Yıl: 2021 Cilt: 26 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 787 - 798 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.17482/uumfd.912061 İndeks Tarihi: 29-07-2022

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF USING AUGMENTED REALITY APPS ON STUDENTS' LEARNING ACHIEVEMENT AND MOTIVATION IN ENGINEERING DRAWING COURSES

Öz:
In engineering education Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) technologies have been recently adopted in the teaching of technical subjects showing good potential for visual interaction with the objects. This study aims to investigate the effect of using a specifically developed mobile AR Engineering Drawing (ED) application (Apps) for improving the cognitive learning levels of students and learning achievement. In this study, experimental design with pre-test and post-test control groups and interview were used to measure of participants’ success. For this purpose, a total of 30 participants involved in the experimental group used AR application for training, whereas another 20 participants without AR training were kept as a control group. The increase in performance between pre-test and post-test was 39.7% for the experimental group and 17.2% for the control group. The results indicated a 19.6% higher learning performance in the experimental group through the use of the AR application for training. This result shows the very important effect the mobile AR engineering drawing application had in terms of acquiring new knowledge and skills on the participants. The study also shows that teaching Engineering Drawing subjects using AR Apps significantly increases students' conceptual and cognitive comprehension levels.
Anahtar Kelime: Augmented Reality Technical Drawing Engineering Drawing Learning Performance

Teknik Resim Derslerinde Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Öğrencilerin Öğrenme Başarısı ve Motivasyonlarına Etkisinin İncelenmesi

Öz:
Mühendislik eğitiminde yer alan teknik konuların Sanal Gerçeklik (VR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR) gibi teknolojilerin kullanımı öğrencilerin nesnelerle görsel etkileşim açısından sağladığı avantajlar nedeniyle giderek yaygınlaşmaktadır. Bu çalışma, özel olarak geliştirilmiş bir mobil AR Teknik Resim uygulamasının mühendislik eğitiminde kullanmanın öğrencilerin bilişsel öğrenme düzeylerine ve öğrenme performansına etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmada, katılımcıların öğrenme performansının ölçümü için kontrol gruplu ön-test ve son-test deneysel model ve mülakat yöntemleri kullanılmıştır. Bu amaçla, deney grubunda yer alan toplam 30 katılımcı eğitim için AR uygulamasını kullanırken, AR destekli eğitim almayan diğer 20 katılımcı ise kontrol grubu olarak değerlendirilmiştir. Ön test ve son test arasındaki performans artışı deney grubu için %39,7 ve kontrol grubu için %17,2'dir. Sonuçlar, eğitimde AR uygulamasının kullanılması yoluyla deney grubunda %19,6 daha yüksek bir öğrenme performansı göstermiştir. Bu sonuç, mobil AR Teknik Resim uygulamasının katılımcılar üzerinde yeni bilgi ve becerilerin kazanılmasında önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Çalışma ayrıca Teknik Resim konularını AR kullanarak öğretmenin öğrencilerin kavramsal ve bilişsel anlama düzeylerini önemli ölçüde artırdığını göstermektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Akçayır, M., Akçayır, G., Pektaş, H. M., & Ocak, M. A. (2016) Augmented reality in science laboratories: The effects of augmented reality on university students’ laboratory skills and attitudes toward science laboratories, Computers in Human Behavior, 57, 334-342. doi:10.1016/j.chb.2015.12.054
 • 2. Arslan, R., & Uzaslan, N. T. (2017). Impact of competency-based and target-oriented training on employee performance: A case study, Industry and Higher Education, 31 (5), 289-292. doi:10.1177/0950422217715199
 • 3. Balak, M. V., & Kısa, M. (2016). Artırılmış gerçeklik teknolojisinin teknik resim eğitimi üzerindeki etkilerinin araştırılması. Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 1(2), 17-26.
 • 4. Balak, V., & Miman, M. (2020). A formative study on the use of augmented reality in technical drawing courses. Emerging Materials Research, 9(4), 1293-1299. doi:10.1680/jemmr.20.00276
 • 5. Balak, V., Kisa, M., & Miman, M. (2018). A Scale Development for Favoring Virtual Reality Applications in Technical Drawing Courses. International Journal of Scientific and Technological Research, 4(5).
