Yıl: 2021 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 530 - 537 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.15311/selcukdentj.946507 İndeks Tarihi: 03-06-2022

Adaptation of Fear of Missing Out Scale (FoMOs) to Dentistry

Öz:
Background: The objective was to adapt the Fear of Missing Out Scale (FoMOs) Scale developed by Przybylski et al in 2013 to Turkish and to perform the validity and reliability study of this scale. Methods: This study was designed as a methodological study, and the adapted questionnaire was completed by 1142 dental students educating in 59 universities in Turkey. The answers given were evaluated according to the original scale and its validity and reliability were tested. Explanatory Factor Analysis (EFA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA) were performed to assess the construct validity of the form. The reliability of FoMOs was tested through the Cronbach’s α internal consistency coefficient, total item correlation, and test-retest analysis. Results: Different from the original FOMO obtained in the study, it consisted of 2 sub-dimensions and a total of 10 items. Item 10 was excluded owing to the low factor loads. Accordingly, the "10- item scale" with two sub-dimensions was obtained. The 2 sub- dimension scale structure found as a result of EFA was supported by the result obtained in DFA. The Cronbach alpha reliability coefficient was found to be 0.840 for the FoMOs total score, 0.919 for the "trait" sub-dimension, and 0.718 for the "state" sub-dimension. Conclusion: This scale was made to define and analyze the concept of FoMO in dentistry postgraduate career planning. The current scale is a valuable and reliable tool to guide the idea behind career planning and provides a great contribution to the literature.
Anahtar Kelime:

