DSM-5 Tanı Ölçütleri Temelinde İnternet Bağımlılığı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Açısından Bir Değerlendirme

Yıl: 2021 Cilt: 32 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 33 - 42 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5080/u23194 İndeks Tarihi: 09-07-2022

DSM-5 Tanı Ölçütleri Temelinde İnternet Bağımlılığı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Açısından Bir Değerlendirme

Öz:
Amaç: İnternet bağımlılığı özellikle genç yetişkinler arasında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir sağlık problemi haline gelmektedir. İlgili alanyazın incelendiğinde, Türkiye örnekleminde internet bağımlılığı ve ilişkili psikolojik değişkenlerin araştırıldığı çalışmaların çok az olduğu görülmektedir. Çalışmanın amacı Amerikan Psikiyatri Birliği Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel Elkitabı’nın beşinci baskısının (DSM-5) üçüncü bölümünde yer alan internet oyun oynama bozukluğu tanı ölçütlerine dayanan, internet bağımlılığı ölçeğinin geliştirilmesidir. Yöntem: Çalışmanın örneklemini 189 (%57,1) kadın, 142 (%42,9) erkek olmak üzere toplam 331 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Örneklemin yaş ortalaması 21,6’dır (SS=2,61). Veri toplama amacıyla, Demografik Bilgi Formu, İnternet Bağımlılığı Ölçeği, UCLA Yalnızlık Ölçeği, MMPI Dürtüsellik Alt Ölçeği, Öz Şefkat Ölçeği ve Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: İnternet Bağımlılığı Ölçeği’nin faktör yapısını belirlemek amacıyla açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda, DSM- 5 tanı ölçütlerine uygun olarak, ölçeğin 7 faktörlü bir yapı içerdiği ve iç tutarlığının 0,97 olduğu bulunmuştur. Sonuç: İnternet Bağımlılığı Ölçeği›nin ülkemiz örneklemi için geçerli psikometrik özelliklerinin olduğu; ayrıca yalnızlık, öz şefkat, dürtüsellik ve temel psikolojik ihtiyaçlar ile anlamlı ilişkiler gösterdiği ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelime:

Development of Internet Addiction Scale Based on DSM-5 Diagnostic Criteria: An Evaluation in Terms of Internet Gaming Disorder

Öz:
Objective: Internet addiction (IA) turn out to be a serious health problem in our country as in the whole world, especially for young adults. To our knowledge, there are very few studies investigating IA and associated psychological variables in a Turkish sample. The purpose of this study is to develop the internet addiction scale (IAS) on the basis of the diagnostic criteria for internet gaming disorder, in the third section of the fifth edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) by the American Psychiatric Association (APA). Method: The study included 331 university students consisting of 189 (57.1%) females and 142 (42.9%) males with a mean age of 21.6 (SD=2.61) years. Data were acquired with a Demographic Information Form, the Internet Addiction Scale (IAS), the UCLA Loneliness Scale (UCLA-LS), the Impulsive Behaviour Scale (IBS) based on the Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI), the Self- Compassion Scale (SCS) and the Basic Psychological Needs Scale (BPNS). Results: Exploratory factor analysis revealed that the IAS has a 7-factor structure with an internal consistency coefficient of 0.97 in accordance with the DSM-5 diagnostic criteria. Conclusion: Results of the statistical analyses showed the psychometric properties of IAS to be valid on a Turkish student sample and it significantly correlated with loneliness, self-compassion, impulsivity and basic psychological needs.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akın İ (2014) Relationship of problematic internet use with alexithymia, emotion regulation, and impulsivity. Unpublished doktoral dissertation, Bahçeşehir University, İstanbul.
 • American Psychiatric Association (1994) DSM-IV - Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4th ed. American Psychiatric Association, Washington, DC.
 • American Psychiatric Association (2013) DSM-5 - Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. 5th ed. Washington, DC: American Psychiatric Association.
 • Andiç S (2013) Variables related to concerns that occupy one’s mind in adolescence: Attachment styles, self-compassion and psychological symptoms. Unpublished master thesis, Ankara University Institute of Social Sciences.
 • Arpaci I, Kesici Ş, Baloğlu M (2018) Individualism and internet addiction: the mediating role of psychological needs. Internet Research 28: 293-314.
 • Balcı Ş, Gülnar B (2009) Internet addiction among university students and the profile of internet addicts. Selçuk University Faculty of Communication Academic Journal 6: 5-22.
