhtar, M. (2020). Psychosocial impact of COVID-19 outbreak on international students living in Hubei province, China. Travel Medicine and Infectious Disease, 37: 101712.
 • Kürtüncü, M., & Kurt, A. (2020). COVID-19 pandemisi döneminde hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitim konusunda yaşadıkları sorunlar. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 66-77.
 • Li, Q., Guan, X., Wu, P., Wang, X., Zhou, L., Tong, Y., ... & Feng, Z. (2020). Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel coronavirus–infected pneumonia. New England journal of medicine.
 • Ma, T., Heywood, A., & MacIntyre, C. R. (2020). Travel health risk perceptions of Chinese international students in Australia–Implications for COVID-19. Infection, disease & health, 25(3), 197-204.
 • Misirlis, N., Zwaan, M., Sotiriou, A., & Weber, D. (2020). International Students’ Loneliness, Depression and Stress Levels in Covid-19 Crisis: The Role of Social Media and the Host University. Journal of Contemporary Education Theory & Research (JCETR), 4(2), 20-25.
 • Muniyappa, R., & Gubbi, S. (2020). COVID-19 pandemic, coronaviruses, and diabetes mellitus. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism, 318(5), E736-E741.
 • Nguyen, O. T. K., & Balakrishnan, V. D. (2020). International students in Australia–during and after COVID-19. Higher Education Research & Development, 39(7), 1372-1376.
 • Nurfaidah, S., Tambunan, A. R. S., Yonata, F., Kurniawati, D., & Lestariyana, R. P. D. (2020). International Students’ Perceptions of Virtual Service Learning Program Amidst COVID-19 Pandemic. Journal of International Students, 10(S3), 198-208.
 • Neuman, W. L. (2014). Toplumsal araştırma yöntemleri: Nitel ve nicel yaklaşımlar: 1-2 Cilt. Ankara: Siyasal Kitabevi. Istiqomah, L., & Meilani, R. I. (2020). Exploring the Emotions of Single International Students in Hong Kong Facing the COVID-19 Pandemic. Journal of International Students, 10(S3), 91-107.
 • Odriozola-González, P., Planchuelo-Gómez, Á., Irurtia, M. J., & de Luis-García, R. (2020). Psychological effects of the COVID-19 outbreak and lockdown among students and workers of a Spanish university. Psychiatry research, 290, 113108.
 • Örgev, C., Biçer, İ., Demir, H., Aydın, O., Şen, E., Özyaral, O. (2020). The Psychological Impact of the COVID-19 Pandemic on University Students in Turkey: A Foundation University Case, Journal of International Health Sciences and Management, 6(12), 25-33.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343.
 • Özlü, A., & Öztaş, D. (2020). Learning lessons from the past in combating the novel coronavirus (Covid-19) pandemic. Ankara Medical Journal, 20(2), 468-481.
 • Öz Ceviz, N., Tektaş, N., Basmacı, G., & Tektaş, M. (2020). Covid 19 Pandemi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerini Etkileyen Değişkenlerin Analizi. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3(2), 312-329.
 • Parıldar, H. (2020). Tarihte bulaşıcı hastalık salgınları. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 30, 19-26.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. (Çev. Ed.) Mesut Bütün & Selçuk Beşir Demir, Ankara: Pegem Akademi.
 • Puspitasari, D., & Rahayu, W. W. (2020). Exploring the Feelings of International Students: When We Learn Virtually during the COVID-19 Pandemic. Journal of International Students, 10(S3), 142-160.
 • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (2021). Sayılarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 11.05.2021 tarihinde http://sayilarla.rteu.edu.tr/ adresinden erişildi.
 • Ren, Z., Xin, Y., Ge, J., Zhao, Z., Liu, D., Ho, R., & Ho, C. S. (2021). Psychological Impact of COVID-19 on College Students After School Reopening: A Cross-Sectional Study Based on Machine Learning. Frontiers in Psychology, 12, 1346.
