KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU BAKIMINDAN GERÇEK İÇTİMA VE FİKRİ İÇTİMA KURALLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl: 2021 Cilt: 2021 Sayı: 157 Sayfa Aralığı: 187 - 206 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 21-06-2022

KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU BAKIMINDAN GERÇEK İÇTİMA VE FİKRİ İÇTİMA KURALLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz:
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 123. maddesinde hüküm altına alınan kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu, doktrinde ve yargı kararlarında ekseriyetle “genel ve tamamlayıcı” bir suç tipi olarak kabul edilmektedir. Buna göre söz konusu suçu oluşturan eylemler, aynı zamanda başkaca bir suçu da oluşturuyorsa öncelikle ilgili suç kapsamında değerlendirme yapılacak ve fail hakkında ayrıca kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan hüküm tesis edilmeyecektir. Tatbikatta işbu ön kabul, daima hakkaniyetli ve adaletli sonuçlar doğurmaktan uzak olup; fiilin tekliği bakımından titiz bir değerlendirme yapılmadan tek suçtan hüküm kurulması, kanun koyucunun fikri içtima düzenlemesini hüküm altına alırken güttüğü amaç ile de bağdaşmamaktadır. Çalışmada öncelikle kişilerin huzur ve sükununu bozma suçuna ilişkin genel bir çerçeveye yer verilerek, gerçek içtima ve fikri içtima kuralları detaylandırılmış; akabinde atıf yapılan suç bakımından Yargıtay kararları perspektifinde içtima uygulamalarına ve bu uygulamalara yönelik eleştiri ile önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelime:

EVALUATION OF ACTUAL AGGREGATION AND CONCEPTUAL AGGREGATION RULES IN TERMS OF THE CRIME OF DETERIORATION OF PEACE AND ORDER

