Yıl: 2005 Cilt: 8 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 184 - 194 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yaşlıların kredi kartı kullanımına ilişkin davranışları ve karşılaştıkları sorunlar

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı, yaşlıların kredi kartı kullanımına ilişkin davranışlarını ve karşılaştıkları sorunları belirlemektir. Yöntem ve Gereç: Çalışmaya T.C. Emekli Sandığına bağlı kurumlardan “Tabakalı Rasgele Örnekleme” yöntemiyle 231 yaşlı dahil edilmiştir. Araştırmada emekli derneklerine giden kadına rastlanmadığından sadece 60 yaş ve üzeri yaştaki yaşlı erkeklerin kredi kartı kullanımına ilişkin davranışları ve karşılaştıkları sorunlar gelir ve eğitim düzeylerine göre incelenmiştir.Bulgular: Yaşlıların çoğunluğu (%74.0) kredi kartına sahiptir. Kredi kartına sahip yaşlıların da %52.6'sı sahip oldukları kredi kartını kullandıklarını, %47.4'ü ise kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Kredi kartı kullanmama nedenleri arasında “kredi kartının kişilerin gereksiz alışveriş yapmasına neden olmasını”, kredi kartını kullanma nedenleri arasında ise “nakit ödeme yapmaksızın alışveriş yapabilmeyi” belirtenler ilk sırada yer almaktadır. Yaşlıların kredi kartını en fazla kullandığı harcama gruplarının başında gıda ve giyimin (%95.7) geldiği, gelir ve öğrenim düzeyi arttıkça giyim harcamalarını kredi kartı ile yapanların oranının azaldığı bulunmuştur. Yaşlılar arasında kredi kartı kullanımı ile ilgili yaşanan sorunlar olarak ise “gelirden fazla harcama yapma” ile “yüksek faiz ödemeyi” belirtenlerin ağırlık kazandığı belirlenmiştir.Sonuç: Sonuç olarak yaşlılıkta gelirin düşmesine karşın yaşlıların mevcut yaşam standardını sürdürmelerinde yardımcı bir kaynak olarak kullanılabilen kredi kartının bilinçli kullanımı ile ilgili yaşlı tüketicilerin bilgilendirilmesi ve eğitilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelime: Kişisel memnuniyet Yaşlı Davranış Demografi Anketler Gelir

Konular: Cerrahi

Behaviors of older people on using the credit card and problems they face

Öz:
Aim: The aim of this study is to determine the behaviors of the older people on using the credit card and the problem which they face. Material and Methods: 231 older people have been included from the organizations under T.C. Emekli Sandığı (Social Security Institution for Civil Servants) by “Random Sampling Method”. Since the women, who visit the retired associations, were not found, the behaviors of the older men who are 60 years-old or older on using the credit card and the problems which they face were studied in accordance with their income and education levels.Results: Most of older people (74.0%) have credit card. 52.6% of older people who have the credit card have pointed out that they use the credit card, but 47.4% of them have stated that they don't use it. Those who state that “credit card causes the persons making unnecessary shopping” as one of the reasons to not use the credit card is and those who state that “the credit card allows shopping without cash” as one of the reasons to use the credit card are foremost. It was found that the first group which the older people use the credit card is food and clothing (95.7%), and while the income and education levels are increasing, the clothing expenses with credit card reduce. It was determined that the problems during the using of credit card by the older people were “expense, exceeding the income level” and “paying the high interest rate”.Conclusion: As a result, contrary to the income reduces during the older ages, the older consumers must be informed and trained on conscious utilization of credit cards which may be used as the helping source to maintain their current living-standard.
Anahtar Kelime: Demography Questionnaires Income Personal Satisfaction Aged Behavior

