Yıl: 2022 Cilt: 51 Sayı: 234 Sayfa Aralığı: 1441 - 1456 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.37669/milliegitim.834416 İndeks Tarihi: 29-07-2022

ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMENLER ODASINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

Öz:
Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin öğretmenler odasına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Araştırma öğretmenlerin yazılı görüşlerine dayalı temel nitel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Uşak ili merkezinde yer alan 10 farklı okulda 2020-2021 eğitim - öğretim yılı içerisinde mesleklerini icra eden gönüllü 88 öğretmen oluşturmuştur. Araştırma verileri içerik analizinden yararlanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, 88 öğretmen tarafından 65 farklı metafor üretilmiştir. Bu metaforlardan en sık kullanılanlar sırasıyla “kahvehane, yolgeçen hanı, evin salonu, dinlenme yeri/alanı, okulun mutfağı, arı kovanı ve mola istasyonudur”. Ayrıca öğretmenler odasına ilişkin algılarının “kullanım şekilleri ve mekânsal düzeyde” olmak üzere iki ayrı temada toplandığı görülmüştür. Kullanım şekillerinin sırasıyla “dinlenme, eğitim - öğretim ve iletişim / etkileşim amaçlı” olmak üzere 3 farklı; mekânsal düzeyde ise “kozmopolit, ikinci bir yuva, umumi, sıradan/sıkıcı ve samimiyetten uzak bir yapı” olmak üzere 5 farklı şekilde olması sebebiyle öğretmenlerin öğretmenler odasına ilişkin algılarının çeşitlilik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime: Algı Metaforik Algı Öğretmenler Odası Metafor

TEACHERS' METAPHORIC PERCEPTIONS ABOUT THE TEACHERS' ROOM

Öz:
The aim of this study is to reveal the perceptions of teachers about teachers' room through metaphors. The study was designed as a qualitative research based on written opinions of teachers. The participants of the study were composed of 88 voluntary teachers working in 10 different schools located in the provincial center of Uşak in the 2020-2021 academic year. Research data were analyzed through content analysis. According to the results of the study, 65 different metaphors were created by 88 teachers. Among these metaphors, the most frequently used ones were "coffee house, a place frequented by many, living room, resting place/area, school's kitchen, beehive, and stopover area", respectively. Besides, it was also determined that their perceptions of the teachers' room were focused on two topics as "the way it is used, and spatial properties." As the way the teachers' room is used included 3 categories such as "resting purposes, educational purposes, and communication/interaction purposes", and the spatial properties included 5 different expressions such as "cosmopolitan, a second home, common, mundane/boring, and a structure far from sincerity", respectively, it was concluded that teachers' perceptions of the teachers' room varied.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • AÇIKALIN, A. (2013). “Mesleki gelişim ortamı olarak öğretmenler odası”. Öğretmen ve Eğitim Dergisi, 9, ss. 8-10.
 • AKAR, C. ve GÜNDÜZ, İ. (2016). “İlköğretim okullarının TSE standartlarına göre değerlendirilmesi (Uşak ili örneği)”. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), ss. 85-100.
 • AKRAN, S. K. (2020). “Yeni öğretmenler odası tasarımı modeline yönelik öğretmen görüşler”. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 207-219.
 • AKYOL, T. (2011). Resmi ilköğretim okulu sınıf öğretmenlerinin okulların fiziki durumu konusunda görüşleri (Esenyurt ilçesi örneği ), Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul.
 • ARNETT, R. C. (1999). “Metaforical guidance: Administration as building and renovation”. Journal of Educational Administration, 37(1), pp. 80-89.
 • ARSLAN, S. ve ORAL, E. A. (2019). “Öğretmen adaylarının staj yaptıkları okulların öğretmen odalarına ilişkin gözlemleri”. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), ss. 51-65.
 • AYDEŞ, S. S. (2015). Okul yöneticilerinin öğretmenlere yönelik metaforik algıları, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Tokat.
 • BAĞIŞLAR, Y. (2006). İlköğretim okullarında OGM uygulamalarına ilişkin; Yönetici, öğretmen ve öğrencilerin değerlendirme farklılıkları, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., ÇAKMAK, E. K., AKGÜN, Ö. E., KARADENİZ, Ş. ve DEMİREL, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri (23. Baskı), Pegem Akademi, Ankara.
 • CLANDFİELD, L. ve FOORD, D. (2008). “Humanising your staff room”. Humanising Language Teaching, 10(4).