Öz:
The crime of deterioration of peace and order enacted in Article 123 of the Turkish Criminal Code (Turkish Law No 5237) is mostly accepted as a “general and complementary” type of crime in doctrine and judicial decisions. According to these, if the actions that constitutes the crime in question also constitutes another crime, they will be evaluated within the scope of the relevant crime first and the perpetrator will not be convicted of the crime of deterioration of peace and order. This pre-acceptance in practice is far from always producing fair and just results; giving the verdict of one crime without a meticulous evaluation in terms of the uniqueness of the act is incompatible with the aim of the lawmaker while preparing the law of the arrangement of conceptual aggregation. In this study, a general framework regarding the deterioration of peace and order was firstly included, and then the rules of genuine merger and conceptual aggregation were elaborated. Subsequently, practices of real merger and conceptual aggregation in terms of this crime were shown and criticisms and proposals towards these practices were given in the light of the Court of Appeal decisions.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akbulut Berrin, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Adalet Yayınevi, Ankara 2021
 • Artuk Mehmet Emin/Gökcen Ahmet/Yenidünya Caner, Ceza Hukuku Genel Hükümler II (Yaptırım Hukuku), Seçkin Yayıncılık, Ankara 2003
 • Aygörmez Uğurlubay Gülsün Ayhan, Çevreye Karşı Suçlar-Türk ve Alman Çevre Ceza Hukukunda Güncel Sorunlar, Yetkin Yayınları, 2015
 • Birtek Fatih, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Adalet Yayınevi, Ankara 2018
 • Centel Nur/Zafer Hamide/Yenerer Çakmut Özlem, Türk Ceza Hukukuna Giriş, Beta Yayıncılık, 2020
 • İçel Kayıhan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayıncılık, 2021
 • İçel Kayıhan/Sokullu Akıncı Füsun/Özgenç İzzet/Sözüer Âdem/Mahmutoğlu Fatih Selami/Ünver Yener, Suç Teorisi, Beta Yayınevi, İstanbul 2000
 • Koca Mahmut/Üzülmez İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 14. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2021
 • Özbek Veli Özer/Doğan Koray/Bacaksız Pınar, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2021
 • Özbek Veli Özer/Doğan Koray/Bacaksız Pınar, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2021
 • Özgenç İzzet/Şahin Cumhur, Türk Ceza Hukuku Gazi Külliyatı, Ankara 2005
 • Parlar Ali/Hatipoğlu Muzaffer, Cezai ve Hukuki Sorumluluk Boyutlarıyla Çevre Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara 2010
 • Şen Ersan, Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu, İstanbul 2006
 • Taneri Gökhan, Ne Bis İn İdem ve Kanunilik İlkesine Göre Çevreye Karşı Suçlar İdari Yaptırımlar-Kabahatler, Seçkin Yayıncılık, 2021
 • Yenerer Çakmut Özlem, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma ve Gürültüye Neden Olma Suçları, Beta Yayınları, İstanbul 2014
 • Yılmaz Murat, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, Legal Yayıncılık, 2017 Makaleler
 • Demirel Muhammed, “Karar Analizi Tehlike Suçları-Zarar Suçları Arasındaki İlişkinin İçtima Kuralları Kapsamında Değerlendirilmesi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 2013, s. 1479-1488.
 • Ekici Şahin Meral, “Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu”, Ceza Hukuku Dergisi, 2013, Cilt: 8, Sayı: 23, s. 21-52.
 • Göktürk Neslihan, “Türk Hukuku’nda Suçların İçtimaı”, Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi, 2014, Cilt:2, Sayı: 1-2, s. 31-59.
 • Gülşen Recep, “Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu (TCK m.123)”, Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2012, Cilt:1, Sayı:1, s. 5-20.
 • İtişgen Rezzan, “Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014, Cilt: 9, Sayı: 113-114, s. 109-130.
 • Karakaş Doğan Fatma, “Türk Ceza Hukukunda Cezaların İçtimaı Kurumunun Düzenlenmesi Gerektiği Üzerine”, Ankara Barosu Dergisi, 2011, s. 85-104.
 • Karakurt Eren Ahu, “Türk Ceza Kanunu’nda Gürültüye Neden Olma Suçu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2017, Sayı: 132, s. 55-120.
 • Koca Mahmut, “Fikri İçtima”, Ceza Hukuku Dergisi, 2007, Cilt:2, Sayı:4, s.197-221.
 • Kocasakal Ümit, “Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu (TCK 123)”, Ankara Barosu Dergisi, 2015/2, s. 109-146.
 • Özen Muharrem/Köksal Atacan, “Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2019, Cilt:68, Sayı:2, s. 479-527.
 • Özen Mustafa, “Ceza Hukukunda Fikri İçtima”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2007, Sayı:73, s. 132-145.
 • Şen Ersan, “5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Özel Hayata Karşı Suçlar”, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 79, Sayı: 2005/3, s.707-720.
 • Tezler
 • Özdemir Emrah, Türk Hukukunda Yargıtay Kararları Işığında Fikri İçtima, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Antalya 2012
 • Özen Mustafa, Suçların İçtimaı (Zincirleme Suç-Fikri İçtima-Bileşik Suç), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara 2008
 • Özkan Tuğçe, Yargı Kararları Işığında Türk Ceza Hukukunda İçtima Kavramı, T.C İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Nisan 2019
 • İnternet Kaynakları
 • https://www.mevzuat.gov.tr
 • https://www.kazanci.com
 • http://www.tdk.gov.tr.
APA TOPSAKAL B (2021). KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU BAKIMINDAN GERÇEK İÇTİMA VE FİKRİ İÇTİMA KURALLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. , 187 - 206.
Chicago TOPSAKAL BAHAR KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU BAKIMINDAN GERÇEK İÇTİMA VE FİKRİ İÇTİMA KURALLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. (2021): 187 - 206.
MLA TOPSAKAL BAHAR KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU BAKIMINDAN GERÇEK İÇTİMA VE FİKRİ İÇTİMA KURALLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. , 2021, ss.187 - 206.
AMA TOPSAKAL B KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU BAKIMINDAN GERÇEK İÇTİMA VE FİKRİ İÇTİMA KURALLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2021; 187 - 206.
Vancouver TOPSAKAL B KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU BAKIMINDAN GERÇEK İÇTİMA VE FİKRİ İÇTİMA KURALLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2021; 187 - 206.
IEEE TOPSAKAL B "KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU BAKIMINDAN GERÇEK İÇTİMA VE FİKRİ İÇTİMA KURALLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ." , ss.187 - 206, 2021.
ISNAD TOPSAKAL, BAHAR. "KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU BAKIMINDAN GERÇEK İÇTİMA VE FİKRİ İÇTİMA KURALLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ". (2021), 187-206.
APA TOPSAKAL B (2021). KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU BAKIMINDAN GERÇEK İÇTİMA VE FİKRİ İÇTİMA KURALLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2021(157), 187 - 206.
Chicago TOPSAKAL BAHAR KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU BAKIMINDAN GERÇEK İÇTİMA VE FİKRİ İÇTİMA KURALLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Türkiye Barolar Birliği Dergisi 2021, no.157 (2021): 187 - 206.
MLA TOPSAKAL BAHAR KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU BAKIMINDAN GERÇEK İÇTİMA VE FİKRİ İÇTİMA KURALLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, vol.2021, no.157, 2021, ss.187 - 206.
AMA TOPSAKAL B KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU BAKIMINDAN GERÇEK İÇTİMA VE FİKRİ İÇTİMA KURALLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2021; 2021(157): 187 - 206.
Vancouver TOPSAKAL B KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU BAKIMINDAN GERÇEK İÇTİMA VE FİKRİ İÇTİMA KURALLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2021; 2021(157): 187 - 206.
IEEE TOPSAKAL B "KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU BAKIMINDAN GERÇEK İÇTİMA VE FİKRİ İÇTİMA KURALLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ." Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2021, ss.187 - 206, 2021.
ISNAD TOPSAKAL, BAHAR. "KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU BAKIMINDAN GERÇEK İÇTİMA VE FİKRİ İÇTİMA KURALLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Türkiye Barolar Birliği Dergisi 2021/157 (2021), 187-206.