Yıl: 2022 Cilt: 51 Sayı: 234 Sayfa Aralığı: 1011 - 1030 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.37669/milliegitim.877605 İndeks Tarihi: 29-07-2022

İLKOKUL VE ORTAOKUL İNGİLİZCE DERSLERİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİKSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz:
Bu araştırmanın amacı, 2-8. sınıf İngilizce ders kitaplarında yer alan okul şarkılarının müziksel özelliklerini pedagojik açıdan değerlendirmektir. Çalışmada, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Bu amaçla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017–2018 eğitim-öğretim yılında ilkokul ve ortaokul İngilizce derslerinde kullanılması onaylanan 9 ders kitabında yer alan toplam 32 adet okul şarkısı incelenmiştir. Şarkılar doküman analizi yöntemi kapsamında araştırmacılar tarafından geliştirilen “Uzman Değerlendirme Formu” kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda konu ve içeriklerinin genel olarak pedagojik açıdan uygun olduğu, ancak şarkı seçimi yapılırken öğrencilerin ses sınırlarına dikkat edilmediği ve şarkıların genelinde prozodi hatalarının olduğu belirlenmiştir. Ayrıca şarkı seçimi yapılırken çocukların ses sınırlarının dikkate alınması gerektiği önerisi getirilmiştir.
Anahtar Kelime: İngilizce Öğretimi Şarkı Müzik Eğitimi Okul Şarkısı

MUSICAL EVALUATION OF SONGS USED IN ENGLISH LESSONS AT PRIMARY AND MIDDLE SCHOOLS

Öz:
The aim of this research is to evaluate the musical characteristics of the school songs in the 2nd to 8th grade English textbooks. The qualitative case study design was used in this study. For this purpose, a total of 32 school songs in 9 textbooks approved by the Ministry of National Education for use in elementary and secondary school English lessons in the 2017-2018 academic year were examined. The songs were analyzed using the "Expert Evaluation Form" developed by the researchers within the scope of the document analysis method. As a result of the research, it was determined that generally the topics and contents were pedagogically appropriate, but the sound limits of the students were not considered appropriately while choosing the songs and there were prosody errors in the songs. In addition, it is suggested that the sound limits of the children should be taken into consideration while choosing the songs.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aktaş, Ş. (2008). İlköğretim II. kademe okul şarkılarının öğrencilere uygunluğunun incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Alkar, R. (2008). İlköğretim müzik eğitimi dersinde 2007-2008 eğitim öğretim yılında okutulan öğrenci çalışma kitaplarındaki şarkıların müziksel amaçları bakımından analizi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Atilay Saygın, D. (2017). The use of songs in teaching vocabulary to young learners in a foreign language teaching classroom. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Aydınlı, D. (2007). Sınıf öğretmenlerinin müzik derslerindeki şarkı öğretme durumu. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Barut, H. (2017a). İlkokul İngilizce 4 ders ve öğrenci çalışma kitabı (1.Kitap). Ankara: Pantera Yayıncılık.
 • Barut, H. (2017b). İlkokul İngilizce 4 ders ve öğrenci çalışma kitabı (2.Kitap). Ankara: Pantera Yayıncılık.
 • Barut, H. (2017c). İlkokul İngilizce 4 ders ve öğrenci çalışma kitabı (3.Kitap). Ankara: Pantera Yayıncılık.
 • Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(1), 23-28.
 • Batdı, V. ve Semerci, Ç. (2012). Şarkıların yabancı dil becerilerini geliştirmedeki etkililiğine ilişkin öğrenci görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 126-133.
 • Creswell, J. W. (2007). Five qualitative approaches to inquiry. Qualitative Inquiry and Research Design. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Çalışkan, Ö. (2019). Türkiye’de ilköğretim II. Kademe müzik ders kitaplarında yer alan okul şarkılarının ritmik yapı açısından incelenmesi ve besteci görüşleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Dağlıoğlu, Ö. (2017). İlkokul İngilizce 3 ders ve öğrenci çalışma kitabı. Ankara: Bilen Yayıncılık.
 • De Cristofaro, G. (2011). Languages learning through songs, karaoke and internet. International Journal of Communication Research, 1(1), 37-40.
 • Demirel, Ö. (1993). Yabancı dil öğretimi ilkeler yöntemler teknikler. (3.baskı). Ankara: Usem Yayınları.