Konular: Cerrahi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1.İmren,A. Tüketici kredileri .Era Basım Dağıtım, İstanbul 1994.
 • 2. Tuncay, K. Türkiye’de kredi kartı uygulaması. Türkiye İş Bankası Yayınları,1994.
 • 3. Nazik, M.H., Arlı, M., Ersoy, A.F. Ailede ekonomik kaynaklar. Irmak Matbaacılık, Ankara 2000.
 • 4. Yetim, S. Türkiye ve Dünya uygulamasında kredi kartları ve tüketici kredileri, sorunlar, öneriler. Hazine ve Dış Ticaret Dergisi 1991, 11(4): 67-117.
 • 5. Ingene, C.A., Levy, M. Cash discounts to retail customers: An alternative to credit card sales. Journal of Marketing 1982; 46(Spring):92-103.
 • 6. Drury, T., Ferrier, C.W. Credit cards. Butterworth and Co.Ltd., London 1984. (Üretken, B. Kredi kartlar› ve Türkiye’deki Uygulaması: Karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, 1994’den alınmıştır).
 • 7. Özdemir, A. Kredi kartları uygulamasının değerlendirilmesi ve bir model önerisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992.
 • 8. Küçük, M. Bireysel bankacılık ve Türkiye uygulaması. Halk Bankası Eğitim Yayınları, 1993/1; pp 72-82.
 • 9. Aydın, S. (1994). Kredi kartları. Arkın Yayınevi, Ankara 1994.
 • 10. Uslu, Ş. Bankacılıkta hizmet pazarlaması, tüketici kredileri ve bir uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996.
 • 11. Ardahan, F. Kredi kartları ve Antalya’da kredi kartı kullanımı- na ilişkin bir araştırma. Pazarlama Dünyası Dergisi 1997; 11(6): 27-34.
 • 12. Yılmaz, E. (2000). Türkiye’de kredi kartı uygulaması ve ekonomik etkileri. Türkmen Kitabevi, İstanbul 2000.
 • 13. Teoman, Ö. Hukuki yönden kredi kartı uygulaması. İktisat Bankası Eğitim Yayınları, No:12, İstanbul 1989.
 • 14. Erdem, S. (2001). Tüketici pazarı açısından kredi kartı kullanı- mı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.
 • 15. Çakır, A. Kredi kartlarının ekonomi üzerindeki etkileri ve kullanı mına ilişkin bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.
 • 16. TCMB. TCMB negatif nitelikli ferdi kredi ve kredi kartı adetlerinin dönemler itibariyle dökümü. www.tcmb.gov.tr/yeni/ bgm/nnk/negatif.html., 16 Nisan 2005.
 • 17. Bankalararası Kart Merkezi (2004). Dönemsel bilgiler-2004. http://www.bkm.com.tr/raporlar.html., 23 Nisan 2005.
 • 18. Mason, J.B., Bearden, W.O. Attitudes toward and use of alternative credit sources by elder consumers. Journal of Consumer Credit Management 1980; 12(1): 2-9. (Marthur, A., Moschis, G.P. Use of credit cards by older Americans. Journal of Services Marketing 1994; 8(1): 27-36.’den alınmıştır)
 • 19. AARP. Older consumer behavior. American Assocation of Retired Persons, Washington, DC. 1990 (Marthur, A., Moschis, G.P. Use of credit cards by older Americans. Journal of Services Marketing 1994; 8(1): 27-36.’den alınmıştır).
 • 20. Moschis,G.P. Marketing to older consumers. Quorum Books, Westport, CT 1992. (Marthur, A., Moschis, G.P. Use of credit cards by older Americans. Journal of Services Marketing 1994; 8(1): 27-36’den alınmıştır)
 • 21. Marthur, A., Moschis, G.P. Use of credit cards by older Americans. Journal of Services Marketing 1994; 8(1); 27-36.