 • Batıgün AD, Hasta D (2010) Internet addiction: An evaluation in terms of loneliness and interpersonal relationship styles. Anatolian Journal of Psychiatry 11: 213-9.
 • Batıgün AD, Şahin NH (2003) Can Anger, Impulsivity, and Perceiving Oneself as an Inefficient Problem Solver be a Forerunner of Adolescent Suicide? Turk J Psycho 18: 37-52.
 • Bayraktar F (2001) The role of internet use in adolescent development. Unpublished master thesis, Ege University, Social Sciences Institute, İzmir.
 • Bayramoğlu A (2011) Self-compassion in relation to psychopathology. Unpublished doctoral dissertation, Middle East Technical University Institute of Social Sciences.
 • Bennett-Goleman T (2001) Emotional alchemy: How the mind can heal the heart. New York: Three Rivers Press.
 • Canoğulları Ö (2014) Examination of adolescents with different levels of internet addiction in terms of psychological needs according to gender social anxieties and perception of parental attitudes. Unpublished master thesis, Cukurova University, Institute of Social Sciences, Adana.
 • Canoğulları Ö, Güçray SS (2017) Examination of adolescents with different levels of internet addiction in terms of psychological needs according to gender, social anxieties and perception of parental attitudes. Journal of the Cukurova University Institute of Social Sciences 26: 42-57.
 • Caplan SE (2002) Problematic Internet use and psychosocial well-being: Development of a theory-based cognitive-behavioral measurement instrument. Computers in Human Behavior 18: 553–75.
 • Cao F, Su L (2007) Internet Addiction among chinese adolescents: Prevalence and psychological features. Child: Care, Health & Development 33: 275-81.
 • Cho H, Kwon M, Choi JH et al (2014) Development of the internet addiction scale based on the internet gaming disorder criteria suggested in DSM-5. Addictive Behaviors 39: 1361-6.
 • Dahlstrom WG, Welsh GS, Dahlstrom LE (1979) An MMPI Handbook. Volume II: Research Applications. University of Minnesota Press.
 • Deci EL, Ryan RM (2000) The ‘‘What’’ and ‘‘Why’’ of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry 4: 227- 68.
 • Demir A (1989) Validity and reliability of the UCLA Loneliness Scale. Journal of Psychology 7: 14-8.
 • Demirci K, Orhan H, Demirdas A et al (2014) Validity and reliability of the Turkish Version of the Smartphone Addiction Scale in a younger population. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 24: 226-34.
 • Deniz ME, Kesici S, Sumer AS (2008) The validity and reliability of the Turkish version of the Self-Compassion Scale. Social Behavior and Personality 36: 1151-60.
 • Durualp E, Çiçekoğlu P (2013) Investigation of the loneliness levels of the adolescents who are living in an orphanage in term of internet addiction and various variables. DEU Journal of GSSS 15: 29-46.
 • Esen E, Siyez DM (2011) An investigation of psycho-social variables in predicting internet addiction among adolescents. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 4: 127-38.
 • Goldberg I (1996) Internet addiction disorder (IAD): Diagnostic criteria. 15.07.2013 http://www-usr, rider, edu/~suler/psycyber/ supportgp.html). Griffiths MD, Pontes HM (2014) Internet addiction disorder and internet gaming disorder are not the same. Journal of Addiction Research & Therapy 5: e124, 1-3.
 • Gough HG (1957) California psychological ınventory manual. Palo Alto, Calif: Consulting Psychologists Press.
 • Günüç S (2009) İnternet bağımlılık ölçeğinin geliştirilmesi ve bazı demografik değişkenler ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Günüç S, Kayri M (2010) The profile of internet dependency in Turkey and development of internet addiction scale: study of validity & reliability. H. U. Journal of Education 39: 220-32.
 • Hall AS, Parsons J (2001) Internet addiction: college student case study using best practices in cognitive behavior therapy. Journal of Mental Health Counseling 23: 312–27.
 • Ryu H, Lee JY, Choi A et al (2018) The relationship between impulsivity and internet gaming disorder in young adults: mediating effects of interpersonal relationships and depression. International journal of environmental research and public health 15: 458.
 • İskender M, Akın A (2011) Self-compassion and internet addiction. TOJET,10: 215-21.
 • Jackson LA, Alexander E, Biocca FA et al (2003) Personality, conitive style, demographic characteristics and internet use-Findings from the HomeNetToo project. Swiss J Psychol 62:79-90.