 • Egüz, S. (1980). Toplu ses eğitimi 1. Ankara: Ayyıldız Yayınevi.
 • García Conesa, I. M., & Juan Rubio, A. D. (2015). The Use of Rhymes and Songs in the Teaching of English in Primary Education. Docencia e Investigación: Revista de La Escuela Universitaria de Magisterio de Toledo, 40 (25), 83–101.
 • Genç, H., Türkmen Hut, H., Ak Küçükçayır, G., Orhon, N. Ö. ve Şahin, H. (2017). İlkokul İngilizce 2 ders kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Good, A. J., Russo, F. A., & Sullivan, J. (2015). The efficacy of singing in foreign-language learning. Psychology of Music, 43 (5), 627-640.
 • Habiboğlu, H. ve Özbay, N. (2017). Secondary school English 7 student's book. Ankara: Pantera Yayıncılık.
 • İmik, Ü. (2011). Çizgi film müziklerinin yapısal olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Kalaycıoğlu, Ş. G. (2009). Türkiye'deki ilköğretim okullarında müzik eğitiminde kullanılan okul şarkılarının, eğitim müziği besteleme teknikleri bakımından incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Kandilci, E. (2017). Middle school moonlight English course grade 8 student’s book. Ankara: Tutku Yayıncılık.
 • Karakoç, V. (2019). Ortaokul müzik ders kitaplarında yer alan şarkıların müziksel özellikler ve değerler eğitimi açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Kayhan Saka, A. (2008). Using songs in english language teaching: the use of music activities in the classroom. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kırkgöz, Y. (2007). English language teaching in Turkey: Policy changes and their implementations. RELC Journal, 38, 216-228.
 • MEB (2006). İlköğretim İngilizce dersi (4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2015). Nitel veri analizi: genişletilmiş bir kaynak kitap. S. Akbaba Altun ve A. Ersoy (Çev. Ed.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Oxford, R. ve Shearin, J. (1994). Language learning motivation: expanding the theoretical framework. The Modern Language Journal, 78(1), 12-28.
 • Öner, G. (2008). Orta öğretim öğrencilerinin yabancı dil öğrenimlerini etkileyen etmenler. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Özgül, İ. (2009). Müzik eğitimi ve öğretimi. (6.Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Özparlak, Ç. S. ve Sonsel, Ö. B. (2020). 5. ve 6. Sınıf Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Okul Şarkılarının Eğitim Müziği Açısından İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 18(1), 218-235.
 • Parlar, D. O. Ve Şeker, A. (2017). Ortaokul İngilizce 6 ders kitabı. Ankara: Ada Matbaacılık Yayıncılık.
 • Sağer, T. (2002). Cumhuriyetten günümüze okul şarkıları üzerine bir inceleme. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Satır, Ö. C. (2008). İlköğretim müzik ders kitaplarında yer alan çocuk şarkılarının öğrencilerin gelişim düzeylerine uygunluğu açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sonsel, Ö. B. (2013). İlkokullarda öğretilen okul şarkılarının, öğrencilerin ses sınırlarına uygunluk durumları: (Ankara ili örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Sun, M. ve Seyrek, H. (2002). Okulöncesi eğitimde müzik. İzmir: Müzik Eserleri Yayınları.
 • Tenkoğlu, T. (2005). Farklı müzik algılarına sahip sınıf öğretmenlerinin öğrencilerinin müzik tutumlarının karşılaştırılması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Türkmen, E. F. (2016). Müzik eğitiminde öğretim yöntemleri. (1.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Uçan, A. (2018). Müzik eğitimi. Temel kavramlar-ilkeler-yaklaşımlar ve Türkiye’deki durum. (4.Baskı). Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Uluçay, T. (2006). İlköğretim ikinci kademe, müzik eğitimi dersinde 2005 – 2006 eğitim öğretim yılında okutulan müzik ders kitaplarında yer alan şarkıların müziksel amaçlar bakımından analizi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Uluçay, T. (2012). İlköğretim 6-7-8. sınıf müzik ders kitaplarında yer alan şarkıların müziksel amaçlar bakımından incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 337-357.
 • Uysal, M. (2017). Teaching grammar structures through songs. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • www.ingilizcedilbilgisi.net/ogretmen/ingilizce-dinleme-metinleri/ (11.04.2018).
