Yıl: 2020 Cilt: 8 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 538 - 553 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21325/jotags.2020.703 İndeks Tarihi: 27-06-2022

Sosyal Zeka ve Stresle Başa Çıkma Tarzı Arasındaki İlişki: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Rehberliği Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Öz:
Bu çalışma kapsamında, sosyal zeka ve stresle başa çıkma tarzı konuları ele alınmıştır. Emek yoğun olarak bilinen ve insanlarla etkileşimin yoğun olduğu turist rehberliği mesleğinin çalışma şartları oldukça zordur. Turist rehberi, hem rehberlik ettiği grupla hem de diğer turizm paydaşları ile etkili iletişim kurmak, sorunları çözmek, onları memnun etmek zorundadır. Bu durum, turist rehberlerinin sıklıkla stres faktörleri ile başa çıkmasını gerektirmektedir. Her birey stresle başa çıkabilmek için farklı yaklaşımlar benimseyebilmektedir. Sosyal zeka, kişileri anlama ve onlarla işbirliği yapabilme yeteneğidir. Turist rehberliği mesleğinde stresli durumların üstesinden gelebilmek için sosyal zeka yeteneğinin önemli bir araç olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda, bu çalışma kapsamında NHBVÜ Turizm Rehberliği bölümünde öğrenim gören 118 öğrenci üzerinde sosyal zeka ile stresle başa çıkma tarzı arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacı ile bir araştırma yapılmıştır. Araştırma sonucunda, sosyal zekanın alt boyutları ve stresle başa çıkma tarzları arasında anlamlı ilişkiler olduğu ortaya çıkmıştır. Literatürde sosyal zeka ve stresle başa çıkma değişkenlerinin birlikte ele alındığı sınırlı sayıda araştırma olduğu için bu çalışmanın alan yazına bir ölçüde de olsa bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

(The Relationship Between Social Intelligence and the Style of Coping with Stress: A Research on Tourism Guidance Students of Nevşehir Hacı Bektaş Veli University)

Öz:
In this study, issues of social intelligence and coping with stress were discussed. Working conditions of the tourist guidance profession, which is known to be labor intensive and where interaction with people is intense, is quite difficult. The tourist guide has to communicate effectively, solve problems and provide satisfaction them both with the group they guide and with other tourism stakeholders. This requires tourist guides to often deal with stressors. Each individual can adopt different approaches to cope with stress. Social intelligence is the ability to understand people and collaborate with them. Social intelligence is thought to be an important tool to overcome stressful situations in the tourist guidance profession. In this context, a study was conducted on 118 students studying at NHBVU Tourism Guidance Department in order to reveal the relationship between social intelligence and coping with stress. As a result of the research, it has been revealed that there are significant relationships between sub-dimensions of social intelligence and styles of coping with stress. It is thought that this study will contribute to the literature to a certain extent, since there is a limited number of studies in the literature that deal with the variables of social intelligence and coping with stress discussed together.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Abul, A. (2015). Sosyal Zekâ Düzeyi ve Algılanan İş Yaşam Kalitesi Etkileşimine Yönelik Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Albert, K. (2006). Sosyal zeka başarının yeni bilimi, Timaş Yayınları, İstanbul, Türkiye.
 • Aldwin, C. M. (2007). Stress, coping, & development: an ıntegrative perspective (2nd ed.). New York: Guildford Press.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2012). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri, Sakarya Yayıncılık, Sakarya.
 • Aslam, U., Ilyas, M., Imran, M.K. & Rahman, U. (2016), "Intelligence and ıts ımpact on managerial effectiveness and career success (evidence from ınsurance sector of Pakistan)", Journal of Management Development, 35 (4), 505-516.
 • Aydın, A. S. (2003). Ergenlerde Stresle Başa Çıkma Tarzları ile Cinsiyet ve Cinsiyet Rolleri Arasındaki İlişki, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Balcı, A. (1997). Sosyal bilimlerde araştırma: yöntem, teknik ve ilkeler, Ankara: AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi.
 • Başaran, I. (2004). Etkili öğrenme ve çoklu zeka kuramı: bir inceleme, Ege Eğitim Dergisi, (5), 7-15.
 • Bayram, G. E. (2019). Turist rehberlerinde duygusal zekâ, motivasyon, performans ilişkisi, Turizm Akademik Dergisi, 6 (2), 43-59.
 • Biranvand, N. & Komili, H. & Heydari, H. (2015) Survey relationship between emotional ıntelligence and coping strategies to stress in nurses, Journal of Clinical Nursing And Midwifery, 4.
 • Bosuwon, T. (2017). Social ıntelligence and communication competence: predictors of students' ıntercultural sensitivity, English Language Teaching, 10 (2), 136-149.