 • CRESWELL, J. W. (2007). Qualitative inquiry and reserach design: Choosing among five approaches. (2nd Press), Sage Publications, California.
 • DAĞLI, A. ve GENÇDAL, G. (2018). “Öğretmenlerin okul binalarının fiziksel koşullarına ilişkin algılarının bazı değişkenlere göre incelenmesi”. Tarih Okulu Dergisi, 11(2), ss. 38-69.
 • DİNÇ, P. ve ONAT, E. (2002). “Bir ilköğretim yapısının bina programı ve tasarımı bağlamında değerlendirilmesi”. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 17(3), ss. 35-55.
 • HAMMERSLEY, M. (1984). Staffroom news. In A. Hargreaves & P. Woods (Eds.). Classrooms and staffrooms. (pp. 203-214). U K: Open University Press.
 • HANSEN, D. T. (2004). “A poetics of teaching”. Educational Theory, 54(2), ss. 119-142.
 • HODKİNSON, H. ve HODKİNSON, P. (2004). “Rethinking the concept of community of practice in relation to school teachers' workplace learning”. International Journal of Training and Development, 8, pp. 21-31.
 • HOY, W. K. ve MİSKEL, C. G. (2012). Educational administration: Theory, research, and practice (9th Edition), The McGraw-Hill Companies, Inc., New York.
 • https://www.meb.gov.tr/yeni-nesil-ogretmenler-odasi/haber/19240/tr, “Yeni nesil öğretmenler odası”, Milli Eğitim Bakanlığı, 26 Temmuz, 2020.
 • KARASOLAK, K. (2009). Mimari özellikleri farklı ilköğretim okullarındaki öğrenci ve öğretmenlerin okullarının bina ve bahçeleri hakkındaki görüşlerinin incelenmesi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adana.
 • KARATAŞ, İ. H. (2012a). “Gönüllü öğretmenin öğretmenler odasındaki rolü”. Öğretmen ve Eğitim Dergisi, S 3, ss. 4-5.
 • KARATAŞ, İ. H. (2012b). “Öğretmenler odasındaki rolümüz”. Öğretmen ve Eğitim Dergisi, 1(3), ss. 4-6.
 • KORKULUTAŞ, Y. (2019). Öğretmenler odasının sosyal ortam – iletişim koşulları ile öğretmenler odası memnuniyet düzeyinin öğretmen görüşleri bağlamında incelenmesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sivas.
 • KÜÇÜKAHMET, L., DEĞİRMENCİOĞLU, C., ER, T., ÖKSÜZOĞLU, A. F., ÖZDEMİR, İ. E. ve KORKMAZ, A. (2000). Öğretmenlik mesleğine giriş, Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • MARVASTİ, A. B. (2004). Qualitative research in sociology, Sage, London.
 • MAWHİNNEY, L. (2010). “Let's lunch and learn: Professional knowledge sharing in teachers' lounges and other congregational spaces”. Teaching and Teacher Education, 26 (4), pp. 972-978.
 • MERRİAM, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (3. Baskıdan Çeviri, Çev. Edt. S. Turan). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • MİLES, M. B., & HUBERMAN, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd Edition), SAGE Publications, California.
 • NAYİR, K. F., TANERİ, P. O. ve AKGÜNDÜZ, M. M. (2017). Kapalı kapılar ardında: Öğretmen adaylarına göre öğretmenler odası. İçinde Ö. Demirel ve S. Dinçer (Edt.). Eğitim bilimlerinde yenilikler ve nitelik arayışı (ss. 791-809). Pegem Akademi: Ankara.
 • NEWMAN, K. K. (1979). “Teachers' lounge talk: Hidden messages”. A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 53(2), ss. 69-71.
 • PATTON, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation, Sage Pub., London.
 • POLLARD, A. (1993). Primary school teachers and their collegues. In S. Delmont (Ed.). The primary school teacher. (pp. 100-119). London: Farmer Press.
 • SABAN, A. (2009). “Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), ss. 281-326.
 • SİLVERMAN, D. (2018). Nitel verileri yorumlama. (Çev. Edt. E. Dinç). Ankara: Pegem Akademi. (Orijinal yayım tarihi, 2012).
 • TAŞDAN, M., TÖSTEN, R., BULUT, K. ve KARAKAYA, V. (2013). “Okul profili araştırması (Kars İli Örneği)”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), ss. 203-222.
