Yıl: 2021 Cilt: 9 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 3064 - 3078 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21325/jotags.2021.934

Gaziantep ve Hatay İllerini Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Mutfak İmajı Algı Düzeylerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Öz:
Bu çalışma, Gaziantep ve Hatay illerini ziyaret eden yerli turistlerin gastronomi şehirlerine yönelik algıladıkları mutfak imajı, tutum ve davranışsal niyet düzeylerini kategorik bir yaklaşımla (Hatay, Gaziantep, Gaziantep ve Hatay) karşılaştırmalı olarak ortaya koymak için yürütülmüştür. Bu amaçla Mart, Haziran-Temmuz 2020 tarihleri arasında Gaziantep ve Hatay illerini eden 812 yerli turistten anket yöntemi ile veri toplanmıştır. Çalışmaya kullanılabilir durumda olan 783 anket formu dahil edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde betimsel istatistiklerden ve ANOVA analizinden faydalanılmıştır. Analizler, katılımcıların gastronomi şehirlerine yönelik mutfak imajı algılarının, tutumlarının ve davranışsal niyetlerinin genel olarak yüksek düzeyde olduğunu ortaya koymuştur. Çalışmada ayrıca gastronomi ve gastronomi şehri algısının destinasyon seçimi üzerinde ne derece etkili olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda örneklem gruba söz konusu kavramların destinasyon seçimleri üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığına yönelik açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Elde edilen veriler Hatay’a ziyaret gerçekleştiren kişilerin gastronomi algılarının Gaziantep’i ve her iki ili ziyaret etmiş kişilerden yüksek olduğunu (Hatay, %85,2) ortaya koymuştur. Aynı şekilde Hatay ilini ziyaret etmiş kişilerin gastronomi şehri algılarının da diğer kategorilerdeki kişilere göre daha yüksek olduğu (%86,7) belirlenmiştir. Araştırmada son olarak gastronomi şehirlerini ziyaret etmeye yönelik davranışsal niyetin seyahat tecrübesine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı (p<0,05) saptanmıştır.
Anahtar Kelime:

A Comparative Study on Perception Levels of Culinary Image of Domestic Tourists Visiting Gaziantep and Hatay Provinces

Öz:
This study was carried out to reveal the perceived culinary image, attitude and behavioral intention levels of domestic tourists visiting Gaziantep and Hatay provinces towards gastronomy cities with a categorical approach (Hatay, Gaziantep, Gaziantep and Hatay). For this purpose, data were collected from 812 domestic tourists visiting Gaziantep and Hatay provinces between March, June-July 2020 by survey method. 783 usable questionnaires were included in the study. Descriptive statistics and ANOVA analysis were used in the evaluation of the data. The analyzes revealed that the participants' culinary image perceptions, attitudes and behavioral intentions towards gastronomic cities were generally high. In the study, it has also been tried to determine how effective the perception of gastronomy and gastronomy city is on the choice of destination. In this context, open-ended questions were asked to the sample group about whether the aforementioned concepts have any effect on destination choices. The data obtained revealed that the gastronomy perceptions of the people who visited Hatay were higher than those who visited Gaziantep and both cities (Hatay, 85.2%). Likewise, it was determined that the gastronomy city perceptions of the people who visited the province of Hatay were higher than the people in other categories (86.7%). Finally, it was determined that behavioral intention to visit gastronomy cities differed significantly according to travel experience (p<0.05)
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aksoy, M., & Çekiç, İ. (2019). Algılanan mutfak imajının davranışsal niyet üzerindeki etkisi: Hatay ili örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7/4 (2019), 2839-2854.
 • Aksoy, R., & Bayramoğlu, V. (2012). Sağlık işletmeleri için kurumsal imajın temel belirleyicileri: Tüketici değerlemeleri. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 4(7), 83-94.
 • Akyurt, H. (2008). Turizm bölgesine yönelik talebi etkileyen faktörlerden imaj ve Çeşme örneği (Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Akyurt, H., & Atay, L. (2009). Destinasyonda imaj oluşturma süreci. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-14.
 • Andreu, L., Bigne, J. E., & Cooper, C. (2000). Projected and perceived image of Spain as a tourist destination for British travellers. Journal of Travel & Tourism Marketing, 9(4), 47-67.
 • Baş, T. (2013). Anket: Anket nasıl hazırlanır, nasıl uygulanır, nasıl değerlendirilir. Ankara: Seçkin yayıncılık.
 • Beerli, A., & Martin, J. D. (2004). Factors influencing destination image. Annals of Tourism Research, 31 (3), 657- 681.
