Yıl: 2021 Cilt: 1 Sayı: 58 Sayfa Aralığı: 501 - 521 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21764/maeuefd.762412 İndeks Tarihi: 26-06-2022

TÜRKİYE VE AVRUPA’DA YABANCI DİL EĞİTİMİ: BİR DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Öz:
Bu çalışmanın amacı, geçmişten günümüze Türkiye ve Avrupa’da yabancı dil eğitiminin durumunu irdelemektir. Bu amaç kapsamında, Avrupa Birliği tarafından yayınlanmış olan ve yabancı dil eğitiminin durumunu gösteren raporlar incelenmekte, elde edilen bulgular ile mevcut durum saptanmaya çalışılmaktadır. Çalışmada, doküman analizi yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntem ile, Avrupa Birliği resmi web sayfasında erişime sunulan ve Avrupa Birliği tarafından oluşturulmuş olan resmi raporlar analiz edilmektedir. 2008, 2012 ve 2017 yıllarında yayınlanan ve Avrupa’da dil öğrenimini gösteren bu raporlar, 1984 - 2016 yılları arasındaki dil eğitimine dair verileri içermektedir. Elde edilen bulgular; dil öğrenimine başlama yaşı, dil öğretimine ayrılan süre, dil öğrenen öğrenci sayısı, öğretilen diller ve seviyeleri, okul türlerine göre dil eğitimi ve başarı düzeyine ilişkin bilgiler başlıkları altında ele alınmaktadır. Bulgulara göre, Avrupa’da yabancı dil öğrenme erken yaşlara çekilmiş ve dil öğrenenlerin sayısı artmıştır. Ancak gerek birinci gerek ikinci yabancı dil eğitimine ayrılan süre toplam ders saati içerisinde düşük kalmıştır. Öğrencilerin başarı durumu da arzulanan düzeye gelememiştir. Türkiye için de benzer bulgular söz konusudur. Bu noktada, gerek birinci gerek ikinci yabancı dil eğitimine daha fazla süre ayrılması, ikinci yabancı dilin eğitimini de erken yaşlara çekilmesi ve öğrencinin dilsel durumunun uluslararası geçerli dil testleri ile belgelenmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelime:

AN EVALUATION OF FOREIGN LANGUAGE EDUCATION IN EUROPE AND TURKEY

Öz:
The aim of this study is to investigate language education in Europe and Turkey. For this aim, reports reflecting the state of language education in Europe are examined and suggestions for the improvement of language education are made. With content analysis method, reports on language education in Europe, which are published by the European Commission are analysed. For the analysis, reports published in the years of 2008, 2012 and 2017 are used, which contain key data on language education in Europe between the years of 1984 and 2016. The data is examined in terms of starting age, allocated time, language learners, languages, targeted level, languages according to school types, and learning achievement. The results of the study revealed that language learning is starting at an earlier age compared to the past years and the number of learners has increased over the past years. However, the allocated time in the curriculum for the first and second languages are low. Moreover, results show that the targeted level in language learning is not reached. Out of the results it can be suggested, to increase the time for the teaching of languages at all school levels for the first and second languages, to begin with second language education also in an earlier age and to certificate language achievements.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acat, M. B. & Demiral, S. (2002). Türkiye'de yabancı dil öğreniminde motivasyon kaynakları ve sorunları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 31, 312 – 329.
 • Avrupa Konseyi (2013). Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi. Öğrenim, öğretim ve değerlendirme. Frankfurt/ Main: telc GmbH.
 • Bayyurt, Y. (2013). 4+4+4 Eğitim sisteminde erken yaşta yabancı dil eğitimi. 1. Yabancı Dil Eğitimi Çalıştayı Bidirileri (Ankara), 1, 115 -125.
 • Can, E. & Can, C. I. (2014). Türkiye’de ikinci yabancı dil öğretiminde karşılaşılan sorunlar. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 43 – 63.
 • Çakmakkaya, B. Y. & Akpınar, T. (2018). Yabancı dil eğitim ve öğretiminde toplam kalite yönetimi. International Journal of Social Science, 72, 557 – 573.
 • Çelebi, M. D (2006). Türkiye’de anadil eğitimi ve yabancı dil öğretimi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 285 – 307.
 • Demirel, Ö. (1991). Türkiye’de yabancı dil öğretmeni yetiştirmede karşılaşılan güçlükler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 25 – 39.
 • EACEA, Eurydice, Eurostat (2012). Schlüsselzahlen zum Sprachenlernen an den Schulen Europas 2012. Brüssel: Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice adresinden 03.03.2019 tarihinde edinilmiştir.
 • EF English Proficiency Index (2011). EF EPI Index 2011. https://www.ef.com/__/~/media/centralefcom/epi/downloads/full-reports/v1/ef-epi 2011-report-en.pdf adresinden 03.02.2020 tarihinde edinilmiştir. EF English Proficiency Index (2012).
 • EF EPI Index 2012. https://www.ef.com/__/~/dia/centralefcom/epi/downloads/full-reports/v2/ef-epi 2012-report-en.pdf adresinden 03.02.2020 tarihinde edinilmiştir.
