Yıl: 2021 Cilt: 1 Sayı: 26 Sayfa Aralığı: 143 - 220 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 30-06-2022

Divanlarda Kendilerine Sunulan Övgü Şiirleri Üzerinden Osmanlı Sanatına Katkı Sunan Aileler Üzerine Tespitler

Öz:
Osmanlı sanatını himaye etme ve şekillendirme hususu gündeme geldiğinde sarayın desteği ve etkisinin ilk sırada anılması yanında önemli devlet görevlerinde bulunan isimlerin de zikredildiği görülür. Bu isimlerin büyük bölümü Osmanlı’nın önemli ailelerine mensuptur. Ancak isimlerinin yanında zikredilen, onları bir ailenin parçası olarak tanımlayıcı lakapları dışında o aileye mensubiyete dair başka bir bilgi neredeyse bilinmez. Oysa aynı tarihlerde Batıya baktığımızda hamilerin, krallar dışarıda tutulursa ya saray çevresinden ya da toplumun orta ve üst tabakasındaki devrin siyasetinde söz sahibi olan aristokrat ve burjuva ailelerinden oldukları dikkati çekmektedir. Strozzi, Corbinelli, Rossi, Medici, Davanzati, Rothschild ve Alessandri gibi dönemin seçkin aileleri, özellikle 15. yüzyılın ortalarından itibaren, önemli patronlar olarak tanınmışlar, aynı zamanda aktif olarak şehrin siyasi ve kültürel hayatının içinde de yer almışlardır. Bu çalışmada Osmanlıda benzer konumda bir ailenin parçası olarak himaye faaliyetleri içerisinde yer alan önemli aileler ele alınacak, bu ailelerin Batıda benzer faaliyetler gösteren ailelerle uygulamadaki farklılıklarına dikkat çekilecek ve Osmanlı kültür ve sanatını ne ölçüde şekillendirdikleri, divanlarda kaleme alınan ve onlara sunulan övgü şiirlerinin niceliği üzerinden değerlendirilecektir
Anahtar Kelime:

Remarks on the Families Contributing to the Ottoman Works of Art on the Basis of the Poems of Praise Presented to Them

Öz:
When the issue of patronizing and shaping Ottoman art comes to the agenda, it is seen that in addition to first place of the palace’s support and influence, names in important state positions are also mentioned. Most of these names belong to important families of the Ottoman Empire. However, apart from the descriptive nicknames that are mentioned next to their names, which describe them as part of a family, no other information is known about their belonging to that family. When we look at the West in the same dates, it is noteworthy that the patrons were either from the palace environment or from aristocratic and bourgeois families who had a say in the politics of the middle and upper layers of society, if the kings were excluded. The distinguished families of the period such as Strozzi, Corbinelli, Rossi, Medici, Davanzati, Rothschild and Alessandri were recognized as important patrons, especially from the middle of the 15th century, and also actively took part in the city's political and cultural life. In this study, important families involved in patronage activities as part of a family with a similar position in the Ottoman Empire will be discussed, the differences of these families in practice with families with similar activities in the West will be highlighted and the extent to which they shaped Ottoman culture and art will be evaluated through the amount of praise poems written in the divans and presented to them.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akbayar, Nuri (hzl.) (1996), Sicill-i Osmânî, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.
 • Akçay, Gülçiçek (2014), “Muzaffereddîn Şirâzî, Ali bin Muhammed”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/muzaffereddin-sirazi-ali-bin-muhammed (01.04.2021).
 • Akçay, Gülçiçek (2014), “Nahîfî, Şemseddin, Şemsî-i Aydınî, Mevlânâ Şems-i Nahîfî, Şems-i Rûmî, Gûyende Usta Şems”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/nahifi-semseddin-semsii-aydini (01.04.2021).
 • Akgündüz, Ahmet (1994), “Ebusuud Efendi”, İslam Ansiklopedisi, C. 10, İstanbul: TDV Yay, 365-371.
 • Akkaya, Hüseyin (2013), “Nevres-i Kadîm, Abdürrazzâk”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/nevresi-kadim-abdurrazzak (01.04.2021).
