Yıl: 2022 Cilt: 15 Sayı: 56 Sayfa Aralığı: 802 - 835 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.29228/Joh.55030 İndeks Tarihi: 25-06-2022

5 ŞUBAT 2021 TARİHLİ EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ SEÇME VE GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ VE BU YÖNETMELİĞE DAİR YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ

Öz:
Eğitim gibi sosyal sistemler ne kadar mükemmel bir şekilde kurgulanmış olursa olsun uygulamada sistemin işleyişi üzerinde olumlu ya da olumsuz etki yapabilecek birçok belirsiz değişken söz konusudur. Burada sistemi, sistemin amacını, işleyişini, onu oluşturan bileşenleri bildiği kadar olası değişkenleri de fark edip, olumlu yönde yönlendirebilecek yönetsel süreçler önem kazanmaktadır. Bu çalışmada 5 Şubat 2021 tarihli Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği (MEB EKYGS) ve bu yönetmeliğe dair yönetici görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması desenine göre yapılan araştırmada amaçlı örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Bu kapsamda herhangi bir devlet okulunda müdür veya müdür yardımcısı olarak görev yapan ve 2021 MEB EKYGS Yönetmeliği hakkında bilgisi olan 15 okul yönetici ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, farklı okullarda görev yapan okul yöneticileri yönetici yetiştirme süreçlerine ilişkin olarak, yöneticilerin lisans veya lisansüstü eğitim programları ile yetiştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra katılımcıların büyük bir bölümünün değişikliğin kendilerini olumsuz etkileyeceği ve bu değişikliğin büyük bir belirsizlik yarattığını, çalıştıkları kurumların sahip olduğu şartlar nedeniyle dezavantajlı olacaklarını dile getirdikleri görülmüştür. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ışığında eğitim kurumlarına yönetici seçme ve görevlendirmede bütün okul bileşenlerinin görüşünün alındığı daha demokratik bir sürecin oluşturulması önerilebilir.
Anahtar Kelime:

The Regulation on Selection and Assignment of Administrators to Educational Institutions Dated February 5, 2021, and Views of Administrators on This Regulation

Öz:
There are many uncertain variables that can have positive or negative effects on the functioning of the system in practice no matter how perfectly social systems such as education are designed. At this point, it is important to know the purpose and functioning of the system, and to identify possible variables of the system and to manage them correctly. In this study, it was aimed to examine the Regulation on Selection and Assignment of Administrators to Educational Institutions Affiliated to the Ministry of National Education (RSAAEIAMNE) dated February 5, 2021 and the views of administrators on this regulation. In this study, case study, one of the qualitative research designs, was used. Participants of the study were determined by purposeful sampling method. In this context, interviews were held with 15 school administrators working as school principals and assistant principals in any public school and have knowledge of the 2021 RSAAEIAMNE. As a result of the research, it was concluded that school administrators working in different schools should be trained with undergraduate or graduate educational programs, regarding administrator training processes. In addition, the majority of the participants stated that the change would affect them negatively and that this change would create a great uncertainty. Also, the participants thought that they would be disadvantaged due to the conditions of the institutions they worked for. In the light of the findings obtained as a result of the research, it can be suggested to establish a more democratic process in which the opinions of all school components are taken in the selection and assignment of administrators to educational institutions.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acar, H. (2002). Eğitim yöneticileri nasıl yetiştirilmeli? 21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu Bildiriler, (16-17 Mayıs), Ankara Ünv. EBF. Yay.No:191.
 • Açıkalın, A. (1998). Toplumsal, Kurumsal ve Teknik Yönleriyle Okul Yöneticiliği. Pegem Yayıncılık
 • Aktepe, V. (2014). Okul yöneticilerinin seçme ve yetiştirme uygulamalarına yönelik öğretmen ve yönetici görüşleri. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9 (2), 89-105.
 • Argon, T. (2016). Öğretmen görüşlerine göre ilkokullar dayöneticilerin kayırmacılık davranışları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(1), 233-250.
 • Aslanargun, E. (2011): Türkiye’de okul yönetimi ve atama yönetmelikleri. eJournal of New World Sciences Academy, 6(4), 2646-2659.
 • Aydın, B., Günbey, M. & Kara E. (2020). İlk defa görevlendirilen okul müdürlerinin karşılaştıkları sorunlar. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 1194-1205.
 • Balcı, A. (1993). Etkili Okul: Okul Geliştirme. Pegem A Yayıncılık.
 • Balcı, A. (2002). Etkili Okul: Kuram, Uygulama ve Araştırma. PegemA Yayın.