 • EF English Proficiency Index (2013). EF EPI Index 2013. https://www.ef.com/__/~/media/centralefcom/epi/downloads/full-reports/v3/ef-epi 2013-report-en.pdf adresinden 03.02.2020 tarihinde edinilmiştir. EF English Proficiency Index (2014). EF EPI Index 2014.
 • https://www.ef.com/__/~/media/centralefcom/epi/downloads/full-reports/v4/ef-epi 2014-english.pdf adresinden 03.02.2020 tarihinde edinilmiştir. EF English Proficiency Index (2015). EF EPI Index 2015.
 • https://www.ef.com/__/~/media/centralefcom/epi/downloads/full-reports/v5/ef-epi 2015-english.pdf adresinden 03.02.2020 tarihinde edinilmiştir. EF English Proficiency Index (2016). EF EPI Index 2016.
 • https://www.ef.com/__/~/media/centralefcom/epi/downloads/full-reports/v6/ef-epi 2016-english.pdf adresinden 03.02.2020 tarihinde edinilmiştir. EF English Proficiency Index (2017). EF EPI Index 2017.
 • https://www.ef.com/__/~/media/centralefcom/epi/downloads/full-reports/v7/ef-epi 2017-english.pdf adresinden 03.02.2020 tarihinde edinilmiştir.
 • EF English Proficiency Index (2018). EF EPI Index 2018. https://www.ef.com/__/~/media/centralefcom/epi/downloads/full-reports/v8/ef-epi 2018-english.pdf adresinden 03.02.2020 tarihinde edinilmiştir. EF English Proficiency Index (2019). EF EPI Index 2019.
 • https://www.ef.com/__/~/media/centralefcom/epi/downloads/full-reports/v9/ef-epi 2019-english.pdf adresinden 03.02.2020 tarihinde edinilmiştir. EF English Proficiency Index (2020). EF EPI Index 2020.
 • https://www.ef.com/assetscdn/WIBIwq6RdJvcD9bc8RMd/legacy/__/~/media/centralef mepi/downloads/full-reports/v10/ef-epi-2020-english.pdf Europarat (2001). Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, Lehren, Beurteilen. Berlin: Langenscheidt. European Commission (2002). Presidency Conclusions. Barcelona, European Council 15 and 16 March 2002. http://ec.europa.eu/invest-inresearch/pdf/download_en/barcelona_european _council.pdf adresinden 18.06.2019 tarihinde edinilmiştir.
 • European Commission (2003). Promoting language learning and linguistic diversity: An action plan 2004 – 2006. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b3225824 b016-42fa83f6-43d9fd2ac96d adresinden 18.11.2019 tarihinde edinilmiştir.
 • European Commission/ EACEA/ Euyrdice (2017). Key data on teaching languages at school in Europe - 2017 edition. Eurydice Report. Luxembourg Publications Office of the European Union.
 • European Council (2006). Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning. http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006H0962 adresinden 18.11.2019 tarihinde edinilmiştir.
 • Eurydice/ Eurostat (2008). Key data on teaching languages at school in Europe (2008 edition). Brussel: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.
 • Haznedar, B. (2010). Türkiye’de yabancı dil eğitimi: Reformlar, yönelimler ve öğretmenlerimiz. International Conference on New Trends in Education and Their Implications içinde (s.747 – 755),
 • Antalya. Işık, A. (2008). Yabancı dil eğitimimizdeki yanlışlar nereden kaynaklanıyor. Journal of Language and Linguistic Studies, 4(2), 15 – 26.
 • Kıral, B. (2020). Nitel bir veri analizi yöntemi olarak döküman analizi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 170 – 189.
 • MEB (2015). 2015-2019 stratejik plan. https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_09/10052958_10.09.2015sp17.15im
 • MEB (2018a). İngilizce dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.sınıflar). http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812411191321İNGİLİZCE%20ÖĞRETİM%20P OGRAMI%20Klasörü.pdf adresinden 01.04.2020 tarihinde edinilmiştir. MEB (2018b). Ortaöğretim İngilizce dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı.
 • http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812411191321İNGİLİZCE%20ÖĞRETİM 20PROGRAMI%20Klasörü.pdf adresinden 01.04.2020 tarihinde edinilmiştir. MEB (2018c). Ortaöğretim Fransızca dersi (Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar) Öğretim Programı. http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018122102521840201812020464164
 • OGM%20FRANSIZCA%20PRG.pdf adresinden 01.04.2020 tarihinde edinilmiştir. MEB (2018d). Ortaöğretim Almanca dersi (Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı. http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018120203443473almanca%20dOp.pdf adresinden 01.04.2020 tarihinde edinilmiştir. MEB (2018e). Eğitim vizyon 2023.
 • http://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf adresinden 01.04.2020 tarihinde edinilmiştir. OECD (2005). Definition und Auswahl von Schlüsselkompetenzen. Zusammenfassung. http://www.oecd.org/pisa/35693281.pdf adresinden 21 Ocak 2015 tarihinde edinilmiştir. Paker, T. (2012). Türkiye’de neden yabancı dil (İngilizce)
 • öğretemiyoruz ve neden öğrencilerimiz iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce öğrenemiyor. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(32), 89 – 94. Polat, T. & Tapan, N. (2010). Probleme und Potenziale des Deutschen als Fremdsprache in der Türkei. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 91 – 107. Rück, H. (2002).