 • Karapetsas AV, Karapetsas VA, Zygourıs NC et al (2015) Internet Addiction and Loneliness. Encephalos 52: 4-9.
 • Kesici Ş, Üre Ö, Bozgeyikli H et al (2003) Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. VII. Ulusal PDR Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Malatya.
 • Kim K, Ryu E, Chon MY et al (2006) Internet addiction in Korean adolescents and its relation to depression and suicidal ideation: A questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies 43: 185–92.
 • Ko C, Yen J, Chen C et al (2005) Proposed diagnostic criteria of internet addiction for adolescents. Journal of Nervous & Mental Disease 193: 728–33.
 • Kraut R, Patterson M, Lundmark V et al (1998) Internet paradox: A social technology that reduces social involvement and psychological wellbeing? American psychologist 53: 1017-31.
 • Kuss DJ, Griffiths MD, Karila L et al (2014) Internet addiction: A systematic review of epidemiological research for the last decade. Curr Pharm Design 20: 4026-52.
 • Laconi S, Vigouroux M, Lafuente C et al (2017) Problematic internet use, psychopathology, personality, defense and coping. Computers in Human Behavior 73: 47-54.
 • Lee HW, Choi JS, Shin YC et al (2012) Impulsivity in internet addiction: A comparison with pathological gambling. Cyberpsychology, Behavior, And Social Networking 15: 373-7.
 • Lee J, Lee S, Chun JW et al (2015) Compromised prefrontal cognitive control over emotional interference in adolescents with internet gaming disorder. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking 18: 661-8.
 • Li D, Zhang W, Li X et al (2016) Stressful life events and adolescent internet addiction: The mediating role of psychological needs satisfaction and the moderating role of coping style. Computers in Human Behavior 63: 408-15.
 • Liu QX, Fang XY, Zhou ZK et al (2013) Perceived parent-adolescent relationship, perceived parental online behaviors and pathological internet use among adolescents: Gender-specific differences. PloS one 8: e75642.
 • Lortie CL, Matthieu JG (2013) Internet addiction assessment tools: Dimensional structure and methodological status. Addiction 108: 1207–16.
 • Montag C, Bey K, Sha P et al (2014) Is it meaningful to distinguish between generalized and specific internet addiction? Evidence from a cross-cultural study from Germany, Sweden, Taiwan and China. Asia-Pac Psychiat 7: 20-6.
 • Neff KD (2003) The development and validation of a scale to measure selfcompassion. Self and identity 2: 223-50.
 • Neff KD, Vonk R (2009) Self-compassion versus global self-esteem: Two different ways of relating to oneself. Journal of personality 77: 23-50.
 • Petry NM, O’Brien CP (2013) Internet gaming disorder and the DSM-5. Addiction 108: 1186–7.
 • Petry NM, Rehbein F, Gentile DA et al (2014) An international consensus for assessing internet gaming disorder using the new DSM-5 approach. Addiction 109: 1399-1406. doi: 10.1111/add.12457
 • Raes F, Pommier E, Neff KD et al (2011) Construction and factorial validation of a short form of the Self-Compassion Scale. Clinical Psychology & Psychotherapy 18: 250-5.
 • Ran T, Xiuqin H, Jinan W et al (2010) Proposed diagnostic criteria for internet addiction. Addiction 105: 556–64.
 • Russel D, Peplau LA, Cutrona CE (1980) The revised UCLA loneliness scale: Concurrent and discriminant validity evidence. J Pers Soc Psychol 39: 472- 80.
 • Salzberg S (1997) Lovingkindness: The Revolutionary Art of Happiness. Boston, MA: Shambala.
 • Shettar M, Karkal R, Kakunje A et al (2017) Facebook addiction and loneliness in the post-graduate students of a university in southern India. International Journal of Social Psychiatry 63: 325-9.
 • Subrahmanyam K, Lin G (2007) Adolescents on the net: Internet use and wellbeing. Adolescence 42:659-77.
 • Thatcher A, Goolam S (2005) Development and psychometric properties of the problematic internet use questionnaire. South African Journal of Psychology 35: 793-809.
 • Waterloo SF, Baumgartner SE, Peter J et al (2017) Norms of online expressions of emotion: Comparing Facebook, twitter, Instagram, and WhatsApp. New Media & Society 1-19.