 • Balcı, A. (2008). Türkiye’de eğitim yönetiminin bilimleşme düzeyi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 54, 181-209.
 • Başaran, İ.E. (1983). Eğitim Yönetimi. Kadığolu Matbaası.
 • Başaran, İ.E. (1996). Türkiye Eğitim Sistemi. Yargıcı Matbaası.
 • Bayrak, E. (2019). Eğitim yöneticilerinin seçimi ve yetiştirilmesi sürecinin incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 8(1), 568-586.
 • Baysal, T. (2014). Kamu Yöneticisi Yetiştirme, Atama ve Terfi Sisteminin Yöneticilerin Motivasyonuna Etkileri: Türkiye İstatistik Kurumu Örneği. Doktora tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Boydak Özan, M.,Nanto, Z. & Öztürk, E. (2020). Okul yöneticilerinin yeterliliklerine ilişkin öğretmen görüşleri. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi,41, 335-356.
 • Bulut-Boz, T. & Karataş, İ. H. (2020). Milli eğitim şuralarında eğitim ve okul yöneticiliği. Alanyazın, 1(2), 108-130.
 • Bursalıoğlu, A. (2008). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. (14.baskı). Pegem A Yayınları.
 • Bursalıoğlu, Z. (1981). Eğitim Yöneticisinin Yeterlikleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını.
 • Çelenk, N. & Akbaba Altun, S. (2016). Türkiye’deki eğitim yöneticilerinin profili. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 2-18.
 • Çelik, V. (1990). Okul Yöneticilerinin Eğitim Yöneticisi Yetiştirme Politikasına İlişkin Görüşleri. Yayımlanmamış doktora tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çelikten, M. (2004). Bir okul müdürünün günlüğü. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 123-135.
 • Ergün, H. (2019).1998 ile 2018 yılları arasında yürürlükte olan yönetici atama yönetmeliklerindeki okul müdürü değerlendirme ölçütlerinin karşılaştırılması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(3), 141–152.
 • Fraenkel, J. R.,Wallen, N. E. & Hyun, H. H. (2011). How to Design and Evaluate Research in Education. McGraw-Hill Humanities/ Social Sciences/ Languages.
 • Gök, R. (2019). Türk eğitim sisteminde liyakat (meritokrasi) esaslı eğitim yöneticiliği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 52, 39-64.
 • Görgülü, D. (2019). Eğitim örgütlerinde yerelleşme. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, 2(1), 73-85.
 • Onural, H. (2005). Üst düzey eğitim yöneticilerinin eğitim yönetimi alanındaki yeterlilik sorunu ve nedenleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 41, 69-85.
 • Ömen, F. & Kömürlü, F. (2010). Eğitim örgütlerine yönetici seçme ve atamada yaşanan sorunlar ve yönetici görüşleri temelinde çözüm önerileri. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2(1), 25-33.
 • Peçe, İ. & Taşdemir, F. (2021). İdarecilerin yönetim kadrolarını tercih etme sebepleri ve yönetici seçimi ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(1), 123-135.
 • Süngü, H. (2012). Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere’de okul müdürlerinin atanması ve yetiştirilmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 33-48.
 • Taş, A. & Önder, E. (2010). 2004 yılı ve sonrasında yayınlanan eğitim kurumları yöneticilerinin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin yönetmeliklerin karşılaştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(12), 171-185.
 • Taymaz, H. (1986). Okul yönetimi ve yönetici yetiştirme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 19(1), 123-135. Url 1. http://www.guncelegitim.com/haber/13997-mebde-mudur-ve-muduryardimcilarinin-sendikal-dagilimi.html, Erişim tarihi: 16.11.2021.
 • Uysal, H. (2019). Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve uzmanlarının görüşlerine göre Türkiye’de eğitim politikalarını geliştirme sürecinin değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(3), 782-802.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (5. Baskı). Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, K., Altınkurt, Y., Karaköse, T. & Erol, E. (2012). Okul yöneticilerine uygulanan zorunlu yer değiştirme uygulaması hakkında okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri. E-International Journal of Educational Research, 3(3), 65-83.
 • Yolcu, H. & Bayram, A. (2015). Okul yöneticisi seçme sürecini deneyimleyen yönetici adaylarının sözlü sınav yöntemine ilişkin algıları. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi- Journal of Qualitative Research in Education, 3(3), 102-126.
