Dönüştürücü Liderlik Algısının İş Performansına Etkisinde İçsel Motivasyonun Aracı Rolü

Yıl: 2021 Cilt: 13 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 3152 - 3163 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.20491/isarder.2021.1314 İndeks Tarihi: 01-06-2022

Dönüştürücü Liderlik Algısının İş Performansına Etkisinde İçsel Motivasyonun Aracı Rolü

Öz:
Amaç – Yapılan araştırmalar dönüştürücü liderlik algısının iş performansını artırdığını belgelemektedir. Bununla birlikte tüm araştırmalara rağmen halen araştırmacılar, dönüştürücü liderlik algısının iş performansı üzerindeki etkisinin nasıl ve neden oluştuğu konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtilmektedir. Bu çağrılara cevap vermek ve literatüre katkı sağlamak maksadıyla araştırmada dönüştürücü liderlik algısının iş performansına etkisinde içsel motivasyonun aracı rolü araştırılmıştır. Yöntem – Araştırma amaçlarına uygun olarak İstanbul’daki 362 otel çalışanından anket verisi elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS ve AMOS programları ile analiz edilmiştir. Bulgular – Yapılan analizler dönüştürücü liderlik algısının iş performansı ve içsel motivasyon üzerinde olumlu bir etkisinin olduğunu göstermektedir. İlave olarak dönüştürücü liderlik algısının iş performansına etkisinde içsel motivasyonun aracı rolü olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Tartışma – Araştırma dönüştürücü liderlik algısı ve iş performansına yönelik literatürü genişletmektedir. Ayrıca araştırmada konaklama sektöründeki yöneticilere yönelik yönetimsel önerilerde bulunarak, otel yöneticilerinde farkındalık yaratacağı değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelime:

The Mediating Role of Intrinsic Motivation in The Impact of The Transformational Leadership Perception on Job Performance

Öz:
Purpose – Studies have documented that the transformational leadership perception improves job performance. However, despite all the research, researchers still state that more research is needed on how and why the transformative leader's effect on job performance occurs. In order to respond to these calls and contribute to the literature, the mediating role of intrinsic motivation in the effect of transformational leadership perception on job performance was investigated in the research Design/methodology/approach –In accordance with the research purposes, survey data were obtained from 362 hotel employees in Istanbul. The obtained data were analyzed with SPSS and AMOS programs. Results – The analyzes show that the transformational leadership perception has a positive effect on job performance and intrinsic motivation. In addition, it has been found that intrinsic motivation has a mediating role in the effect of the transformational leadership perception on job performance. Discussion – The research expands the literature on transformational leadership perception and job performance. In addition, in the research, it is evaluated that it will raise awareness in hotel managers by making managerial suggestions for managers in the hospitality sector.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akaarir, S. (2021). The effect of ethical leadership on intrinsic motivation and employees job satisfaction. Working Paper Series, 2(1), 14-30.
 • Alsayyed, N. M., Suifan, T. S., Sweis, R. J., and Kilani, B. A. (2020). The impact of transformational leadership on organisational performance case study: The University of Jordan. International Journal of Business Excellence, 20(2), 169-190.
 • Anshori, M. Y., Karya, D. F., Muslihah, N., and Herlambang, T. (2020). Analysis of transformational leadership style for employee performance with job satisfaction as intervening variable. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(9s), 3967-3973.
 • Ayan, A. (2015). Etik liderlik tarzının iş performansı, içsel motivasyon ve duyarsızlaşma üzerine etkisi: Kamu kuruluşunda bir uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 10(3), 117- 141.
 • Bass, B. M. (1985). Leadership and performance beyond expectations. New York: TheFree Press.
 • Bass, B. M., and Avolio, B. J. (1994). Transformational leadership and organizational culture. The International Journal of Public Administration, 17(3-4), 541-554.
 • Bastari, A., Eliyana, A., and Wijayanti, T. (2020). Effects of transformational leadership styles on job performance with job motivation as mediation: A study in a state-owned enterprise. Management Science Letters, 10(12), 2883-2888.
 • Batmaz, N. Y., ve Gürer, A. (2016). Dönüştürücü liderliğin çalışanlarin içsel motivasyonu üzerindeki etkisi: yerel yönetimlerde karşilaştirmali bir araştirma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(2), 477-492.