 • Brislin R, Worthley R, & Macnab B. (2006). Cultural ıntelligence: understanding behaviors that serve people’s goals, Group & Organization Management, 31(1), 40-55.
 • C. M.Sarabia-Cobo, S.G. Suárez, E. J.Menéndez Crispín, B.Sarabia Cobo, V. Pérez, P. Lorena, C. Rodríguez Rodríguez, L. Sanlúcar Gross (2017). Emotional ıntelligence and coping styles: an ıntervention in geriatric nurses, Applied Nursing Research, 35, June, 94-98.
 • Çakanel, Z. (2018). Duygusal Zekâ, Sosyal Zekâ ve Sosyal Girişimcilik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çimli, S. & Çelik, M. (2019). Çalışanların duygusal zekâ düzeylerinin stresle başa çıkma tarzları üzerine etkisi, Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi /Journal of Turkish Social Sciences Research, Nisan 4(1).
 • Doğan, T. & Çetin, B. (2009). Kuram ve uygulamada eğitim bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice, 9 (2), Bahar / Spring, 691-720.
 • Dumanlı, Ş. & Köroğlu, Ö. (2018). Turist rehberlerinin stresle başa çıkma tarzları ile mizah tarzları arasındaki ilişkinin belirlenmesi, Journal of Yasar University, 13/52, 328-342
 • Genc, V., & Gulertekin Genc, S. (2018). Can hotel managers with social ıntelligence affect the emotions of employees?. Cogent Business & Management, 5(1),
 • Gültekin S. & İçigen E. (2019) A research on professional tour guides emotional ıntelligence and problem-solving skills, Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 20(2).
 • Güney, S. (2011). Örgütsel davranış, Ankara: Nobel Yayınevi Hampel, S., Weis, S., Hiller, W. & Witthöft, M. (2011). The relations between social anxiety and social ıntelligence: a latent variable analysis. J Anxiety Disord, 25 (4), 545-553.
 • Howe, D. (2017). Empathy, socıal ıntellıgence and relatıonshıp -based socıal work, Zeszyty Pracy Socjalnej, 22(1), 1-12.
 • Hyun J. K. & Jerome A. (2011). Hospitality service employees’ coping styles: the role of emotional ıntelligence, two basic personality traits, and socio-demographic factors, International Journal of Hospitality Management, 30(3), September, 588-598.
 • Hyung ,M. C., Abuelkassem A.A.M. & Woo G. K. (2019). Understanding hotel frontline employees’ emotional ıntelligence, emotional labor, job stress, coping strategies and burnout, International Journal of Hospitality Management, 82, September , 199-208.
 • İrigüler, F., Güler, M., E.(2016). Emotional labor of tourist guides: how does ıt affect their job satisfaction and burnout levels? Journal of Yasar University, 11/42, 113-123
 • Jung, H.S. & Yoon, H.H. (2016). Why is employees’ emotional ıntelligence ımportant? the effects of eı on stresscoping styles and job satisfaction in the hospitality industry, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28 (8), 1649-1675.
 • G.H. Kaur (2013). Emotional ıntelligence buffers stress: a study on emotional intelligence and coping styles, EXCEL International Journal of Multidisciplinary Management Studies, 3(11), 76-82.
 • Kızıltepe, Z. (2012). Öğretişim: eğitim psikolojisine çağdaş bir yaklaşım. 3. Baskı, Ofset Yayınevi, İstanbul.
 • G.Köksal & A.Türker (2019). Profesyonel turist rehberlerinin kültürel zekâ seviyelerinin mesleğe bakış açıları üzerine etkisi, Journal of Travel and Tourism Research, 15, 111-132
 • Köroğlu, Ö. & Köroğlu, A. (2012). The importance of using the emotional ıntelligence skills for tour guides and their performance, Management and Education, 8 (3).
 • Lathesh, K. R. & Vidya D. A. (2018). A study on social ıntelligence and ıts ımpact on employee performance of ınsurance sectors in mysuru city”, International Journal of Mechanical Engineering and Technology, 9(1), 530- 537.
 • Larijani, T. T., Movaghari, M. R., Rostami, M., Zamani, N., Ghadirian, F. (2017). The relationship between emotional ıntelligence and coping styles against stress among nurses, World Journal of Research and Review (WJRR), 4(5), May, 71-75.
 • Lazarus, R.S. (1993). Coping theory and research: past, present and future, Psychosomatic Medicine, 55(3), 234-247.
 • Makovska, Z. & Kentos, M. (2006). Correlates of social and abstract ıntelligence, Studia Psychologica, 48(3), 259- 264.
