İŞGÜCÜ ÜZERİNDEKİ VERGİ YÜKÜNÜN AZALTILMASINDA ALTERNATİF FİNANSMAN ARACI OLARAK ÇEVRE VERGİLERİ: AB ÜYESİ ÜLKELER VE TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

Yıl: 2021 Cilt: 20 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 482 - 509 Metin Dili: Türkçe

İŞGÜCÜ ÜZERİNDEKİ VERGİ YÜKÜNÜN AZALTILMASINDA ALTERNATİF FİNANSMAN ARACI OLARAK ÇEVRE VERGİLERİ: AB ÜYESİ ÜLKELER VE TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

Öz:
Avrupa Birliği ülkelerinde uzun yıllardır mevcut olan yüksek vergi takozlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar 2015 yılı sonrasında ağırlık kazanmış ve ülkeler,işgücü üzerinden alınan vergilerde indirimler yapmışlardır. Her ne kadar Avrupa Komisyonu üye ülkelerin işgücü vergilerinden doğan gelir kaybını finanse etmek için çevre vergilerini kullanabileceklerini belirtse de, birçok üye ülke bu indirimleri finanse etmek için tüketim vergileri ve mükerrer emlak vergilerini tercih etmişlerdir. Bu çalışmada doküman analizi yönteminden yararlanılarak, çevre vergilerinin işgücü vergilerinde yapılan indirimleri finanse etmede alternatif bir kaynak olup olamayacağı tartışılmıştır. Sonuç olarak çevre vergileri tek başına işgücü vergi indirimlerini karşılamada yetersiz kalacaktır. Ancak bu vergiler ile çevrenin korunmasının yanı sıra gelir kayıplarının finansmanına destek olunarak çifte kazanç sağlanabilecektir.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > İşletme
Sosyal > Sosyal > İktisat

Environmental Taxes as an Alternative Financing Instrument in Reducing the Tax Burden on Labor: An Evaluation for EU Member Countries and Turkey

Öz:
Efforts to reduce high tax wedge rates, which have existed for many years in European Union countries, have gained importance after 2015 and governments have made reductions in taxes on labour. Although the European Commission states that governments can use environmental taxes to finance the loss of income from labor taxes, lots member states used consumption and recurrent property taxes to finance these reductions. In this study, whether environmental taxes can be an alternative source for financing labour tax reductions have been discussed by using the document analysis method. As a result, environmental taxes alone will be insufficient to meet labor tax reductions. However, with these taxes, double dividend can be achieved by supporting the financing of income losses as well as protecting the environment.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > İşletme
Sosyal > Sosyal > İktisat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Asen, Elke, “A Comparison of the Tax Burden on Labour in the OECD, 2019,” Erişim Tarihi: Aralık 13, 2020, https://taxfoundation.org/tax-burden-on-laborin-the-oecd-2019/.
 • Attinasi, Maria Grazia, Francesco Berardini, Roberta De Stefani ve Steffen Osterloh, “The Effects of Labour Income Taxes on Market Performance: An Empirical Analysis,” Erişim Tarihi: Aralık 13, 2020, http://www.ijf.hr/upload/files/file/Mihaljek-radovi/Attinasi.pdf.
 • Aykın, Hasan, “Vergi Takozu (Kaması) Nedir? Güncel Vergi Takozu Oranları,” Erişim Tarihi: Aralık 13, 2020, https://vergidosyasi.com/2017/10/05/vergitakozu-kamasi-nedir-guncel-vergi-takozu-oranlari/.
 • Baldacci, Emanuele, Sanjeev Gupta ve Carlos Mulas- Granados, How Effective is Fiscal Policy Response in Systemic Banking Crises? (Washington: IMF Working Paper, 2019), Erişim Tarihi: Aralık 19, 2020, https://www.imf.org/external/ pubs/ft/wp/2009/wp09160.pdf.
 • Bovenberg, A. Lans, “Environmental Taxes and the Double Dividend,” Empirica 25 (1998): 15-35, Erişim Tarihi: Aralık 13, 2020, doi: 10.1023/A:1006836720884.
 • Braathen, Nils Axel, “Incentives for CO2 Emission Reductions in Current Motor Vehicle Taxes,” Erişim Tarihi: Aralık 25, 2020, http://www.oecd.org/officialdocuments /publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/epoc/wpnep/t(2009)2/final&doclanguag e=en.