 • Fremdsprachenfrüherwerb gestern, heute, morgen. In: Christine Neveling (Hrsg.) Perspektiven für die zukünftige Fremdsprachendidaktik (137- 151). Tübingen: Gunter Narr Verlag. T.C. Kalkınma Bakanlığı (2013). Onuncu kalkınma planı 2014 - 2018. Ankara.
 • http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx adresinden 19 Ocak 2018 tarihinde edinilmiştir. T.C. Kalkınma Bakanlığı (2019). On birinci kalkınma planı 2019 - 2023. Ankara. http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx adresinden 19.03.2019 tarihinde edinilmiştir. Tok, H. & Arıbaş, S. (2008). Avrupa Birliğine uyum sürecinde yabancı dil öğretimi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 205 – 227.
 • Tosun, C. (2006). Yabancı dille eğitim sorunu. Journal of Language and Lingusitic Studies, 2(1), 28– 42.
 • Yıldız, S. & Durmuşçelebi, M. (2013). Türkiye’de yabancı dil öğrenme – öğretme problemine ilişkin yapılan çalışmaların derlenmesi. OPUS-Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi, 3(5), 7-24.
APA DEREGOZÜ A (2021). TÜRKİYE VE AVRUPA’DA YABANCI DİL EĞİTİMİ: BİR DURUM DEĞERLENDİRMESİ. , 501 - 521. 10.21764/maeuefd.762412
Chicago DEREGOZÜ AYSEL TÜRKİYE VE AVRUPA’DA YABANCI DİL EĞİTİMİ: BİR DURUM DEĞERLENDİRMESİ. (2021): 501 - 521. 10.21764/maeuefd.762412
MLA DEREGOZÜ AYSEL TÜRKİYE VE AVRUPA’DA YABANCI DİL EĞİTİMİ: BİR DURUM DEĞERLENDİRMESİ. , 2021, ss.501 - 521. 10.21764/maeuefd.762412
AMA DEREGOZÜ A TÜRKİYE VE AVRUPA’DA YABANCI DİL EĞİTİMİ: BİR DURUM DEĞERLENDİRMESİ. . 2021; 501 - 521. 10.21764/maeuefd.762412
Vancouver DEREGOZÜ A TÜRKİYE VE AVRUPA’DA YABANCI DİL EĞİTİMİ: BİR DURUM DEĞERLENDİRMESİ. . 2021; 501 - 521. 10.21764/maeuefd.762412
IEEE DEREGOZÜ A "TÜRKİYE VE AVRUPA’DA YABANCI DİL EĞİTİMİ: BİR DURUM DEĞERLENDİRMESİ." , ss.501 - 521, 2021. 10.21764/maeuefd.762412
ISNAD DEREGOZÜ, AYSEL. "TÜRKİYE VE AVRUPA’DA YABANCI DİL EĞİTİMİ: BİR DURUM DEĞERLENDİRMESİ". (2021), 501-521. https://doi.org/10.21764/maeuefd.762412
APA DEREGOZÜ A (2021). TÜRKİYE VE AVRUPA’DA YABANCI DİL EĞİTİMİ: BİR DURUM DEĞERLENDİRMESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(58), 501 - 521. 10.21764/maeuefd.762412
Chicago DEREGOZÜ AYSEL TÜRKİYE VE AVRUPA’DA YABANCI DİL EĞİTİMİ: BİR DURUM DEĞERLENDİRMESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1, no.58 (2021): 501 - 521. 10.21764/maeuefd.762412
MLA DEREGOZÜ AYSEL TÜRKİYE VE AVRUPA’DA YABANCI DİL EĞİTİMİ: BİR DURUM DEĞERLENDİRMESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.58, 2021, ss.501 - 521. 10.21764/maeuefd.762412
AMA DEREGOZÜ A TÜRKİYE VE AVRUPA’DA YABANCI DİL EĞİTİMİ: BİR DURUM DEĞERLENDİRMESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 1(58): 501 - 521. 10.21764/maeuefd.762412
Vancouver DEREGOZÜ A TÜRKİYE VE AVRUPA’DA YABANCI DİL EĞİTİMİ: BİR DURUM DEĞERLENDİRMESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 1(58): 501 - 521. 10.21764/maeuefd.762412
IEEE DEREGOZÜ A "TÜRKİYE VE AVRUPA’DA YABANCI DİL EĞİTİMİ: BİR DURUM DEĞERLENDİRMESİ." Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, ss.501 - 521, 2021. 10.21764/maeuefd.762412
ISNAD DEREGOZÜ, AYSEL. "TÜRKİYE VE AVRUPA’DA YABANCI DİL EĞİTİMİ: BİR DURUM DEĞERLENDİRMESİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1/58 (2021), 501-521. https://doi.org/10.21764/maeuefd.762412