 • Yalçın, M., Genç, G., Orhon, N. Ö. ve Şahin, H. (2017). Ortaokul İngilizce 5 ders kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Yener Gökşenli, E. (2011). Yabancı dil olarak İspanyolca öğretiminde müziğin öğretim aracı olarak kullanımı. Mediterráneo/Mediterraneo, (6), 13-43.
 • Yıldıran, Ç. (2010). Üniversite öğrencilerinin yabancı dil seviyelerinin ve yabancı dil eğitim programına karşı tutumlarının incelenmesi (Aksaray Üniversitesi örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz Güngör, Z. (2014). Yabancı dil öğretiminde şarkıların kullanımı: Fransız dili eğitimi bölümü öğrencileriyle bir uygulama. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 141-151.
APA DANACI E, Karagöz Dursun B, Şad S (2022). İLKOKUL VE ORTAOKUL İNGİLİZCE DERSLERİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİKSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. , 1011 - 1030. 10.37669/milliegitim.877605
Chicago DANACI Enes Furkan,Karagöz Dursun Betül,Şad Süleyman Nihat İLKOKUL VE ORTAOKUL İNGİLİZCE DERSLERİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİKSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. (2022): 1011 - 1030. 10.37669/milliegitim.877605
MLA DANACI Enes Furkan,Karagöz Dursun Betül,Şad Süleyman Nihat İLKOKUL VE ORTAOKUL İNGİLİZCE DERSLERİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİKSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. , 2022, ss.1011 - 1030. 10.37669/milliegitim.877605
AMA DANACI E,Karagöz Dursun B,Şad S İLKOKUL VE ORTAOKUL İNGİLİZCE DERSLERİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİKSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2022; 1011 - 1030. 10.37669/milliegitim.877605
Vancouver DANACI E,Karagöz Dursun B,Şad S İLKOKUL VE ORTAOKUL İNGİLİZCE DERSLERİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİKSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2022; 1011 - 1030. 10.37669/milliegitim.877605
IEEE DANACI E,Karagöz Dursun B,Şad S "İLKOKUL VE ORTAOKUL İNGİLİZCE DERSLERİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİKSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ." , ss.1011 - 1030, 2022. 10.37669/milliegitim.877605
ISNAD DANACI, Enes Furkan vd. "İLKOKUL VE ORTAOKUL İNGİLİZCE DERSLERİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİKSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". (2022), 1011-1030. https://doi.org/10.37669/milliegitim.877605
APA DANACI E, Karagöz Dursun B, Şad S (2022). İLKOKUL VE ORTAOKUL İNGİLİZCE DERSLERİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİKSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Milli Eğitim, 51(234), 1011 - 1030. 10.37669/milliegitim.877605
Chicago DANACI Enes Furkan,Karagöz Dursun Betül,Şad Süleyman Nihat İLKOKUL VE ORTAOKUL İNGİLİZCE DERSLERİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİKSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Milli Eğitim 51, no.234 (2022): 1011 - 1030. 10.37669/milliegitim.877605
MLA DANACI Enes Furkan,Karagöz Dursun Betül,Şad Süleyman Nihat İLKOKUL VE ORTAOKUL İNGİLİZCE DERSLERİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİKSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Milli Eğitim, vol.51, no.234, 2022, ss.1011 - 1030. 10.37669/milliegitim.877605
AMA DANACI E,Karagöz Dursun B,Şad S İLKOKUL VE ORTAOKUL İNGİLİZCE DERSLERİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİKSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Milli Eğitim. 2022; 51(234): 1011 - 1030. 10.37669/milliegitim.877605
Vancouver DANACI E,Karagöz Dursun B,Şad S İLKOKUL VE ORTAOKUL İNGİLİZCE DERSLERİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİKSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Milli Eğitim. 2022; 51(234): 1011 - 1030. 10.37669/milliegitim.877605
IEEE DANACI E,Karagöz Dursun B,Şad S "İLKOKUL VE ORTAOKUL İNGİLİZCE DERSLERİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİKSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ." Milli Eğitim, 51, ss.1011 - 1030, 2022. 10.37669/milliegitim.877605
ISNAD DANACI, Enes Furkan vd. "İLKOKUL VE ORTAOKUL İNGİLİZCE DERSLERİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİKSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Milli Eğitim 51/234 (2022), 1011-1030. https://doi.org/10.37669/milliegitim.877605