 • Rodríguez-Hidalgo, A. J., Pantaleón, Y., Dios, I., & Falla, D. (2020). Fear of COVID-19, Stress, and Anxiety in University Undergraduate Students: A Predictive Model for Depression. Frontiers in Psychology, 11, 3041.
 • Rome, B. N., & Avorn, J. (2020). Drug evaluation during the Covid-19 pandemic. New England Journal of Medicine, 382(24), 2282-2284.
 • Saefi, M., Fauzi, A., Kristiana, E., Adi, W. C., Muchson, M., Setiawan, M. E., ... & Ramadhani, M. (2020). Survey data of COVID-19-related knowledge, attitude, and practices among indonesian undergraduate students. Data in brief, 31, 105855.
 • Saltürk, A., & Güngör, C. (2020). Üniversite öğrencilerinin gözünden COVİD-19 pandemi döneminde uzaktan eğitime geçiş deneyimi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(36), 137-174.
 • Sandhu, P., & de Wolf, M. (2020). The impact of COVID-19 on the undergraduate medical curriculum. Medical Education Online, 25(1), 1764740.
 • Savage, M. J., James, R., Magistro, D., Donaldson, J., Healy, L. C., Nevill, M., & Hennis, P. J. (2020). Mental health and movement behaviour during the COVID-19 pandemic in UK university students: Prospective cohort study. Mental Health and Physical Activity, 19, 100357.
 • Savage, N., Jain, A., & Ng, S. C. (2020). Impacts of the COVID‐19 pandemic on medical students in Australia. ANZ journal of surgery, 90(7-8), 1244-1245.
 • Sher, L. (2020). The impact of the COVID-19 pandemic on suicide rates. QJM: An International Journal of Medicine, 113(10), 707-712.
 • Tandon, R. (2020). The COVID-19 pandemic, personal reflections on editorial responsibility. Asian Journal of Psychiatry, 50, 102100.
 • Tekindal, M., & Uğuz Arsu, Ş. (2020) Nitel Araştırma Yöntemi Olarak Fenomenolojik Yaklaşımın Kapsamı ve Sürecine Yönelik Bir Derleme. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 20(1), 153- 182.
 • Tuna Orhan, N. (2013). Kaos teorisi ve “sağlık - hastalık kavramı” üzerine etkisi, Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 21(2), 116-121.
 • Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) (2020). The impact of the COVID-19 pandemic on jobs and incomes in G20 economies, 07.06.2021 tarihinde https://www.ilo.org/wcmsp5/ groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_756331.pdf adresinden erişildi.
 • UNESCO (2020). Startling digital divides in distance learning emerge, 11.05.2021 tarihinde https://en.unesco.org/news/ startling-digital-divides-distance-learning-emerge adresinden erişildi.
 • Yılmaz Altuntaş, E., Başaran, M., Özeke, B., & Yılmaz, H. (2020). Covid–19 pandemisi sürecinde üniversite öğrencilerinin yükseköğretim kurumlarının uzaktan eğitime yönelik stratejilerine ve öğrenme deneyimlerine ilişkin algı düzeyleri, Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları E-Dergisi, 3(2), 8-23.
 • Yücesan, B., & Özkan, Ö. (2020). COVID 19 pandemi sürecinin sağlık yönetimi açısından değerlendirilmesi. Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi, 3, 134-139.
 • Yükseköğretim Kurulu (2021). Yükseköğretim bilgi yönetim sistemi, 11.05.2021 tarihinde https://istatistik.yok.gov.tr/ adresinden erişildi.
 • Van Bavel, J. J., Baicker, K., Boggio, P. S., Capraro, V., Cichocka, A., Cikara, M., ... & Willer, R. (2020). Using social and behavioural science to support COVID-19 pandemic response. Nature Human Behaviour, 4(5), 460-471.
