Yıl: 2022 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 308 - 320 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.31020/mutftd.1086240 İndeks Tarihi: 29-07-2022

İçel 70. Yıl Sağlık Meslek Lisesinden, Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesine Yolculuk

Öz:
Amaç: Hemşirelik, ilk çağlardan bu yana süre gelen en eski ve önemli meslek gruplarından biridir. Ülkemizde uzun yıllar farklı eğitim programları ve süreleri ile sağlık sisteminde hemşire ihtiyacının karşılanması sağlanmıştır. Mersin’de sağlık alanında insan gücü yetiştirmek için açılan ilk eğitim kurumu olan İçel 70. Yıl Sağlık Meslek Lisesi’nin Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’ne geçiş yolculuğunu arşiv taraması ve kaynak kişi görüşmeleri ile ortaya koymaktır. Ayrıca tarihsel açıdan önemli bir konu olması ve tıp tarih literatürüne katkı yapmasını sağlayacaktır.Yöntem: Çalışma verileri 05.10.2021-19.02.2022 tarih aralığında arşiv taraması ve kaynak kişilerle derinlemesine görüşme yapılarak toplanmıştır.Bulgular: Mersin ilinde İçel 70. Yıl Sağlık Meslek Lisesi 1985 yılında açılmış olup, Yüksek Sağlık Şurası 185/1 sayılı kararı (Mayıs 1995), sağlık meslek liselerinin 1995 yılında kapatılması ile hemşirelik eğitimi Kasım-1996 İçel sağlık Yüksek Okuluna bünyesinde devam etmiştir. 17 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi olarak varlığını sürdürmektedir. Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi yasal düzenlemeler çerçevesinde profesyonel hemşirelik mesleğine meslek üyesi yetiştirmek üzere lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretime devam etmektedir.Sonuç: Mersin il merkezinde sağlık eğitimi vermek üzere ilk açılan İçel 70. Yıl Sağlık Meslek Lisesi ile başlayan sağlık meslekler eğitim süreci, ülkemizdeki hemşirelik eğitiminde yapılmış olan yasal düzenlemelerin sonrasında, Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi olarak devam etmektedir. Hemşirelik öğrencileri yetiştirerek ülkemizin sağlık profesyoneli ihtiyacının karşılanmasında katkı sağlamaktadır.  
Anahtar Kelime: eğitim sağlık meslek lisesi hemşirelik fakültesi Hemşirelik mesleği

Journey from İçel 70. Yıl Health Vocational High School to Mersin University Faculty of Nursing

Öz:
Purpose: Nursing is one of the oldest and most important professional groups that has been going on since the early ages. In our country, the need for nurses in the health system has been met for many years with different training programs and periods. To reveal the transition journey of İçel 70. Yıl Health Vocational High School, which is the first educational institution opened in Mersin to train manpower in the field of health, to Mersin University Nursing Faculty, through archive scanning and resource person interviews. In addition, it will be an important subject in terms of history and will contribute to the medical history literature.Methods: The study data were collected between 05.10.2021-19.02.2022 by scanning archives and in-depth interviews with the source persons.Findings: İçel 70. Yıl Health Vocational High School was opened in 1985 in Mersin province, and with the decision of the Higher Health Council No. 185/1 (May 1995), the closure of health vocational high schools in 1995, nursing education continued within the body of İçel Health High School in November-1996. As of August 17, 2017, it continues to exist as Mersin University Faculty of Nursing. Mersin University Faculty of Nursing continues its undergraduate and graduate education in order to train professional members for the profession of nursing within the framework of legal regulations.Conclusion: The health professions education process, which started with İçel 70. Yıl Health Vocational High School, which was first opened to provide health education in Mersin city center, continues as Mersin University Nursing Faculty after the legal regulations made in nursing education in our country. It contributes to meeting the health professional needs of our country by educating nursing students.
Anahtar Kelime: education