 • Maltese, A., Alesi, M. & Alù, A. G. M. (2012). Self-esteem, defensive strategies and social ıntelligence in the adolescence, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 69, 2054-2060.
 • Min, J. C. H. (2010). Tour guides’ emotional ıntelligence in relation to demographic characteristics, African Journal of Business Management, 4(17), 3730 - 3737, December.
 • Min, J. C. (2011). Tour guides and emotional ıntelligence, Annals of Tourism Research, 38(1), 322–325.
 • Min, J. C. (2012). A short-form measure for assessment of emotional ıntelligence for tour guides: development and evaluation, Tourism Management, 33(1), 155–167.
 • Min, J. & K. H. Peng (2012). Ranking emotional ıntelligence training needs in tour leaders: an entropy-based TOPSIS approach, Current Issues in Tourism, 15 (6).
 • Min, J. (2014) The relationships between emotional ıntelligence, job stress, and quality of life among tour guides, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 19 (10), 1170 – 1190.
 • Min, J. C. (2017). The effect of self-efficacy on emotional ıntelligence and well-being among tour guides, world academy of science, Engineering and Technology, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 11, 2157-2164.
 • M. Mosanya (2019). Exploring cultural ıntelligence relationships with growth mindset, grit, coping and academic stress in the United Arab Emirates, Middle East Journal of Positive Psychology, 5 , Resilience, Student Wellbeing, Mindfulness, Conferences.
 • Ayaz, N. & Demir, C. (2019). Perceived work stress factors: a study on tour guides, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7 (1), 415-427.
 • Noorbakhsh, S.N., Besharat, M. A,. Zarei, J. (2010). emotional ıntelligence and coping styles with stress, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 5, 818-822.
 • Örnek, N., Avcı, N. (2019). Turist rehberlerinin duygusal zekâ ile rehberlik stilleri ilişkisi, Journal of Yasar University, 14/56, 536-548.
 • Park, Ji-Young, & Chung, Yon-Hee. (2017). A Study on ınfluence of pre-service early childhood teacher's achievement motivation and social ıntelligence on their social problem solving ability, Journal Of The Korea Academia-Industrial Cooperation Society, 18(2), 540–548.
 • Pourfarokh, M. (2014). Study of the relatıonshıp between spırıtual ıntellıgence and self esteem wıth ways of stress copıng styles in unıversıty students, 8-10 September 2014- Istanbul, Turkey, Proceedings Of Socıoınt14- International Conference On Social Sciences And Humanities.
 • Rahim, A., Civelek, I., Liang, F. H. (2018). a process model of social ıntelligence and problem-solving style for conflict management, International Journal of Conflict Management, 29(4).
 • Rezaei, A., & Mousanezhad Jeddi, E. (2020). Relationship between wisdom, perceived control of ınternal states, perceived stress, Social Intelligence, Information Processing Styles and Life Satisfaction Among College Students, Curr Psychol, 39, 927–933.
 • Rhodewalt, F. & Vohs, K. D. (2005). Defensive strategies, motivation, and the self: a self-regulatory process View. (Editörler: Andrew J. Elliot ve Carol S. Dweck). Handbook of Competence and Motivation, New York: Guilford Press, 548-565.
 • Silvera, D., H., Martinussen, M. & Dahl, T. I. (2001), Trömsö social ıntelligence scale: a self-report measure of social ıntelligence, ScandinavianJournal of Psychology, 42, 313–331.
 • Şahin, H. N., Durak A. (1995). Stresle başa çıkma tarzları ölçeği: üniversite öğrencileri için uyarlanması. Türk Psikoloji Dergisi, 34(10), 56-73.
 • Tekeli, E.Kırıcı (2020), Mükemmeliyetçiliğin Problem Çözme Becerisine Etkisinde Duygusal Zekânın Aracı Rolü: Turist Rehberlerine Yönelik Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Thorndike, E. L. (1920). Intelligence and ıts use. Harper's Monthly Magazine, 140, 227-235.
 • Tsaur, S.-H. & Ku, P.-S. ( 2019) The effect of tour leaders’ emotional ıntelligence on tourists’ consequences. Journal of Travel Research, 58 (1), 63-76.
 • Tsaur, S.H., Chang, K.M. & Tu, J.H. (2019). Exploring Tour Leaders’ Cultural Competence, 2019: International Academic Multidisciplinary Research Conference in Japan.
 • Türkmen, M. T. (2016). Turist Rehberlerinin Duygusal Zeka Yetenekleri İle Liderlik Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Türkmen, M. T. & Köroğlu, Ö. (2017). Turist rehberlerinin duygusal zekâ düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma, Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(2), 107 – 122.