 • Bulduklu, Y. (2015). Kurumsal vatandaşlığın kurum imajı üzerindeki etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 17(1), 1-20.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Chang, R. C., & Mak, A. H. (2018). Understanding gastronomic image from tourists’ perspective: A repertory grid approach. Tourism Management, 68, 89-100.
 • Chi, C. G. Q., Chua, B. L., Othman, M., & Karim, S. A. (2013). Investigating the structural relationships between food image, food satisfaction, culinary quality, and behavioral intentions: The case of Malaysia. International Journal of Hospitality and Tourism Administration, 14(2), 99-120.
 • Demircan, Ş., Özer, Ç., Coşkun, G. N., & Çeken, H. (2019). Algılanan destinasyon yiyecek içecek imajının tekrar ziyarete etkisi. Turizm Akademik Dergisi, 6(2), 185-195.
 • Du Rand, G. E., & Heath, E. (2006), Towards a framework for food tourism as an element of destination marketing, Current Issues in Tourism, 9(3), 206-234.
 • Eren, R. (2016). Türkiye’nin gastronomi imajı, ziyaretçilerin bilgi kaynakları ve harcamaları (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Eren, R. (2016). Türkiye’nin gastronomi imajı, ziyaretçilerin bilgi kaynakları ve harcamaları (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Eren, R., & Kuvvetli, M. (2017). Çevrimiçi gastronomi imajı: Türkiye restoranlarının tripadvisor yorumlarının içerik analizi. Turizm Akademik Dergisi, 4(2), 121-138.
 • Gültekin, B. (2005). Türkiye'nin uluslararası imajında yükselen değerler ve eğilimler. Selçuk İletişim, 4(1), 126-140.
 • Hjalager, A. M., & Corigliano, M. A. (2000). "Food for tourists–determinants of an image". The International Journal of Tourism Research, 2(4), 281-294.
 • Hui, T. K., & Wan, T. W. D. (2003). Singapore's image as a tourist destination. International Journal Of Tourism Research, 5(4), 305-313.
 • Kivela, J., & Crotts, J.C. (2006). Tourism and gastronomy: Gastronomy’s ınfluence on how tourists experience a destination. Journal of Hospitality and Tourism Research, 30 (3), 354–377.
 • Kivela, J., & Crotts, J. C. (2005). Gastronomy tourism: A meaningful travel market segment. Journal of Culinary Science & Technology, 4(2-3), 39-55.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı (2020). Promotional Images. Web: https://www.ktb.gov.tr/EN-120697/promotionalimages.html adresinden 19 Ocak 2020’de alınmıştır
 • Leung, D., Law, R., & Lee, H. A. (2011). The perceived destination image of Hong Kong on Ctrip. com. International Journal of Tourism Research, 13(2), 124-140.
 • Nelson, V. (2016). Peru's image as a culinary destination. Journal of Cultural Geography, 33(2), 208-228.
 • Oxford Dictionary (2006). Concise Oxford American Dictionary. Oxford University Press, USA. Journal of International Social Research, 9(42).1963-1973.
 • Pestek, A., & Cinjarevic, M. (2014). Tourist perceived image of local cuisine: The case of Bosnian food culture. British Food Journal, 116(11), 1821-1838.
 • Promsivapallop, P., & Kannaovakun, P. (2019). Destination food image dimensions and their effects on food preference and consumption. Journal Of Destination Marketing & Management, 11, 89-100.
 • Santich, B. (2004). The study of gastronomy and its relevance to hospitality education and training. International Journal of Hospitality Management, 23(1), 15-24.
 • Savarin, B. (2009). The Physiology of Taste or Transcendental Gastronomy (Translated from the last Paris edition by Fayette Robinson). The Floating Press.
 • Seo, S., & Yun, N. (2015). Multi-Dimensional scale to measure destination food image: Case of Korean food. British Food Journal, 117(12), 2914-2929.
 • Sinclair, C. (2005). Dictionary of Food: International Food And Cooking Terms From A to Z. A&C Black Publishers.
 • Sykes, J. B. (1982). The Concise Oxford Dictionary Of Current English. Based on The Oxford English Dictionary and Its Supplements, Oxford University Press.
 • TDK (1998). Türkçe Sözlük. Türk Tarih Kurumu Basım Evi. Ankara, 1(816). The Creative Cities Network (2020). A Global Platform for Local Endeavour. Retrieved from: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Creative_cities_brochure_en.pdf adresinden 10 Mart 2020’de alınmıştır.
 • Thompson, D. F. (1993). Oxford Dictionary Of Current English. Oxford University Press.
 • Tolungüç, A. (1992). Tanıtım ve imaj. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 11-18.