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1.Türkmen HÖ. Tarihsel olarak kadın şifacılık ve tıbbın değerleri. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 2011;1(2):21-27.
 • 2. Özcan A, Yiğit R. Sağlık yüksekokulları ve ilk yıllarındaki nicel durumları. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2000;4(2):14-21.
 • 3. Korkmaz F. Meslekleşme ve ülkemizde hemşirelik. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2011;18(2):59-67.
 • 4. Yıldırım N. Savaşlardan modern hastanelere Türkiye’de hemşirelik tarihi. İstanbul: Vehbi Koç Vakfı, 2014;1:224-241.
 • 5. Demirsoy N. Cumhuriyet dönemi ilk diplomalı Türk hemşirelerden biri “Esma Deniz İbrahim”. Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıp Tarihi ve Etik Dergisi 2016; 1(1):1-14.
 • 6. Erhan Şentürk S. Hemşirelik Tarihi. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2011. Ss:99-112.
 • 7. Ökdem Ş, Abbasoğlu A, Doğan N. Hemşirelik tarihi, eğitimi ve gelişimi. Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Yüksekokulu Yıllığı 2000;1(1):5-11.
 • 8. Torun S. Kırım Savaşı'nda Hasta Bakımı ve Hemşirelik, Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2014.
 • 9. Gören-Yılmaz Ş, Yalım NY. Hemşirelik tarihinde bir öncü “Safiye Hüseyin Elbi”. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 2016;6(2):38-45.
 • 10. Tosun H. İstanbul’da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu “Kızılay Hemşirelik Lisesi”. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Sempozyum Özel Sayısı 2010:127-130.
 • 11. Ökdem Ş, Abbasoğlu A, & Doğan N. Hemşirelik tarihi, eğitimi ve gelişimi. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi 2000;1(1):5-11.
 • 12. Ulusoy FM. Türkiye’de hemşirelik eğitiminin tarihsel süreci. CÜ Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 1998;2 (1):1-8.
 • 13. Ergöl Ş. Türkiye'de yükseköğretimde hemşirelik eğitimi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 2011;(3):152-155.
 • 14. T.C Resmi Gazete (2017) Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması ve Kapatılması Hakkında Karar. 17 Ağustos 2017. Sayı: 2017/10549. Başbakanlık Basımevi. Ankara.
 • 15. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Tarihçesi. Erişim adresi: https://florencenightingale.istanbulc.edu.tr/tr/content/fakultemiz/tarihce#:~:text=Hem%C5%9Firelik%20e%C4%9Fitiminin%20%C3%B6nc%C3%BC%20kurulu%C5%9Flar%C4%B1ndan%20olan,ko%C5%9Fullarla%20sunuldu%C4%9Fu%20bir%20bilim%20merkezidir. (Erişim tarihi:10.02.2022)
 • 16. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakülteleri Tarihçesi. Erişim adresi: http://www.hemsirelik.hacettepe.edu.tr/tr/menu/tarihce-454 (Erişim tarihi:18.02.2022)
 • 17. YÖK 2021 verileri, Erişim adresi: https://www.osym.gov.tr/TR,21247/2021-yuksekogretim-kurumlari-sinavi-yks-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu.html (Erişim tarihi:10.02.2022)
 • 18. TC Resmi Gazete (1995) Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Liselerine öğrenci alımı. 23 Mayıs 1995. Sayı:185/1. Başbakanlık Basımevi. Ankara.
 • 19. Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi. Erişim Adresi: http://www.mersin.edu.tr/akademik/hemsirelik-fakultesi (Erişim Tarihi:08.09.2021)
 • 20. Ayşe Özcan Özgeçmiş. Erişim adresi:https://karatay.edu.tr/dosyalar/bolum-ozgecmis/2d8b7a0dd5b329bfd87c523c1c3a32f3.pdf (Erişim Tarihi:08.09.2021)
 • 21. Mine Yurdakul Atama Yazısı, Karar Sayı. B.30.2.ME.Ü. 0.66.00.00/396, Tarih:27/10/1999
 • 22. Nazife Akan Özgeçmiş. Erişim adresi: https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthorManagerial.jsp (Erişim Tarihi:08.02.2021)
 • 23. Ahmet İlvan Atama Karar Sayı: B.30.2.MEÜ.0.71.01.00-903.02.01-498-17340, Tarih: 15/12/2010, Ahmet İlvan İstifa Karar Sayı:79887479-903.02.01-2020-3954, Tarih: 12/03/2013
 • 24. Duygu Vefikuluçay Yılmaz Atama Yazısı Karar Sayı: B.30.2.MEÜ.0.Y3.71.903.99/142, Tarih: 22.02.2012
 • 25. Duygu Vefikuluçay Yılmaz İstifa Yazısı Karar Sayı: B.30.2.MEÜ.0.Y3.71.903.07/760, Tarih: 07.11.2012
 • 26. Sabire Yurtsever Atama Karar Sayı:10301952/903.02.01/267, Tarih:20/03/2013
 • 27. Sümbüle Kösal Atama Karar Sayı:10301952/903.02.01/351 Tarih:22.04.2013
 • 28. Sabahattin Tekingündüz Atama Karar Sayı:10301952/903.02.01/444 Tarih:03.06.2013