 • Cural, Mehmet ve Halil Emre Saygı, “Avrupa Birliği’nde Çevre Vergisi Uygulamaları ve Çevre Vergilerinin Gelişimi,” Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 25 (2016): 77-92, Erişim Tarihi: Aralık 25, 2020, https://dergipark.org.tr/tr/ download/article-file/360215.
 • Çelikkaya, Ali, “Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Çevre Vergisi Reformları ve Türkiye’deki Durumun Değerlendirilmesi,” Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2011): 97-120.
 • Eğilmez, Mahfi, “Krizden Çıkışın Anahtarı,” Erişim Tarihi: Aralık 23, 2020, https://www.mahfiegilmez.com/2019/11/krizden-cksn-anahtar.html.
 • Ekins, Paul, “European Environmental Taxes and Charges: Recent Experience, Issues and Trends,” Ecological Economics 31 (1999): 39-62, Erişim Tarihi: Aralık, 22, 2020, doi: 10.1016/S0921-8009(99)00051-8.
 • European Commission, “Tax Wedge on Labour: Shifting Tax Burden From Labour to Other Forms of Taxation.” Erişim Tarihi: Aralık 13, 2020.https://www.consilium.europa.eu/ media/42557/eg-thematic-discussion-ongrowth-and-jobs-tax-wedge-on-labour.pdf.
 • European Commission, “Communication from the Commission Europe 2020 a Strategy forSmart, Sustainable and Inclusive Growth,” Erişim Tarihi: Aralık 23, 2020, https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO %20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf.
 • European Commission, “Communication from the Commission to the European Parliament,the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions the European Green Deal,” Erişim Tarihi: Aralık 24, 2020, https://eur-lex.europa.eu/ resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0002.02/ DOC_1&format=PDF.
 • European Commission, “Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Sustainable Europe Investment Plan European Green Deal Investment Plan,” Erişim Tarihi: Aralık 24, 2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX: 52020DC0021& from=EN.
 • European Commission, “Analysis of the Draft Budgetary Plan of Lithuania,”, Erişim Tarihi: Aralık, 18, 2020, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economyfinance/swd2019_ 921_en_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf.
 • European Commission, “How the EU Monitors National Economic Policies,” Erişim Tarihi: Aralık 19, 2020, https://ec.europa.eu/info/business-economyeuro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governancemonitoring-prevention-correction/how-eu-monitors-national-economicpolicies_en.
 • European Commission, “Decision of the European Parliament and of the Council on a General Union Environment Action Programme to 2020,” Erişim Tarihi: Aralık 25, 2020, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? uri=COM:2012:0710: FIN:EN:PDF.
 • European Commission, “Data on Taxation,” Erişim Tarihi: Aralık 13, 2020, https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/economic-analysis-taxation/ data-taxation_en.
 • European Environment Agency, “Environmental Taxes- Implementation and Environmental Effectiveness,” Erişim Tarihi: Aralık 23, 2020, https://www.eea.europa.eu/ publications/92-9167-000-6/
 • Eurostat, “Unemployment Statistics,” Erişim Tarihi: Aralık 13, 2020, https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Unemployment_statistics.
 • Eurostat, “Unemployment by Sex and Age- Monthly Data,” Erişim Tarihi: Aralık 13, 2020, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/UNE_RT_M__custom_ 352022/ settings_1/line?lang=en.
 • Eurostat, “Tax Rate on Low Wage Earners: Tax Wedge on Labour Costs,” Erişim Tarihi: Aralık 13, 2020, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do? dataset=earn_nt_ taxwedge&lang=en
 • Eurostat, “General Government Deficit (-) and Surplus (+)- Quarterly Data,” Erişim Tarihi: Aralık 19, 2020, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ teina205/default/ table?lang=en
 • Eurostat, “Environmental Taxes a Statistical Guide,” Erişim Tarihi: Aralık 23, 2020, https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5936129/KS-GQ-13-005- EN.PDF.
 • Happe, Karl, “Combatting High Public Debt by… Lowering Taxes!,” Erişim Tarihi: Aralık 13, 2020, https://www.linkedin.com/pulse/combatting-high-public-debtlowering-taxes-karl-happe/.