 • Yetkin Özbük, R. M. (2020). COVID-19 pandemisinin ürün değerlendirmeleri üzerindeki etkileri. Business & Management Studies: An International Journal, 8(3), 3471-3494.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (Genişletilmiş 10. Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zambrano-Monserrate, M. A., Ruano, M. A., & Sanchez-Alcalde, L. (2020). Indirect effects of COVID-19 on the environment. Science of the Total Environment, 728, 138813.
 • Zhai, Y., & Du, X. (2020). Mental health care for international Chinese students affected by the COVID-19 outbreak. The Lancet Psychiatry, 7(4), 22.
 • Widodo, H. P., Ferdiansyah, S., & Fridani, L. (2020). Introduction to International Students and COVID-19. Journal of International Students, 10(3), i-xii. Worldmeter (2021). COVID-19 Coronavırus Pandemic, 18.05.2021 tarihinde https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1?%22 adresinden erişildi.
APA Güzel B (2022). Uluslararası Öğrencilerin COVID-19 Pandemisi Deneyimleri: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Örneği. , 70 - 83. 10.32329/uad.953964
Chicago Güzel Bekir Uluslararası Öğrencilerin COVID-19 Pandemisi Deneyimleri: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Örneği. (2022): 70 - 83. 10.32329/uad.953964
MLA Güzel Bekir Uluslararası Öğrencilerin COVID-19 Pandemisi Deneyimleri: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Örneği. , 2022, ss.70 - 83. 10.32329/uad.953964
AMA Güzel B Uluslararası Öğrencilerin COVID-19 Pandemisi Deneyimleri: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Örneği. . 2022; 70 - 83. 10.32329/uad.953964
Vancouver Güzel B Uluslararası Öğrencilerin COVID-19 Pandemisi Deneyimleri: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Örneği. . 2022; 70 - 83. 10.32329/uad.953964
IEEE Güzel B "Uluslararası Öğrencilerin COVID-19 Pandemisi Deneyimleri: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Örneği." , ss.70 - 83, 2022. 10.32329/uad.953964
ISNAD Güzel, Bekir. "Uluslararası Öğrencilerin COVID-19 Pandemisi Deneyimleri: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Örneği". (2022), 70-83. https://doi.org/10.32329/uad.953964
APA Güzel B (2022). Uluslararası Öğrencilerin COVID-19 Pandemisi Deneyimleri: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Örneği. Üniversite Araştırmaları Dergisi (Online), 5(1), 70 - 83. 10.32329/uad.953964
Chicago Güzel Bekir Uluslararası Öğrencilerin COVID-19 Pandemisi Deneyimleri: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Örneği. Üniversite Araştırmaları Dergisi (Online) 5, no.1 (2022): 70 - 83. 10.32329/uad.953964
MLA Güzel Bekir Uluslararası Öğrencilerin COVID-19 Pandemisi Deneyimleri: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Örneği. Üniversite Araştırmaları Dergisi (Online), vol.5, no.1, 2022, ss.70 - 83. 10.32329/uad.953964
AMA Güzel B Uluslararası Öğrencilerin COVID-19 Pandemisi Deneyimleri: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Örneği. Üniversite Araştırmaları Dergisi (Online). 2022; 5(1): 70 - 83. 10.32329/uad.953964
Vancouver Güzel B Uluslararası Öğrencilerin COVID-19 Pandemisi Deneyimleri: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Örneği. Üniversite Araştırmaları Dergisi (Online). 2022; 5(1): 70 - 83. 10.32329/uad.953964
IEEE Güzel B "Uluslararası Öğrencilerin COVID-19 Pandemisi Deneyimleri: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Örneği." Üniversite Araştırmaları Dergisi (Online), 5, ss.70 - 83, 2022. 10.32329/uad.953964
ISNAD Güzel, Bekir. "Uluslararası Öğrencilerin COVID-19 Pandemisi Deneyimleri: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Örneği". Üniversite Araştırmaları Dergisi (Online) 5/1 (2022), 70-83. https://doi.org/10.32329/uad.953964