 • 29. Aslıhan Ardıç Çobaner Atama Karar Sayı:10301952/903.02.01/1002 Tarih:06.12.2013
 • 30. Rana Yiğit Atama Karar Sayı:10301952/903.02.01/1107, Tarih:29.12.2014
 • 31. Mualla Yılmaz ile Duygu Vefikuluçay Yılmaz Atama, Karar Sayı:10301952/903.02.01/05, Tarih:06.01.2015
 • 32. Gülay Börekçi Atama Karar Sayı:40013520-903.02.01, Tarih:02.02.2016
 • 33. TC Resmi Gazete (2017) Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması ve Kapatılması Hakkında Karar. 17 Ağustos 2017. Sayı:2017/10549. Başbakanlık Basımevi. Ankara.
 • 34. Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’ndan Hemşirelik Fakültesi’ne Dolu Kadroların aktarımı, Karar Sayı: 79887479-907.01, Tarih: 31 Mayıs 2018
 • 35. Ahmet Çelik Atama Karar Sayı:10301952/903.02.01, Tarih:24.02.2017
 • 36. Duygu Vefikuluçay Yılmaz ve Öğretim Görevlisi Asiye Uzel Atama, Karar Sayı:10301952/903.02.01, Tarih:27.02.2017
 • 37. Ayda Çelebioğlu Atama Karar Sayı:10301952/903.02.01/00000945774, Tarih:05.02.2019,
 • 38. Mersin Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi. Erişim adresi: www.oibsr.mersin.edu.tr (Erişim tarihi:20.02.2022)
 • 39. Mersin Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi. Erişim adresi: www.oibs.mersin.edu.tr (Erişim tarihi:20.02.2022)
APA IŞIK M, CAN R (2022). İçel 70. Yıl Sağlık Meslek Lisesinden, Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesine Yolculuk. , 308 - 320. 10.31020/mutftd.1086240
Chicago IŞIK Meryem Türkan,CAN RANA İçel 70. Yıl Sağlık Meslek Lisesinden, Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesine Yolculuk. (2022): 308 - 320. 10.31020/mutftd.1086240
MLA IŞIK Meryem Türkan,CAN RANA İçel 70. Yıl Sağlık Meslek Lisesinden, Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesine Yolculuk. , 2022, ss.308 - 320. 10.31020/mutftd.1086240
AMA IŞIK M,CAN R İçel 70. Yıl Sağlık Meslek Lisesinden, Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesine Yolculuk. . 2022; 308 - 320. 10.31020/mutftd.1086240
Vancouver IŞIK M,CAN R İçel 70. Yıl Sağlık Meslek Lisesinden, Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesine Yolculuk. . 2022; 308 - 320. 10.31020/mutftd.1086240
IEEE IŞIK M,CAN R "İçel 70. Yıl Sağlık Meslek Lisesinden, Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesine Yolculuk." , ss.308 - 320, 2022. 10.31020/mutftd.1086240
ISNAD IŞIK, Meryem Türkan - CAN, RANA. "İçel 70. Yıl Sağlık Meslek Lisesinden, Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesine Yolculuk". (2022), 308-320. https://doi.org/10.31020/mutftd.1086240
APA IŞIK M, CAN R (2022). İçel 70. Yıl Sağlık Meslek Lisesinden, Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesine Yolculuk. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 12(2), 308 - 320. 10.31020/mutftd.1086240
Chicago IŞIK Meryem Türkan,CAN RANA İçel 70. Yıl Sağlık Meslek Lisesinden, Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesine Yolculuk. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 12, no.2 (2022): 308 - 320. 10.31020/mutftd.1086240
MLA IŞIK Meryem Türkan,CAN RANA İçel 70. Yıl Sağlık Meslek Lisesinden, Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesine Yolculuk. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, vol.12, no.2, 2022, ss.308 - 320. 10.31020/mutftd.1086240
AMA IŞIK M,CAN R İçel 70. Yıl Sağlık Meslek Lisesinden, Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesine Yolculuk. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. 2022; 12(2): 308 - 320. 10.31020/mutftd.1086240
Vancouver IŞIK M,CAN R İçel 70. Yıl Sağlık Meslek Lisesinden, Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesine Yolculuk. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. 2022; 12(2): 308 - 320. 10.31020/mutftd.1086240
IEEE IŞIK M,CAN R "İçel 70. Yıl Sağlık Meslek Lisesinden, Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesine Yolculuk." Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 12, ss.308 - 320, 2022. 10.31020/mutftd.1086240
ISNAD IŞIK, Meryem Türkan - CAN, RANA. "İçel 70. Yıl Sağlık Meslek Lisesinden, Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesine Yolculuk". Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 12/2 (2022), 308-320. https://doi.org/10.31020/mutftd.1086240