 • 6. Chen, Y. C., Chi, H. L., Hung, W. H., & Kang, S. C. (2011). Use of tangible and augmented reality models in engineering graphics courses, Journal of Professional Issues in Engineering Education & Practice, 137(4), 267-276. doi:10.1061/(ASCE)EI.1943-5541.0000078
 • 7. Chin, K. Y., Wang, C. S., & Chen, Y. L. (2019). Effects of an augmented reality-based mobile system on students’ learning achievements and motivation for a liberal arts course. Interactive Learning Environments, 27(7), 927-941. doi:10.1080/ 10494820.2018.1504308
 • 8. Dugard, P & Todman J. (1995) Analysis of Pre‐test‐Post‐test Control Group Designs in Educational Research, Educational Psychology, 15:2, 181-198, DOI: 10.1080/ 0144341950150207
 • 9. Emreli, D. (2019). Investigation of the effects of use virtual & augmented reality (V/AR) applications in technical drawing training for machine manufacturing sector on learning performance. MSc thesis, Bursa Uludağ Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa
 • 10. Emreli, D., Kofoğlu, M., Arslan, R., Kuş,A., Unver, E. (2019) Investigation of the Effect of Virtual Reality Teaching Material on Students Conceptual And Cognitive Learning Levels For Technical Drawing Education, International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, FMGTEK19, April 12-14, İzmir, Türkiye
 • 11. Hu, J., & Xiong, G. (2005). Concurrent design of a geometric parameter and tolerance for assembly and cost, International journal of production research, 43(2), 267-293. doi:10.1080/00207540412331282051
 • 12. Huerta, O., Kus, A., Unver, E., Arslan, R. Dawood, M., Kofoğlu, M. & Ivanov, V. (2019). A Design-based Approach to Enhancing Engineering drawing Skills in Design and Engineering Education using VR and AR Tools. In Proceedings of the 14th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications, Vol 3: pp 306-313. doi: 10.5220/0007566003060313
 • 13. Huerta ,O., Unver, E., Arslan, R., Kus, A., and Allen, J., “An Approach to Improve Technical Drawing using VR and AR Tools” Computer-Aided Design & Applications Journal, Vol 17, issue 4, pp 836-849, 2020. doi: 10.14733/cadaps.2020.836-849
 • 14. Kaufmann, H., & Dünser, A. (2007). Summary of usability evaluations of an educational augmented reality application, In International conference on virtual reality (pp. 660-669), Springer, Berlin, Heidelberg. doi:10.1007/978-3-540-73335-5_71
 • 15. Kofoğlu, M., Kus, A., Emreli, D., Arslan, R., Unver, E., & Kagioglou, M. (2019). “Development of Augmented Reality Application for Teaching Geometric Tolerances in Engineering Education”. Uludağ University Journal of the Faculty of Engineering, 24 (2), 173-184. doi:10.17482/uumfd.552007
 • 16. Kuş, A., Arslan, R., Unver, E., Huerta, O., Dimitrov, L., Tomov, P., & Tekin, Y.(2018) An Evaluation of Engineering drawings Training Needs For Developing New Training Methods, ХXVII-th International Scientific and Technical Conference Automation of Discrete Production "ADP2018", Sozopol, Bulgaria
 • 17. Li, W., Nee, A., & Ong, S. (2017) A state-of-the-art review of augmented reality in engineering analysis and simulation, Multimodal Technologies and Interaction, 1(3), 17. doi:10.3390/mti1030017
 • 18. Martin-Gutiérrez, J., Saorín, J. L., Contero, M., Alcañiz, M., Pérez-López, D. C., & Ortega, M. (2010) Design and validation of an augmented book for spatial abilities development in engineering students, Computers & Graphics, 34(1), 77-91. doi:10.1016/j.cag.2009.11.003
 • 19. Martin-Gutiérrez, J., Fabiani, P., Benesova, W., Meneses, M. D., & Mora, C. E. (2015). Augmented reality to promote collaborative and autonomous learning in higher education, Computers in Human Behavior, 51, 752-761. doi:10.1016/j.chb.2014.11.093
 • 20. Nesterov, A., Kholodilin, I., Shishkov, A., & Vanin, P. (2017) Augmented reality in engineering education: Opportunities and advantages, Communications-Scientific letters of the University of Zilina, 19(4), 117-120.