 • Aksoy, Hasan (2006), “Sehmî, Ahmed Çelebi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/sehmi-ahmed-celebi (01.04.2021).
 • Aksoy, Hasan (2006), “Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi”, İslam Ansiklopedisi, C. 31, İstanbul: TDV Yay, 485-486.
 • Aksoyak, İsmail Hakkı (2013), “Sehmî, Ahmed Çelebi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/sehmi-ahmed-celebi (01.04.2021).
 • Aksoyak, İsmail Hakkı (2013), “Hâkim, Şah Mehmed”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/hakim-sah-mehmed (01.04.2021).
 • Aksoyak, İsmail Hakkı (2013), “Tıflî, Tırnakçı Tıflî Ahmed Çelebi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/tifli-tirnakci-tifli-ahmed-celebi (01.04.2021).
 • Aksoyak, İsmail Hakkı (2014), “Nisârî, Yakub Nisârî Çelebi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/nisari-yakup-nisari-celebi (01.04.2021).
 • Aksoyak, İsmail Hakkı (2014), “Nisârî, Yakup Nisârî Çelebi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/nisari-yakup-nisari-celebi (01.04.2021).
 • Aksoyak, İsmail Hakkı (2014), “Zuhûrî, Kara Çelebi-zâde Mehmed Zuhûrî Efendi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/zuhuri-kara-celebizade-mehmed-zuhuri (01.04.2021).
 • Aksoyak, İsmail Hakkı (2015), “Hâkim, Şah Mehmed”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/hakim-sah-mehmed (01.04.2021).
 • Aksoyak, İsmail Hakkı (2015), “Hulûsî, Hulûsî Efendi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/hulusi-hulusi-efendi (01.04.2021).
 • Aksoyak, İsmail Hakkı (2015), “Esʿad, Ebûishak-zâde Mehmed Esʿad Efendi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/esad-ebu-ishakzade-mehmed-esad (01.04.2021).
 • Aksoyak, İsmail Hakkı (2015), “Cevânî, Mustafa”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/cevani-mustafa (01.04.2021).
 • Aksoyak, İsmail Hakkı (2015), “Celal, Mahmud Celaleddin Paşa”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/celal-mahmud-celaleddin-pasa (01.04.2021).
 • Aktepe, Münir (1995), “Esad Efendi, Hocazâde”, İslam Ansiklopedisi, C. 11, İstanbul: TDV Yay, 340-341.
 • Aktepe, Münir (1998), “Hekimoğlu Ali Paşa”, İslam Ansiklopedisi, C. 17, İstanbul: TDV Yay, 166-168.
 • Arslan, Emine (2017), “Müeyyed-zâde Abdurrahman Efendi’nin Fetva Mecmuası ve Kaynaklarının Değerlendirilmesi”, Sahn-ı Seman’dan Dârülfünûn’a, Osmanlıda İlim ve Fikir Dünyası (Âlimler, Müesseseler ve Fikri Eserler), XVI. Yüzyıl, İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yay, 277-293.
 • Arslan, Mehmet (2014), “Aynî, Antepli”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/ayni-antepli (01.04.2021).
 • Arslan, Mehmet (2014), “Fevzî, Afyonkarahisarlı”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/fevzi-afyonkarahisarli (01.04.2021).
 • Arslan, Harun (2014), “Nişânî, Koca Nişancı/Celalzâde/Nişancı Mustafa Bey b. Tosyalı Kadı Celal Efendi/Mustafa Çelebi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/nisani-koca-nisanci-celalzade-nisanci (01.04.2021).
 • Aslan, Üzeyir (2013), “Nehcî, Seyyid Mustafa Dede”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/nehci-seyyid-mustafa-dede (01.04.2021).
 • Aslan, Üzeyir (2014), “Şeyhî, Lütfullah Çelebi Kadı”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/seyhi-lutfullah-celebi-kadi (01.04.2021).