 • TATLIDİL, E. (2003). Öğretmenler odasında konuşulan ve gündemi oluşturan konular, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir.
 • TERZİ, E. (2020). Öğretmen odalarının fiziksel-mekânsal koşulları ve eşya, araç-gereç donanımının araştırılması, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sivas.
 • TERZİOĞLU, E. (2005). İlköğretim okulu binalarının fiziksel özellikleri bakımından değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara.
 • TÖREMEN, F. (2004). “İlköğretim okullarının sahip oldukları sosyal sermaye konusunda öğretmen görüşleri”, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (6-9 Temmuz 2004), İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • TURHAN, B., KAPTAN, A. ve KAHVECİ, H. (2015). “İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin öğretmenler odasına yönelik görüşleri”. Turkish Studies, 10(3) , ss. 993-1008.
 • TÜRE, E. ve KARAKÜÇÜK, S. A. (2011). “Yatılı ilköğretim bölge okullarında eğitim ortamlarının fiziksel/mekânsal değişkenleri açısından incelenmesi”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44(2), ss. 165-199.
 • ÜNAL, A., SÜRÜCÜ, A. ve YILDIRIM, A. (2018). Öğretmen adaylarının gözünden öğretmenler odası. İçinde III. İNES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi (28 Nisan - 01 Mayıs 2018) Özet Kitapçığı (ss. 138-139). Alanya, Antalya.
 • YEŞİL, R. ve KORKMAZ, Ö. (2012). “Öğretmenler odasında gündem”. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), ss. 107-122.
 • YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Baskı). Seçkin Yayıncılık, Ankara.
APA gökalp a, INEL Y, üztemur s, ÜNAL A (2022). ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMENLER ODASINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI. , 1441 - 1456. 10.37669/milliegitim.834416
Chicago gökalp ali,INEL YUSUF,üztemur servet,ÜNAL Abdullah İsmet ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMENLER ODASINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI. (2022): 1441 - 1456. 10.37669/milliegitim.834416
MLA gökalp ali,INEL YUSUF,üztemur servet,ÜNAL Abdullah İsmet ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMENLER ODASINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI. , 2022, ss.1441 - 1456. 10.37669/milliegitim.834416
AMA gökalp a,INEL Y,üztemur s,ÜNAL A ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMENLER ODASINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI. . 2022; 1441 - 1456. 10.37669/milliegitim.834416
Vancouver gökalp a,INEL Y,üztemur s,ÜNAL A ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMENLER ODASINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI. . 2022; 1441 - 1456. 10.37669/milliegitim.834416
IEEE gökalp a,INEL Y,üztemur s,ÜNAL A "ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMENLER ODASINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI." , ss.1441 - 1456, 2022. 10.37669/milliegitim.834416
ISNAD gökalp, ali vd. "ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMENLER ODASINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI". (2022), 1441-1456. https://doi.org/10.37669/milliegitim.834416
APA gökalp a, INEL Y, üztemur s, ÜNAL A (2022). ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMENLER ODASINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI. Milli Eğitim, 51(234), 1441 - 1456. 10.37669/milliegitim.834416
Chicago gökalp ali,INEL YUSUF,üztemur servet,ÜNAL Abdullah İsmet ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMENLER ODASINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI. Milli Eğitim 51, no.234 (2022): 1441 - 1456. 10.37669/milliegitim.834416
MLA gökalp ali,INEL YUSUF,üztemur servet,ÜNAL Abdullah İsmet ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMENLER ODASINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI. Milli Eğitim, vol.51, no.234, 2022, ss.1441 - 1456. 10.37669/milliegitim.834416
AMA gökalp a,INEL Y,üztemur s,ÜNAL A ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMENLER ODASINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI. Milli Eğitim. 2022; 51(234): 1441 - 1456. 10.37669/milliegitim.834416
Vancouver gökalp a,INEL Y,üztemur s,ÜNAL A ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMENLER ODASINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI. Milli Eğitim. 2022; 51(234): 1441 - 1456. 10.37669/milliegitim.834416
IEEE gökalp a,INEL Y,üztemur s,ÜNAL A "ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMENLER ODASINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI." Milli Eğitim, 51, ss.1441 - 1456, 2022. 10.37669/milliegitim.834416
ISNAD gökalp, ali vd. "ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMENLER ODASINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI". Milli Eğitim 51/234 (2022), 1441-1456. https://doi.org/10.37669/milliegitim.834416