Yıl: 2021 Cilt: 17 Sayı: 38 Sayfa Aralığı: 5186 - 5209 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.26466/opus.845838 İndeks Tarihi: 11-06-2022

Yeni Gençlik Kültürü ve Sosyal Sermaye: Hakkari İli Özelinde Bir Alan Araştırması

Öz:
Sosyal sermaye, son dönemlerde sosyal bilimler alanında skça tartışılan konu başlıklarından biri olmuştur. Özellikle ülkelerin gelişim süreçlerinde sosyal sermaye konusunun önemi anlaşılmış, tam ve eksiksiz bir büyüme için sosyal sermaye değerlerinin üzerine yoğunlaşmak gerekli görülmüştür. Sosyal sermaye; sosyal ilişkiler, sivil katılım, değerler, güven, aile bağları gibi kaynakları içerisinde barındırmaktadır. Hakkari kent merkezi özelinde gençlerin sosyal sermaye kaynaklarına ne derecede etki ettiğini ortaya koymayı hedefleyen bu çalışma; bölgenin sosyal dinamiklerini ortaya koyması bakımından da önem atfetmektedir. Özellikle küreselleşmenin büyük etkisiyle gençliğin dönüşümü gerçekleşmiş ve internet, sosyal medya ve sanal ortamların yaygınlık kazanmasıyla birlikte gençler arasında geleneksel ilişkiler yerini sanal ilişkilere bırakmıştır. Yaşanılan enformasyon çağında gençlerin toplumsal ilişkilerinin, toplumsal güven ve gönüllü katılım düzeylerinin değerlendirilmesi de bu çalışmanın amaçları arasındadır. Nitel araştırma metodunun tercih edildiği bu çalışma, mülakat veri toplama yöntemiyle verilerin saptanmasını amaç edinmiş olup bu çalışmanın kapsamında; küreselleşme ve sanal ortamlarla birlikte ortaya çıkan “yeni gençlik kültürü”, sosyal sermayenin kavramsal analizi ve sosyal sermaye tartışmaları, Hakkari gençlerinin sosyal sermaye değerlerinin irdelenmesi ve bulguların analiz edilmesi yer almaktadır. Hakkari ilinde 18-24 yaş aralığındaki 10 katılımcıyla gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış mülakat çalışmasının ele aldığı değerlendirme düzeyleri ise genel anlamda toplumsal ilişkiler, sivil katılım, toplumsal güven ve güven çapıdır. Kartopu örneklem seçim tekniği ile belirlenmiş olan katılımcılardan elde edilen bulgular; yeni gençlik kültürü ve en önemli taşıyıcısı olan sosyal medya araçlarının sosyal sermayeye olumlu ve olumsuz anlamda etki ettiğini göstermektedir.
Anahtar Kelime:

New Youth Culture And Social Capital: A Field Research Based Upon Hakkarı Province

Öz:
Social capital has recently been become one of the most discussed topics in the field of social sciences. Especially in the economic development process of countries, it is argued that social capital comprising of social relations, civic participation, values, trust and family ties is necessary for full and solid growth. In this end, this study aims at revealing to what extent young people in the province of Hakkâri do affect the social capital resources, which also attaches importance to the social dynamics of the region.Traditional relations among young people have turned into virtual relations with the great influence of globalization and specifically with the widespread use of the internet, social media and virtual environments. Therefore, the social relations, social trust and the voluntary participation levels of the young from Hakkari in the information age are also in the scope of this paper.This study, in which the qualitative research method was preferred, aimed to determine the data with the interview data collection method, and within the scope of this study; “New youth culture” that emerged with globalization and virtual environments, conceptual analysis of social capital and social capital discussions, examining the social capital values of Hakkari youth and analyzing the findings. The evaluation levels of the semi-structured interview study conducted with 10 participants between the ages of 18-24 in Hakkari are generally social relations, civic participation, social trust and trust. The findings obtained from the participants determined by the snowball sampling technique; It shows that the new youth culture and its most important carrier, social media tools, have positive and negative effects on social capital.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
1
0
APA EROGLU Y (2021). Yeni Gençlik Kültürü ve Sosyal Sermaye: Hakkari İli Özelinde Bir Alan Araştırması. , 5186 - 5209. 10.26466/opus.845838
Chicago EROGLU YUNUS Yeni Gençlik Kültürü ve Sosyal Sermaye: Hakkari İli Özelinde Bir Alan Araştırması. (2021): 5186 - 5209. 10.26466/opus.845838
MLA EROGLU YUNUS Yeni Gençlik Kültürü ve Sosyal Sermaye: Hakkari İli Özelinde Bir Alan Araştırması. , 2021, ss.5186 - 5209. 10.26466/opus.845838
AMA EROGLU Y Yeni Gençlik Kültürü ve Sosyal Sermaye: Hakkari İli Özelinde Bir Alan Araştırması. . 2021; 5186 - 5209. 10.26466/opus.845838
Vancouver EROGLU Y Yeni Gençlik Kültürü ve Sosyal Sermaye: Hakkari İli Özelinde Bir Alan Araştırması. . 2021; 5186 - 5209. 10.26466/opus.845838
IEEE EROGLU Y "Yeni Gençlik Kültürü ve Sosyal Sermaye: Hakkari İli Özelinde Bir Alan Araştırması." , ss.5186 - 5209, 2021. 10.26466/opus.845838
ISNAD EROGLU, YUNUS. "Yeni Gençlik Kültürü ve Sosyal Sermaye: Hakkari İli Özelinde Bir Alan Araştırması". (2021), 5186-5209. https://doi.org/10.26466/opus.845838
APA EROGLU Y (2021). Yeni Gençlik Kültürü ve Sosyal Sermaye: Hakkari İli Özelinde Bir Alan Araştırması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(38), 5186 - 5209. 10.26466/opus.845838
Chicago EROGLU YUNUS Yeni Gençlik Kültürü ve Sosyal Sermaye: Hakkari İli Özelinde Bir Alan Araştırması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 17, no.38 (2021): 5186 - 5209. 10.26466/opus.845838
MLA EROGLU YUNUS Yeni Gençlik Kültürü ve Sosyal Sermaye: Hakkari İli Özelinde Bir Alan Araştırması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.17, no.38, 2021, ss.5186 - 5209. 10.26466/opus.845838
AMA EROGLU Y Yeni Gençlik Kültürü ve Sosyal Sermaye: Hakkari İli Özelinde Bir Alan Araştırması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2021; 17(38): 5186 - 5209. 10.26466/opus.845838
Vancouver EROGLU Y Yeni Gençlik Kültürü ve Sosyal Sermaye: Hakkari İli Özelinde Bir Alan Araştırması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2021; 17(38): 5186 - 5209. 10.26466/opus.845838
IEEE EROGLU Y "Yeni Gençlik Kültürü ve Sosyal Sermaye: Hakkari İli Özelinde Bir Alan Araştırması." OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17, ss.5186 - 5209, 2021. 10.26466/opus.845838
ISNAD EROGLU, YUNUS. "Yeni Gençlik Kültürü ve Sosyal Sermaye: Hakkari İli Özelinde Bir Alan Araştırması". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 17/38 (2021), 5186-5209. https://doi.org/10.26466/opus.845838