 • Wong TY, Yuen KS, Li WO (2014) A basic need theory approach to problematic internet use and the mediating effect of psychological distress. Frontiers in Psychology 5: 1-10.
 • Wu CST, Wong HT, Yu KF et al (2016) Parenting approaches, family functionality, and internet addiction among Hong Kong adolescents. BMC pediatrics 16: 1-10.
 • Yu C, Li X, Zhang W (2015) Predicting adolescent problematic online game use from teacher autonomy support, basic psychological needs satisfaction, and school engagement: a 2-year longitudinal study. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking 18: 228-33.
APA ANDİÇ S, Durak Batıgün A (2021). DSM-5 Tanı Ölçütleri Temelinde İnternet Bağımlılığı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Açısından Bir Değerlendirme. , 33 - 42. 10.5080/u23194
Chicago ANDİÇ SEZİN,Durak Batıgün Ayşegül DSM-5 Tanı Ölçütleri Temelinde İnternet Bağımlılığı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Açısından Bir Değerlendirme. (2021): 33 - 42. 10.5080/u23194
MLA ANDİÇ SEZİN,Durak Batıgün Ayşegül DSM-5 Tanı Ölçütleri Temelinde İnternet Bağımlılığı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Açısından Bir Değerlendirme. , 2021, ss.33 - 42. 10.5080/u23194
AMA ANDİÇ S,Durak Batıgün A DSM-5 Tanı Ölçütleri Temelinde İnternet Bağımlılığı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Açısından Bir Değerlendirme. . 2021; 33 - 42. 10.5080/u23194
Vancouver ANDİÇ S,Durak Batıgün A DSM-5 Tanı Ölçütleri Temelinde İnternet Bağımlılığı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Açısından Bir Değerlendirme. . 2021; 33 - 42. 10.5080/u23194
IEEE ANDİÇ S,Durak Batıgün A "DSM-5 Tanı Ölçütleri Temelinde İnternet Bağımlılığı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Açısından Bir Değerlendirme." , ss.33 - 42, 2021. 10.5080/u23194
ISNAD ANDİÇ, SEZİN - Durak Batıgün, Ayşegül. "DSM-5 Tanı Ölçütleri Temelinde İnternet Bağımlılığı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Açısından Bir Değerlendirme". (2021), 33-42. https://doi.org/10.5080/u23194
APA ANDİÇ S, Durak Batıgün A (2021). DSM-5 Tanı Ölçütleri Temelinde İnternet Bağımlılığı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Açısından Bir Değerlendirme. Türk Psikiyatri Dergisi, 32(1), 33 - 42. 10.5080/u23194
Chicago ANDİÇ SEZİN,Durak Batıgün Ayşegül DSM-5 Tanı Ölçütleri Temelinde İnternet Bağımlılığı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Açısından Bir Değerlendirme. Türk Psikiyatri Dergisi 32, no.1 (2021): 33 - 42. 10.5080/u23194
MLA ANDİÇ SEZİN,Durak Batıgün Ayşegül DSM-5 Tanı Ölçütleri Temelinde İnternet Bağımlılığı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Açısından Bir Değerlendirme. Türk Psikiyatri Dergisi, vol.32, no.1, 2021, ss.33 - 42. 10.5080/u23194
AMA ANDİÇ S,Durak Batıgün A DSM-5 Tanı Ölçütleri Temelinde İnternet Bağımlılığı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Açısından Bir Değerlendirme. Türk Psikiyatri Dergisi. 2021; 32(1): 33 - 42. 10.5080/u23194
Vancouver ANDİÇ S,Durak Batıgün A DSM-5 Tanı Ölçütleri Temelinde İnternet Bağımlılığı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Açısından Bir Değerlendirme. Türk Psikiyatri Dergisi. 2021; 32(1): 33 - 42. 10.5080/u23194
IEEE ANDİÇ S,Durak Batıgün A "DSM-5 Tanı Ölçütleri Temelinde İnternet Bağımlılığı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Açısından Bir Değerlendirme." Türk Psikiyatri Dergisi, 32, ss.33 - 42, 2021. 10.5080/u23194
ISNAD ANDİÇ, SEZİN - Durak Batıgün, Ayşegül. "DSM-5 Tanı Ölçütleri Temelinde İnternet Bağımlılığı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Açısından Bir Değerlendirme". Türk Psikiyatri Dergisi 32/1 (2021), 33-42. https://doi.org/10.5080/u23194