 • Aydın, Abdullah (2014), “Sükûnî, Ahmed Sükûnî Efendi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/sukuni-ahmed-sukuni-efendi (01.04.2021).
 • Baki, Zeynep Safiye (2015), “Vânî, Mehmed Efendi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/vani-mehmed-efendi-mdbir (01.04.2021).
 • Başpınar, Fatih (2017), Beyânî Divanı, https://ekitap.ktb.gov.tr/TR-78363/beyani-divani.html (01.04.2021).
 • Bilkan, Ali Fuat ve Yusuf Çetindağ (2006), Şeyhülislam Şairler, Ankara: Hece Yay.
 • Boyraz, Şeref (2014), “Yâr Ali Çelebi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/yar-ali-celebi (01.04.2021).
 • Canım, Rıdvan (hzl.) (2018), Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ, https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/60327,latifi-tezkiretus-suara-ve-tabsiratun-nuzamapdf.pdf?0 (01.04.2021).
 • Catovic, Alena (2014), “Muhlisî, Hacı Mustafa Boşnak”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/muhlisi-haci-mustafa-bosnak (01.04.2021).
 • Ceyhan, Adem (2013), “Azmî, Pir Mehmed”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/azmi-pir-mehmed (01.04.2021).
 • Ceyhan, Adem (2014), “Aziz, Abdülaziz bin Hoca Sâdeddin”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/aziz-abdulaziz-bin-hoca-sadeddin (01.04.2021).
 • Çakır, Müjgan (2014), “Süleyman, Şeyh Süleyman Fâdıl”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/suleyman-seyh-suleyman-fadil (01.04.2021).
 • Çaldak, Süleyman (1997), Nergisî ve Nihâlistân’ı, Doktora Tezi, Malatya: İnönü Üniversitesi. Çaldak, Süleyman (2014), “Müeyyedzâde Yahyâ b. Mehmed b. Ali, Hısım Yahyâ Efendi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/mueyyedzade-yahya-mehmed-ali-hisim (01.04.2021).
 • Çaldak, Süleyman (2014), “Ârifî, Mehmed Ârif, Ârif Mehmed Efendi, Hoca-zâde Ârifî”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/arifi-mehmed-arif-arif-mehmed-efendi (01.04.2021).
 • Çeçen, Halil (2015), “Fıtnat Hanım, Zübeyde”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/fitnat-hanim-zubeyde (01.04.2021).
 • Çeltik, Halil (2007), “Amasyalı Tâcî Bey Ailesinin Türk Edebiyatına Katkıları”, I. Amasya Araştırmaları, Ed. Yavuz Bayram, Amasya: Amasya Valiliği Yay, 667-683.
 • Çetindaş, Dilek (2019), “Faik Esat, Andelib”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/faik-esat-andelib (01.04.2021).
 • Daş, Abdurrahman (2003), “Hoca Sâdeddin Efendi’nin Hayatı ve Eserleri”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 14, 165-207.
 • Deliçay, Tahsin (2003), “Mehmed Şah Fenârî”, İslam Ansiklopedisi, C. 28, İstanbul: TDV Yay, 529-30.
 • Doğan, Ahmet (2014), “Bostanzâde, Mehmed Efendi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/bostanzade-mehmed-efendi (01.04.2021).
 • Doğan, Muhammed Nur (1994), “Ebûishak İsmail Efendi”, İslam Ansiklopedisi, C. 10, İstanbul: TDV Yay, 278-279.
 • Doğan, Muhammed Nur (1995), “Esad Efendi, Ebûishakzâde”, İslam Ansiklopedisi, C. 11, İstanbul: TDV Yay, 338-340.
 • Doğan, Muhammed Nur (2000), “İshak Efendi, Ebûishakzâde”, İslam Ansiklopedisi, C. 22, İstanbul: TDV Yay, 530-531.
 • Döndüren, Hamdi (1995), “Fenârî, Alâeddin”, İslam Ansiklopedisi, C. 12, İstanbul: TDV Yay, 337. Dursunoğlu, Halit (1996), Şeyhülislâm Muhammed Şerif Efendi’nin Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Divânı’nın Tenkitli Metni, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi. Ekinci, Ramazan ve Yunus Kaplan (2014), “Meylî, Ebusuud-zâde Mehmed Çelebi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/meyli-ebussuudzade-mehmed-celebi (01.04.2021).