 • Brislin, R. W., MacNab, B., Worthley, R., Kabigting Jr, F., and Zukis, B. (2005). Evolving perceptions of Japanese workplace motivation: An employee-manager comparison. International Journal of Cross Cultural Management, 5(1), 87-104.
 • Buil, I., Martínez, E., and Matute, J. (2019). Transformational leadership and employee performance: The role of identification, engagement and proactive personality. International Journal of Hospitality Management, 77, 64-75.
 • Carless, S.A., Wearing, A.J. and Mann, L. (2000), A short measure of transformational leadership. Journal of Business and Psychology, 14(3), 389–405.
 • Charbonneau, D., Barling, J., and Kelloway, E. K. (2001). Transformational leadership and sports performance: The mediating role of intrinsic motivation 1. Journal of Applied Social Psychology, 31(7), 1521-1534.
 • Chen, A. S., Bian, M. and Hou Y. (2015). Impact of transformational leadership on subordinate’s el and work performance. Personnel Review, 44(4), 438-453.
 • Cheung, M. F., and Wong, C. S. (2011). Transformational leadership, leader support, and employee creativity. Leadership & Organization Development Journal, 32(7), 656-672.
 • Çöl, G. (2008). Algılanan güçlendirmenin iş gören performansı üzerine etkileri, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(1), 35-46.
 • Doğan, S., ve Aslan, M. (2018). Psikolojik sermaye, içsel motivasyon ve iş tatmini ilişkisi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(3), 112-125.
 • Dündar, S., Özutku, H., ve Taşpınar, F. (2007). İçsel ve dışsal motivasyon içsel ve dışsal motivasyon araçlarının işgörenlerin motivasyonu üzerindeki etkisi: Ampirik bir inceleme. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 105-119.
 • Eliyana, A., and Ma’arif, S. (2019). Job satisfaction and organizational commitment effect in the transformational leadership towards employee performance. European Research on Management and Business Economics, 25(3), 144-150.
 • Fernet, C., Trépanier, S. G., Austin, S., Gagné, M., and Forest, J. (2015). Transformational leadership and optimal functioning at work: On the mediating role of employees' perceived job characteristics and motivation. Work & Stress, 29(1), 11-31
 • Firat, İ., & Yeşil, S. (2020). Dönüşümcü liderlik özelliklerinin işletmenin yenilik yeteneği ve performansı üzerindeki etkisi. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 40-57.
 • Fornell, C., and Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
 • Fuller, J. B., Patterson, C. E., Hester, K., and Stringer, D. Y. (1996). A quantitative review of research on charismatic leadership. Psychological Reports, 78(1), 271-287.
 • Hair, J. F., Black. W. C., Babin. B. J., and Anderson. R. E. (2010). Multivariate data analysis, 7th ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
 • Hayes, A. F. (2017). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach. Guilford publications.
 • Hussain, A., Yusoff, R., Khan, M. A., Diah, M. L. M., and Shahbaz, M. S. (2019). The effect of transformational leadership on employee job performance through mediating role of organizational commitment in logistic sector of Pakistan, Int. J Sup. Chain. Mgt, 8(4), 162-170.
 • Judge, T. A., and Piccolo, R. F. (2004). Transformational and transactional leadership: A meta-analytic test of their relative validity. Journal of Applied Psychology, 89(5), 755.
 • Kara, E., ve Kaya, A. (2020). Dönüşümcü liderliğin çalışan performansı üzerindeki etkisinde iş tatmininin aracı rolü. Third Sector Social Economic Review, 55(2), 1202-1216.
 • Kerse, G., Maden, Ş., ve Selçuk, E. T. (2021). Yeşil dönüştürücü liderlik, yeşil içsel motivasyon ve çalışanın yeşil davranışı: Ölçek uyarlama ve ilişki tespiti. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), 1574-1591.
 • Khan, H., Rehmat, M., Butt, T. H., Farooqi, S., and Asim, J. (2020). Impact of transformational leadership on work performance, burnout and social loafing: A mediation model. Future Business Journal, 6(1), 1-13.
 • Kirkman, B. L., and Rosen B. (1999) Beyond Self Management: Antecedents and consequences of team empowerment, Academy of Management Journal, 42(1), 58-74.
 • Küçükaltan, B., ve Gözde, M. E. R. T. (2020). Örgütlerde dönüşümcü liderlik ve performans ilişkisinin değişim mühendisliği aracı rolünde incelenmesi: İmalat sanayii örneği. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(1), 5065-5095.