 • Toprak, L. (2008). Bölgelerarası kalkınma farklılıklarını gidermede turizmin rolü: Güneydoğu Anadolu Bölgesi örneği (Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • TÜRSAB (2015). Gastronomi Turizmi Raporu. Alındığı uzantı: http://www.tursab.org.tr/dosya/12302/tursabgastronomi-turizmiraporu_12302_3531549.pdf adresinden 27 Aralık 2019’da alınmıştır.
 • UNWTO (2017). Affiliate Members Report, Volume Sixteen, Second Global Report on Gastronomy Tourism. Retrieved from: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284418701 adresinden 25 Şubat 2020’de alınmıştır.
 • Uyar H., & Zengin B. (2015). Gastronomi turizminin alternatif turizm çeşidi olarak değerlendirilmesi bağlamında gastronomi turizm indeksinin oluşturulması, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3, 1(7), 355-376.
 • Wang, Y. C. (2015). A study on the influence of electronic word of mouth and the image of gastronomy tourism on the intentions of tourists visiting Macau. Turizam: Međunarodni Znanstveno-Stručni Časopis, 63(1), 67-80.
 • Yazdanpanah, M., & Forouzani, M. (2015). Application of the Theory of Planned Behaviour to predict Iranian students' intention to purchase organic food. Journal of Cleaner Production, 107, 342-352.
 • Yüncü, H. R. (2010). Sürdürülebilir turizm açısından gastronomi turizmi ve perşembe yaylası. 10. Aybastı-Kabataş Kurultayı, Eskişehir, 27-34.
APA ÇEKİÇ İ, AKSOY M (2021). Gaziantep ve Hatay İllerini Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Mutfak İmajı Algı Düzeylerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma. , 3064 - 3078. 10.21325/jotags.2021.934
Chicago ÇEKİÇ İbrahim,AKSOY Mustafa Gaziantep ve Hatay İllerini Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Mutfak İmajı Algı Düzeylerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma. (2021): 3064 - 3078. 10.21325/jotags.2021.934
MLA ÇEKİÇ İbrahim,AKSOY Mustafa Gaziantep ve Hatay İllerini Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Mutfak İmajı Algı Düzeylerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma. , 2021, ss.3064 - 3078. 10.21325/jotags.2021.934
AMA ÇEKİÇ İ,AKSOY M Gaziantep ve Hatay İllerini Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Mutfak İmajı Algı Düzeylerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma. . 2021; 3064 - 3078. 10.21325/jotags.2021.934
Vancouver ÇEKİÇ İ,AKSOY M Gaziantep ve Hatay İllerini Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Mutfak İmajı Algı Düzeylerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma. . 2021; 3064 - 3078. 10.21325/jotags.2021.934
IEEE ÇEKİÇ İ,AKSOY M "Gaziantep ve Hatay İllerini Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Mutfak İmajı Algı Düzeylerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma." , ss.3064 - 3078, 2021. 10.21325/jotags.2021.934
ISNAD ÇEKİÇ, İbrahim - AKSOY, Mustafa. "Gaziantep ve Hatay İllerini Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Mutfak İmajı Algı Düzeylerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma". (2021), 3064-3078. https://doi.org/10.21325/jotags.2021.934
APA ÇEKİÇ İ, AKSOY M (2021). Gaziantep ve Hatay İllerini Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Mutfak İmajı Algı Düzeylerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9(4), 3064 - 3078. 10.21325/jotags.2021.934
Chicago ÇEKİÇ İbrahim,AKSOY Mustafa Gaziantep ve Hatay İllerini Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Mutfak İmajı Algı Düzeylerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 9, no.4 (2021): 3064 - 3078. 10.21325/jotags.2021.934
MLA ÇEKİÇ İbrahim,AKSOY Mustafa Gaziantep ve Hatay İllerini Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Mutfak İmajı Algı Düzeylerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.9, no.4, 2021, ss.3064 - 3078. 10.21325/jotags.2021.934
AMA ÇEKİÇ İ,AKSOY M Gaziantep ve Hatay İllerini Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Mutfak İmajı Algı Düzeylerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2021; 9(4): 3064 - 3078. 10.21325/jotags.2021.934
Vancouver ÇEKİÇ İ,AKSOY M Gaziantep ve Hatay İllerini Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Mutfak İmajı Algı Düzeylerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2021; 9(4): 3064 - 3078. 10.21325/jotags.2021.934
IEEE ÇEKİÇ İ,AKSOY M "Gaziantep ve Hatay İllerini Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Mutfak İmajı Algı Düzeylerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9, ss.3064 - 3078, 2021. 10.21325/jotags.2021.934
ISNAD ÇEKİÇ, İbrahim - AKSOY, Mustafa. "Gaziantep ve Hatay İllerini Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Mutfak İmajı Algı Düzeylerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 9/4 (2021), 3064-3078. https://doi.org/10.21325/jotags.2021.934