 • Ekinci, Ramazan (2014), “Hâkî, Mehmed Şah”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/haki-mehmed-sah (01.04.2021).
 • Erünsal, İsmail (2014), “Tâcîzâde Sâdî Çelebi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/tacizade-sadi-celebi (01.04.2021).
 • Erdoğan, Mustafa (2012), “Gözden Kaçmış Bir XVI. Asır Şairi: Celal-zâde Mustafa’nın Oğlu Mahmud Efendi ve Konya, İstanbul ve Edirne Medhiyeleri”, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 10, (2), 300-325.
 • Gürbüz, Mehmet (2014), “Hamîd, Neylî-zâde Mehmed Hamîd Efendi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/hamid-neylizade-mehmed-hamid-efendi (01.04.2021).
 • Gürsoy, Aslı (2014), “Rızâyî, Mehmed Ali Çelebi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/rizayi-mehmed-ali-celebi (01.04.2021).
 • İlgürel, Mücteba (1993), “Canbolatoğulları”, İslam Ansiklopedisi, C. 7, İstanbul: TDV Yay, 144-145. İlgürel, Mücteba (2002), “Köprülü Mehmed Paşa”, İslam Ansiklopedisi, C. 26, İstanbul: TDV Yay, 258-260.
 • İnan, Göker ve Ramazan Ekinci (2013), “Hasîb, Mü’min-zâde Ahmed Efendi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/hasib-muminzade-ahmed-efendi (01.04.2021).
 • İpekten, Haluk (1996), Divan Edebiyatında Edebi Muhitler, İstanbul: MEB Yay.
 • İpşirli, Mehmet (1988), “Abdülkadir Şeyhî Efendi”, İslam Ansiklopedisi, C. 1, İstanbul: TDV Yay, 244.
 • İpşirli, Mehmet (hzl.) (1989), Selanikî Mustafa Efendi, Tarih-i Selanikî (971-1003/1563-1595), İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay.
 • İpşirli, Mehmet ve Mustafa İsmet Uzun (1991), “Bahâî Mehmed Efendi”, İslam Ansiklopedisi, C. 4, İstanbul: TDV Yay, 463-464.
 • İpşirli, Mehmet (1993), “Çivizâdeler”, İslam Ansiklopedisi, C. 8, İstanbul: TDV Yay, 349-350.
 • İpşirli, Mehmet (1993), “Çivizâde Muhyiddin Mehmed Efendi”, İslam Ansiklopedisi, C. 8, İstanbul: TDV Yay, 348-349.
 • İpşirli, Mehmet (1993), “Çivizâde Mehmed Efendi”, İslam Ansiklopedisi, C. 8, İstanbul: TDV Yay, 347-348.
 • İpşirli, Mehmet (1995), “Feyzullah Efendi, Ebûsaîdzâde”, İslam Ansiklopedisi, C. 12, İstanbul: TDV Yay, 526.
 • İpşirli, Mehmet (1995), “Fenârîzâde Muhyiddin Mehmed Şah”, İslam Ansiklopedisi, C. 12, İstanbul: TDV Yay, 340-341.
 • İpşirli, Mehmet (2005), “Mirzâzâde Şeyh Mehmed Efendi”, İslam Ansiklopedisi, C. 30, İstanbul: TDV Yay, 170-171.
 • İpşirli, Mehmet (2005), “Mirzâzâde Mehmed Saîd Efendi”, İslam Ansiklopedisi, C. 30, İstanbul: TDV Yay, 169-170.
 • İpşirli, Mehmet (2005), “Abdülkadir Şeyhî Efendi”, İslam Ansiklopedisi, C. 1, İstanbul: TDV Yay, 244.
 • İpşirli, Mehmet (2005), “Mirzâzâde Şeyh Mehmed Efendi”, İslam Ansiklopedisi, C. 30, İstanbul: TDV Yay, 169-170.