APA Kiraz Z, Uğur N, TÜRKOLUK E, GURBUZ M, BOLAT Ö (2022). 5 ŞUBAT 2021 TARİHLİ EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ SEÇME VE GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ VE BU YÖNETMELİĞE DAİR YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ. , 802 - 835. 10.29228/Joh.55030
Chicago Kiraz Zafer,Uğur Nevruz,TÜRKOLUK EMRE,GURBUZ Makbule,BOLAT Öykü 5 ŞUBAT 2021 TARİHLİ EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ SEÇME VE GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ VE BU YÖNETMELİĞE DAİR YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ. (2022): 802 - 835. 10.29228/Joh.55030
MLA Kiraz Zafer,Uğur Nevruz,TÜRKOLUK EMRE,GURBUZ Makbule,BOLAT Öykü 5 ŞUBAT 2021 TARİHLİ EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ SEÇME VE GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ VE BU YÖNETMELİĞE DAİR YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ. , 2022, ss.802 - 835. 10.29228/Joh.55030
AMA Kiraz Z,Uğur N,TÜRKOLUK E,GURBUZ M,BOLAT Ö 5 ŞUBAT 2021 TARİHLİ EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ SEÇME VE GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ VE BU YÖNETMELİĞE DAİR YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ. . 2022; 802 - 835. 10.29228/Joh.55030
Vancouver Kiraz Z,Uğur N,TÜRKOLUK E,GURBUZ M,BOLAT Ö 5 ŞUBAT 2021 TARİHLİ EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ SEÇME VE GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ VE BU YÖNETMELİĞE DAİR YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ. . 2022; 802 - 835. 10.29228/Joh.55030
IEEE Kiraz Z,Uğur N,TÜRKOLUK E,GURBUZ M,BOLAT Ö "5 ŞUBAT 2021 TARİHLİ EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ SEÇME VE GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ VE BU YÖNETMELİĞE DAİR YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ." , ss.802 - 835, 2022. 10.29228/Joh.55030
ISNAD Kiraz, Zafer vd. "5 ŞUBAT 2021 TARİHLİ EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ SEÇME VE GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ VE BU YÖNETMELİĞE DAİR YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ". (2022), 802-835. https://doi.org/10.29228/Joh.55030
APA Kiraz Z, Uğur N, TÜRKOLUK E, GURBUZ M, BOLAT Ö (2022). 5 ŞUBAT 2021 TARİHLİ EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ SEÇME VE GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ VE BU YÖNETMELİĞE DAİR YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ. Tarih Okulu Dergisi, 15(56), 802 - 835. 10.29228/Joh.55030
Chicago Kiraz Zafer,Uğur Nevruz,TÜRKOLUK EMRE,GURBUZ Makbule,BOLAT Öykü 5 ŞUBAT 2021 TARİHLİ EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ SEÇME VE GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ VE BU YÖNETMELİĞE DAİR YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ. Tarih Okulu Dergisi 15, no.56 (2022): 802 - 835. 10.29228/Joh.55030
MLA Kiraz Zafer,Uğur Nevruz,TÜRKOLUK EMRE,GURBUZ Makbule,BOLAT Öykü 5 ŞUBAT 2021 TARİHLİ EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ SEÇME VE GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ VE BU YÖNETMELİĞE DAİR YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ. Tarih Okulu Dergisi, vol.15, no.56, 2022, ss.802 - 835. 10.29228/Joh.55030
AMA Kiraz Z,Uğur N,TÜRKOLUK E,GURBUZ M,BOLAT Ö 5 ŞUBAT 2021 TARİHLİ EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ SEÇME VE GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ VE BU YÖNETMELİĞE DAİR YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ. Tarih Okulu Dergisi. 2022; 15(56): 802 - 835. 10.29228/Joh.55030
Vancouver Kiraz Z,Uğur N,TÜRKOLUK E,GURBUZ M,BOLAT Ö 5 ŞUBAT 2021 TARİHLİ EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ SEÇME VE GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ VE BU YÖNETMELİĞE DAİR YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ. Tarih Okulu Dergisi. 2022; 15(56): 802 - 835. 10.29228/Joh.55030
IEEE Kiraz Z,Uğur N,TÜRKOLUK E,GURBUZ M,BOLAT Ö "5 ŞUBAT 2021 TARİHLİ EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ SEÇME VE GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ VE BU YÖNETMELİĞE DAİR YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ." Tarih Okulu Dergisi, 15, ss.802 - 835, 2022. 10.29228/Joh.55030
ISNAD Kiraz, Zafer vd. "5 ŞUBAT 2021 TARİHLİ EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ SEÇME VE GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ VE BU YÖNETMELİĞE DAİR YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ". Tarih Okulu Dergisi 15/56 (2022), 802-835. https://doi.org/10.29228/Joh.55030