 • Lee, C. W., and Hidayat, N. (2018). The influence of transformational leadership and intrinsic motivation to employee performance. Advances in Management and Applied Economics, 8(2), 1-12.
 • Lowe, K. B., Kroeck, K. G., and Sivasubramaniam, N. (1996). Effectiveness correlates of transformational and transactional leadership: A meta-analytic review of the MLQ literature. The Leadership Quarterly, 7(3), 385-425.
 • Mahaney, R. C., and Lederer, A. L. (2006). The effect of intrinsic and extrinsic rewards for developers on information systems project success. Project Management Journal, 37(4), 42-54.
 • Mathis, R. L., and Jackson, J. H. (2002). Manajemen Sumber Daya Manusia, Salemba. Empat, Jakarta.
 • Mittal, S., and Dhar, R. L. (2015). Transformational leadership and employee creativity: mediating role of creative self-efficacy and moderating role of knowledge sharing. Management Decision. 53(5), 894–910.
 • Ngo, L. V., and O'Cass, A. (2012). In search of innovation and customer‐related performance superiority: The role of market orientation, marketing capability, and innovation capability interactions. Journal of Product Innovation Management, 29(5), 861-877.
 • Nugroho, Y. A., Asbari, M., Purwanto, A., Basuki, S., Sudiyono, R. N., Fikri, M. A. A., ... and Xavir, Y. (2020). Transformational Leadership and Employees' Performances: The Mediating Role of Motivation and Work Environment. EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling, 2(1), 438-460.
 • Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory. New York: Mcgraw-Hill.
 • Pan, S.Y., and Lin, K.J. (2015). Behavioral mechanism and boundary conditions of transformational process. J. Manage. Psychol. 30(8), 970–985.
 • Patiar, A., and Wang, Y. (2016). The effects of transformational leadership and organizational commitment on hotel departmental performance. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 28(3), 586–608.
 • Pieterse, A. N., Van Knippenberg, D., Schippers, M., and Stam, D. (2010). Transformational and transactional leadership and innovative behavior: The moderating role of psychological empowerment. Journal of Organizational Behavior, 31(4), 609-623.
 • Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J. Y., and Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research: a critical review of the literature and recommended remedies. Journal of Applied Psychology, 88(5), 879.
 • Radwan, H. R. I. (2020). Leadership styles in the hotel sector and its effect on employees’ creativity and organizational commitment. International Journal of Social and Business Sciences, 14(3), 169-179.
 • Rita, M., Payangan, O. R., Rante, Y., Tuhumena, R., and Erari, A. (2018). Moderating effect of organizational citizenship behavior on the effect of organizational commitment, transformational leadership and work motivation on employee performance. International Journal of Law and Management.
 • Sürücü, L., Maşlakcı, A., ve Şeşen, H. (2020). The role of positive psychological capital in the effect of leadership styles on organizational commitment: A study of hospitality services. African Journal of Hospitality Tourism and Leisure, 9(2), 1-16.
 • Sürücü, L., Şeşen, H., ve Maşlakcı A. (2021). SPSS, AMOS ve PROCESS Macro ile İlişkisel, Aracı / Düzenleyici ve Yapısal Eşitlik Modellemesi Uygulamalı Analizler, Detay Yayıncılık
 • Sürücü, L., ve Sağbaş, M. (2021). The impact of leadership styles on job satisfaction: A study of the hospitality industry. Yönetim Bilimleri Dergisi, 19(40), 323-346.
 • Sürücü, L., ve Şeşen, H. (2020). İnsan kaynakları yönetim uygulamalarının iş stresi üzerindeki etkisi: hizmet sektöründe bir araştırma. İş ve İnsan Dergisi, 7(2), 255-265.
 • Terglav, K., Ruzzier, M. K., and Kaše, R. (2016). Internal branding process: Exploring the role of mediators in top management's leadership–commitment relationship. International Journal of Hospitality Management, 54, 1-11.
 • Torlak, N. G., Kuzey, C., Dinç, M. S., and Güngörmüş, A. H. (2021). Effects of ethical leadership, job satisfaction and affective commitment on the turnover intentions of accountants. Journal of Modelling in Management.
