Yıl: 2022 Cilt: 27 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 38 - 42 Metin Dili: Türkçe

Kurşun Kalem ile Oluşan Pediatrik Penetran Korneal Yaralanmaların Klinik Özellikleri

Öz:
Amaç: Pediatrik yaş grubunda kurşun kalem ile gerçekleşen penetran korneal göz yaralanmalarını, kurşun kalem ile gerçekleşmeyen korneal yaralanmalar ile karşılaştırarak klinik özelliklerini değerlendirmek. Gereç ve Yöntem: 2013-2019 yılları arasında penetran korneal yaralanma nedeniyle en az 6 ay takip edilen 18 yaş altı hastaların kayıtları retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Kırkbir hastanın 41 gözü çalışmaya dâhil edildi. Kalem ile korneal yaralanması olan ilk grupta 15 (%36,6), kalem harici yaralanması olan ikinci grupta ise 26 (%63,4) hasta mevcuttu. Hastaların 14’ü (%34,1) kız, 27’si (%65,9) erkekti. Ortalama yaş ilk grupta 8,80±3,32 (3-17), ikinci grupta ise 8,38±4,12 (3-14) yıldı. Ek patolojiler incelendiğinde ilk grup hastalarında 11’inde (%73,3) iris prolapsusu, 3’ünde (%20,0) göz içinde kurşun kalem ucu, 5’inde (%33,3) travmatik katarakt izlendi. İkinci grupta ise 14’ünde (%43,8) iris prolapsusu, 7’sinde (%26,9) travmatik katarakt ve 5’inde (%15.6) hifema izlendi. Tüm hastalara primer onarım yapıldı. İlk ve ikinci grupta sırasıyla postoperatif takiplerde 4 (%26,6) ve 18 (%56,3) hastada kornea santralinde olmak üzere hepsinde korneal haze, 6 (%40,0) ve 10 (%38,4) hastada pupil düzensizliği görüldü. Preoperatif en iyi düzeltilmiş görme keskinlikleri (EİDGK) sırasıyla ortalama 0,37±0,20 ve 0,13±0,18, postoperatif takiplerde 0,84±0,12 ve 0,48±0,42 olarak değerlendirildi. İki grup arasında oküler travma skoru, ilk ve son EİDGK açısından istatistiksel olarak anlamlı fark (p <0.05) vardı. Sonuç: Kurşun kalem ile meydana gelen yaralanmalar çocukluk çağında sık görülmektedir ve hastaların son görme keskinlikleri diğer korneal yaralanmalara göre daha iyi seviyede olabilmektedir. Bu tip yaralanmaların önlenmesi için aile, öğretmen ve çocukların dikkatli olması konusunda eğitimler verilebilinir.
Anahtar Kelime:

Konular:
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp

Clinical Aspects of Pediatric Penetrating Corneal Eye Injuries with Pencil

Öz:
Objective: To evaluate the clinical features of penetrating eye injury with pencil in the pediatric age group by comparing it with corneal injuries due to other causes. Material and Method: Records of patients under 18 years of age who were followed for at least 6 months due to penetrating corneal injury between 2013 and 2018 were retrospectively analyzed. Results: Forty one eyes of 41 patients were included in the study. There were 15 (36.6%) patients in the first group with pencil injury and 26 (63.4%) patients in the second group with non-pencil injuries. Fourteen (34.1%) of the patients were female and 27 (65.9%) were male. The mean age was 8.80 ± 3.32 (3-17) years in the first group and 8.38 ± 4.12 (3-14) years in the second group. Additional pathologies; 11 (73.3%) iris prolapse, 3 (20.0%) pencil tip in the eye, and 5 (33.3%) traumatic cataract were observed in the first group. In the second group, 14 (43.8%) had iris prolapse, 7 (26.9%) had traumatic cataract and 5 (15.6%) had hyphema. Primary repair was performed in all patients. In the first and second groups, respectively; in the postoperative follow-up, 4 (26.6%) and 18 (56.3%) patients had corneal haze, 6 (40.0%) and 10 (38.4%) patients had pupil irregularities. Preoperative best corrected visual acuities (BCVA) were evaluated as mean 0.37 ± 0.20 and 0.13 ± 0.18, respectively, and at postoperative follow-up 0.84 ± 0,12 and 0.48 ± 0.42. There was a statistically significant difference (p <0.05) between the two groups in terms of ocular trauma score, initial and final BCVA. Conclusion: Pencil injuries are common in childhood, and the final visual acuity of these patients is better than other corneal injuries. Parents, teachers and children should be trained to be careful to prevent such injuries.
Anahtar Kelime:

Konular:
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA CANLEBLEBİCİ M, YILDIRIM H, BALBABA M (2022). Kurşun Kalem ile Oluşan Pediatrik Penetran Korneal Yaralanmaların Klinik Özellikleri. Fırat Tıp Dergisi, 27(1), 38 - 42.
Chicago CANLEBLEBİCİ Mehmet,YILDIRIM Hakan,BALBABA Mehmet Kurşun Kalem ile Oluşan Pediatrik Penetran Korneal Yaralanmaların Klinik Özellikleri. Fırat Tıp Dergisi 27, no.1 (2022): 38 - 42.
MLA CANLEBLEBİCİ Mehmet,YILDIRIM Hakan,BALBABA Mehmet Kurşun Kalem ile Oluşan Pediatrik Penetran Korneal Yaralanmaların Klinik Özellikleri. Fırat Tıp Dergisi, vol.27, no.1, 2022, ss.38 - 42.
AMA CANLEBLEBİCİ M,YILDIRIM H,BALBABA M Kurşun Kalem ile Oluşan Pediatrik Penetran Korneal Yaralanmaların Klinik Özellikleri. Fırat Tıp Dergisi. 2022; 27(1): 38 - 42.
Vancouver CANLEBLEBİCİ M,YILDIRIM H,BALBABA M Kurşun Kalem ile Oluşan Pediatrik Penetran Korneal Yaralanmaların Klinik Özellikleri. Fırat Tıp Dergisi. 2022; 27(1): 38 - 42.
IEEE CANLEBLEBİCİ M,YILDIRIM H,BALBABA M "Kurşun Kalem ile Oluşan Pediatrik Penetran Korneal Yaralanmaların Klinik Özellikleri." Fırat Tıp Dergisi, 27, ss.38 - 42, 2022.