Yıl: 2022 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 12 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21020/husbfd.1019163 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Odyoloji’de Öğretime Yönelik Duyuşsal Farkındalık:Öğrenci Bakış Açısı

Öz:
Amaç: Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin öğretime yönelik duyuşsal farkındalık düzeylerini belirlemek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma grubunu Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü 3. sınıfta öğrenim gören 65 öğrenci oluşturmuştur. Tüm öğrenciler “Eğitim Ortamlarında Akustik Özellikler” dersine katılmıştır. Öğrencilerin duyuşsal farkındalıklarını ölçmek için “Öğretime Yönelik Duyuşsal Farkındalık Ölçeği” uygulanmıştır. Bulgular: Öğrencilerin “alma”, “tepkide bulunma”, “değer verme”, “örgütleme” ve “kişilik haline getirme” faktörlerinde duyuşsal farkındalıklarının yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır. Sonuç: Bu sonuçların, özellikle klinik uygulama alanında hizmet veren bölümlerde öğrenim gören öğrenciler için kendilerine, başkalarına ve çevreye yönelik duyuşsal farkındalıklarının geliştirilmesinde katkı sağlayacağı düşünülmüştür.
Anahtar Kelime: duyuşsal farkındalık odyoloji öğretim

Affective Awareness towards Instruction in Audiology: Student’s Perspective

Öz:
Objective: In this study, it was aimed to determine the affective awareness levels of university students towards teaching. Materials and Methods:The study group consisted of 65 students studying in the 3rd year of Hacettepe University, Faculty of Health Sciences, Department of Audiology. All students attended the course "Classroom Acoustics". In order to measure the affective awareness of the students, the “The Scale of Affective Awareness towards Instruction” was applied. Results: It was determined that students' affective awareness was high in the factors of "receiving", "reacting", "valuing", "organizing" and "personalizing". Conclusion: It was consider that these results will contribute to the development of affective awareness towards themselves, others and the environment, especially for students studying in departments serving in the field of clinical practice.
Anahtar Kelime: training