 • Walumbwa, F. O., Avolio, B. J., and Zhu, W. (2008). How transformational leadership weaves its influence on individual job performance: The role of identification and efficacy beliefs. Personnel Psychology, 61(4), 793-825.
 • Weiß, E. E., and Süß, S. (2016). The relationship between transformational leadership and effort-reward imbalance. Leadership & Organization Development Journal, 37(4), 450-466.
 • Wright, B. E., and Pandey, S. K. (2010). Transformational leadership in the public sector: Does structure matter?. Journal of Public Administration Research and Theory, 20(1), 75-89.
 • Yang, C., Chen, Y., Zhao, X. R., and Hua, N. (2020). Transformational leadership, proactive personality and service performance. International Journal of Contemporary Hospitality Management.
 • Yavuz, M. (2010). Liderlik uygulamaları ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlama çalışması. Eğitim ve Bilim, 35(158).
 • Yıkılmaz, İ. (2020). Aile İşletmelerinde Dönüşümcü Liderlik. O.Yılmaz ve G. Bayramoğlu (Der.). Aile İlişkileri Bağlamında Aile İşletmeleri içinde (ss 59-78). İstanbul, Kriter Yayıncılık.
APA EFE M (2021). Dönüştürücü Liderlik Algısının İş Performansına Etkisinde İçsel Motivasyonun Aracı Rolü. , 3152 - 3163. 10.20491/isarder.2021.1314
Chicago EFE MEHMET NACİ Dönüştürücü Liderlik Algısının İş Performansına Etkisinde İçsel Motivasyonun Aracı Rolü. (2021): 3152 - 3163. 10.20491/isarder.2021.1314
MLA EFE MEHMET NACİ Dönüştürücü Liderlik Algısının İş Performansına Etkisinde İçsel Motivasyonun Aracı Rolü. , 2021, ss.3152 - 3163. 10.20491/isarder.2021.1314
AMA EFE M Dönüştürücü Liderlik Algısının İş Performansına Etkisinde İçsel Motivasyonun Aracı Rolü. . 2021; 3152 - 3163. 10.20491/isarder.2021.1314
Vancouver EFE M Dönüştürücü Liderlik Algısının İş Performansına Etkisinde İçsel Motivasyonun Aracı Rolü. . 2021; 3152 - 3163. 10.20491/isarder.2021.1314
IEEE EFE M "Dönüştürücü Liderlik Algısının İş Performansına Etkisinde İçsel Motivasyonun Aracı Rolü." , ss.3152 - 3163, 2021. 10.20491/isarder.2021.1314
ISNAD EFE, MEHMET NACİ. "Dönüştürücü Liderlik Algısının İş Performansına Etkisinde İçsel Motivasyonun Aracı Rolü". (2021), 3152-3163. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1314
APA EFE M (2021). Dönüştürücü Liderlik Algısının İş Performansına Etkisinde İçsel Motivasyonun Aracı Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), 3152 - 3163. 10.20491/isarder.2021.1314
Chicago EFE MEHMET NACİ Dönüştürücü Liderlik Algısının İş Performansına Etkisinde İçsel Motivasyonun Aracı Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no.4 (2021): 3152 - 3163. 10.20491/isarder.2021.1314
MLA EFE MEHMET NACİ Dönüştürücü Liderlik Algısının İş Performansına Etkisinde İçsel Motivasyonun Aracı Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.4, 2021, ss.3152 - 3163. 10.20491/isarder.2021.1314
AMA EFE M Dönüştürücü Liderlik Algısının İş Performansına Etkisinde İçsel Motivasyonun Aracı Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2021; 13(4): 3152 - 3163. 10.20491/isarder.2021.1314
Vancouver EFE M Dönüştürücü Liderlik Algısının İş Performansına Etkisinde İçsel Motivasyonun Aracı Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2021; 13(4): 3152 - 3163. 10.20491/isarder.2021.1314
IEEE EFE M "Dönüştürücü Liderlik Algısının İş Performansına Etkisinde İçsel Motivasyonun Aracı Rolü." İşletme Araştırmaları Dergisi, 13, ss.3152 - 3163, 2021. 10.20491/isarder.2021.1314
ISNAD EFE, MEHMET NACİ. "Dönüştürücü Liderlik Algısının İş Performansına Etkisinde İçsel Motivasyonun Aracı Rolü". İşletme Araştırmaları Dergisi 13/4 (2021), 3152-3163. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1314