 • Ulusoy, H. (2017).Turist Rehberlerinin Kültürel Zeka Düzeyi ve Özyeterlilik İnançlarının Hizmet Sunumuna Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Wons A, B. & Matusiewicz K. (2011). Inteligencja emocjonalna a radzenie sobie ze stresem studentów medycyny [the emotional ıntelligence and coping with stress among medical students]. Wiad Lek, 64(3), 181-7.
 • Yazdkhasty, A., Khorasani, M.S.S. & Bidgoli, A.M. (2016). Prediction of stress coping styles based on spiritual ıntelligence in nurses, International Academic Journal of Social Sciences, 3(2), 61-70.
APA DURSUN KÜÇÜKOĞLU M, Yücefaydalı A (2020). Sosyal Zeka ve Stresle Başa Çıkma Tarzı Arasındaki İlişki: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Rehberliği Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. , 538 - 553. 10.21325/jotags.2020.703
Chicago DURSUN KÜÇÜKOĞLU MERAL,Yücefaydalı Ali Rıza Sosyal Zeka ve Stresle Başa Çıkma Tarzı Arasındaki İlişki: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Rehberliği Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. (2020): 538 - 553. 10.21325/jotags.2020.703
MLA DURSUN KÜÇÜKOĞLU MERAL,Yücefaydalı Ali Rıza Sosyal Zeka ve Stresle Başa Çıkma Tarzı Arasındaki İlişki: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Rehberliği Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. , 2020, ss.538 - 553. 10.21325/jotags.2020.703
AMA DURSUN KÜÇÜKOĞLU M,Yücefaydalı A Sosyal Zeka ve Stresle Başa Çıkma Tarzı Arasındaki İlişki: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Rehberliği Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. . 2020; 538 - 553. 10.21325/jotags.2020.703
Vancouver DURSUN KÜÇÜKOĞLU M,Yücefaydalı A Sosyal Zeka ve Stresle Başa Çıkma Tarzı Arasındaki İlişki: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Rehberliği Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. . 2020; 538 - 553. 10.21325/jotags.2020.703
IEEE DURSUN KÜÇÜKOĞLU M,Yücefaydalı A "Sosyal Zeka ve Stresle Başa Çıkma Tarzı Arasındaki İlişki: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Rehberliği Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma." , ss.538 - 553, 2020. 10.21325/jotags.2020.703
ISNAD DURSUN KÜÇÜKOĞLU, MERAL - Yücefaydalı, Ali Rıza. "Sosyal Zeka ve Stresle Başa Çıkma Tarzı Arasındaki İlişki: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Rehberliği Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma". (2020), 538-553. https://doi.org/10.21325/jotags.2020.703
APA DURSUN KÜÇÜKOĞLU M, Yücefaydalı A (2020). Sosyal Zeka ve Stresle Başa Çıkma Tarzı Arasındaki İlişki: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Rehberliği Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(4), 538 - 553. 10.21325/jotags.2020.703
Chicago DURSUN KÜÇÜKOĞLU MERAL,Yücefaydalı Ali Rıza Sosyal Zeka ve Stresle Başa Çıkma Tarzı Arasındaki İlişki: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Rehberliği Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 8, no.4 (2020): 538 - 553. 10.21325/jotags.2020.703
MLA DURSUN KÜÇÜKOĞLU MERAL,Yücefaydalı Ali Rıza Sosyal Zeka ve Stresle Başa Çıkma Tarzı Arasındaki İlişki: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Rehberliği Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.8, no.4, 2020, ss.538 - 553. 10.21325/jotags.2020.703
AMA DURSUN KÜÇÜKOĞLU M,Yücefaydalı A Sosyal Zeka ve Stresle Başa Çıkma Tarzı Arasındaki İlişki: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Rehberliği Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2020; 8(4): 538 - 553. 10.21325/jotags.2020.703
Vancouver DURSUN KÜÇÜKOĞLU M,Yücefaydalı A Sosyal Zeka ve Stresle Başa Çıkma Tarzı Arasındaki İlişki: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Rehberliği Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2020; 8(4): 538 - 553. 10.21325/jotags.2020.703
IEEE DURSUN KÜÇÜKOĞLU M,Yücefaydalı A "Sosyal Zeka ve Stresle Başa Çıkma Tarzı Arasındaki İlişki: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Rehberliği Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8, ss.538 - 553, 2020. 10.21325/jotags.2020.703
ISNAD DURSUN KÜÇÜKOĞLU, MERAL - Yücefaydalı, Ali Rıza. "Sosyal Zeka ve Stresle Başa Çıkma Tarzı Arasındaki İlişki: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Rehberliği Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 8/4 (2020), 538-553. https://doi.org/10.21325/jotags.2020.703