 • 21. Seth, A., Vance, J. M., & Oliver, J. H. (2011). Virtual reality for assembly methods prototyping: a review, Virtual Reality, 15(1), 5-20. doi:10.1007/s10055-009-0153-y
 • 22. Somyürek, S. (2014). Öğretim sürecinde z kuşağının dikkatini çekme: artırılmış gerçeklik. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 4(1), 63-80. doi:10.17943/etku.88319
 • 23. Unver, E. (2006). Strategies for the transition to CAD based 3D design education, Computer-Aided Design and Applications, 3(1-4), 323-330. doi:10.1080/ 16864360.2006.10738470
 • 24. Unver E, Huerta O, Kuş A., Arslan R., “VR/AR in Design A guide to Interactive Technical Drawing for Engineers and Designers” (2019)., Huddersfield University Press, ISBN:978-1-86218-165-6
 • 25. Wang, X., Chen, C., & Li, Z. (2020). Augmented Reality and Quick Response Code Technology in Engineering Drawing Course. In 2020 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation, 1493- 1498. doi: 10.1109/ ICMA49215.2020. 9233543
 • 26. Ürey, M., & Çepni, S. (2014). Fen temelli ve disiplinlerarası okul bahçesi programının öğrencilerin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumları üzerine etkisinin farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 537-548. doi: 10.7822/omuefd.33.2.14
APA arslan r, kuş A, Emreli D, Unver E, Huerta Cardoso O (2021). INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF USING AUGMENTED REALITY APPS ON STUDENTS' LEARNING ACHIEVEMENT AND MOTIVATION IN ENGINEERING DRAWING COURSES. , 787 - 798. 10.17482/uumfd.912061
Chicago arslan ridvan,kuş Abdil,Emreli Derya,Unver Ertu,Huerta Cardoso Omar Ivan INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF USING AUGMENTED REALITY APPS ON STUDENTS' LEARNING ACHIEVEMENT AND MOTIVATION IN ENGINEERING DRAWING COURSES. (2021): 787 - 798. 10.17482/uumfd.912061
MLA arslan ridvan,kuş Abdil,Emreli Derya,Unver Ertu,Huerta Cardoso Omar Ivan INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF USING AUGMENTED REALITY APPS ON STUDENTS' LEARNING ACHIEVEMENT AND MOTIVATION IN ENGINEERING DRAWING COURSES. , 2021, ss.787 - 798. 10.17482/uumfd.912061
AMA arslan r,kuş A,Emreli D,Unver E,Huerta Cardoso O INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF USING AUGMENTED REALITY APPS ON STUDENTS' LEARNING ACHIEVEMENT AND MOTIVATION IN ENGINEERING DRAWING COURSES. . 2021; 787 - 798. 10.17482/uumfd.912061
Vancouver arslan r,kuş A,Emreli D,Unver E,Huerta Cardoso O INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF USING AUGMENTED REALITY APPS ON STUDENTS' LEARNING ACHIEVEMENT AND MOTIVATION IN ENGINEERING DRAWING COURSES. . 2021; 787 - 798. 10.17482/uumfd.912061
IEEE arslan r,kuş A,Emreli D,Unver E,Huerta Cardoso O "INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF USING AUGMENTED REALITY APPS ON STUDENTS' LEARNING ACHIEVEMENT AND MOTIVATION IN ENGINEERING DRAWING COURSES." , ss.787 - 798, 2021. 10.17482/uumfd.912061
ISNAD arslan, ridvan vd. "INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF USING AUGMENTED REALITY APPS ON STUDENTS' LEARNING ACHIEVEMENT AND MOTIVATION IN ENGINEERING DRAWING COURSES". (2021), 787-798. https://doi.org/10.17482/uumfd.912061
APA arslan r, kuş A, Emreli D, Unver E, Huerta Cardoso O (2021). INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF USING AUGMENTED REALITY APPS ON STUDENTS' LEARNING ACHIEVEMENT AND MOTIVATION IN ENGINEERING DRAWING COURSES. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 26(3), 787 - 798. 10.17482/uumfd.912061
Chicago arslan ridvan,kuş Abdil,Emreli Derya,Unver Ertu,Huerta Cardoso Omar Ivan INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF USING AUGMENTED REALITY APPS ON STUDENTS' LEARNING ACHIEVEMENT AND MOTIVATION IN ENGINEERING DRAWING COURSES. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 26, no.3 (2021): 787 - 798. 10.17482/uumfd.912061
MLA arslan ridvan,kuş Abdil,Emreli Derya,Unver Ertu,Huerta Cardoso Omar Ivan INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF USING AUGMENTED REALITY APPS ON STUDENTS' LEARNING ACHIEVEMENT AND MOTIVATION IN ENGINEERING DRAWING COURSES. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, vol.26, no.3, 2021, ss.787 - 798. 10.17482/uumfd.912061
AMA arslan r,kuş A,Emreli D,Unver E,Huerta Cardoso O INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF USING AUGMENTED REALITY APPS ON STUDENTS' LEARNING ACHIEVEMENT AND MOTIVATION IN ENGINEERING DRAWING COURSES. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi. 2021; 26(3): 787 - 798. 10.17482/uumfd.912061
Vancouver arslan r,kuş A,Emreli D,Unver E,Huerta Cardoso O INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF USING AUGMENTED REALITY APPS ON STUDENTS' LEARNING ACHIEVEMENT AND MOTIVATION IN ENGINEERING DRAWING COURSES. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi. 2021; 26(3): 787 - 798. 10.17482/uumfd.912061
IEEE arslan r,kuş A,Emreli D,Unver E,Huerta Cardoso O "INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF USING AUGMENTED REALITY APPS ON STUDENTS' LEARNING ACHIEVEMENT AND MOTIVATION IN ENGINEERING DRAWING COURSES." Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 26, ss.787 - 798, 2021. 10.17482/uumfd.912061
ISNAD arslan, ridvan vd. "INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF USING AUGMENTED REALITY APPS ON STUDENTS' LEARNING ACHIEVEMENT AND MOTIVATION IN ENGINEERING DRAWING COURSES". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 26/3 (2021), 787-798. https://doi.org/10.17482/uumfd.912061