 • 22. Masterindex. Masterindex ile 5 yıl. Mastercard Europa Genel Müdürlüğü Yayını, 2003.
 • 23. Ingram, F.J., Pugh, O.S. EFT and bank cards: Household attitudes and practices. Journal of Retailing 1981, 54:3-12. ( Delener, N., Katzenstein, H. Credit card possesion and other payment systems: Use among Asian and Hispanic consumers. International Journal of Bank Marketing 1994; 12(4): 13-24’den alınmıştır).
 • 24. Terzioğlu, R. G. et al. Aile Raporu. T. C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları No: 120 Ankara, 2002; pp 365-392.
 • 25. Galanoy, T. Charge it: Inside the credit card conspiracy. G.P. Putnam Sons, New York 1980. (Feinberg, R.A. Credit card as spending facilitating stimuli: A conditioning interpretation. Journal of Consumer Research 1986; 13 (December): 348- 356’den alınmıştır).
 • 26. Hawes, D.K. Bankcard-holder profiles: Changes over an eleven year period. Akron Business and Economic Review 1988; 19(2): 106-24. ( Delener, N., Katzenstein, H. Credit card possesion and other payment systems: Use among Asian and Hispanic consumers. International Journal of Bank Marketing 1994; 12 (4): 13-24’den alınmıstır.
APA Şener A, GÜVEN S (2005). Yaşlıların kredi kartı kullanımına ilişkin davranışları ve karşılaştıkları sorunlar. , 184 - 194.
Chicago Şener Arzu,GÜVEN SEVAL Yaşlıların kredi kartı kullanımına ilişkin davranışları ve karşılaştıkları sorunlar. (2005): 184 - 194.
MLA Şener Arzu,GÜVEN SEVAL Yaşlıların kredi kartı kullanımına ilişkin davranışları ve karşılaştıkları sorunlar. , 2005, ss.184 - 194.
AMA Şener A,GÜVEN S Yaşlıların kredi kartı kullanımına ilişkin davranışları ve karşılaştıkları sorunlar. . 2005; 184 - 194.
Vancouver Şener A,GÜVEN S Yaşlıların kredi kartı kullanımına ilişkin davranışları ve karşılaştıkları sorunlar. . 2005; 184 - 194.
IEEE Şener A,GÜVEN S "Yaşlıların kredi kartı kullanımına ilişkin davranışları ve karşılaştıkları sorunlar." , ss.184 - 194, 2005.
ISNAD Şener, Arzu - GÜVEN, SEVAL. "Yaşlıların kredi kartı kullanımına ilişkin davranışları ve karşılaştıkları sorunlar". (2005), 184-194.
APA Şener A, GÜVEN S (2005). Yaşlıların kredi kartı kullanımına ilişkin davranışları ve karşılaştıkları sorunlar. Türk Geriatri Dergisi, 8(4), 184 - 194.
Chicago Şener Arzu,GÜVEN SEVAL Yaşlıların kredi kartı kullanımına ilişkin davranışları ve karşılaştıkları sorunlar. Türk Geriatri Dergisi 8, no.4 (2005): 184 - 194.
MLA Şener Arzu,GÜVEN SEVAL Yaşlıların kredi kartı kullanımına ilişkin davranışları ve karşılaştıkları sorunlar. Türk Geriatri Dergisi, vol.8, no.4, 2005, ss.184 - 194.
AMA Şener A,GÜVEN S Yaşlıların kredi kartı kullanımına ilişkin davranışları ve karşılaştıkları sorunlar. Türk Geriatri Dergisi. 2005; 8(4): 184 - 194.
Vancouver Şener A,GÜVEN S Yaşlıların kredi kartı kullanımına ilişkin davranışları ve karşılaştıkları sorunlar. Türk Geriatri Dergisi. 2005; 8(4): 184 - 194.
IEEE Şener A,GÜVEN S "Yaşlıların kredi kartı kullanımına ilişkin davranışları ve karşılaştıkları sorunlar." Türk Geriatri Dergisi, 8, ss.184 - 194, 2005.
ISNAD Şener, Arzu - GÜVEN, SEVAL. "Yaşlıların kredi kartı kullanımına ilişkin davranışları ve karşılaştıkları sorunlar". Türk Geriatri Dergisi 8/4 (2005), 184-194.