 • İpşirli, Mehmet (2005), “Minkârîzâde Yahyâ Efendi”, İslam Ansiklopedisi, C. 30, İstanbul: TDV Yay, 114-115.
 • İpşirli, Mehmet (2009), “Sunʿullah Efendi”, İslam Ansiklopedisi, C. 37, İstanbul: TDV Yay, 530-532. İsen, Mustafa (hzl.) (1994), Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı, Ankara: AKM Yay.
 • Kaplan, Yunus (2013), “Hâtemî, Müeyyed-zâde Abdurrahmân Çelebi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/hatemi-mueyyedzade-abdurrahman (01.04.2021).
 • Kaplan, Yunus (2014), “Hâkî, Enderunlu Kilârî Hâkî Çelebi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/haki-enderunlu-kilari-haki-celebi (01.04.2021).
 • Kaplan, Yunus (2014), “Seyyid, Uşşâkî-zâde Seyyid Mehmed Sadreddin Efendi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/seyyid-ussakizade-seyyid-mehmed (01.04.2021).
 • Kaplan, Yunus (2014), “Sa’dî, Şeyhülislam Hoca Sâdeddin Efendi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/sadi-seyhulislam-hoca-sadeddin (01.04.2021).
 • Kaplan, Yunus (2014), “Ayaz/Ayazî, Köprülüzâde Ayaz Bey”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/ayaz-kopruluzade-ayaz-bey (01.04.2021).
 • Karagözlü, Volkan (2014), “Abdülaziz/Azîzî, Karaçelebi-zâde Abdülaziz Efendi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/abdulaziz-azizi-kara-celebizade (01.04.2021).
 • Kavruk, Hasan (2014), “Şeyhülislam Yahyâ”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/seyhulislam-yahya (01.04.2021).
 • Kavruk, Hasan ve Bahir Selçuk (2017), Filibeli Vecdî ve Divanı, https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/55912,filibeli-vecdi-divanipdf.pdf?0 (01.04.2021).
 • Kaya, Bayram Ali (2013), “Yahyâ Bey, Dukaginzâde”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/yahya-bey-dukaginzade (01.04.2021).
 • Kaya, Bayram Ali (2013), “Yahyâ Bey, Dukagin-zâde”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/yahya-bey-dukaginzade (01.04.2021).
 • Kaya, Bayram Ali (2017), Azmizâde Hâletî Divanı, https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/56159,azmizade-haleti-divanipdf.pdf?0 (01.04.2021).
 • Kaya, Nevzat (2001), “Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi”, İslam Ansiklopedisi, C. 24, İstanbul: TDV Yay, 381-383.
 • Kesik, Beyhan (2014), “Sürûrî, Musliheddin Mustafa”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/sururi-musliheddin-mustafa-sarihi (01.04.2021).
 • Kesik, Beyhan (2014), “Sa’îd, Ebû Saîd Mehmed Efendi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/said-ebu-said-mehmed-efendi (01.04.2021).
 • Kesik, Beyhan (2014), “Atâ, Ebû İshak-zâde Seyyid Mehmed Atâullah Efendi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/ata-ebu-ishakzade-seyyid-mehmed (01.04.2021).
 • Kesik, Beyhan (2014), “Kâşif, Üsküdarî Ali Kâşif Efendi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/kasif-uskudari-ali-kasif-efendi (01.04.2021).
 • Kesik, Beyhan (2014), “Köprülü-zâde Abdullah Paşa”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/kopruluzade-abdullah-pasa (01.04.2021).
 • Kesik, Beyhan (2014), “Edîb, Mehmed Edîb Efendi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/edib-mehmed-edib-efendi (01.04.2021).
 • Kesik, Beyhan (2014), “Derviş, Karaçelebizâde Molla Mustafa Efendi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/dervis-karacelibizade-molla-mustafa (01.04.2021).
 • Kesik, Beyhan (2014), “Na’îm, Ebû İshak İsmail Na’îm Efendi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/naim-ebu-ishak-ismail-naim-efendi (01.04.2021).