 • Hodge, Scott A. ve Bryan Hickman, “The Importance of the Tax Wedge on Labour in Evaluating Tax Systems,” Erişim Tarihi: Aralık 13, 2020, https://files.taxfoundation.org /20180913095728/Global-Primer_tax_wedge.pdf.
 • Kirchgässner, Gebhard, Ulrich Müler ve Marcel Savioz, “Ecological Tax Reform and Involuntary Unemployment: Simulation Results for Switzerland, Swiss Journal of Economics ans Statistics 134 (1998): 329-353, Erişim Tarihi: Aralık 22, 2020, https://econpapers.repec.org /article/sesarsjes/1998-iii-6.htm.
 • Kituyi, Mukhisa Önsöz Trade and Development Report 2020 (New York: United Nations Publications, 2020).
 • Kosonen K. ve G. Nicodème, The Role of Fiscal Instruments in Environmental Policy (Brussels: CEB Working Paper, 2009), Erişim Tarihi: Aralık 27, 2020, https://dipot.ulb.ac.be /dspace/bitstream/2013/53982/1/RePEc_sol_wpaper_09- 026.pdf.
 • Köhler, Jonathan, Hans-Jochen Luhmann ve Anders Wadeskog, “Expenditure on Environmentally Sensitive Goods and Services: Household spending in Europe” Erişim Tarihi: Ekim 22, 2021, https://www.econ.cam.ac.uk/researchfiles/repec/cam/pdf/kohler.pdf
 • Miller, Sebastián J. ve Mauricio A. Vela, Are Environmentally Related Taxes Effective? (Washington: IDB Working Paper 2013), 5, Erişim Tarihi: Aralık, 23, 2020, https://www.cbd.int/financial/mainstream/idb-tax.pdf.
 • Odabaş, Hakkı ve Betül Hayrullahoğlu, “Çevresel Sorunların Çözümünde Motorlu Taşıtlar Vergisine Bakış: AB Üyesi Ülke Örnekleri”, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (2017): 54-70, Erişim Tarihi: Aralık 23,2020, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/353067.
 • OECD, “Tax Wedge”, Erişim Tarihi: Aralık 13, 2020, https://data.oecd.org/tax/taxwedge.htm.
 • OECD, “Taxing Wages- Comparative Tables,” Erişim Tarihi: Aralık 13, 2020, https://stats.oecd.org/.
 • OECD, “OECD Policy Instruments for the Environment,” Erişim Tarihi: Aralık 23, 2020, http://www.oecd.org/environment/tools-evaluation/PINE_Metadata_ Definitions_ 2016.pdf.
 • Radu, Claudia Florina, Cristina Fenișer, Klaus Bruno Schebesch, Florin Fenișer ve Florin Marian Dobrea, “Study of the Tax Wedge in EU and other OECD Countries, Using Cluster Analysis,” Social and Behavioral Sciences 238 (2018): 687 – 696, doi: 10.1016/j.sbspro.2018.04.051.
 • Repetto, Robert, Roger C. Dower, Robin Jenkins, Jacqueline Geoghegan, Green Fees: How a Tax Shift Can Work For the Environment and the Economy (Washington: World Resources Institute, 1992), Erişim Tarihi: Aralık 27, 2020, https://files.wri.org/s3fs-public/pdf/greenfees_bw.pdf.
 • Sandmo, Agnar “Optimal Taxation in the Presence of Externalities” The Swedish Journal of Economics 77 (1975): 86-98. Sollund, Stig “Environment Taxes,” Erişim Tarihi: Aralık 27, 2020, http://www.un.org/esa/ffd/wpcontent/uploads/2007/09/20070904_05EnvironmentalTaxes .doc
 • Şenzeybek, Murat ve Peter Mock, “Türkiye’de CO2 Emisyonlarının ve Yakıt Tüketiminin Azaltılmasına Yardımcı Bir Politika Aracı Olarak Özel Tüketim Vergisi,” Erişim Tarihi: Aralık 25, 2020, https://theicct.org/sites/default/ files/publications/ Registration _Tax_Turkey_TK_ 20190429.pdf.
 • The Council of the European Communities and the Representatives of the Governments of the Member States, Meeting Within The Council, “Resolution of the Council of the European Communities and the Representatives of the Governments of the Member States, Meeting Within The Council of 19 October 1987 on the Continuation and Implementation of a European Community Policy and Action Programme on the Environment (1987-1992), Erişim Tarihi: Aralık 25, 2020, https://www.ab.gov.tr/files/SEPB /cevrefaslidokumanlar/4theap.pdf.