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aslan, F., Yücel, E., & Atkins, C. P. (2018). Counseling in Audiology: Students’ Perspectives. Journal of Higher Education/Yüksekögretim Dergisi, 8(2).
 • Bacanlı, H. (2006). Duyuşsal davranış eğitimi (3. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Basavanthappa, B.T. (2009). Nursing education. (2nd ed.). New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers.
 • Bastable, S.B., & Doody, J.A. (2008). Behavioral objectives. In: Bastable SB. (Ed.), Nurse as educator principles of teaching and learning for nursing practice (3rd Edition). Massachusetts: (pp. 383-427). Jones and Bartlett Publishers.
 • Birbeck, D., & Andre, K. (2009). The affective domain: beyond simply knowing. ATN Assessment Confrence, 40-47.
 • Claxton, G. (1989). Cognition doesn't matter if you're scared, depressed or bored. In P. Adey (Ed.), Adolescent development and school science (pp. 155-161). Lewes, UK: Falmer Press.
 • Delamarter, J., & Wiederholt, K. (2020). The affective vs. the academic: A quantitative study of pre-service teachers’ expected impact on their future students. Action in Teacher Education, 42(2), 137-148.
 • Duman, B., & Yakar, A. (2017). Öğretime yönelik duyuşsal farkındalık ölçeği. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 6(1), 200-229.
 • Gömleksiz, M. N., & Kan, A. Ü. (2012). Eğitimde Duyuşsal Boyut Ve Duyuşsal Öğrenme. Electronic Turkish Studies, 7(1).
 • Hacettepe Üniversitesi Bologna Bilgi Paketi. (2021). https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=529&curSunit=638#.
 • Hansen, K. (2009). Strategies for Developing Effective Teaching Skills in the Affective Domain. Strategies, 23(1), 14-19.
 • Holt, B. J. & Hannon, J. C. (2006). Teaching-Learning in the Affective Domain. Strategies, 20(1), 11 -13.
 • Huk, T. & Ludwig, S. (2009). Combining Cognitive and Affective Support in order to promote Learning. Learning and Instruction, 19, 495 - 505.
 • Jang, H.Y., & Kim, H.J. (2020). A meta-analysis of the cognitive, affective, and interpersonal outcomes of flipped classrooms in higher education. Education Sciences, 10(4), 115.
 • Kablan, Z. (2014). Hedef belirleme: bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alanlar. İçinde: Şeker H. (Ed.), Eğitimde program geliştirme kavramlar ve yaklaşımlar (3.Baskı). (pp. 127-161). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Krathwohl, D., Bloom, B. & Masia, B. (1964). Taxonomy of Educational Objectives, Handbook II: The affective domain. David McKay Co: New York.
 • Kristiyani, T. (2020). Exploring University Students’ Learning Goals. In International Conference on Educational Psychology and Pedagogy-" Diversity in Education"(ICEPP 2019): 206-210. Atlantis Press.
 • Kurniati, K., Nurdin, N., & Nurasmawati, N. (2020). Improving Students’ Cognitive and Affective Domains Students through Fostering Teacher Development. International Journal of Contemporary Islamic Education, 2(2), 56-70.
 • Littledyke, M. (2008). Science education for environmental awareness: approaches to integrating cognitive and affective domains. Environmental Education Research, 14(1),1 - 17.
 • Naziah, R., Caska, C., Nas, S., & Indrawati, H. (2020). The Effects of Contextual Learning and Teacher's Work Spirit on Learning Motivation and Its Impact on Affective Learning Outcomes. Journal of Educational Sciences, 4(1), 30-43.
 • Pagatpatan, Jr. C.P., Valdezco, J.A.T., & Lauron, J.D.C. (2020). Teaching the affective domain in community-based medical education: A scoping review. Medical teacher, 42(5), 507-514.
 • Picard, R.W., Papert, S., Bender, W., Blumberg, B., Breazeal, C., Cavallo, D. ve diğerleri. (2004). Affective learning—a manifesto. BT technology journal, 22(4), 253-269.
 • Postman, N. (1997). The end of education: Redefining the value of school. New York: Alfred Knopf.
 • Russell, G. (2004). Virtual schools: A critical view. In Development and management of virtual schools: Issues and trends (pp. 1-25). IGI Global.
 • Russel, G. (2006). Implications of virtual schooling for socialization and community. In Encyclopedia of virtual communities and technologies (pp. 253-257). IGI Global.
 • Sgrô, F., Barca, M., Schembri, R., & Lipoma, M. (2020). Assessing the effect of different teaching strategies on students' affective learning outcomes during volleyball lessons. Journal of Physical Education and Sport, 20, 2136-2142.
 • Sönmez, V. (2015). Program geliştirmede öğretmen el kitabı (18.Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Stenzel, E. J. (2006). A rubric for assessing in the affective domain for retention purposes. Assessment Update, 18(3), 9-11.
 • Tait-McCutcheon, S.L. (2008). Self-Efficacy in Mathematics: Affective, Cognitive, and Conative Domains of Functioning, in Proceedings of the 31st Annual Conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia, Brisbane, 507 - 513.
 • Yakar, A., & Duman, B. (2017). Duyuşsal farkındalığa dayalı öğretimin akademik başarı ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlar üzerine etkisi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 3(3), 30-47.
 • Zhang, W., & Lu, J. (2009). The Practice of affective teaching: A view from brain science. International Journal of Psychological Studies, 1(1), 35 – 41.
APA Ozkan Atak H, Yiğit Ö (2022). Odyoloji’de Öğretime Yönelik Duyuşsal Farkındalık:Öğrenci Bakış Açısı. , 1 - 12. 10.21020/husbfd.1019163
Chicago Ozkan Atak Hilal Burcu,Yiğit Öznur Odyoloji’de Öğretime Yönelik Duyuşsal Farkındalık:Öğrenci Bakış Açısı. (2022): 1 - 12. 10.21020/husbfd.1019163
MLA Ozkan Atak Hilal Burcu,Yiğit Öznur Odyoloji’de Öğretime Yönelik Duyuşsal Farkındalık:Öğrenci Bakış Açısı. , 2022, ss.1 - 12. 10.21020/husbfd.1019163
AMA Ozkan Atak H,Yiğit Ö Odyoloji’de Öğretime Yönelik Duyuşsal Farkındalık:Öğrenci Bakış Açısı. . 2022; 1 - 12. 10.21020/husbfd.1019163
Vancouver Ozkan Atak H,Yiğit Ö Odyoloji’de Öğretime Yönelik Duyuşsal Farkındalık:Öğrenci Bakış Açısı. . 2022; 1 - 12. 10.21020/husbfd.1019163
IEEE Ozkan Atak H,Yiğit Ö "Odyoloji’de Öğretime Yönelik Duyuşsal Farkındalık:Öğrenci Bakış Açısı." , ss.1 - 12, 2022. 10.21020/husbfd.1019163
ISNAD Ozkan Atak, Hilal Burcu - Yiğit, Öznur. "Odyoloji’de Öğretime Yönelik Duyuşsal Farkındalık:Öğrenci Bakış Açısı". (2022), 1-12. https://doi.org/10.21020/husbfd.1019163
APA Ozkan Atak H, Yiğit Ö (2022). Odyoloji’de Öğretime Yönelik Duyuşsal Farkındalık:Öğrenci Bakış Açısı. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 9(1), 1 - 12. 10.21020/husbfd.1019163
Chicago Ozkan Atak Hilal Burcu,Yiğit Öznur Odyoloji’de Öğretime Yönelik Duyuşsal Farkındalık:Öğrenci Bakış Açısı. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 9, no.1 (2022): 1 - 12. 10.21020/husbfd.1019163
MLA Ozkan Atak Hilal Burcu,Yiğit Öznur Odyoloji’de Öğretime Yönelik Duyuşsal Farkındalık:Öğrenci Bakış Açısı. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.9, no.1, 2022, ss.1 - 12. 10.21020/husbfd.1019163
AMA Ozkan Atak H,Yiğit Ö Odyoloji’de Öğretime Yönelik Duyuşsal Farkındalık:Öğrenci Bakış Açısı. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2022; 9(1): 1 - 12. 10.21020/husbfd.1019163
Vancouver Ozkan Atak H,Yiğit Ö Odyoloji’de Öğretime Yönelik Duyuşsal Farkındalık:Öğrenci Bakış Açısı. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2022; 9(1): 1 - 12. 10.21020/husbfd.1019163
IEEE Ozkan Atak H,Yiğit Ö "Odyoloji’de Öğretime Yönelik Duyuşsal Farkındalık:Öğrenci Bakış Açısı." Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 9, ss.1 - 12, 2022. 10.21020/husbfd.1019163
ISNAD Ozkan Atak, Hilal Burcu - Yiğit, Öznur. "Odyoloji’de Öğretime Yönelik Duyuşsal Farkındalık:Öğrenci Bakış Açısı". Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 9/1 (2022), 1-12. https://doi.org/10.21020/husbfd.1019163