 • Kılıç, Atabey (1995), “Mirzâ-zâdeler Ailesinin Kurucusu Mirzâ Mehmed Efendi”, Türk Dünyası Araştırmaları, 97, 209-217.
 • Kılıç, Atabey (2001), Mîrzâ-zâdeler, Kayseri: Laçin Yay.
 • Kılıç, Filiz (hzl.) (2010), Âşık Çelebi, Meşâirü’ş-Şuarâ, İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.
 • Kılıç, Hilal (2018), Şeyhülislam Ailelerinin Kültür ve Sanat Alanına Katkıları, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi.
 • Kılıç, Filiz (2014), “Fazlî, Ebu’l-Fazl Mehmed Efendi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/fazli-ebulfazl-mehmed-efendi (01.04.2021).
 • Kılıç, Filiz (2014), “Ubeydî/Abdî, Müeyyedzâde Abdî Çelebi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/ubeydi-abdi-mueyyedzade-abdi-celebi (01.04.2021).
 • Koncu, Hanife (2014), “Vâlî, Nefeszâde Seyyid Abdurrahman Vâlî Efendi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/vali-nefeszade-seyyid-abdurrahman (01.04.2021).
 • Köksal, Mehmet Fatih (2012), Mecma’u’n-nezâir, Edirneli Nazmî, https://ekitap.ktb.gov.tr/TR-195954/mecmaun-nezair-edirneli-nazmi.html (01.04.2021).
 • Köksal, Mehmet Fatih (2013), “Tâcî, Tâcî Bey, Mîr Tâcî”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/taci-taci-bey-mir-taci (01.04.2021).
 • Köksal, Mehmet Fatih (2013), “Câferî”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/caferi (01.04.2021). Köksal, Mehmet Fatih (2013), “Sâlih Çelebi, Celal-zâde”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/salih-celebi-celalzade (01.04.2021).
 • Ördek, Şerife (2013), “Şah Çelebi, Fenârîzâde Mehmed”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/sah-celebi-fenarizade-mehmed (01.04.2021).
 • Ördek, Şerife (2014), “Ali, Nattâzâde Seyyid Ali Efendi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/ali-nattazade-seyyid-ali-efendi (01.04.2021).
 • Özcan, Abdülkadir (2002), “Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa”, İslam Ansiklopedisi, C. 26, İstanbul: TDV Yay, 260-263.
 • Özcan, Abdülkadir (2002), “Köprülüzâde Fâzıl Mustafa Paşa”, İslam Ansiklopedisi, C. 26, İstanbul: TDV Yay, 263-265.
 • Özcan, Abdülkadir (2002), “Köprülüzâde Numan Paşa”, İslam Ansiklopedisi, C. 26, İstanbul: TDV Yay, 265-267.
 • Özcan, Tahsin (2003), “Mehmed Şerif Efendi”, İslam Ansiklopedisi, C. 28, İstanbul: TDV Yay, 531-532.
 • Özcan, Azmi (2003), “Mahmud Celaleddin Paşa”, İslam Ansiklopedisi, C. 27, İstanbul: TDV Yay, 359-360.
 • Öztuna, Yılmaz (2005), Devletler ve Hanedanlar, C. II, Ankara: KTB Yay.
 • Saraç, Yekta (2002), “Kemalpaşazâde”, İslam Ansiklopedisi, C. 25, İstanbul: TDV Yay, 244-245.
 • Savran, Ömer (2013), “Mu’în, Mehmed Mu’în Efendi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/muin-mehmed-muin-efendi (01.04.2021).
 • Selçuk, Engin (2014), “Besîm, Manyâsî Seyyid Mustafa Efendi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/besim-manyasi-seyyid-mustafa-efendi (01.04.2021).
 • Selçuk, Bahir (2014), “Şerîf, Müftîzâde İsmail Şerîf Efendi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/serif-muftizade-ismail-serif-efendi (01.04.2021).