Eksik Kalma Korkusu Ölçeğinin (FoMOs) Diş Hekimliğine Uyarlanmas

Öz:
Amaç: 2013 yılında Przybylski ve arkadaşları tarafından geliştirilen Kaybetme Korkusu Ölçeği'nin (FoMOs) Türkçeye uyarlanması ve bu ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma metodolojik bir çalışma olarak tasarlandı ve uyarlanan anket Türkiye'de 59 üniversitede eğitim gören 1142 diş hekimliği öğrencisi tarafından tamamlandı. Verilen cevaplar orijinal ölçeğe göre değerlendirilerek geçerlik ve güvenirliği test edilmiştir. Formun yapı geçerliliğini değerlendirmek için Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. FoMO'ların güvenilirliği Cronbach’ın α iç tutarlılık katsayısı, toplam madde korelasyonu ve test-tekrar test analizi ile test edildi. Bulgular: Çalışmada elde edilen FOMO ölçeği orijinalinden farklı olarak 2 alt boyut ve toplam 10 maddeden oluşmaktadır. 10. Madde düşük faktör yükü nedeniyle çıkarılmıştır. Buna göre iki alt boyutu olan “10 maddelik ölçek” elde edilmiştir. AFA sonucunda bulunan 2 alt boyutlu ölçek yapısı DFA'da elde edilen sonuçla desteklenmiştir. FoMO toplam puanı için Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0,840, "özellik" alt boyutu için 0,919 ve "durum" alt boyutu için 0,718 olarak bulunmuştur. Sonuç: Bu ölçek, diş hekimliği mezuniyet sonrası kariyer planlamasında FoMO kavramını tanımlamak ve analiz etmek için yapılmıştır. Mevcut ölçek, kariyer planlamasının arkasındaki fikre rehberlik edecek değerli ve güvenilir bir araçtır ve literatüre büyük katkı sağlamaktadır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Kargın M, Türkben Polat H, Coşkun Şimşek D. Evaluation of internet addiction and fear of missing out among nursing students. Perspectives in psychiatric care. 2020;56(3):726-731.
 • 2. JWT. Fear of Missing Out (FOMO). 2012.
 • 3. JWT. Fear of Missing Out (FOMO). 2011.
 • 4. Przybylski AK, Murayama K, DeHaan CR, Gladwell V. Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. Computers in human behavior. 2013;29(4):1841-1848.
 • 5. Grohol J. FOMO addiction: The fear of missing out. Psych Central. 2011.
 • 6. Vizcaya-Moreno M Flores, Pérez-Cañaveras Rosa M. Social Media Used and Teaching Methods Preferred by Generation Z Students in the Nursing Clinical Learning Environment: A Cross-Sectional Research Study. International journal of environmental research and public health. 2020;17(21):8267.
 • 7. Cree-Green M, Carreau A-M, Davis SM, et al. Peer mentoring for professional and personal growth in academic medicine. Journal of Investigative Medicine. 2020;68(6):1128-1134.
 • 8. Alt D. College students’ academic motivation, media engagement and fear of missing out. Computers in Human Behavior. 2015;49:111-119.
 • 9. Karakoç FY, Dönmez L. Ölçek geliştirme çalışmalarında temel ilkeler. Tıp Eğitimi Dünyası. 2014;13(40):39-49.
 • 10.Özşahin Z, Derya Y. The effect of training given in line with the health promotion model aimed at increasing fertility awareness on fertility awareness in women: Midwifery Program, PhD Thesis. Malatya, Turkey 2020., İnönü University Faculty of Health Sciences; 2020.
 • 11.Li L, Griffiths MD, Niu Z, Mei S. The trait-state fear of missing out scale: Validity, reliability, and measurement invariance in a Chinese sample of university students. Journal of Affective Disorders. 2020;274:711-718.
 • 12.Alpar R, ed Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik-Güvenirlik. 6. Baskı, Ankara, Detay Yayıncılık,2020.
 • 13.Büyüköztürk Ş. Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi. 2002;32(32):470-483.
 • 14.Gürbüz S. AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi. Vol 1, Baskı, Seçkin Yayıncılık; 2019; 33-44.
 • 15.Gliem JA, Gliem RR. Calculating, interpreting, and reporting Cronbach’s alpha reliability coefficient for Likert-type scales. 2003.
 • 16.Urbina S. Essentials of psychological testing. John Wiley & Sons; 2014.
 • 17.Raines-Eudy R. Using structural equation modeling to test for differential reliability and validity: An empirical demonstration. Structural equation modeling. 2000;7(1):124-141.
 • 18.Briggs SR, Cheek JM. The role of factor analysis in the development and evaluation of personality scales. Journal of personality. 1986;54(1):106-148.
 • 19.S Aksayan, Gözüm S. Kültürlerarası ölçek uyarlaması için rehber II: psikometri özellikler ve kültürlerarası karşılaştırma. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 5, 3-14.2003.
 • 20.Batmaz H, Ulusoy, Y. & İnceoğlu, F. “The Mediating Role Of Digital Game Addiction In The Correlation Between Cyber Victimization And Cyber Bullying”. International Social Sciences Studies Journal. 2020;e-ISSN:2587- 1587 Vol:6(73):5093- 5108.
 • 21.İnceoğlu F. Doğrulayıcı Faktör Analizinde Yarışan Modeller ve Klinik Bir Uygulaması: İnönü Üniversitesi Doktora Tezi, 10:32.2018.
 • 22.Meydan CH, Şeşen H. Yapısal Eşitlik Modellemesi AMOS Uygulamaları. Detay Yayıncılık, Ankara.2011.
 • 23.Civelek ME. Yapısal Eşitlik Modellemesi Metodolojisi,. Beta Yayıncılık, İstanbul.2018.
 • 24.Keçeoğlu ÇH, Gelbal S, Doğan N. Determination of the cut-off score with the ROC Curve Method. The Journal of Academic Social Sciences Studies. 2016;50(2), 553-562.
 • 25.Ö Çokluk., Şekercioğlu G, Büyüköztürk Ş. Sosyal Bilimler için Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamalar. Pegem Akademi, Ankara.2012
APA İnceoğlu F, DEMİR P, Aydoğdu H (2021). Adaptation of Fear of Missing Out Scale (FoMOs) to Dentistry. , 530 - 537. 10.15311/selcukdentj.946507
Chicago İnceoğlu Feyza,DEMİR PINAR,Aydoğdu Hatice Adaptation of Fear of Missing Out Scale (FoMOs) to Dentistry. (2021): 530 - 537. 10.15311/selcukdentj.946507
MLA İnceoğlu Feyza,DEMİR PINAR,Aydoğdu Hatice Adaptation of Fear of Missing Out Scale (FoMOs) to Dentistry. , 2021, ss.530 - 537. 10.15311/selcukdentj.946507
AMA İnceoğlu F,DEMİR P,Aydoğdu H Adaptation of Fear of Missing Out Scale (FoMOs) to Dentistry. . 2021; 530 - 537. 10.15311/selcukdentj.946507
Vancouver İnceoğlu F,DEMİR P,Aydoğdu H Adaptation of Fear of Missing Out Scale (FoMOs) to Dentistry. . 2021; 530 - 537. 10.15311/selcukdentj.946507
IEEE İnceoğlu F,DEMİR P,Aydoğdu H "Adaptation of Fear of Missing Out Scale (FoMOs) to Dentistry." , ss.530 - 537, 2021. 10.15311/selcukdentj.946507
ISNAD İnceoğlu, Feyza vd. "Adaptation of Fear of Missing Out Scale (FoMOs) to Dentistry". (2021), 530-537. https://doi.org/10.15311/selcukdentj.946507
APA İnceoğlu F, DEMİR P, Aydoğdu H (2021). Adaptation of Fear of Missing Out Scale (FoMOs) to Dentistry. Selcuk Dental Journal, 8(2), 530 - 537. 10.15311/selcukdentj.946507
Chicago İnceoğlu Feyza,DEMİR PINAR,Aydoğdu Hatice Adaptation of Fear of Missing Out Scale (FoMOs) to Dentistry. Selcuk Dental Journal 8, no.2 (2021): 530 - 537. 10.15311/selcukdentj.946507
MLA İnceoğlu Feyza,DEMİR PINAR,Aydoğdu Hatice Adaptation of Fear of Missing Out Scale (FoMOs) to Dentistry. Selcuk Dental Journal, vol.8, no.2, 2021, ss.530 - 537. 10.15311/selcukdentj.946507
AMA İnceoğlu F,DEMİR P,Aydoğdu H Adaptation of Fear of Missing Out Scale (FoMOs) to Dentistry. Selcuk Dental Journal. 2021; 8(2): 530 - 537. 10.15311/selcukdentj.946507
Vancouver İnceoğlu F,DEMİR P,Aydoğdu H Adaptation of Fear of Missing Out Scale (FoMOs) to Dentistry. Selcuk Dental Journal. 2021; 8(2): 530 - 537. 10.15311/selcukdentj.946507
IEEE İnceoğlu F,DEMİR P,Aydoğdu H "Adaptation of Fear of Missing Out Scale (FoMOs) to Dentistry." Selcuk Dental Journal, 8, ss.530 - 537, 2021. 10.15311/selcukdentj.946507
ISNAD İnceoğlu, Feyza vd. "Adaptation of Fear of Missing Out Scale (FoMOs) to Dentistry". Selcuk Dental Journal 8/2 (2021), 530-537. https://doi.org/10.15311/selcukdentj.946507