 • The European Parliament and The Council of the European Union, “Decision No 1600/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 22 July 2002 Laying Down the Sixth Community Environment Action Programme,” Erişim Tarihi: Aralık 25, 2020, https://www.ab.gov.tr/files/SEPB/cevrefaslidokumanlar/ 6theap.pdf.
 • The European Parliament and The Council of the European Union, “Decision No 1386/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on a General Union Environment Action Programme to 2020,” Erişim Tarihi: Aralık 25, 2020, https://www.ab.gov.tr/files/SEPB/ cevrefaslidokumanlar/ 7theap.pdf.
 • Tosun, Cevat, Onur Uçar, Necmiddin Bağdadioğlu ve Ahmet Burçin Yereli “Türkiye, AB ve OECD Ülkelerindeki Akaryakıt Vergilerine Dair Mukayeseli Bir Değerlendirme,” Vergi Sorunları, 351 (2017): 63-77.
 • Trading Economics, “List of Countries by Sales Tax Rate,” Erişim Tarihi: Aralık 13, 2020, https://tradingeconomics.com/country-list/sales-tax-rate?continent=europe. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Ekleri,” Erişim Tarihi: Aralık 23, 2020, https://www.hmb.gov.tr/bumko-merkeziyonetim-butce-kanunu-ve-ekleri.
 • Uşun, Ercan, “Türkiye ve Diğer OECD Ülkelerinde Vergi Takozu,” Yönetim ve Ekonomi 26 (2019): 435-452, Erişim Tarihi: Aralık 13, 2020, doi: 10.18657/yonveek.507622.
 • Velasquez, Agustin ve Svetlana Vtyurina, How Does Taxation Affect Hours Worked in EU New Member States? (Washington: IMF Working Paper, 2019), Erişim Tarihi: Aralık 13, 2020, https://www.imf.org/en/Publications/ WP/Issues/2019/06/17/ How-Does-Taxation-Affect-Hours-Worked-in-EU-NewMember-States-46909
APA HAYRULLAHOĞLU B (2021). İŞGÜCÜ ÜZERİNDEKİ VERGİ YÜKÜNÜN AZALTILMASINDA ALTERNATİF FİNANSMAN ARACI OLARAK ÇEVRE VERGİLERİ: AB ÜYESİ ÜLKELER VE TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 20(2), 482 - 509.
Chicago HAYRULLAHOĞLU Betül İŞGÜCÜ ÜZERİNDEKİ VERGİ YÜKÜNÜN AZALTILMASINDA ALTERNATİF FİNANSMAN ARACI OLARAK ÇEVRE VERGİLERİ: AB ÜYESİ ÜLKELER VE TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi 20, no.2 (2021): 482 - 509.
MLA HAYRULLAHOĞLU Betül İŞGÜCÜ ÜZERİNDEKİ VERGİ YÜKÜNÜN AZALTILMASINDA ALTERNATİF FİNANSMAN ARACI OLARAK ÇEVRE VERGİLERİ: AB ÜYESİ ÜLKELER VE TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, vol.20, no.2, 2021, ss.482 - 509.
AMA HAYRULLAHOĞLU B İŞGÜCÜ ÜZERİNDEKİ VERGİ YÜKÜNÜN AZALTILMASINDA ALTERNATİF FİNANSMAN ARACI OLARAK ÇEVRE VERGİLERİ: AB ÜYESİ ÜLKELER VE TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi. 2021; 20(2): 482 - 509.
Vancouver HAYRULLAHOĞLU B İŞGÜCÜ ÜZERİNDEKİ VERGİ YÜKÜNÜN AZALTILMASINDA ALTERNATİF FİNANSMAN ARACI OLARAK ÇEVRE VERGİLERİ: AB ÜYESİ ÜLKELER VE TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi. 2021; 20(2): 482 - 509.
IEEE HAYRULLAHOĞLU B "İŞGÜCÜ ÜZERİNDEKİ VERGİ YÜKÜNÜN AZALTILMASINDA ALTERNATİF FİNANSMAN ARACI OLARAK ÇEVRE VERGİLERİ: AB ÜYESİ ÜLKELER VE TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME." Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 20, ss.482 - 509, 2021.