 • Sucu, Nurgül (2014), “Yahyâ, Bostanzâde Yahyâ Efendi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/yahya-bostanzade-yahya-efendi (01.04.2021).
 • Sungurhan, Aysun (hzl.) (2017), Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şuarâ, https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/55834,kinalizade-hasan-celebipdf.pdf?0 (01.04.2021).
 • Şakiroğlu, Mahmut (1993), “Cigalazâde Sinan Paşa”, İslam Ansiklopedisi, C. 7, İstanbul: TDV Yay, 525-526.
 • Şen, Fatma Meliha (2014), “Tâcîzâde Câfer Çelebi’nin (ö. 921/1515) Çevresindeki Şairler ve Onun İçin Yazılmış Şiirler”, Kitaplara Vakfedilen Bir Ömre Tuhfe: İsmail E. Erünsal’a Armağan, C. 2, İstanbul: Ülke Yay, 881-913.
 • Şen, Fatma Meliha (2015), “Amasyalı Tâcî Beg, Ailesi (Tâcîbegliler) ve Şiirleri”, M. Ali Tanyeri’nin Anısına Makaleler, hzl. Hatice Aynur, Hanife Koncu ve F. Meliha Şen, İstanbul: Ülke Yay, 153-180.
 • Tanyıldız, Ahmet (2014), “Fenârî, Molla Fenârî, Şemseddin Muhammed b. Hamza, Şemseddin Muhammed Efendi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/fenari-molla-fenari-semseddin-muhammed (01.04.2021).
 • Tanyıldız, Ahmet (2014), “Râgıb, Muhammed”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/ragib-muhammed (01.04.2021).
 • Tuğluk, İbrahim Halil (2013), “Meylî, Bayram-zâde Zekeriyyâ Efendi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/meyli-bayramzade-zekeriyya-efendi (01.04.2021).
 • Tuğluk, İbrahim Halil (2014), “Ebû Seyyid Mehmed Efendizâde, Feyzullah Feyzî Efendi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/ebu-seyyid-mehmed-efendizade-feyzullah (01.04.2021).
 • Turan, Şerafettin (2002), “Kemalpaşazâde”, İslam Ansiklopedisi, C. 25, İstanbul: TDV Yay, 238-240.
 • Turan, Şerafettin (1998), “Hoca Sâdeddin Efendi”, İslam Ansiklopedisi, C. 18, İstanbul: TDV Yay, 196-198.
 • Usluer, Fatih (2013), “Muhîtî”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/muhiti (01.04.2021).
 • Uzun, Adnan (2013), “Neylî, Mirzâ-zâde Ahmed Efendi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/neyli-mirzazade-ahmed-efendi (01.04.2021).
 • Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (1958), “Onaltıncı Asır Ortalarında Yaşamış Olan İki Büyük Şahsiyet: Tosyalı Celal-zâde Mustafa ve Sâlih Çelebiler”, Belleten, XII, (78), 391-441.
 • Ünal, Mehmet (2014), “Ebusuud Efendi, Hâce Çelebi”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4993. (01.04.2021).
 • Ünal, Mehmet (2014), “Fasîh, Ahmed Fasîh Dede”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/fasih-ahmed-fasih-dede (01.04.2021).
 • Ünal, Mehmet (2014), “Yetîmî, La’lizade Abdülbâkî”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/yetimi-lalizade-abdulbaki (01.04.2021).
 • Yağcı, Gökhan (2013), “Şerîf, Mehmed Şerîf Efendi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/serif-mehmed-serif-efendi (01.04.2021).
 • Yakar, Halil İbrahim (2014), “Bedrî Mehmed Efendi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/bedri-mehmed-efendi (01.04.2021).
 • Yazar, İlyas (2013), “Kânî, Ebû Bekir”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/kani-ebu-bekir (01.04.2021).
 • Yenikale, Ahmed (hzl.) (2017), Sünbülzâde Vehbî Divanı, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/56212,sunbulzade-vehbi-divanipdf.pdf?0. (01.04.2021).
 • Yıldız, Ayşe (2014), “İzzetî, Vişne-zâde İzzetî Mehmed Efendi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/izzeti-visnezade-izzeti-mehmed (01.04.2021).
 • Yoldaş, Kazım (2014), “Sâbir Parsâ, Ağa-zâde Sâbir Parsâ Muhammed Efendi, Parsâ Sâbir Muhammed Dede”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/sabir-parsa-agazade-sabir-parsa (01.04.2021).
 • Zavotçu, Rıza (hzl.) (2017), Rızâ Tezkiresi, https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/73320,riza-tezkiresi2020pdf.pdf?0 (01.04.2021).
APA İsen Durmuş T (2021). Divanlarda Kendilerine Sunulan Övgü Şiirleri Üzerinden Osmanlı Sanatına Katkı Sunan Aileler Üzerine Tespitler. , 143 - 220.
Chicago İsen Durmuş Tuba Işınsu Divanlarda Kendilerine Sunulan Övgü Şiirleri Üzerinden Osmanlı Sanatına Katkı Sunan Aileler Üzerine Tespitler. (2021): 143 - 220.
MLA İsen Durmuş Tuba Işınsu Divanlarda Kendilerine Sunulan Övgü Şiirleri Üzerinden Osmanlı Sanatına Katkı Sunan Aileler Üzerine Tespitler. , 2021, ss.143 - 220.
AMA İsen Durmuş T Divanlarda Kendilerine Sunulan Övgü Şiirleri Üzerinden Osmanlı Sanatına Katkı Sunan Aileler Üzerine Tespitler. . 2021; 143 - 220.
Vancouver İsen Durmuş T Divanlarda Kendilerine Sunulan Övgü Şiirleri Üzerinden Osmanlı Sanatına Katkı Sunan Aileler Üzerine Tespitler. . 2021; 143 - 220.
IEEE İsen Durmuş T "Divanlarda Kendilerine Sunulan Övgü Şiirleri Üzerinden Osmanlı Sanatına Katkı Sunan Aileler Üzerine Tespitler." , ss.143 - 220, 2021.
ISNAD İsen Durmuş, Tuba Işınsu. "Divanlarda Kendilerine Sunulan Övgü Şiirleri Üzerinden Osmanlı Sanatına Katkı Sunan Aileler Üzerine Tespitler". (2021), 143-220.
APA İsen Durmuş T (2021). Divanlarda Kendilerine Sunulan Övgü Şiirleri Üzerinden Osmanlı Sanatına Katkı Sunan Aileler Üzerine Tespitler. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 1(26), 143 - 220.
Chicago İsen Durmuş Tuba Işınsu Divanlarda Kendilerine Sunulan Övgü Şiirleri Üzerinden Osmanlı Sanatına Katkı Sunan Aileler Üzerine Tespitler. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 1, no.26 (2021): 143 - 220.
MLA İsen Durmuş Tuba Işınsu Divanlarda Kendilerine Sunulan Övgü Şiirleri Üzerinden Osmanlı Sanatına Katkı Sunan Aileler Üzerine Tespitler. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.26, 2021, ss.143 - 220.
AMA İsen Durmuş T Divanlarda Kendilerine Sunulan Övgü Şiirleri Üzerinden Osmanlı Sanatına Katkı Sunan Aileler Üzerine Tespitler. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi. 2021; 1(26): 143 - 220.
Vancouver İsen Durmuş T Divanlarda Kendilerine Sunulan Övgü Şiirleri Üzerinden Osmanlı Sanatına Katkı Sunan Aileler Üzerine Tespitler. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi. 2021; 1(26): 143 - 220.
IEEE İsen Durmuş T "Divanlarda Kendilerine Sunulan Övgü Şiirleri Üzerinden Osmanlı Sanatına Katkı Sunan Aileler Üzerine Tespitler." Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 1, ss.143 - 220, 2021.
ISNAD İsen Durmuş, Tuba Işınsu. "Divanlarda Kendilerine Sunulan Övgü Şiirleri Üzerinden Osmanlı Sanatına Katkı Sunan Aileler Üzerine Tespitler". Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 1/26 (2021), 143-220.